Άρθρο 12 – Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) κατατέμνεται στα εξής νέα Τμήματα:
α. Τμήμα Φιλοσοφίας και
β. Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ενώ ο Τομέας Ψυχολογίας εντάσσεται στο υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
2. Τα νέα Τμήματα εντάσσονται στη Φιλοσοφική Σχολή.
3. Η εκπαιδευτική λειτουργία των νέων Τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
4. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των νέων Τμημάτων διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 και τα προγράμματα θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011. Έως τις 31-8-2019 οι Γενικές Συνελεύσεις του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. καταρτίζουν προσχέδιο του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αντίστοιχα.
5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38).
6. Σε κάθε ένα από τα νέα Τμήματα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. κατανέμεται με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. στα δύο νέα Τμήματα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
7. Τα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν κατανεμηθεί στους τομείς Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται στα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ψυχολογίας, αντίστοιχα. Για την κατανομή και ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όσα εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες έχουν διατηρηθεί στο κατατεμνόμενο τμήμα κατανέμονται και εντάσσονται σε ένα από τα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
8. Στα νέα Τμήματα λειτουργεί από την 1-9-2019 προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός πρόεδρος, με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017, έως την 31η-10-2019 οπότε και αναδεικνύεται πρόεδρος με εκλογική διαδικασία, άλλως έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Η θητεία του εκλεγέντος Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου του οικείου ακαδημαϊκού έτους. Ως τις 31 Αυγούστου παρατείνεται και η θητεία των εκλεγμένων εκπροσώπων των φοιτητών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του τελευταίου έτους της θητείας του Προέδρου. Οι πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.
9. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), το οποίο υπηρετεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Τμήμα Φ.Π.Ψ., κατανέμεται και εντάσσεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανάλογα με τον Τομέα του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στον οποίο καθένας υπηρετεί. Οι θέσεις που κατέχουν μεταφέρονται ταυτοχρόνως με την πράξη κατανομής και ένταξής τους στα νέα Τμήματα. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού, εξέλιξης ή μετακίνησης συνεχίζονται από ένα από τα τρία (3) Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Ψυχολογίας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εκλεκτορικά που έχουν ήδη συγκροτηθεί δεν θίγονται.
10. Οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού, η σύμβαση των οποίων δεν λήγει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, εντάσσονται στα νέα Τμήματα και στο Τμήμα Ψυχολογίας, με πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την ένταξη. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο είχε προσληφθεί ως τη λήξη της σύμβασής του.
11. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και όσοι εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εντάσσονται από την κατάτμηση σε ένα από τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Εκπαίδευσης Ενηλίκων ή Ψυχολογίας ως εξής:
α) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Φιλοσοφίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται στο Τμήμα Φιλοσοφίας,
β) οι φοιτητές της παιδαγωγικής κατεύθυνσης, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εντάσσονται ή στο Τμήμα Φιλοσοφίας ή στο Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
γ) οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας, που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, καθώς και οι φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και όσοι εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν δικαίωμα να ενταχθούν σε οποιοδήποτε από τα δύο νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας.
Η ένταξη γίνεται ύστερα από δήλωση προτίμησης που υποβάλλει ο φοιτητής και απόφαση της Συγκλήτου και η εγγραφή του φοιτητή γίνεται στο αντίστοιχο εξάμηνο. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και δεν ανακαλείται. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος υποδοχής, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Φ.Π.Ψ. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.
12. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και όσοι από τους φοιτητές της παρ. 11 δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση προτίμησης ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο. Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. συνεχίζεται μεταβατικά μέχρι την αποφοίτηση των φοιτητών αυτών. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται τα όργανα που είναι αρμόδια μεταξύ των οργάνων των δύο νέων Τμημάτων, για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσεως βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους του κατατεμνόμενου Τμήματος. Στο Τμήμα αυτό περιέρχεται και το αρχείο του Τμήματος Φ.Π.Ψ., όσον αφορά φοιτητικά θέματα, μετά την παύση της διοικητικής λειτουργίας του, σύμφωνα με την παρ. 8.
13. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που λειτουργούν στο κατατεμνόμενο Τμήμα κατανέμονται στα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του κατατεμνόμενου Τμήματος εντάσσονται σε ένα από τα τρία ως άνω Τμήματα μετά από απόφαση της Συγκλήτου.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 21:49 | ΑΡΤΕΜΙΣ

  Το υπουργείο να εντάξει στο νομοσχέδιο και τους φοιτητές των ετών 2014-2015 και 2016-2016 της κατεύθυνσης ψυχολογίας γιατί είναι φοιτητές της ίδιας σχολής και της ίδιας βαθμίδας με τους συμφοιτητές τους που αναφέρονται στις παραγράφους 11/12. Αυτή η διάκριση αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας. Επίσης αντιβαίνει στο νόμο 4521 με ημερομηνία 2/3/2018για την ίδρυση ΠΑΔΑ όπου όλοι οι ενεργοί φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στα νέα τμήματα

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 20:44 | Χρήστος

  Η μεγαλύτερη αδικία που υπάρχει στο συγκεκριμένο Άρθρο του Σχεδίου Νόμου είναι η μετεξέλιξη του Τομέα Παιδαγωγικής σε Εκπαίδευση Ενηλίκων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τα συλλογικά του όργανα ψήφισε τη δημιουργία Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές που ανταποκρίνεται στο αντικείμενο του Τομέα, στο ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του, στις έδρες των μελών ΔΕΠ του και στα κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα των πτυχιούχων του. Διορθώστε, παρακαλώ, την αδικία αυτή. Ένα νέο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές θα συνεχίσει το ήδη σπουδαίο έργο του Τομέα Παιδαγωγικής και θα συμβάλει στην άρτια προετοιμασία των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η κοινωνία μας επιθυμεί επιστήμονες παιδαγωγούς για τη σωστή μόρφωση των νέων.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 20:18 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

  Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
  Πανεπιστημίου Αθηνών συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 4η Οκτωβρίου 2018, με
  αφορμή τη διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό
  και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες
  διατάξεις» και ειδικότερα για να συζητήσει το άρθρο 12, το οποίο αφορά στην
  «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της
  Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ».
  Τα μέλη της Συνέλευσης θεωρούν θετική τη δημιουργία δύο νέων Τμημάτων
  τα οποία θα προκύψουν από τους τομείς Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και
  εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ένταξη του Τομέα Ψυχολογίας στο
  υφιστάμενο Τμήμα Ψυχολογίας, σύμφωνα με τις διαδοχικές αποφάσεις του ιδίου
  του Τμήματος Φ.Π.Ψ, της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και της Συγκλήτου
  του ΕΚΠΑ.
  Η Συνέλευση, σύμφωνα με το Ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής
  Σχολής 1 10 2018 και την ανακοίνωση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 2 10 2018 ,
  προτείνει να επανεξεταστεί το θέμα της ονομασίας του Τμήματος το οποίο θα
  προκύψει από τον Τομέα Παιδαγωγικής, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στα
  γνωστικά αντικείμενα των μελών του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ.,
  το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
  του.

  http://www.psych.uoa.gr/fileadmin/psych.uoa.gr/uploads/news/Diaboyleysi_gia_to_schedio_nomoy_Panep._THessalias__EKPA__Pallimniako_Tameio_kai_alles_diataxeis.pdf

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 19:51 | Μάριος

  Πιστεύω ότι όλοι κατανοούν πως το δίκαιο και το ηθικό είναι να δοθούν σε ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές – φοιτήτριες του υπό κατάργηση τμήματος ΦΠΨ οι ίδιες δυνατότητες και οι ίδιες επιλογές που δίνονται σε φοιτητές άλλων τμημάτων (βλέπε κατάργηση τμημάτων ΤΕΙ και μετατροπή σε Πανεπιστημιακά τμήματα) ή και των ίδιων ακόμη τμημάτων (βλέπε νεότερα έτη ΦΠΨ και δικαίωμα επιλογής τμήματος κατεύθυνσης). Θα πρέπει λοιπόν σε ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές – φοιτήτριες του ΦΠΨ που δεν έχουν λάβει ακόμη πτυχίο και διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα (ν+2), δηλαδή στους εισαχθέντες 2014-2015, όπως αναφέρονται σαφώς ως εξαιρέσεις στο σχετικό νομοσχέδιο καθώς και σε όσους άλλους θίγονται, να δοθεί η δυνατότητα επιλογής τμήματος σύμφωνα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
  Είναι δίκαιο.
  Θα γίνει πράξη;

