ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 17 Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Σε κάθε Υπουργείο ορίζονται ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 2. Από τη ρύθμιση της παρ. 1 εξαιρούνται τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Δύναται να οριστεί Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στα Υπουργεία της παρ. 2, σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σε αυτοτελείς υπηρεσίες, σε αποκεντρωμένες διοικήσεις, σε ν.π.δ.δ. και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων του φορέα και του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 36.
4. Στις ανεξάρτητες αρχές οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων διοίκησής τους, κατόπιν υποβολής αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.
5. Οι αυτοτελείς υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα ν.π.δ.δ. και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν έχουν ορισθεί Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπάγονται στους Συμβούλους Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του εποπτεύοντος φορέα.

 • 24 Μαΐου 2022, 21:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Ο Σύμβουλος Ανάπτυξης στην ΕΕΤΤ πρέπει να είναι τοποθετημένος στην ΕΕΤΤ με Απόφαση της ΕΕΤΤ. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε παρέμβαση στη διοικητική και λειτουργική ανεξαρτησία της.

 • Τα στελέχη που θα πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να είναι εντός των υπηρεσιακών δομών που είναι αρμόδιες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και οι οποίες ήδη υφίστανται στους φορείς. Η απόσπαση των Συμβούλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και η άσκηση εποπτείας που θα παρέχουν, θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη συνεργασία καθώς, μεταξύ άλλων, θα δημιουργήσει ένα ρόλο «τοποτηρητή» της διαδικασίας από πλευράς του Υπουργείου.

  Ειδικά για τις Ανεξάρτητες Αρχές, η ύπαρξη Συμβούλου Ανάπτυξης από το Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελεί ευθεία παρέμβαση στην ανεξαρτησία και τη λειτουργία των Αρχών. Ο Σύμβουλος Ανάπτυξης κάθε Αρχής πρέπει να είναι τοποθετημένος στην Αρχή.

 • 17 Μαΐου 2022, 14:57 | Λάμπρος Καφίδας

  Τα στελέχη που θα πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Α.Α.Δ.) και θα οριστούν στα υπουργεία (όπου είναι υποχρεωτικός ο ορισμός τους), δεν πρέπει να είναι εκτός των υπηρεσιακών δομών που είναι αρμόδιες για ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού και οι οποίες ήδη υφίστανται στα υπουργεία.

  Το μοντέλο θεσμοθέτησης Συμβούλου Α.Α.Δ. που προτείνεται ακολουθεί το υπόδειγμα των Συμβούλων Ακεραιότητας του Μέρους Β’ του ν.4795/2021. Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας όμως θεσμοθετήθηκε για να καλύψει μια -αληθώς υφιστάμενη- έλλειψη στο Δημόσιο για την υποστήριξη των υπαλλήλων σε θέματα ηθικής, παραβίασης ακεραιότητας και αντιμετώπισης της κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Δηλαδή, μέχρι πρότινος, στα υπουργεία δεν υπήρχε θεσμική πρόβλεψη σε επίπεδο δομής ή αρμοδιότητας για τα θέματα αυτά.

  Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, όμως, αποτελεί πάγια υποχρέωση των οργανικών μονάδων των υπουργείων που είναι αρμόδιες για το προσωπικό. Οι υφιστάμενες δομές και αρμοδιότητες των υπουργείων δεν πρέπει να παραβλεφθούν ή έστω να αποκοπούν από αρμοδιότητες σχετικής συμβουλευτικής που προβλέπονται στο παρόν. Για το λόγο αυτό, είναι προτιμότερο για τον θεσμό του Συμβούλου Α.Α.Δ. να εφαρμοστεί το μοντέλο εκπαίδευσης/πιστοποίησης των εσωτερικών ελεγκτών, όπου τα στελέχη που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή, οφείλουν -υποχρεωτικά- να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ (και μάλιστα εντός αποκλειστικής προθεσμίας).

  Η υποστήριξη της δημόσιας πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού θα πρέπει περάσει μέσα από τις ήδη υφιστάμενες δομές των υπουργείων. Διαφορετικά, δημιουργείται ένα παράλληλο και εξωτερικό προς τη Διοίκηση συμβουλευτικό όργανο, το οποίο θα πρέπει -αναγκαστικά εκ του νόμου- να συνεργάζεται στενά με αυτήν σε καθημερινή βάση, ενώ η ευθύνη εκτέλεσης των αρμοδιότητων για την αξιολόγηση, εκπαίδευση, αξιοποίηση, για ηθικές και μη αμοιβές (κ.λπ.), θα βαρύνει το προσωπικό και τους προϊσταμένους των αρμοδίων οργανικών μονάδων και όχι τον Σύμβουλο.
  Στο σχήμα αυτό ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας τριβών μεταξύ του Συμβούλου ΑΑΔ και των αρμοδίων εντός του υπουργείου. Εξάλλου, η υλοποίηση μιας δημόσιας πολιτικής είναι επιτυχής όταν εναγκαλίζεται από το οικείο προσωπικό -όταν το προσωπικό του φορέα αναλαμβάνει την «ιδιοκτησία» της.

