Άρθρο 20 Πιστοποίηση Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, οργανώνει ειδικό πρόγραμμα πιστοποίησης για τη θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

  • 23 Μαΐου 2022, 08:44 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΟΥΖΟΥ

    Πρέπει τα κριτήρια που θα τεθούν για τη δήλωση συμμετοχής σε αυτόν τον κύκλο σπουδών να μην αποκλείουν τους υπάλληλους που δυναμικά μπορούν να ανταποκριθούν στην διαδικασία ανεξάρτητα από το αν έχουν προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης αν σκεφτούμε ότι από το 10 και μετά δεν έχουν γίνει κανονικές διαδικασίες κρίσεων στις υπηρεσίες αλλά αναθέσεις καθηκόντων. η επιλογή θα πρέπει να βασίζεται στην εγγύτητα με τους αρχικούς τίτλους σπουδών, τις μεταπτυχιακές σπουδές και στο προφίλ σεμιναριακής εκπαίδευσης από το ΕΚΚΔΑ. δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί μία κλειστή ελιτίστικη ομάδα από ανθρώπους που ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν να εκπαιδευτούν πάνω στο ευρύ επιστημονικό αντικείμενο και πεδίο των ανθρώπινων πόρων. θα πρέπει να δίνει οριζόντια στις υπηρεσίες και στα άτομα το δικαίωμα να να αντιπροσωπευτούν και να συμμετέχουν αντίστοιχα. η επιλογή ατόμου από την ιεραρχία ( χωρίς βέβαια να τους αποκλείει αν έχουν τα επιστημονικά πεδία και προσόντα αλλά να μην πριμοδοτεί επιπλέον τα χρόνια της θητείας τους) ενέχει τον κίνδυνο λόγω πιέσεων και εσωτερικού κλίματος να αναστείλει την πραγματική λειτουργία του θεσμού λόγω συμβιβαστικών τάσεων και διαθέσεων

  • Αλλαγή της παραγράφου ως εξής :
    Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», οργανώνει ειδικό διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα πιστοποίησης επιπέδου postgraduate certificate για τη θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.