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 19:01 | Νικόλαος

  Είμαι φοιτητής της κατεύθυνσης Ψυχολογίας ΦΠΨ έτους εισαγ. 2015. Κε Υπουργέ εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου δ ε ν θέλουμε να πάμε στο τμήμα Ψυχολογίας Αθηνών. Είμαστε στο πτυχίο και έχουμε περάσει όλα τα φιλολογικά-ιστορικά-φιλοσοφικά-παιδαγωγικά μαθήματα (σύνολο 35 στα 60 που είναι όλα). Δεν θέλουμε να ακυρωθούν τα μαθήματα αυτά που με κόπο περάσαμε και δεν θέλουμε να χάσουμε την ιδιότητα του φιλολόγου που ήταν και ο λόγος που μπήκαμε στο τμήμα. Καταλαβαίνω από την άλλη μεριά και τον καημό συμφοιτητών μου να γίνουν επιτέλους ψυχολόγοι καθώς δεν μπόρεσαν να πιάσουν την βάση της Ψυχολογίας Αθηνών. Δεν θα κρίνω αν είναι δίκαιο ή άδικο. Όλες οι γνώμες και από τις δύο πλευρές έχουν κατατεθεί. Η αλήθεια όμως είναι ότι άλλο πρόγραμμα σπουδών και άλλα δικαιώματα έχουμε στην κατεύθυνση και άλλο στο τμήμα Ψ. Υπάρχουν διαφορές και στα ψυχολογικά μαθήματα. Να ξέρετε πάντως ότι δεν είμαστε όλοι σύμφωνοι για την μεταφορά των τεταρτοετών στο τμήμα Ψ. Και Η πρόεδρος και η κοσμήτορας είχαν τονίσει ότι οι τεταρτοετείς ενός τμήματος δεν γίνεται να μεταφερθούν γιατί είναι στο πτυχίο. Το σωστό βέβαια είναι να μην μεταφερθούν και οι πρωτοετείς γιατί δεν έχουν επιλέξει κατεύθυνση. Για να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ μας και τσακωνόμαστε μην δεχτείτε να μεταφερθούμε στο τμήμα Ψυχολογίας όπου και εκεί έχουν ξεσηκωθεί οι φοιτητές του λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών που προβλέπετε να δεχτεί. Μετά τιμής

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 17:26 | Μαρία Αλεξανδρή

  Θα ήθελα αναφορικά με το άρθο 12 να εκφράσω το παράπονο μου και αν όχι παράπονο τη θλίψη μου για μένα και όλους τους συμφοιτητές μου .Είμαι φοιτήτρια Φ.Π.Ψ με έτος εισαγωγής 2015-2016 της κατεύθυνσης Ψυχολογίας.Από πέρσι είχαμε λάβει ανακοινώσεις σχέτικες με τη διάσπαση . Οι ίδιοι οι καθηγητές μας ,μας παρότρυναν να πάρουμε μαθήματα ψυχολογίας παραπάνω ,ώστε να μη χάσουμε πολύτιμο χρόνο και να ενταχθούμε ομαλά στο τμήμα ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.Την εισαγωγή μας στη ψυχολογία διαβεβαίωσε και η πρόεδρος του τμήματος .Σύμφωνα όμως με το άρθρο 12 οι εισαχτέοι του 2015-2016 εξαιρούμαστε απο την επίλογη τμήματος , κάτι αρκέτα λυπηρό κυριως για την κατεύθυνση ψυχολογίας και φιλοσοφίας .Θα ήταν κάλο να υπήρχε το δικαίωμα προσώπικης επιλογής και για το έτος μας για το αν θα μείνουμε στο ως έχει ΦΠΨ ή αν θα επίλεξουμε τμήμα .Το ιδανικότερο θα ήταν βέβαια η ολική αναβάθμιση του τμήματος καθώς και η δυνατότητα αναβάθμισης πτυχίου σ΄όσους το επιθυμούν .Είναι πραγματικά στενάχωρο σε μια σχολή ανθρωπιστικών σπουδών να υπάρχουν ανισότητες μεταξύ φοιτητών με μόνο κριτήριο το έτος εισαγωγής καθώς και κίνδυνος απουσίας παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία της παιδαγωγικής κατεύθυνσης . Μην αφήσετε τους κόπους χρόνων που έχουμε κάνει εμείς και οι οικογένειες μας να κριθούν από τις περιστάσεις .Όλοι ζητάμε ίσα δικαιώματα .

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 17:09 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας.Η στατιστική των μηνυμάτων της διαβούλευσης είναι αμείλικτη: 431 μηνύματα γιά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι το 42,842% των αντίστοιχων μηνυμάτων της διαβούλευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.Ούτε δηλαδή το μισό.Αυτό δείχνει και την αδιαφορία της ελληνικής κοινωνίας γιά ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο που πάει να ιδρυθεί.Βέβαια,τα 1006 μηνύματα τότε,είχαν αποτέλεσμα.Το συγχωνευμένο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,δε μοιάζει τώρα πιά σε τίποτα με το προηγούμενο Πανεπιστήμιο που είχε έδρα σε μία μόνο πόλη. Έτσι,το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων,ονοματολογικά μόνο είναι των Ιωαννίνων και στην πραγματικότητα είναι ολόκληρης της Ηπείρου,αφού έχει έδρες σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις της Ηπείρου.Επίσης,ικανοποιήθηκαν σε ποσοστό πάνω από 90% όχι μόνο τα αιτήματα των τοπικών φορέων,αλλά και τα αιτήματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των δύο πρώην ιδρυμάτων,ακόμα και των φοιτητών όλων των τμημάτων.
  Το αντίθετο συμβαίνει στο παρόν νομοσχέδιο,όπου μόνο στο όνομα θα είναι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στην πράξη θα είναι κυρίως του Βόλου,αφού ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα μόνο των εκπαιδευτικών και τοπικών φορέων του Βόλου.
  Αθηναίοι,μη διαμαρτύρεστε,έχω πιό πολλά γιά σας.140 στα 431 μηνύματα,δηλαδή το 41,055% του συνόλου,αφορούν ένα τμήμα που δεν αποτελεί την καρδιά του νομοσχεδίου,το οποίο αναφέρεται στο μέλλον άλλων 40 περίπου τμημάτων και των φοιτητών τους.Παρατηρώ όμως με απορία,την αγωνία αρκετών φοιτητών,και των γονιών τους ακόμα,να βολευτούν.Αυτό γίνεται γιατί προηγούμενες ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας,άφησαν παράθυρο σε αρκετούς φοιτητές κι απόφοιτους ακόμα του ΦΠΨ να διαλέξουν τον τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος.Κάτι τέτοιο δεν τους έδινε βέβαια την ευκαιρία να γίνουν ψυχολόγοι.Όμως,τώρα άλλο παραθυράκι τους δίνει την ευκαιρία να εισδύσουν στο πραγματικό τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και μόλις το μυρίστηκαν αυτό,άρχισαν και παλιοί πτυχιούχοι ή επί πτυχίω να διεκδικούν τη συμμετοχή τους στο νέο τμήμα. Φυσικά δεν ενδιαφέρει τους πολιτικούς αφού είναι προεκλογική περίοδος,αν μπούν ξαφνικά 1200 με 1500 φοιτητές στο Τμήμα Ψυχολογίας και οι καθηγητές είναι μόνο 20-25.Απ’αυτό το ενδιαφέρον προέρχεται και ο μεγάλος αριθμός των μηνυμάτων.Πάλι τα ακαδημαϊκά κριτήρια δεν ενδιαφέρουν κανέναν.Μόνο το βόλεμα.Όπως και πολύ παλιότερα το 1984,όταν με επαναστατικό δίκαιο,μπήκαν στο νέο Τμήμα Κοινωνιολογίας περίπου 1800 φοιτητές προερχόμενοι από το παλιό τμήμα ΠΟΕΔΔ του Παντείου και τα μέλη ΔΕΠ ήταν 7-8.Μία τέτοια αθηναϊκή κοινωνία που ακόμα θέλγεται από το βόλεμα,δεν μπορεί να μπεί μπροστά,να ηγηθεί πνευματικά,ιδεολογικά,κοινωνικά και οικονομικά στην ελληνική περιφέρεια,παρά μόνο να της μεταδώσει τις παθογένειές της,όπως καλή ώρα τώρα γίνεται με τη φαγωμάρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας με αφορμή διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 16:54 | Ευαγγελία

  Υποστηρίζω την ίση μεταχείριση όλων των φοιτητών μέσα από όλες τις μεταβατικές διατάξεις ανεξάρτητα σε ποιο άρθρο υπάγεται η αλλαγή. Το έτος εισαγωγής λέει πολύ λίγα. Η κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής και τα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει είναι πιο σημαντικά. Επίσης, το δικαίωμα επιλογής θα πρέπει να το έχει ο εν ενεργεία φοιτητής που θίγεται ενώ φοιτά σε ένα τμήμα που καταργείται και δεν το γνώριζε όταν επέλεξε τη σχολή του ανεξάρτητα από το έτος. Ίσως να χρειάζεται να πάρει επιπλέον μαθήματα αν επιλέξει μια κατεύθυνση έτσι ώστε να είναι ισότιμος με τους φοιτητές του τμήματος Ψυχολογίας για παράδειγμα αλλά πάνω από όλα θα πρέπει να έχει ίση και δίκαιη μεταχείριση!!!

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 14:57 | ΚΏΣΤΑΣ

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ,στα άρθρα 5 και 11 προβλέπεται ότι όλοι οι φοιτητές των ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όλοι οι φοιτητές των ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στο ΕΚΠΑ αντίστοιχα.
  Αντίθετα στο άρθρο 12,που αφορά στους φοιτητές ΦΠΨ ,αυτοί διαχωρίζονται με βάση τα έτη εισαγωγής και αποκλείονται αυθαίρετα οι εισαχθέντες τα έτη 2014-2015 και 2015-2016 παρότι δεν έχουν ξεπεράσει το ν+2 χρόνο φοίτησής τους.
  Ζητούμε αυτή η αδικία να διορθωθεί και να ενταχθούν και αυτοί οι φοιτητές στα νέα Τμήματα ή στο Τμήμα Ψυχολογίας ,σύμφωνα με την κατεύθυνσή τους ακριβώς όπως οι συμφοιτητές τους με έτος εισαγωγής 2016-2017 άλλως παραβιάζεται η αρχή της ισότητας.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 14:17 | Δήμητρα Αν.

