ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 53 Έναρξη ισχύος

 

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς των άρθρων 6 έως 16 αρχίζει από 1ης.1.2023.
3. Η ισχύς των άρθρων 37 έως 39 αρχίζει από 1ης.9.2022.