  Συνεπώς, η εκπαίδευση/πιστοποίηση για θέματα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού πρέπει να αφορά -κατά προτεραιότητα και υποχρεωτικά- τους υπαλλήλους που εκτελούν αντίστοιχα καθήκοντα, καθώς και τους αρμόδιους -για θέματα προσωπικού- προΐσταμένους τμήματος, διεύθυνσης και γενικής διεύθυνσης (μοντέλο εκπαίδευσης εσωτερικών ελεγκτών).
  Ο ορισμός των εν λόγω προϊσταμένων τμήματος και διεύθυνσης προσωπικού ως Συμβούλων Ανάπτυξης Α.Δ. θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός. Η δε σχετική πιστοποίηση πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο για την κατάληψη των συγκεκριμένων θέσεων ευθύνης, και να περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο ΠΘΕ.
  Έτσι δημιουργείται ένα συνεκτικότερο σχήμα και θέτονται οι βάσεις για την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού που -όντως- φέρει την ευθύνη για την υποστήριξη και ανάδειξη αυτής της κρίσιμης δημοσίας πολιτικής. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται αυθεντική διυπουργική συνεργασία μεταξύ των υπουργείων και ΥΠΕΣ, και όχι μέσω αντιπροσώπων.

  ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ αποτελεί η διάκριση σε επίπεδο δομής των αντικειμένων που συνιστούν την ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού (αξιολόγηση, εκπαίδευση, αξιοποίηση, ηθικές αμοιβές, ένταξη σε ομάδες εργασίας/συλλογικά όργανα, προγραμματισμός -εκπ/κων και λοιπών- αδειών κλπ), αρμοδιότητες που υπάρχουν ήδη στα υπουργεία και περιλαμβάνονται στο άρθρο 18 του παρόντος.
  Ζωντανό παράδειγμα, αποτελεί ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (άρθρο 26§2γ του π.δ.5/2022, Α’15), όπου, στηριζόμενοι σε αυτήν την λογική, θεσμοθετήσαμε οργανική μονάδα (τμήμα) με τα ανωτέρω αντικείμενα και αρμοδιότητες ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και αξιοποίησης των δυνατοτήτων του.

  Εφόσον θεσμοθετηθούν αντίστοιχα Τμήματα Α.Α.Δ. ευρύτερα, ο ορισμός του προϊστάμενου ενός τέτοιου τμήματος, ως Συμβούλου Α.Α.Δ., θα διευθετήσει επιπλέον και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και επιδόματος θέσης ευθύνης με τον καλλίτερο δυνατό και άμεσο τρόπο.
  Στην περίπτωση αυτή, η κάλυψη των εν λόγω θέσεων δεν είναι απαραίτητο να απαιτεί ειδική διαδικασία, αλλά μπορεί να ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις (όπως και με τους προϊσταμένους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου).

 • 17 Μαΐου 2022, 10:39 | Λάμπρος Καφίδας

  Δεν είναι σαφές αν για τις ανεξάρτητες αρχές είναι υποχρεωτική ή δυνητική η πρόβλεψη για ορισμό του Συμβούλου, δεδομένου ότι ως φορείς περιλαμβάνονται στην περιγραφή της παρ.2.
  Η υποβολή αιτήματος εκ μέρους των ανεξάρτητων αρχών στη Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, ενδεχομένως να εγείρει ζήτημα της ανεξαρτησίας τους. Μια απλή κοινοποίηση/ενημέρωση της απόφασης ορισμού ίσως εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.

 • 17 Μαΐου 2022, 09:48 | Λάμπρος Καφίδας

  Με το π.δ.28/2022 (Α’76), το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης εξαίρέθηκε από τη βασική διάρθρωση των υπουργείων και την υποχρέωση θεσμοθέτηση Υπηρεσιακού Γραμματέα. Επιπλέον, στο Υπουργείο ΠΠ&ΚΚ έχει υπαχθεί το Πυροσβεστικό Σώμα.
  Επειδή τα υπουργεία που εξαιρούνται από την εφαρμογή του Μέρους Γ’ είναι ομοειδή (ζητήματα ασφάλειας), θα πρέπει να εξεταστεί και η εξαίρεση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.