  Καλησπέρα,καιρός ήταν να διασπαστεί το φπψ.Το βρίσκω δίκαιο οι φοιτητές των 3κατευθύνσεων να μπουν στα αντίστοιχα τμήματα.Επίσης,θα ήθελα να ενημερωσω οτι ο τομέας ψυχολογίας διδάσκεται και εξετάζεται στα περισσότερα απο τα μαθήματα του τμήματος ψυχολογίας αρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λιγα (ευτυχώς) ατομα λενε οτι δεν έχουμε δικαίωμα να μπούμε στο συγκεκριμένο τμήμα αφού είναι το μονο τμήμα που έχει σχεση με το τομέα ψυχολογίας που σπουδαζουμε,αρα σύμφωνα με μερικούς που δεν θέλουν την μεταφορά μας τι εννοούν να μείνουμε χωρίς πτυχίο ή να απορροφηθουμε σε ενα αλλο άσχετο τμήμα απο αυτο του τομεα μας και αρα να αρχίσουμε ξανα απο την αρχη;

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 13:27 | ΜΑΚΗΣ

  Πρώτη φορά στο ίδιο νομοσχέδιο αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι φοιτητές σχολών που καταργεί το Υπουργείο.Όλοι οι φοιτητές των ΤΕΙ που καταργούνται εντάσσονται στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (σαφώς άλλη βαθμίδα )ενώ οι φοιτητές ΦΠΨ με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 αποκλείονται από τα νέα τμήματα και το τμήμα Ψυχολογίας με ένα αυθαίρετο και τυχαίο κριτήριο όπως είναι το έτος εισαγωγής ενώ είναι ενεργοί φοιτητές.
  Παρακαλούμε το Υπουργείο να σκύψει με ενδιαφέρον σ ‘αυτό το δίκαιο αίτημα και ν’αποκαταστήσει την ισότητα μεταξύ των φοιτητών ΦΠΨ (ίδια βαθμίδα ,ίδια Σχολή).

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 12:43 | Αννα Κ.

  Κύριε Υπουργέ
  Είμαι μητέρα φοιτήτριας εισαχθείσα το ακαδημαικό έτος 2015-2016 ως πρώτη επιλογή και στην κατεύθυνση Ψυχολογίας (λόγω αγάπης στο αντικείμενο).Είναι κατάφωρη αδικία η εξαίρεση φοιτητών από το νομοσχέδιο βασει του έτους εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο.Εχω αντιληφθεί οτι πρώτιστος στόχος της κυβέρνησης είναι να επιστρέψει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς. Το νομοσχέδιο όμως δεν βοηθά σε αυτή την εμπέδωση.Παρακαλώ σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και μην υποκείπτετε στις πιέσεις απ όπου κι αν προέρχονται.Είναι κατανοητό οτι τα «βάζετε» με μια ελίτ αλλά πρέπει να σκεφτείτε τί είναι δίκαιο και αυτό να πράξετε.
  Μετά τιμής.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 12:33 | Μ.Χ., MSc

  Απάντηση.

  Το κείμενο της Κοσμητείας που παρέθεσε κάποιος πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι είναι μία πρόταση. Δεν είναι κάποιους είδους συμβόλαιο. Επιπλέον κάνει λόγο για τους φοιτητές του 2ου και του 3ου έτους της προηγούμενης όμως ακαδημαϊκής χρονιάς! Εφόσον δεν έγινε πέρσι όπως λεγόταν η διάσπαση, τότε η πρόταση της Κοσμητείας αφορά τους φοιτητές του 2ου και του 3ου έτους τους φετινούς! Κατανοητό; Αν η διάσπαση γινόταν ύστερα από 6 χρόνια, οι φοιτητές του 2015, που το πιο πιθανό θα ήταν να είχαν πάρει πτυχίο, θα επικαλούνταν αυτό το κείμενο για να μεταφερθούν στο Τμήμα Ψυχολογίας ή να τους αναγνωριστούν εργασιακά δικαιώματα ψυχολόγου;

  Αξιότιμε Υπουργέ, επειδή έχει κουράσει αυτό το θέμα για την κατεύθυνση Ψυχολογίας και δεν βασίζεται σε ισχυρά επιχειρήματα, επικεντρωθείτε στα υπαρκτά προβλήματα του σχεδίου νόμου και όχι στις παράλογες απαιτήσεις κάποιων φοιτητών να πάρουν πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας. Το γράφουν και πολλοί άλλοι : οι φοιτητές αυτοί ήξεραν σε ποιο τμήμα μπήκαν και τι θα έβγαιναν. Μπορείτε να τους δώσετε την επιλογή να μπουν στα δύο νέα τμήματα που είναι μετεξέλιξη του Τμήματος. Η κατεύθυνση Ψυχολογίας όμως καταργείται, όπως έπρεπε να γίνει, δεν μετεξελίσσεται. Άρα κανείς δεν πρέπει να μεταφερθεί στο τμήμα Ψυχολογίας από το ΦΠΨ.

  Ευχαριστώ πολύ.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 12:17 | Στέλλα Καρά

  Καλησπέρα σας,
  θέλω καταρχάς να εκφράσω τη χαρά μου για την διάσπαση και κατάτμηση ενός τμήματος που εδώ και αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα μετά την αυτονόμηση του τμήματος ψυχολογίας του 2013 δυστυχώς υπολειτουργεί.Αυτό κυρίως λόγω της απουσίας πολλών μελών ΔΕΠ καθώς εκείνοι στελέχωσαν το νεοϊδρυθέν τμήμα Ψυχολογίας. Οι επιπτώσεις της σχάσης αυτής φαίνονται και στον δυσανάλογα μικρό αριθμό καθηγητών που έχουν να διαχειριστούν και να κατευθύνουν τον τεράστιο όγκο φοιτητών στο τμήμα ψυχολογίας. Ως λύση στο θέμα εκείνο προτάθηκε η προαιρετική πτυχιακή εργασία για τους φοιτητές. Είναι φανερό λοιπόν πως η διάσπαση του ΦΠΨ επιτρέπει και στο τμήμα της Ψυχολογίας να λειτουργήσει με αποτελεσματικότερο και καλύτερο τρόπο για τους φοιτητές του.
  Πέραν τούτου, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία -επιτέλους!- αυτόνομου τμήματος Φιλοσοφίας στη φιλοσοφική σχολή Αθηνών. Αναφορικά με το τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων το άρθρο 12 του νομοσχεδίου δεν συνάδει πλήρως με τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας.Αναγκαίο είναι και για τα δύο νέα τμήματα να διατηρήσουν ως κληρονομία την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και τα εκπαιδευτικά δικαιώματα που προσφέρουν στους φοιτητές τους.
  Όσον αφορά στους φοιτητές της κατεύθυνσης ψυχολογίας οι καθηγητές του τμήματος μας διαβεβαίωναν στο χειμερινό εξάμηνο για την δίκαιη και ισόνομη μεταφορά ΟΛΩΝ όσων επιλέξουν τη μεταφορά τους στο τμήμα Ψυχολογίας.Η Κοσμητεία έλεγε χαρακτηριστικά πως θα υπάρξει μέριμνα για όλους. ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ!! Μεγάλος αριθμός από εμάς έχει ήδη επιλέξει και εξεταστεί σε μαθήματα ψυχολογίας ώστε να γίνει η μεταφορά μας λιγότερο επώδυνη παρά τα επιπλέον έτη φοίτησης. Διεκδικούμε και οι εισαχθέντες πριν το 2016 το δικαίωμα δήλωσης προτίμησης ώστε οι συνθήκες κατάτμησης του τμήματος μας να είναι δίκαιες για όλους τους ενεργούς φοιτητές. Το τμήμα ψυχολογίας υπεύθυνα δήλωσε πως θα υποδεχτούν όλους τους φοιτητές από το φπψ, γιατί λοιπόν να στερηθούμε το δικαίωμα αναβάθμισης των πτυχίων μας;!Το αίτημα των φοιτητών της κατεύθυνσης ψυχολογίας είναι η επιλογή για την ένταξη τους ή όχι στο τμήμα της ψυχολογίας ανεξαρτήτως της παράτασης των σπουδών, όπως αποφάσισαν η Σύγκλητος και η συνέλευση του τμήματος.
  Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην τρομοκρατία που βιώνουμε από τις κομματικές παρατάξεις οι ενεργοί φοιτητές στη σχολή. Δεν νοείται 200 άτομα -όχι απαραίτητα φοιτητές της σχολής- που στο όνομα της ‘φοιτητικής συνέλευσης’ αποφασίζουν αυθαίρετα, να κλείνουν όποτε θέλουν τη σχολή,να δημιουργούν εντάσεις και κινητοποιήσεις και να υποδύονται στα μέσα πως εκπροσωπούν την άποψη των φοιτητών της φιλοσοφικής. Είναι κάτι που μας προσβάλει όλους και μας ενοχλεί χωρίς να μπορούμε στην πραγματικότητα να το αλλάξουμε.Οι αποφάσεις των παρατάξεων δεν συνάδουν με τις απόψεις της μεγαλύτερης μερίδας των φοιτητών.
  Παρακαλώ να ληφθούν υπόψιν τα παραπάνω και να αναδιαμορφωθεί το άρθρο με τρόπο που να συνάδει τόσο με τις ανάγκες των φοιτητών όσο και με τις αποφάσεις της Συγκλήτου,της Κοσμητείας και της Συνέλευσης του τμήματος του ΦΠΨ.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 12:06 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚ.

