Άρθρο 20: Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους

1. Στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για:
α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/ και εμποδιζόμενων ατόμων
β) τον εξωραϊσμό τους, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών
γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές
δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
Οι παραπάνω κατασκευές και εγκαταστάσεις υλοποιούνται από τον οικείο Δήμο, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άδειας της Υπηρεσίας Δόμησης.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης και η διαδικασία ελέγχου τους από άποψη ασφάλειας και αισθητικής.
2. Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται:
α) οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, βάσει μελέτης της αρμόδιας αρχής, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας. Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας υποχρεούνται να κοινοποιούν τη μελέτη εφαρμογής στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης
β) η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των Περιφερειών και των Δημοτικών Αυτοδιοικήσεων μετά από κοινοποίηση της μελέτης στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης.
Από τους ίδιους φορείς επιτρέπεται η εγκατάσταση των σταθμών αυτών χωρίς έκδοση άδειας στους ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και δωμάτων δημοσίων κτιρίων. Οι κατασκευές αυτές δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η χρονική διάρκεια και η διαδικασία εγκατάστασης των σταθμών αυτών.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1β, 1γ, 2α, 2β του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τις εκτάσεις κοινόχρηστων χώρων όπως ορίζονται στο ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 και το άρθρο 4 του ν. 3208/03.
3. Η κατασκευή σκαλοπατιών για την εξυπηρέτηση των κτιρίων έξω από τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση.
Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η κατασκευή τους ύστερα από άδεια του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου αν μετά την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η υψομετρική στάθμη του δρόμου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
Εκτός της ρυμοτομικής γραμμής απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής κατασκευή, μόνιμη ή κινητή για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, όπως ράμπες σκαλοπάτια, ζαρντινιέρες, κλπ.
4. Οι προτάσεις για ζεύξη κτιρίων εγκρίνονται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και τον αρμόδιο για τον έλεγχο και τη διαχείριση του Κοινοχρήστου Χώρου φορέα. Η ζεύξη κτιρίων μπορεί να γίνεται και υπόγεια, τηρουμένων των απαραιτήτων περιορισμών, με τις ίδιες διαδικασίες και κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις.

 • 2. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 20 «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:

  «3. Η κατασκευή σκαλοπατιών για την εξυπηρέτηση των κτιρίων έξω από τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση…. Κατ’ εξαίρεση – στο πλαίσιο των εύλογων προσαρμογών – είναι δυνατή η κατασκευή μόνιμων ή κινητών ραμπών ή/και η τοποθέτηση ανυψωτικών μηχανισμών (αναβατορίων) για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε υφιστάμενα προ της ισχύος του παρόντος νόμου κτίρια ύστερα από άδεια του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας.».

 • Στο άρθρο αυτό δεν γίνεται αναφορά για τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει το φυτικό υλικό ,που θα χρησιμοποιηθεί στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και το νομοθετικό καθεστώς διαχείρισής τους.
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε:
  1)Τη δημιουργία ενός Γενικού Φυτοτεχνικού Κώδικα, όπου θα περιγράφεται και θα προδιαγράφεται το φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιείται στους κοινόχρηστους χώρους.
  2)Την ίδρυση ενός Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, που θα έχει την εποπτεία και τον έλεγχο ,στον τομέα της εγκατάστασης και της Διαχείρισή τους.
  3)Τη δημιουργία ενός ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων, όπου δεν θα υπάρχει η πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατία που παρατηρείται σήμερα από τους συναρμόδιους φορείς: ΟΤΑ, Περιφέρειες , ΥΠΟΜΕΔΙ , Δασική υπηρεσία ,κλπ. .

 • 5 Μαρτίου 2012, 17:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΓΙΑ ΤΗ ΖΕΥΞΗ 2 ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ,ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΘΑ ΕΠΙΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ? ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ?

 • 4 Μαρτίου 2012, 20:20 | Ιωάννης Γκουμας Αρχιτέκτων

  Εφόσον αλλάξει η στάθμη του δρόμου ή πεζοδρομίου έξω από υφιστάμενο κτίριο, θα πρέπει στην μελέτη να συμπεριλαμβάνεται η διατήρηση της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων κτιρίων ως είχε στην προηγούμενη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να επαναφερθούν οι εξυπηρετήσεις εντός του οικοπέδου μετά την αλλαγή στάθμης του δρόμου (από αβλεψία της μελέτης) θα πρέπει τυχόν ράμπες και σκάλες να συνεχίζονται και εκτός του οικοπέδου να βρουν την προβλεπόμενη στάθμη με συμπληρωματική μελέτη που να μην βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Ο δε ιδιοκτήτης θα πρέπει να μπορεί να τοποθετεί προσωρινές κατασκευές μέχρι την διόρθωση της μελέτης και κατασκευής από το δημόσιο.