Άρθρο 21: Προσωρινές κατασκευές

1. Η προσωρινή κατασκευή τοποθετείται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υπαίθριους ή στεγασμένους, κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών όρων της περιοχής. Για τις προσωρινές κατασκευές απαιτείται άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, για την κατασκευή ή συναρμολόγηση και τοποθέτηση.
2. Οι κατασκευές αυτές οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό στατικής επάρκειας σύμφωνο με τις ισχύουσες ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
H θεμελίωσή τους πρέπει να γίνεται:
α. επί ξύλινων πασσάλων,
β. επί μεμονωμένων προκατασκευασμένων πεδίλων σκυροδέματος, επιφάνειας μικρότερης ή ίσης του ενός τετραγωνικού μέτρου,
γ. επί προκατασκευασμένων θεμελιολωρίδων σκυροδέματος, πλάτους μικροτέρου ή ίσου των 60 εκατοστών του μέτρου και επί οποιουδήποτε άλλου προκατασκευασμένου στοιχείου, για το οποίο αποδεικνύεται η ευχερής απομάκρυνση και για το οποίο δεν απαιτείται έγχυτο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου.

 • 6 Μαρτίου 2012, 12:56 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Άρθρο 21: Προσωρινές κατασκευές

  Επειδή τίποτε δεν είναι μονομώτερο από το προσωρινό, προτείνεται η προσθήκη παρ.3 ως εξής

  3. Η άδεια λειτουργίας των προσωρινών κατασκευών ορίζει υποχρεωτικά και την επιτρεπόμενη διάρκεια της προσωρινής εγκατάστασης. Η μέγιστη διάρκεια ορίζεται κατ’ αρχήν σε 12 μήνες και μπορεί να παρατείνεται με διαδοχικές ανανεώσεις ανά 12μηνο, έως 60 μήνες το πολύ. Επόμενη Αδεια γιά όμοια προσωρινή εγκατάσταση στον ίδιο χώρο επανεκδίδεται μετά την παρέλευση 24 μηνών τουλάχιστον.

 • 5 Μαρτίου 2012, 17:14 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ν ΑΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:37 | Ιωάννης Γκουμας Αρχιτέκτων

  Οι πρόχειρες αυτές κατασκευές που θα θέλουν πιστοποιητικό στατικής επάρκειας είναι οποιεσδήποτε κατασκευές; Για παράδειγμα για να στηθεί μια εξέδρα με σκαλωσιές και καδρόνια για μία υπαίθρια παράσταση ή μερικά περίπτερα για περιοδικές εκθέσεις θα θέλουν κάτι τέτοιο; Μήπως να υπάρχουν κάποια κριτήρια για το τι απαιτείται κάθε φορά;

  Για ποια στατική επάρκεια υπάρχει θέμα σε μία κατασκευή 2×4 με έτοιμα πανέλα και ένα πανί από πάνω για ηλιοπροστασία;

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 17:20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ

  Στο άρθρο 04 παρουσιάσα την προσωρινή υπαιθρια κατασκευή πλαστικής κινητής αποθήκης.Το παρόν άρθρο προσεγγίζει το θέμα και θα μπορεί να γίνει πιό αναλυτικό 1.στον τρόπο αδειοδότησης 2.Στα απαιτούμενα δικαιλογητικά.