  OI ΦOITHTEΣ ME ETH EIΣAΓΩΓHΣ 2014-2015 KAI 2015-2016 AΠOKΛEIONTAI AΔIKA ΚΑΙ ANAITIA AΠO TIΣ PYΘMIΣEIΣ THΣ ΠAP 11 TOY APΘPOY 12 ΠAPOTI BPIΣKONTAI MEΣA ΣTO v+2 XPONO ΣΠOYΔΩN TOYΣ, EINAI ΔHΛ ENEPΓOI ΦOITHTEΣ.
  ZHTOYME NA AΛΛAΞEI H ΠAP 11 TOY APΘPOY 12 KAI NA ENTAXΘOYME KAI EMEIΣ ΠOY ΔEN EXOYME YΠEPBEI TO v +2 XPONO ΣΠOYΔΩNA ΣTIΣ PYΘMIΣEIΣ OΠΩΣ AKPIBΩΣ ΠPOBΛEΠETAI ΓIA TOYΣ ΦOITHTEΣ ME ETOΣ EIΣAΓΩΓHΣ TO 2016-2017

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 12:00 | Κατερίνα

  Οι φοιτητές ΦΠΨ Κατεύθυνσης Ψυχολογίας διαμαρτυρόμαστε γιατί μένουμε απέξω από τις ρυθμίσεις του Νόμου ενώ στον ίδιο Νόμο οι φοιτητές των ΤΕΙ Λάρισας και του Γεωπονικού εντάσσονται όλοι ανεξαιρέτως στα νέα τμήματα.Εμείς είμαστε φοιτητές με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016,δεν έχουμε εξαντλήσει ούτε το ν+2 χρόνο σπουδών μας και αποκλειόμαστε αυθαίρετα.Αυτός ο αποκλεισμός μας στερεί ένα πτυχίο με αξία και επαγγελματικά δικαιώματα ενώ είμαστε στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης και στην ίδια Σχολή και Τμήμα με τους συμφοιτητές μας.Ζητούμε ίση μεταχείριση δηλ.τη δυνατότητα να ενταχθούμε στο τμήμα Ψυχολογίας όπως ακριβώς οι συμφοιτητές μας με έτος εισαγωγής 2016-2017.
  Πρέπει να κάνω επίσης μια παρατήρηση σχετικά με τους πρωτοετείς (έτος εισαγωγής 2018-2019).Το νομοσχέδιο επιτρέπει στους νεοεισερχόμενους που τον Σεπτέμβριο 2019 δεν θα έχουν επιλέξει κατεύθυνση να ενταχθούν αν επιθυμούν στο τμήμα Ψυχολογίας οπότε ενδεχομένως και σύσσωμο το πρώτο έτος να ενταχθεί.Εμείς έχουμε επιλέξει συνειδητά κατεύθυνση ,είμαστε πολύ λιγότεροι και αν δεν αντιμετωπιστεί το θέμα μας θα πάρουμε πτυχίο από ένα τμήμα που δεν υπάρχει ενώ οι συμφοιτητές μας θα έχουν πτυχίο από ένα τμήμα που λειτουργεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 11:54 | ΑΝΤΖΕΛΑ – ΠΤ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

  ΚΥΡΙΕ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΣΕΒΑΣΤΕ ΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΕΝΩ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ….. ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΠΨ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ. ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ. ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ» ΟΠΩΣ ΝΙΩΘΟΥΝ, ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑΝ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑΝΕ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΝΟΙΑ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝ ΦΑΝΕΙΤΕ ΕΠΙΕΙΚΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ! ΑΡΑ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ: ‘Η ΟΛΟΙ ‘Η ΚΑΝΕΝΑΣ. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ.

  [Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΟΙΗΤΩΝ ‘Η….. ΓΟΝΙΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΑΝΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΨΕΥΤΙΚΑ EMAIL. ΑΥΤΟ ΠΡΟΣ ΣΚΕΨΗ.]

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 11:24 | Μάρκος

  Είναι εντυπωσιακό ότι στο ίδιο νομοσχέδιο στα άρθρα 5,11 και 17 τα οποία αναφέρονται στους φοιτητές των ΤΕΙ Λάρισας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου,αντιμετωπίζονται διαφορετικά αφού όλοι οι φοιτητές προωθούνται και εγγράφονται στα νέα τμήματα.Ο νομοθέτης έχει διαφορετική αντίληψη για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ;Αυτή η αδικία πρέπει να διορθωθεί και να αντιμετωπιστούν οι φοιτητές ΦΠΨ με τα ίδια κριτήρια ώστε να εξασφαλιστούν τα πτυχία μας.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 10:30 | Αγγελικη

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΣΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΕΙ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΩΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΟΠΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ .ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΠΩΣ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΦΠΨ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΟΣΟΥΣ ΜΠΗΚΑΝ ΤΑ ΕΤΗ 2014\2015 ΚΑΙ 2015\2016,ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ν+2 ΧΡΟΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ.ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΨ ΧΑΝΤΑΚΩΝΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΠΗΓΕ Η ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ;

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 09:14 | Νικολ

  ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 12 ΠΑΡ 11 ΚΑΙ 12 ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΎΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΊ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015,2015-2016 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΑΝΙΣΌΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΜΕ ΜΌΝΟ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΤΟΥΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΊΣΗ ΜΕΤΑΧΕΊΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥΣ ΑΦΟΎ ΑΝΑΦΕΡΌΜΑΣΤΕ ΣΕ ΊΔΙΑ ΣΧΟΛΉ ΚΑΙ ΣΕ ΊΔΙΑ ΒΑΘΜΊΔΑ

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 08:54 | Γιώργος

  Ως φοιτητές της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής του ΦΠΨ εκφράζουμε τη δυσάρεστη έκπληξή μας για την τροπή που παίρνει η διαβούλευση. Το διακύβευμα της κατάτμησης του ΦΠΨ είναι λοιπόν τα επαγγελματικά δικαιώματα των συμφοιτητών μας της κατεύθυνσης Ψυχολογίας και όχι η μετεξέλιξη των Τμημάτων που θα προκύψουν σε ισχυρές ακαδημαϊκές οντότητες με προγράμματα σπουδών επαρκέστερα και επαγγελματικά δικαιώματα κοινά με εκείνα του Τμήματος προέλευσής τους; Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ψυχολογίας όφειλαν να γνωρίζουν ότι εισήλθαν και φοίτησαν σε ένα Τμήμα με επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου και μόνο˙ ότι εισήλθαν με χαμηλότερες βάσεις από εκείνες που ίσχυαν για το Τμήμα Ψυχολογίας˙ ότι οι γνώσεις τους στην Ψυχολογία αρκούσαν με το παραπάνω για την καλύτερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου αλλά όχι για να γίνουν ψυχολόγοι˙ και ότι αν επιθυμούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ψυχολογία έπρεπε να ακολουθήσουν μια διαδικασία γνωστή εκ των προτέρων σε όλους: κατατακτήριες εξετάσεις! Γιατί, λοιπόν, είναι εκείνοι τώρα οι αδικημένοι και όχι εμείς, οι φοιτητές της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής που αναγκαζόμαστε να εγκαταλείψουμε ένα ισορροπημένο υπερ-επαρκές για το εκπαιδευτικό/φιλολογικό έργο μας πρόγραμμα σπουδών; 18 μαθήματα από τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας εκτός από τα μαθήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Ψυχολογίας του Τμήματός μας δεν αρκούσαν για να διδάξουμε ανθρωπιστικά μαθήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση; Γιατί δεν μεταφέρονται λοιπόν τόσο το πρόγραμμα όσο και τα επαγγελματικά μας δικαιώματα σ’ ένα νέο Τμήμα που θα ονομαζόταν «Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές» όπως προτάθηκε από τα συλλογικά όργανα (Τμήμα, Κοσμητεία και Σύγκλητο); Γιατί υποχρεωνόμαστε σε επιλογή ανάμεσα σε δύο Τμήματα, κανένα από τα οποία δεν έχει το αντικείμενο που επιθυμούσαμε να σπουδάσουμε όταν εισήλθαμε με τόση χαρά στο ενιαίο ΦΠΨ;
  Κύριε Υπουργέ
  Ούτε να γίνουμε εκπαιδευτές ενηλίκων επιθυμούμε ούτε να επικεντρώσουμε τις σπουδές μας στη Φιλοσοφία. Επιθυμούμε αυτό που είχαμε και μας το αφαιρείτε ολοκληρωτικά. Μήπως αυτή είναι η μεγαλύτερη αδικία που πρέπει να αποκασταθεί;
  Με σεβασμό
  20 φοιτητές της Κατεύθυνσης Παιδαγωγικής του ΦΠΨ

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 05:25 | Γιάννης

  Δαβαζοντας τα σχόλια παρακάτω θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι οι εισαχθέντες του 2015-2016 είχαν λάβει την έγκριση της Κοσμητείας και της Συγκλήτου και αυτό αποδεικνύεται και εδώ : https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/akadimaiki_anabathmisi_tis_filosofikis_scholis/
  Όσοι δεν ξέρετε λοιπόν μην σχολιάζετε ότι κανεις δεν τους έταξε να συμπεριληφθούν στα νέα τμήματα και ότι απαιτούν παράλογα πράγματα χωρις να έχουν τέτοιο δικαίωμα. Όσον αφορά τις προτάσεις για εξίσωση πτυχίων των αποφοίτων αυτό προφανώς δεν μπορεί να συμβεί. Ας ληφθεί τουλάχιστον μέριμνα για όσους φοιτούν ήδη.

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 02:56 | Γεράσιμος

  Αγαπητές και αγαπητοί, η άποψη που διατύπωσα υπέρ της ένωσης του υπό ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας με τον Τομέα Παιδαγωγικής δεν είναι ΚΑΘΟΛΟΥ επιστημονικά αστήρικτη. Άλλωστε, για 35 χρόνια σε ενιαίο τμήμα ήταν. Αν δεν γνωρίζετε, παρακαλώ, μην επιμένετε σε «καθαρότητες» τμημάτων και άλλα ευφάνταστα… Καταρχάς, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα πανεπιστήμια όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, έχει από το 1993 Τμήμα Φιλοσοφίας ΚΑΙ Παιδαγωγικής. Το να αμφισβητούν ορισμένοι σχολιαστές εξαιτίας δικών τους ίσως πόθων κάποιους καθηγητές και επιστήμονες είναι τελείως υποκειμενικό και λανθασμένο. Κάποιοι λοιπόν καθηγητές και επιστήμονες έχουν κρίνει ότι η Φιλοσοφία έχει άμεση σχέση με την Παιδαγωγική. Πολλοί από τους σπουδαιότερους φιλοσόφους διαχρονικώς και παγκοσμίως ήταν και παιδαγωγοί. Ακόμα και το έργο του μεγίστου Πλάτωνα ήταν σε μεγάλο βαθμό παιδαγωγικό! Η Αγωγή και η Παιδεία ήταν από τις βασικότερες έννοιες που απασχόλησαν τον αρχαίο φιλόσοφο και άλλους. Επίσης, το νέο Τμήμα Φιλοσοφίας δεν θα είναι καθηγητικό; Δεν θα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα Φιλολόγου ΠΕ02 οι πτυχιούχοι του; Σαφώς! Επομένως, και σε αυτό το επίπεδο μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά οι δύο Τομείς. Δεν είναι το Τμήμα Φιλολογίας το κατεξοχήν καθηγητικό τμήμα, είναι ένα από τα καθηγητικά τμήματά μας. Αν βεβαίως ο κύριος Υπουργός επιθυμούσε να συμπεριλάβει τον Τομέα Παιδαγωγικής ως νέα (τέταρτη) κατεύθυνση στο Τμήμα Φιλολογίας, θα ήταν μία καλοδεχούμενη απόφαση, για να ικανοποιηθούν και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του και τα δίκαια αιτήματα των πανεπιστημιακών του. Όπως όμως έγινε και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Τομέας Παιδαγωγικής θα μπορούσε να ενταχθεί στο νέο Τμήμα Φιλοσοφίας και να αναφέρεται και στην ονομασία του, μιας και έτσι είναι και το σωστό. Επομένως, θα διαθέτουμε δύο ισχυρά τμήματα Φιλοσοφίας ΚΑΙ Παιδαγωγικής με ίσα δικαιώματα και στο ΕΚΠΑ και στο ΑΠΘ, στα δύο πρώτα πανεπιστήμια της χώρας μας. Άλλωστε, οι επιστήμες οφείλουν να συνεργάζονται για το καλό της κοινωνίας, αυτός είναι ο σκοπός τους. Όχι άλλου τύπου ανούσιες αντιπαλότητες…

 • 7 Οκτωβρίου 2018, 01:38 | Φώτης

  ΠΏΣ ΕΊΝΑΙ ΠΌΤΕ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΆΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ,ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΉ ΑΥΤΗ. Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΊΩΝ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΌ. ΕΊΜΑΣΤΕ ΕΝΕΡΓΟΊ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΚΑΙ ΕΦΌΣΟΝ ΒΡΙΣΚΌΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΥΡΉΝΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΌΤΩΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΆ ΚΑΙ ΚΑΛΌ ΘΑ ΉΤΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΈΡΙΜΝΑ, ΚΆΠΟΙΟΣ ΑΠΌΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΊΟΥ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΈΧΕΙ ΧΑΡΆΞΕΙ ΠΟΡΕΊΑ ΚΆΛΩΣ Ή ΚΑΚΏΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΆΜΕΣΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΊΛ ΕΦΌΣΟΝ ΑΥΤΟ ΈΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΊ.ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΠΤΥΧΊΟΥ ΈΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΚΑΤΆΤΜΗΣΗ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΟΥΜΕ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΆ;

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 23:25 | ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ Φ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΠΨ .ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΟΥ ΕΦΟΔΙΑΖΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΓΕ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΙΧΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΜΕ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΑΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ .ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.
  ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κ.Λ.Π ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΙΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΠΨ.ΑΡΑΓΕ ΠΟΙΟς Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΔΙΑΡΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;
  ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΙΑΒΑΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 25% ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑ.ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ;
  ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΠΑΛΑΙΩΤΕΡΑ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ Η ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΙΣΟΤΙΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΘΕΙ ΜΙΑ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΟΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΟΥΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΟΠΟΙ ΤΟΥΣ.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 22:50 | ΎΩΝ

  Μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των φοιτητών έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός των φοιτητών εισαγωγής 2014-2015 και 2015- 2016 από την μεταβατική διάταξη του παρόντος νομοσχεδίου. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αφουγκραστεί το δίκαιο αίτημα των φοιτητών ώστε να συμπεριληφθούν τα παραπάνω έτη εισαγωγής στην ρύθμιση του νόμου. Εξ άλλου θα ήταν άδικο και εξαιρετικά ευεργετικό ο φετινός νεοεισαχθείς στο ΦΠΨ να ενταχθεί στα νέα τμήματα χωρίς να έχει επιλέξει κατεύθυνση με ταυτόχρονο αποκλεισμό των φοιτητών που έχουν πάρει κατεύθυνση έχουν επιτυχώς παρακολουθήσει ένα σεβαστό αριθμό μαθημάτων και επιθυμούν με επιπλέον μαθήματα να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών των νέων τμημάτων.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 22:40 | Γρηγόρης

  Οι φοιτητές με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 δεν θα έχουμε συμπληρώσει τον Σεπτέμβρη του 2019 τον ν+2 χρόνο φοίτησης μας. Παρόλα αυτά δεν συμπεριλαμβανόμαστε στην ρύθμιση του άρθρου 12 του Νομοσχεδίου. Ζητούμε να διορθωθεί αυτή η μεγάλη αδικία και να συμπεριληφθούμε και εμείς ισότιμα ακριβώς όπως και οι συμφοιτητές μας του έτους εισαγωγής 2016-2017. Και να ενταχθούμε στο ίδιο εξάμηνο με αυτούς ώστε με επιπλέον μαθήματα να ολοκληρώσουμε τον κύκλο σπουδών της κατεύθυνσης μας.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 22:30 | Νίκη

  OI ΦOITHTEΣ ME ETH EIΣAΓΩΓHΣ 2014-2015 KAI 2015-2016 AΠOKΛEIONTAI AΔIKA ANAITIA KAI ANEΞHΓHTA AΠO TIΣ PYΘMIΣEIΣ THΣ ΠAP 11 TOY APΘPOY 12 ΠAPOTI BPIΣKONTAI MEΣA ΣTO v+2 XPONO ΣΠOYΔΩN TOYΣ EINAI ΔHΛ ENEPΓOI ΦOITHTEΣ.ΣTO ΠANEΠIΣTHMIO ΔYTIKHΣ ATTIKHΣ H ΛOΓIKH TOY NOMOΘETH HTAN ΔIAΦOPETIKH KAI ΠEPIEΛABE OΛOYΣ TOYΣ ΦOITHTEΣ ΠOY ΔEN EIXAN OΛOKΛHPΩΣEI TIΣ ΣΠOYΔEΣ TOYΣ ΣTA KATAPΓHMENA TMHMATA TΩN TEI ANEΞAPTHTΩΣ ETOYΣ EIΣAΓΩΓHΣ.ZHTOYME NA AΛΛAΞEI H ΠAP 11 TOY APΘPOY 12 KAI NA ENTAXΘOYME KAI EMEIΣ ΠOY ΔEN EXOYME YΠEPBEI TO v +2 XPONO ΣΠOYΔΩNAΣTIΣ PYΘMIΣEIΣ OΠΩΣ AKPIBΩΣ ΠPOBΛEΠETAI ΓIA TOYΣ ΦOITHTEΣ ME ETOΣ EIΣAΓΩΓHΣ TO 2016-2017

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 22:21 | Μαρία

  TO APΘPO 12 TOY NOMOΣXEΔIOY ΣE ΔIABOYΛEYΣH KANEI MIA ΔIAKPIΣH ANAMEΣA ΣTOYΣ ΦOITHTEΣ TOY YΠO KATAPΓHΣH ΦΠΨ.EΠITPEΠEI ΣTOYΣ 2ETEIΣ 3ETEIΣ KAI NEOEIΣAXΘENTEΣ ΠOY MAΛIΣTA TON ΣEΠTEMBPIO TOY 2019 ΔEN ΘA EXOYN KAN EΠIΛEΞEI KATEYΘYNΣH, THN EΛEYΘEPH ΠPOΣBAΣH ΣTA NEA TMHMATA H ΣTO TMHMA ΨYXOΛOΓIAΣ ANAΛOΓA ME THN EΠIΛOΓH ΠOY EXOYN HΔH KANEI OI 2ETEIΣ KAI 3ETEIΣ (AYTO ΔEN IΣXYEI ΓIA TOYΣ ΠPΩTOETEIΣ ΠOY XΩPIΣ KAMMIA ΔEΣMEYΣHKATEYΘYNΣHΣ ANOIΓONTAI OI ΠOPTEΣ KAI TΩN 3 TMHMATΩN KAI ΔH THΣ ΨYXOΛOΓIAΣ)KAI AΠOKΛEIEI TOYΣ EIΣAXΘENTEΣ TA ETH 2014-2015 KAI 2015 -2016 ,ΠAPOTI ΔEN ΘA EXOYN ΣYMΠΛHPΩΣEI TON ΣEΠTEMBPIO TOY 2019 TO v+2 XPONO ΦOITHΣHΣ TOYΣ.AYTO ANTIBAINEI ΣTHN APXH THΣ IΣOTHTAΣ ΓIATI KAI OI ΦOITHTEΣ TΩN ETΩN 2014 -2015 KAI 2015 -2016 EINAI ENEPΓOI ΦOITHTEΣ .AYTH H AΔIKIA ΠPEΠEI NA ΔIOPΘΩΘEI KAI NA MHN YΠAPΞOYN ΠTYXIA ΔIAΦOPETIKHΣ AΞIAΣ METAΞY ENEPΓΩN ΦOITHTΩN ΠOY OΛOI BPIΣKONTAI MEΣA ΣTO v+2 XPONO ΣΠOYΔΩN.ZHTOYME NA ENTAXΘOYME ΣTIΣ PΘΘMIΣEIΣ THΣ ΠAP 11 KAI NA IΣXYΣEI KAI ΓIA MAΣ (2014-2015 KAI 2015-2016)O,TI ΠPOBΛEΠETAI ΓIA TOYΣ ΣYMΦOITHTEΣ MAΣ ETOYΣ EIΣAΓΩΓHΣ 2016-2017.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 22:20 | Στέλλα

  ΠAPAKAΛOYME NA ANTIMETΩΠIΣETE ME AIΣΘHMA ΔIKAIOY TOYΣ ΦOITHTEΣ ΦΠΨ ME ETH EIΣAΓΩΓHΣ 2014-2015 KAI 2015-2016 NA EXOYN TH ΔYNATOTHTA ΩΣ ENEPΓOI ΦOITHTEΣ ( Ο v+2XPONOΣ ΦOITHΣHΣ TOYΣ ΛHΓEI TO 2020 KAI 2021 ANTIΣTOIXΩΣ)NA ENTAXΘOYN ΣTA 2 NEA TMHMATA H ΣTO TMHMA ΨYXOΛOΓIAΣ ΣYMΦΩNA ME THN KATEYΘYNΣH EΠIΛOΓHΣ TOYΣ KAI ME EΠIΠΛEON MAΘHMATA OΠΩΣ OI ΣYMΦOITHTEΣ TOYΣ NA ΛABOYN ENA ΠTYXIO ME IΣXY.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 22:18 | Αγγελική

  OI ΦOITHTEΣ ME ETH EIΣAΓΩΓHΣ 2014-2015 ,KAI 2015-2016 ΔEN ΣYMΠEPIΛAMBANOMAΣTE ΣTIΣ PYΘMIΣEIΣ TOY APΘPOY 12 ENΩ ΔEN ΘA EXOYME KATA TO XPONO EΦAPMOΓHΣ TOY NOMOY ΣYMΠΛHPΩΣEI TO v+2 XPONO ΦOITHΣHΣ MAΣ .ΠAPAKAΛOYME NA ΔIOPΘΩΣETE AYTHN THN AΔIKIA KAI NA MAΣ ΔOΘEI H EYKAIPIA ME EΠI ΠΛEON MAΘHMATA NA ΠAPOYME ENA ΠTYXIO ΠOY NA MAΣ ΔINEI EΠAΓΓEΛMATIKA ΔIKAIΩMATA ΣYMΦΩNA ME THN KATEYΘYNΣH MAΣ.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 21:23 | Γιάννης

  Παρακαλούμε να αντιμετωπισθούν επί ίσοις όροις οι φοιτητές του ΦΠΨ ΕΚΠΑ και να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο. Οι φοιτητές αυτοί θα έπρεπε να έχουν τα ίδια δικαιώματα και δεν είναι δυνατό να αποκλείονται μόνο για το έτος εισαγωγής τους. Έχοντας τα ίδια μαθήματα με τις αντίστοιχες σχολές (ακόμα και τους ίδιους καθηγητές!) είναι παράλογο να μην τους δίνεται η δυνατότητα, περνώντας κάποια επιπλέον μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα, να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα με άτομα που διαθέτουν τις ίδιες ακριβώς γνώσεις. Ειδικά λόγω της διάσπασης του τμήματος η οποία υποβαθμίζει άμεσα την αξία του πτυχίου, θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα στους φοιτητές οι οποίοι θέλουν, να μπορέσουν να ενταχθούν στο πλαίσιο κάποιας σχολής αντίστοιχης της κατεύθυνσής τους έτσι ώστε να διαθέτουν τα αντίστοιχα δικαιώματα τα οποία αυτή τη στιγμή τους στερούνται.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 21:19 | Ν. Γ.

  ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 12 ΠΑΡ 11 ΚΑΙ 12 ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΎΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΊ ΤΟ ΕΤΗ 2014-2015,2015-2016 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΑΝΙΣΌΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΜΕ ΜΌΝΟ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΤΟΥΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΊΣΗ ΜΕΤΑΧΕΊΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥΣ ΑΦΟΎ ΑΝΑΦΕΡΌΜΑΣΤΕ ΣΕ ΊΔΙΑ ΣΧΟΛΉ ΚΑΙ ΣΕ ΊΔΙΑ ΒΑΘΜΊΔΑ.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 21:13 | Ελισάβετ

  Οπως αναφέρθηκε απο πολλούς συμφοιτητές μου, υποστηριζω και εγω την άποψη να ληφθεί υπόψιν και το ζήτημα των μεγαύτερων ετών.Μπορεί στα μάτια σας να μην είναι άδικο, αλλά για εμάς που φοιτούμε στην ίδια σχολή και συμφοιτητές μας με διαφορά κατά ένα ή δύο έτη να έχουν άλλη μεταχείριση επειδή έτυχε να είμαστε μια χρονολογία μεγαλύτερη, φαντάζει ανισότητα. Άλλωστε εγώ και άλλοι συμφοιτητές μου ζητάμε τη δυνατότητα επιλογής, ή να αποφοίτησουμε ως φπψ είτε από το τμήμα της ψυχολογίας, η ποσότητα των μαθημάτων και η αύξηση του έτους των σπουδών μας θα είναι δικιά μας ευθύνη. Ευχαριστώ

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 21:07 | Φοιτήτρια ΦΠΨ ΕΚΠΑ

  Το 2015 εισήχθη στο ΦΠΨ ΕΚΠΑ έχοντάς το ως πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό μου διότι μου άρεσε το «πάντρεμα» των επιστημών που θεράπευε όπως και ο οδηγός σπουδών.
  Αν γνώριζα ότι το τμήμα θα καταργούταν, σαφώς και δεν θα το επέλεγα.
  Όμως αφού συνέβη κάτι τέτοιο, ζητώ, τουλάχιστον, να έχω ως ενεργή φοιτήτρια, ίση αντιμετώπιση με τους φοιτητές που εισήχθησαν από το έτος 2016 κι έπειτα.
  Το δικό μου αίτημα είναι και αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμφοιτητών μου.
  Ζητούμε από τον κ. Γαβρόγλου, ως Υπουργό μας, να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά μας.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 21:03 | Μαρία

  Ως φοιτήτρια του τμήματος φπψ με κατεύθυνση Ψυχολογία από το έτος 2014, ζήτω και εγώ να υπάρξει η ίδια μεταχείριση με τους συμφοιτητες μου μικροτερων ετών όσον αφορά τις κατευθύνσεις. Από τη στιγμή που η τρέχουσα νομοθεσία μας δίνει τη δυνατότητα να αποφοιτήσουμε στα ν+2 έτη των σπουδών μας και εφόσον κάποιοι φοιτητές θα θέλαμε να ενταχθούμε στις αντίστοιχες σχολές των κατευθύνσεων μας , ας υπάρξει η δυνατότητα επιλογής. Θεωρούμαστε εν δυνάμει φοιτητές ακόμα παρ’όλο που ολοκληρώθηκαν τα 4 έτη της σχολής μας. Βλέποντας ότι πάρθηκε η απόφαση να γίνει ενσωμάτωση των φοιτητών του φπψ της κατ. Ψυχολογίας στο αντίστοιχο τμήμα , φαίνεται ότι δεν αποτελεί πρόβλημα η ποσότητα των φοιτητών που θα εισέλθει ,γιατί λοιπόν δεν δίνεται η δυνατότητα ΕΠΙΛΟΓΉΣ και στους φοιτητές που δεν έχουν πάρει ακόμα πτυχίο; μάλιστα το επιχείρημα αυτό μπορεί να σταθεί ακριβώς και στο νομό του πανεπιστημίου δυτικής αττικής,όπου όλοι οι φοιτητές στο ν+2 των σπουδών τους συμπεριληφθησαν στην εξέλιξη του πανεπιστημίου τους.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 18:28 | ΒΑΣΩ

  Το άρθρο 12 παρ. 11 και 12 αδικεί κατάφωρα τους φοιτητές με έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16, διότι είναι ενεργοί φοιτητές -δεν έχουν συμπληρώσει το ν+2 χρόνο σπουδών τους, και αποκλείονται από το να επιλέξουν ένα από τα νέα τμήματα ή το τμήμα Ψυχολογίας.Το Υπουργείο νομοθετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, παραβιάζει την αρχή της ισότητας μεταξύ φοιτητών ίδιου τμήματος.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 18:16 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ 2014-15 ΚΑΙ 2015-16 ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΤΕΡΓΓΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ν+2 ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ, ΟΜΩΣ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.ΑΝΤ΄ΑΥΤΟΥ ΟΙ ΦΕΤΙΝΟΙ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ ΦΠΨ, ΠΑΡΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΟΤΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ, ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΌ ΤΑ 2 ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ή ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕΖΗΤΩΝΤΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ, ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΣ

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 17:51 | Κυριάκος

  Κύριε Υπουργέ,

  Είμαι απόφοιτος του τομέα Παιδαγωγικής του ΦΠΨ και νυν υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής του μεταπτυχιακού Θεωρίας, Πράξης και Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, της κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής. Νιώθω ότι έχω χρέος πρώτα απ’ όλα να σας ενημερώσω για το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών του ΦΠΨ και συγκεκριμένα της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής, η οποία με το άρθρο 12 αδικείται κατάφωρα.
  Πρώτα απ’ όλα, ένας φοιτητής παιδαγωγικής κατεύθυνσης χρειάζεται να διαβάσει και να περάσει για το πτυχίο του 7 μαθήματα φιλοσοφίας, 8 παιδαγωγικής (κορμού) + 17 (κατεύθυνσης) και 8 ψυχολογίας. Τα μαθήματα αυτά του δίνουν την ακαδημαϊκή κι επαγγελματική υπόσταση που χρειάζεται, ώστε να αντιμετωπίσει με σεβασμό και πλήρες ενδιαφέρον τους μαθητές του στο μέλλον. Έπειτα, στο ΦΠΨ Αθηνών έχει την υποχρέωση να μελετήσει 8 αρχαίας ελληνικής φιλολογίας + 1 ως ελεύθερη επιλογή αν επιθυμεί, ώστε να έχει το γνωστικό υπόβαθρο να αντιμετωπίσει και να διδάξει την αρχαία ελληνική γλώσσα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ακόμη, έχει 1 υποχρεωτική λατινική φιλολογία + 1 ως υποχρεωτικό επιλεγόμενο, αν το επιθυμεί. Γλωσσολογίες, από την άλλη, έχει 3, Νεοελληνικές Φιλολογίες 2 + 1 ως υποχρεωτικό επιλεγόμενο και 3 Ιστορίες. Όλα τα παραπάνω κάνουν ολοφάνερο το γεγονός ότι οι φοιτητές του ΦΠΨ και ειδικά της κατεύθυνσης παιδαγωγικής δικαίως διεκδικούν και κατέχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΕ02.
  Ωστόσο, η μετονομασία του νέου τμήματος σε «Εκπαίδευση Ενηλίκων» όχι μόνο ακυρώνει την υπόσταση του τομέα Παιδαγωγικής, αλλά και αποτελεί μεγάλο πλήγμα στα επαγγελματικά δικαιώματα των μελλοντικών αποφοίτων του, μεταλλάσσοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΕ02 σε ΠΕ72.
  Είναι επιτακτική ανάγκη να διαφυλάξουμε τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, καθώς και των μελλόντων συναδέλφων, κι επιζητούμε ένα τμήμα αντάξιο της κατεύθυνσης Παιδαγωγικής του ΦΠΨ με την ονομασία «Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές», ώστε να ταιριάζει τόσο στο υπάρχον εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών, όσο και στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ και στα ορθώς διεκδικημένα επαγγελματικά δικαιώματα ΠΕ02.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 16:09 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π.

  ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΠΨ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ΄ΟΛΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΗΤΕΣ.
  ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΑΒΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΡΥΘΝΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ, ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.
  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΗΤΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 15:39 | Μαρία

  Το άρθρο 12 παρ. 11 και 12 του νομοσχεδίου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έχει δημιουργήσει σάλο στους φοιτητές Φ.Π.Ψ. Και αυτό γιατί διαχωρίζονται σ’ αυτούς που έχουν το δικαίωμα να προωθηθούν στα νέα Τμήματα ή στο Τμήμα Ψυχολογίας (έτη εισαγωγής 2016-2017 και μετά) και σ’ αυτούς που ενώ είναι μέσα στον ν+2 χρόνο φοίτησης μένουν στάσιμοι και υποχρεώνονται να πάρουν πτυχίο από ένα Τμήμα που θα λειτουργήσει μέχρι να πάρουν αυτοί το πτυχίο τους (έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016). Αυτό δημιουργεί ανάμεσα στους συμφοιτητές μας αντιπαλότητα, ανταγωνισμό και καταστρέφει την αλληλεγγύη που πρέπει ως συμφοιτητές να αισθανόμαστε. Ειδικά οι πρωτοετείς με έτος εισαγωγής 2018-2019, ενώ δεν έχουν καν επιλέξει κατεύθυνση, τον Σεπτέμβρη του 2019 χωρίς καμία δέσμευση θα επιλέξουν κάποιο από τα 2 νέα Τμήματα ή το Τμήμα Ψυχολογίας.
  Εμείς, με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 έχουμε επιλέξει συνειδητά κατεύθυνση, έχουμε παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε πολλά περισσότερα μαθήματα της κατεύθυνσής μας συγκριτικά με τους συμφοιτητές μας 2016-2017, 2017-2018 και πολύ περισσότερο με τους πρωτοετείς 2018-2019 και αποκλειόμαστε από την δυνατότητα επιλογής των νέων Τμημάτων ή του Τμήματος Ψυχολογίας. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, αισθανόμαστε άνισα απέναντι στον νόμο και πιστεύουμε ότι αυτή η αδικία πρέπει να διορθωθεί και να συμπεριληφθούμε και εμείς στην παρ. 11 του άρθρου 12, να μας δοθεί η δυνατότητα ανάλογα με την κατεύθυνσή μας και επιπλέον μαθήματα, να ενταχθούμε ακριβώς όπως και οι συμφοιτητές μας με έτος εισαγωγής 2016-2017 στα 2 νέα Τμήματα ή στο Τμήμα Ψυχολογίας.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 15:19 | Λίλα

  Θέλουμε να ζητήσουμε από το Υπουργείο να μεριμνήσει και να διορθώσει αυτήν τη μεγάλη αδικία σε βάρος των φοιτητών Φ.Π.Ψ με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016. Πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε να πάρουμε ένα πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα αφού κατά την εφαρμογή του νόμου δεν θα έχει λήξει ο ν+2 χρόνος φοίτησής μας. Καλά κάνει η Πολιτεία και καταργεί ένα Τμήμα. Δεν θα λάβει όμως υπόψη τις συνέπειες που η κατάργηση επιφέρει στους ενεργούς φοιτητές; Και θα τους διαχωρίσει; Με αποτέλεσμα οι συμφοιτητές μας (2016-2017) και εμείς (2014-2015 και 2015-2016) να έχουμε διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα!

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 15:12 | Νάντια

  Το άρθρο 12 διαχωρίζει τους φοιτητές του Φ.Π.Ψ σε δύο κατηγορίες. Σ’ αυτούς που θα αποκτήσουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα από τα νέα τμήματα και σ’ αυτούς που θα αποκτήσουν ένα πτυχίο ανενεργό παρ’ ότι και οι δύο κατηγορίες ανήκουν σε ενεργούς φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει το ν+2 χρόνο φοίτησης. Αναφέρομαι στους φοιτητές με έτη εισαγωγής 2016-2017 και μετά και στους φοιτητές των ετών 2014-2015 και 2015-2016.
  Για να μην αναφερθώ στην ακραία ρύθμιση που επιτρέπει στους πρωτοετείς φοιτητές Φ.Π.Ψ με έτος εισαγωγής 2017-2018 να ενταχθούν στα νέα Τμήματα ή στο Τμήμα Ψυχολογίας χωρίς να έχουν επιλέξει καν κατεύθυνση τον Σεπτέμβρη του 2019 που θα εφαρμοστεί ο νόμος. Αυτός ο διαχωρισμός θίγει την αρχή της ισότητας, θίγει όλους εμάς τους φοιτητές Φ.Π.Ψ με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 γι’ αυτό ζητάμε την αλλαγή του άρθρου 12 ώστε να συμπεριληφθούμε στις ρυθμίσεις του νόμου.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 15:01 | Στάθης

  Ζω στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Επειδή αγαπώ τη χώρα μου παρακολουθώ τα τεκταινόμενα. Παρατηρώ ότι οι φοιτητές που διαμαρτύρονται έχουν δίκιο γιατί αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά παρ’ ότι βρίσκονται στην ίδια Σχολή, στο ίδιο Τμήμα και στην ίδια βαθμίδα Εκπαίδευσης.
  Η πολιτεία καταργεί το Τμήμα τους και δεν παίρνει την ίδια μέριμνα για όλους τους φοιτητές που φοιτούν στο υπό κατάργηση Τμήμα.
  Ακατανόητο!

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 14:55 | Αλίκη

  Ο νομοθέτης στο νόμο 4521/18 έδωσε μια διασταλτική ερμηνεία αφού όλοι οι φοιτητές ΤΕΙ Αθήνας που δεν είχαν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους εντάχθηκαν στο νεοιδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σήμερα, στο άρθρο 12 η ερμηνεία του νομοθέτη δεν είναι μόνο συσταλτική είναι και άδικη γιατί αντίκειται στην αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος) αφού υπάρχει διαφορετική μεταχείριση σε φοιτητές που δεν έχουν καν εξαντλήσει το ν+2 χρόνο φοίτησής τους.
  Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν συμφοιτητές στο ίδιο τμήμα να βρεθούμε με διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα μόνο και μόνο επειδή είχαμε διαφορά 1 ή 2 χρόνια στο έτος εισαγωγής, παρ’ ότι είμαστε ενεργοί φοιτητές, μέσα στο ν+2 χρόνο σπουδών μας. Η πολιτεία μας αναγνωρίζει φοιτητικό εισιτήριο και άλλες φοιτητικές διευκολύνσεις μέχρι το 2020 και 2021.
  Το Υπουργείο πρέπει να διορθώσει αυτή την αδικία και να δώσει τουλάχιστον στους φοιτητές με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016, σε μας δηλαδή που δεν θα έχουμε ξεπεράσει τον Σεπτέμβρη του 2019 το ν+2 χρόνο φοίτησής μας, τη δυνατότητα να συνεχίσουμε, όπως προβλέπεται για τους συμφοιτητές μας μεταγενέστερων ετών, τη φοίτησή μας με επιλογή σύμφωνα με την κατεύθυνσή μας και επιπλέον μαθήματα στα νέα τμήματα ή στο τμήμα Ψυχολογίας.
  Αυτή η αδικία του προς ψήφιση νομοσχεδίου πρέπει να διορθωθεί γιατί είναι η πρώτη φορά που ενώ καταργείται ένα τμήμα οι φοιτητές του υφίστανται τόσο διαφορετική μεταχείριση.
  Αυτό και μόνο οδηγεί σε σκέψεις όλους εμάς τους νέους που θέλουμε να πιστέψουμε στις αγαθές προθέσεις των διοικούντων αλλά τα γεγονότα δεν μας αφήνουν. Βοηθήστε μας να πιστέψουμε στη δικαιοσύνη, στην αξιοκρατία και στην ισότητα.
  Ακούστε την φωνή μας, αφουγκραστείτε τις αμφιβολίες μας και διαλύστε τες Κύριε Υπουργέ.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 14:38 | Κατερίνα

  Το άρθρο 12 παρ. 11 και 12 αδικεί τους φοιτητές με έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16 διότι ενώ είμαστε ενεργοί φοιτητές αποκλειόμαστε και δεν μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα νέα τμήματα ή το τμήμα Ψυχολογίας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχουμε επιλέξει. Γιατί το Υπουργείο νομοθετεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, καταργεί το τμήμα και μας αναγκάζει να πάρουμε ένα πτυχίο χωρίς καμία αξία ενώ δίνει το δικαίωμα στους συμφοιτητές μας επόμενων ετών και στους πρωτοετείς Φ.Π.Ψ που δεν έχουν επιλέξει κατεύθυνση, να πάρουν άλλης αξίας πτυχίο. Αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ ενεργών φοιτητών, αφού οι εισαχθέντες τα έτη 2014-15 και 2015-16 δεν έχουν συμπληρώσει το ν+2 χρόνο σπουδών τους, είναι ακατανόητος και θίγει την αρχή της ισότητας.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 14:29 | Μάρκος

  Πόρτες ορθάνοιχτες για τους πρωτοετείς Φ.Π.Ψ. Πόρτες ερμητικά κλειστές για τους εισαχθέντες τα έτη 2014-15 και 2015-16 παρ΄όλο που ο χρόνος φοίτησης δεν έχει ξεπεράσει το ν+2 χρόνο σπουδών. Με ποιά λογική αυτοί οι φοιτητές αποκλείονται; Αδυνατούμε να καταλάβουμε τη λογική του νομοθέτη. Οι φοιτητές των ετών 2014-15 και 2015-16 σύμφωνα με το άρθρο 12 θα πάρουν ένα «ληγμένο», ένα πτυχίο από ένα καταργημένο τμήμα ενόσω είναι ακόμα ενεργοί φοιτητές. Το Υπουργείο πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τις φοβερές επιπτώσεις που το άρθρο 12 επιφέρει στα επαγγελματικά δικαιώματα των φοιτητών με έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16 και να διορθώσει αυτήν την αδικία.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 14:15 | Κορίνα

  Όλοι οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το ν+2 χρόνο φοίτησής τους τον Σεπτέμβριο του 2019 που θα εφαρμοστεί ο νόμος, πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογής των νέων τμημάτων, σύμφωνα με την κατεύθυνσή τους, με επιπλέον μαθηματα ώστε να πάρουν ένα πτυχίο με αντίκρισμα. Πρόκειται για τους φοιτητές με έτη εισαγωγής 2014-15 και 2015-16. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να ευνοούνται και κάποιοι να καταστρέφονται και το μόνο κριτήριο του Υπουργείου να είναι το έτος εισαγωγής. Εξάλλου, στον νόμο για το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το Υπουργείο νομοθέτησε διαφορετικά και έδωσε το δικαίωμα ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές που δεν είχαν ολοκληρώσει την φοίτησή τους να εγγραφούν στα νέα τμήματα του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Πόσο μάλλον οι φοιτητές που είναι ενεργοί αφού δεν έχει εξαντληθεί ο ν+2 χρόνος φοίτησης τους να αποκλείονται. Η παράγραφος 11 του νομοσχεδίου πρέπει να συμπεριλάβει και τους φοιτητές με έτη εισαγωγής 2014-2015 και 2015-2016 και να μας δώσει το δικαίωμα να επιλέξουμε με επιπλέον μαθήματα, σύμφωνα με την κατεύθυνση μας, ένα από τα τρία τμήματα. Άλλως υπάρχει άνιση μεταχείριση μεταξύ συμφοιτητών αφού οι συμφοιτητές μας με έτη εισαγωγής 2016-2017 και εντεύθεν θα έχουν άλλα επαγγελματικά δικαιώματα απο εμάς. Θέλουμε και ζητούμε από το Υπουργείο να μας ακούσει και να διορθώσει αυτήν την αδικία.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 11:57 | χριστινα

  Είμαι φοιτήτρια ΦΠΨ κατεύθυνση ψυχολογίας. Όσον αφορά την άνωθι πρόταση, εφόσον αλλάζει ο επαγγελματικός προσανατολισμός και τα δικαιώματα μιας μεγάλης μερίδας φοιτητών μικρότερων ετών, ισότιμα θα αναμέναμε να αλλάξουν όλων! Και όταν εννοώ όλων αναφέρομαι στους φοιτητές που βρίσκονται μέσα στο ν+2 και δεν έχουν πάρει ακόμη πτυχίο. Γιατί δίνεται η δυνατότητα επιλογής με αποκλειστικό κριτήριο την ηλικία; Θα αποκλειστούμε από το δρόμο για τα όνειρά μας επειδή έτυχε να γεννηθούμε 1 ή 2 χρόνια νωρίτερα; Εκτιμώ οτι θα καταλάβετε τη θέση όλων μας καθώς φαντάζει άδικο να έχουμε μπει στη σχολή με πάνω κάτω τα ίδια μόρια αλλά και τον ίδιο προσανατολισμό και ξαφνικά δυο μόνο έτη να βρίσκονται ευνοημένα. Είμαστε διατεθειμένοι να διανύσουμε όσα χρόνια σπουδών είναι απαραίτητα προκειμένου να διδαχθούμε και τα υπόλοιπα 20 μαθήματα ψυχολογίας και να λάβουμε ένα πτυχίο που αν μη τι άλλο το θέλουμε πολύ και θα έχει αντίκρυσμα ώστε με τα εφόδια αυτά να παλέψουμε για το μέλλον μας.

 • 6 Οκτωβρίου 2018, 10:26 | Μαρία Λ.

  Αναφορικά με το άρθρο 12 του παρόντος παρακαλούμε να αντιμετωπισθούν εξίσου οι ενεργοί φοιτητές του ΦΠΨ ΕΚΠΑ και να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο.
  Έχουν ίσα δικαιώματα και δεν είναι δυνατό να αποκλεισθούμε μόνο για το έτος εισαγωγής τους.
  Επιπλέον, οι φοιτητές που εισήχθηκαν στο τμήμα το 2015 διαβεβαιώθηκαν ρητά από την Πρόεδρο του τμήματος, παρουσία φοιτητών και καθηγητών, ότι έτος τους θα βρίσκεται εντός του νόμου.
  Ζητούμε ίση ακαδημαϊκή αντιμετώπιση των παιδιών μας που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα.