Άρθρο 26 Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων

 

1. Στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι αμείβονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176) για το ενιαίο μισθολόγιο και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία.

2. Οι ποσοτικοί στόχοι σχετίζονται ενδεικτικά με τη δημοσιονομική και ταμειακή διαχείριση, τον έλεγχο και τα αποτελέσματα, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο δαπανών, την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την επεξεργασία σημαντικού αριθμού κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, την επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων και εν γένει ποσοτικούς στόχους συνδεόμενους με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής.

3. Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών της παρ. 1, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των ποσοτικών στόχων, που τίθενται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 37, και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην επίτευξη των στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή του Κ.Ε.Δ.Σ.. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτόν. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

4. Το Κ.Ε.Δ.Σ. υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 και την αντίστοιχη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Από το Κ.Ε.Δ.Σ. εξαιρούνται οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ανταμοιβή εξαιτίας της εμπλοκής τους σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και σε έργα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η συνολική δαπάνη για την καταβολή του Κ.Ε.Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

 • 24 Μαΐου 2022, 20:40 | ΑΛΕΞΙΑ ΝΑΝΟΥ

  Οι υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συμφωνούμε με τα σχόλια των συναδέλφων των λοιπών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και επισημαίνουμε με τη σειρά μας ότι οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του άρθρου 26 για την καταβολή ΚΕΔΣ, καθώς παρά την εξαιρετική υποστελέχωση των υπηρεσιών τουςς και τον αυξημένο φόρτο εργασίας τους, οι εν λόγω υπάλληλοι συμβάλλουν αποτελεσματικά στη χρηστή και δημοσιονομική διαχείριση. Ως εκ τούτου η συμπερίληψή τους στο επίμαχο άρθρο 26 του σχεδίου νόμου διασφαλίζει την ίση μεταχείρισή τους με τους συναδέλφους άλλων φορέων που επιτελούν ακριβώς την ίδια εργασία.

 • 24 Μαΐου 2022, 17:26 | ΑΛΕΞΙΑ ΝΑΝΟΥ

  Οι υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συμφωνούμε με τα σχόλια των συναδέλφων των λοιπών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και επισημαίνουμε με τη σειρά μας ότι οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις διατάξεις του άρθρου 26 για την καταβολή ΚΕΔΣ, καθώς παρά την εξαιρετική υποστελέχωση των υπηρεσιών τους και τον αυξημένο φόρτο εργασίας τους, οι εν λόγω υπάλληλοι συμβάλλουν αποτελεσματικά στη χρηστή και δημοσιονομική διαχείριση. Ως εκ τούτου η συμπερίληψή τους στο επίμαχο άρθρο 26 του σχεδίου νόμου διασφαλίζει την ίση μεταχείρισή τους με τους συναδέλφους άλλων φορέων που επιτελούν ακριβώς την ίδια εργασία.

 • 24 Μαΐου 2022, 16:43 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΡΑΝΑΣ

  Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελούν Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και οι Δ/νσεις Οικονομικών σε εφαρμογή του άρθρου 69Γ του Ν.4270/2014 ασκούν αρμοδιότητες ΓΔΟΥ. Οι υπάλληλοι αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο. Εφαρμόζουν τη δημοσιονομική πολιτική, υπόκεινται σε δημοσιονομικό έλεγχο διαρκώς, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.2 του άρθρου 26 του σχεδίου νόμου για την χορήγηση του (Κ.Ε.Δ.Σ.), όπως και οι αναφερόμενοι στην παρ.1 υπάλληλοι των λοιπών Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης. Οι κοινές αρμοδιότητες προκύπτουν σαφώς και από τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και από την κείμενη νομοθεσία. Προκειμένου να μην δημιουργούνται ανισότητες και υπάλληλοι δύο ταχυτήτων, γεγονός το οποίο θα αποτελέσει ένα επιπλέον αντικίνητρο παραμονής στις ήδη υποστελεχωμένες Δ/νσεις Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο σχέδιο νόμου πρέπει να συμπεριληφθούν και όλοι οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

  Αντώνης Βρανάς
  Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού
  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 • 24 Μαΐου 2022, 14:37 | lΛεπίδα Ζαφειρία

  Ως Υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου θα ήθελα να παραθέσω τα κάτωθι
  Οι Δνσεις Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε εφαρμογή του άρθρου 69Γ του ν 4270/2014 ασκούν αρμοδιότητες ΓΔΟΥ ,και εφαρμόζουν όλες τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών χειρίζονται όλα τα συστήματα ΗΔΔ , ΟΠΣΔΠ που χειρίζεται και το Υπουργείο Οικονομικών με αυξημένες τις ευθύνες και το μέγεθος της καθημερινής εργασίας κατά πολύ , με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενδιαφέρον προσέλευσης για στελέχωση προσωπικού από άλλες Υπηρεσίες.
  Για το λόγο αυτό πιστεύω πρέπει να συμπεριληφθεί το προσωπικό που υπηρετεί στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο άρθρο 26 που αφορά στο κίνητρο επίτευξης Δημοσιονομικών στόχων

 • 24 Μαΐου 2022, 13:12 | ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΛΑΚΟΥ

  Πως θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος της «ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης», όταν το αίσθημα της αδικίας που προέρχεται από τις μισθολογικές ανισότητες προκαλεί τροχοπέδη στη παρακίνηση των εργαζομένων;
  Αν στόχος είναι κάποιοι να δουλεύουν με ξέφρενους ρυθμούς και να πληρώνονται με μερικά ψυχούλα παραπάνω, ενώ άλλοι θα μπορούν να παίρνουν σχεδόν διπλάσιο μισθό χωρίς να καταβάλλουν καμία επιπλέον προσπάθεια, τότε σίγουρα το νομοσχέδιο αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν όμως στόχος είναι η δικαιοσύνη και η αύξηση της παραγωγικότητας θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο νομοσχέδιο, ώστε ούτε ο μισθός όσον παίρνουν την προσωπική διαφορά μειωθεί, αλλά ούτε και οι νέοι υπάλληλοι που διορίστηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ αδικούνται από το σύστημα.

 • 24 Μαΐου 2022, 12:16 | ΤΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Ως υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θέλουμε για το άρθρο 26 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου να κάνουμε το παρακάτω σχόλιο:
  Οι Διευθύνσεις Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποτελούν οικονομικές υπηρεσίες οι οποίες καλούνται να ασκήσουν αρμοδιότητες που συμβάλλουν στην επιτυχία των στόχων του ΕΣΚυΠ του Υπουργείου Οικονομικών, καλούνται δηλαδή μεταξύ άλλων στην υλοποίηση μεταρρυθμιστικών δράσεων που αφορούν τη λογιστική μεταρρύθμιση, την επισκόπηση δαπανών, προϋπολογισμούς επιδόσεων, εφαρμογή δεικτών, ηλεκτρονικών τιμολογίων και πλείστες άλλες, πέραν από τις πολύ σημαντικές αρμοδιότητες ΓΔΟΥ για εκτέλεση του προϋπολογισμού τους και πληρωμή των δαπανών τους (μεταφορά αρμοδιότητας από πρώην ΥΔΕ), ζητήματα προμηθειών και διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Δηλαδή έχουν μετασχηματιστεί σε «διευρυμένων υπευθυνοτήτων λογιστήρια» που απαιτούν σταθερότητα στη στελέχωση, ώστε να επιτευχθεί σε αποκεντρωμένο επίπεδο η ομαλή υλοποίηση των δημοσιονομικών στόχων βιωσιμότητας και σταθερότητας.
  Εξειδικευμένες εφαρμογές, εξειδικευμένες πρακτικές, νέοι τρόποι οργάνωσης και αποτύπωσης λογιστικών στοιχείων απαιτεί στελέχωση από άτομα που θα παραμείνουν σταθερά σε αυτές τις υπηρεσίες. Αντιθέτως κανείς δεν επιθυμεί μετακίνηση στην οικονομική υπηρεσία, και εφόσον υπηρετεί σ΄αυτήν επιχειρεί με κάθε ευνοϊκή ειδική διάταξη να μεταταχθεί σε άλλη υπηρεσία με καλύτερες οικονομικές ή υπηρεσιακές συνθήκες.
  Θεωρούμε ότι επειδή οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελούν τμήμα της Κεντρικής Διοίκησης, δεν πρέπει καταρχήν να αποκλειστούν από τις διατάξεις του άρθρου 26 για την καταβολή ΚΕΔΣ. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο για την εκπλήρωση τόσο των δημοσιονομικών στόχων όσο και της ανάγκης της οικονομικής Υπηρεσίας να διατηρήσει το προσωπικό της που φυλλορροεί, ανταμείβοντας τους υπηρετούντες για τις προσπάθειες τήρησης προθεσμιών και εκτέλεσης του προϋπολογισμού συμβάλλοντας στη χρηστή και αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση.
  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ υπαλλήλων που επιτελούν ακριβώς την ίδια εργασία με άλλους φορείς (ΓΔΟΥ Υπουργείων) και εξασφαλίζεται έτσι η εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών μας υπηρεσιών.

 • 24 Μαΐου 2022, 11:53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Ως υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης θα ήθελα να σημειώσω ότι οι Διευθύνσεις Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ασκούν αρμοδιότητες των ΓΔΟΥ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
  Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε υπαλλήλου είναι καθορισμένα με σαφήνεια τόσο από την κείμενη νομοθεσία όσο και από τους ρόλους που αναλαμβάνουν μέσα στο ΟΠΣΔΠ.

  Σημειώνεται δε ότι εξαιτίας των αρμοδιοτήτων που έχουν αποδοθεί στις ΓΔΟΥ, οι οποίες συνεπάγονται αυξημένο εργασιακό φόρτος και πολύ σημαντικές ευθύνες, η προσπάθεια προσέλκυσης προσωπικού για τη στελέχωση των Οικονομικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι δυσχερής και συνιστούν αιτία εκροής των ήδη υπηρετούντων στελεχών τους.

  Για όλα τα ανωτέρω θεωρώ ότι το προσωπικό των οικονομικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως φορείς Κεντρικής Διοίκησης, πρέπει να συμπεριληφθεί στο άρθρο 26 για την καταβολή του Κινήτρου επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων ΚΕΔΣ.

  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ υπαλλήλων που επιτελούν ακριβώς την ίδια εργασία με άλλους φορείς (ΓΔΟΥ Υπουργείων) και εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών μας υπηρεσιών.

 • 24 Μαΐου 2022, 09:50 | Β. Μ.

  Να δοθεί δηλαδή στους υπαλλήλους του ΓΛΚ, για τους οποίους προβλέπεται και ελεγκτική αποζημίωση έως 300 ευρώ / μήνα, ενώ στο ΣΔΟΕ δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη. Είμαστε ελεγκτές του ίδιου Υπουργείου ή όχι? Γιατί οι έλεγχοι των ΔΥΕΕ, ΕΔΕΛ κτλ αξίζουν ελεγκτική αποζημίωση, ενώ του ΣΔΟΕ όχι? Είναι αντισυνταγματικό και τουλάχιστον προσβλητικό. Δείτε προσεκτικά τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητές και σίγουρα τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων μας. Ας σταματήσει κάπου αυτή η αποξίωση ή ας καταργηθεί το ΣΔΟΕ. Τέλος στην κοροϊδία και στους τζάμπα ελεγκτές.

 • 24 Μαΐου 2022, 02:07 | Χριστίνα Παναγοπουλου

  Πλέον όλων όσων έχουν διατυπωθεί, λόγω της πρόβλεψης της συγκεκριμένης διακριτικής ευχέρειας ως προς επιλογή από το προϊστάμενο όργανο ενός αριθμού εκ του συνόλου των υπαλλήλων μιας οργανικής μονάδας, οι οποίοι, κατά την κρίση του, θα τύχουν της υπόψη επιβράβευσης, δε θα προκαλέσει έκπληξη το ενδεχόμενο να αρχίσουν μεταξύ άλλων να εξυφαινονται σχέσεις εξάρτησης και διαπλοκής καθώς και ανταγωνισμού για την απόκτηση της εύνοιας της ιεραρχίας, οι οποίες θα οδηγήσουν σε διατάραξη των ισορροπιών και του κλίματος συνεργασίας των υπαλληλων μεταξύ τους. Προς αποφυγή, λοιπόν, φαινομένων ευνοιοκρατιας, το ορθό είναι όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι μιας οργανικής μονάδας που διακρίθηκε για την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων να καθίστανται κοινωνοί ισομερώς και της ανταπόδοσης των ευσημων.

 • 23 Μαΐου 2022, 21:00 | Ειρήνη Μουρτζίνου

  Ως υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Οικονομικού, έχω να αναφέρω παρατηρήσεις επί του άρθρου 26 του υπό διαβούλευση σχεδίου του νόμου. Οι Διευθύνσεις Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ασκούν αρμοδιότητες ποικίλες (Κατάρτιση, εκτέλεση προϋπολογισμού, προϋπολογισμοί επιδόσεων με εφαρμογή δεικτών, υλοποίηση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ζητήματα προμηθειών κ.α.). Οι Διευθύνσεις Οικονομικού έχουν αναλάβει αρμοδιότητες των ΓΔΟΥ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, και λειτουργούν με γνώμονα την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (οικονομικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια)και εναρμονίζονται με τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε υπαλλήλου είναι καθορισμένα με σαφήνεια τόσο από την κείμενη νομοθεσία όσο και από τους ρόλους που αναλαμβάνουν μέσα στο ΟΠΣΔΠ. Στις Διευθύνσεις Οικονομικού έχουν διατεθεί πληθώρα πληροφοριακών συστημάτων και υποστηρικτικών εφαρμογών στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης. Ο εργασιακός φόρτος και οι ευθύνες που προκαλούνται από τις αυξημένες αρμοδιότητες που έχουν αποδοθεί στις ΓΔΟΥ, λειτουργούν ως αντικίνητρο στην προσπάθεια προσέλκυσης στελεχών και συνιστούν αιτία εκροής των ήδη υπηρετούντων στελεχών τους.
  Για όλα τα ανωτέρω θεωρώ ότι το προσωπικό των οικονομικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως φορείς Κεντρικής Διοίκησης πρέπει να συμπεριληφθεί στο άρθρο 26 για την καταβολή του Κινήτρου επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων ΚΕΔΣ. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ισότητα μεταξύ υπαλλήλων που επιτελούν ακριβώς την ίδια εργασία με άλλους φορείς (ΓΔΟΥ Υπουργείο Οικονομικών), καθώς και εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών μας υπηρεσιών.

 • 23 Μαΐου 2022, 14:41 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Για να αρθεί η άνιση μισθολογική μεταχείριση και να υπάρξει πραγματικό κίνητρο σε όλους τους υπαλλήλους ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΝΠΔΔ που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015 όπως ισχύει, πρέπει να μισθοδοτούνται όλοι με τον ίδιο μισθό και να μην υπάρχουν διακρίσεις και μισθοί δύο ταχυτήτων!

 • 23 Μαΐου 2022, 10:27 | Νικολαος Δαλαπας

  Σύνδεσμος

  Για να υπάρξει πραγματικό κίνητρο σε όλους τους υπάλληλους του υπουργείου οικονομικών, θα πρέπει πρώτα να αρθεί η αντισυνταγματική άνιση μισθολογική μεταχείριση των νεουπηρετούντων υπάλληλων με την απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους αδιακρίτως.

 • 23 Μαΐου 2022, 10:50 | Κωνσταντίνος Καρανάτσιος

  Ως υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας θέλουμε για το άρθρο 26 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου να κάνουμε το παρακάτω σχόλιο:
  Οι Διευθύνσεις Οικονομικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποτελούν οικονομικές υπηρεσίες οι οποίες καλούνται να ασκήσουν αρμοδιότητες που συμβάλλουν στην επιτυχία των στόχων του ΕΣΚυΠ του Υπουργείου Οικονομικών, καλούνται δηλαδή μεταξύ άλλων στην υλοποίηση μεταρρυθμιστικών δράσεων που αφορούν τη λογιστική μεταρρύθμιση, την επισκόπηση δαπανών, προϋπολογισμούς επιδόσεων, εφαρμογή δεικτών, ηλεκτρονικών τιμολογίων και πλείστες άλλες, πέραν από τις σημαντικές αρμοδιότητες ΓΔΟΥ για εκτέλεση του προϋπολογισμού τους και πληρωμή των δαπανών τους (μεταφορά αρμοδιότητας από πρώην ΥΔΕ), ζητήματα προμηθειών και διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Δηλαδή έχουν μετασχηματιστεί σε «διευρυμένων υπευθυνοτήτων λογιστήρια» που απαιτούν σταθερότητα στη στελέχωση, ώστε να επιτευχθεί σε αποκεντρωμένο επίπεδο η ομαλή υλοποίηση των δημοσιονομικών στόχων βιωσιμότητας και σταθερότητας.
  Εξειδικευμένες εφαρμογές, εξειδικευμένες πρακτικές, νέοι τρόποι οργάνωσης και αποτύπωσης λογιστικών στοιχείων απαιτεί στελέχωση από άτομα που θα παραμείνουν σταθερά σε αυτές τις υπηρεσίες. Αντιθέτως κανείς δεν επιθυμεί μετακίνηση σε οικονομική υπηρεσία, και εφόσον υπηρετεί επιχειρεί με κάθε ευνοϊκή ειδική διάταξη να μεταταχθεί σε άλλη υπηρεσία με καλύτερες οικονομικές ή υπηρεσιακές συνθήκες.
  Θεωρούμε ότι επειδή οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αποτελούν τμήμα της Κεντρικής Διοίκησης, δεν πρέπει καταρχήν να αποκλειστούν από τις διατάξεις του άρθρου 26 για την καταβολή ΚΕΔΣ. Είναι ένα σημαντικό κίνητρο για την εκπλήρωση τόσο των δημοσιονομικών στόχων όσο και της ανάγκης της οικονομικής Υπηρεσίας να διατηρήσει το προσωπικό της που φυλλοροεί, ανταμείβοντας τους υπηρετούντες για τις προσπάθειες τήρησης προθεσμιών και εκτέλεσης του προϋπολογισμού συμβάλλοντας στη χρηστή και αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση.

 • 23 Μαΐου 2022, 09:53 | ΜΑΡΙΑ Β

  Τι θα γίνει με αντικειμενα που δεν μπορούν να χρονοπρογραμματιστούν ;Πχ (ν. 3492/2006) η διενέργεια Ειαγγελικών Παραγγελιών στίς υπηρεσίες του ΓΛΚ είναι άδηλο πότε μπορεί να ολοκληρώνεται , επειδή καθε μια υπόθεση έχει διαφορετικά δεδομένα και επομένως και διαφορετικό χρόνο ολοκλήρωσης . Το ίδιο συμβαίνει και με τους τακτικούς/ έκτακτους/ειδικους ελέγχους σε φορείς με διαφορετικό εύρος νομοθετικού πλαισίου ή τοπικής ή καθ ύλην αρμοδιότητας : Είναι διαφορετικο να ολοκληρώνεται ο έλεγχος σε ένα μικρο κληροδότημα και διαφορετικό να ολοκληρώνεται πχ στην Περιφέρεια Αττικής …Επομένως δεν είναι δυνατο να θεωρείται ο κάθε έλεγχος ως 1 μονάδα του στόχου προς εκτέλεση , προκειμένου να δοθεί το ΚΕΔΣ … Θα υπάρξουν αδικίες

 • 22 Μαΐου 2022, 15:21 | Δαλαπας νικος

  α πρέπει προηγουμένως να διευθετηθεί η άνιση και άδικη μισθολογική μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων, αποδίδοντας τη προσωπική διαφορά σε όλους.

 • 21 Μαΐου 2022, 21:47 | Αλέξανδρος Κ.

  Από την στιγμή που οι πιο νέοι υπάλληλοι δείχνουν να έχουν περισσότερο φιλότιμο, περισσότερες γνώσεις και εργάζονται αντικειμενικά περισσότερο, θεωρώ δίκαιο να δοθεί το Κ.Ε.Δ.Σ. ως φιξ ποσό και σίγουρα όχι ως ποσοστό του βασικού μισθού.

 • 20 Μαΐου 2022, 19:09 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) ανήκει στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Οικονομικών φορείς, ωστόσο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια η δυνατότητα υπαγωγής των στελεχών της στο εν λόγω άρθρο, καθώς αφενός η πλειοψηφία των εργαζομένων της έχουν σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, αφετέρου το αντικείμενο εργασιών της Ε.Κ. δεν συνδέεται με την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων που θα πρέπει να καθορίζονται ποσοτικά. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικότερες διατάξεις, για να δοθεί η δυνατότητα παροχής κινήτρων και στους εργαζομένους της Ε.Κ., λαμβανομένου υπόψη του ειδικού καθεστώτος που διέπει την Ε.Κ. αναφορικά με την λειτουργική της ανεξαρτησία, τη μη συμπερίληψή της στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και στον κρατικό προϋπολογισμό.

 • 19 Μαΐου 2022, 13:14 | Κώστας

  Θεωρώ ότι το κίνητρο (Κ.Ε.Δ.Σ.) δεν θα πρέπει να υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης κάθε υπαλλήλου, διότι αυτό συγκρούεται με την λογική του «μπόνους» και δημιουργεί μισθολογική αδικία, η οποία μεγαλώνει όσο μεγαλώνει το ποσό.
  Δηλαδή ο νεότερος υπάλληλος, ανεξαρτήτως προσωπικής διαφοράς, αν πιάσει τους ίδιους στόχους με έναν παλαιότερο, θα πάρει πολύ λιγότερα χρήματα. Έτσι αυξάνεται η μισθολογική διαφορά που σε πολλές περιπτώσεις είναι ήδη μεγάλη.

  Αντιθέτως, θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους νεώτερους και πιο χαμηλόμισθους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να είναι πιο αποδοτικοί (και συνήθως είναι), παρότι αμείβονται πολύ λιγότερο.
  Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει η επιδιωκόμενη αύξηση της απόδοσης από τους υπαλλήλους αυτούς, διότι θα ενισχυθεί το αίσθημα της αδικίας.

  Εναλλακτικά, θα μπορούσε, τουλάχιστον, το ποσό να είναι ίσο για όλους, ανεξάρτητα από τον μισθό του καθενός.

 • 19 Μαΐου 2022, 11:34 | ΟΜΙΚΡΟΝ

  Θα πρέπει προηγουμένως να διευθετηθεί η άνιση και άδικη μισθολογική μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων, αποδίδοντας τη προσωπική διαφορά σε όλους.

  Περαιτέρω, ως προς το περιεχόμενο της παροχής του κινήτρου, θα ήταν ίσως χρήσιμο για τον κάθε υπάλληλο που θα αμειφθεί με αυτό να το αξιοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί (δίδοντας 2-3 επιλογές), και όχι κατ’ ανάγκη να αποδοθεί μέσω μισθοδοσίας.
  Για παράδειγμα, η ύπαρξη δυνατότητας επιλογής του εργαζομένου να λάβει μέρος του κινήτρου παροχή διατακτικών σίτισης θα ήταν μια πρωτοπόρα για το δημόσιο παροχή.

 • 19 Μαΐου 2022, 11:29 | Πέτρος

  εποπτευόμενοι φορείς δείχνει πολύ γενικό.
  π.χ φορείς γενικής κυβέρνησης αφορά?
  γενικότερα τα στελέχη από τους φορείς γενικής κυβέρνησης δείχνει να είναι εκτός του συστήματος κινήτρων, ενώ είναι αυτοί που υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες από την ένταξη στο Ε.Μ, ενώ παράλληλα απασχολούν ιδιαίτερα κατηρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό (όσοι έχουν απομείνει, και όσοι θα απομείνουν όσο πηγαίνουμε σε επίπεδα πλήρους απασχόλησης) τα οποία βάσει των εργασιών τους μπορούν επίσης να ενταχθούν στη φιλοσοφία του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 19 Μαΐου 2022, 01:27 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Αυτή η θρησκοληπτική προσήλωση και σύνδεση, από τα μνημονιακά χρόνια και μετά, των πάντων με “στόχους”, και η αποδοχή, ως θέσφατου, όλων των προτάσεων των θεσμών χωρίς να αξιολογούνται τα αποτελέσματα τους πρέπει να προβληματίσει. Μέχρι σήμερα ανισότητες, μεροληψίες, φαινόμενα διάλυσης, κακές εργασιακές σχέσεις και συνθήκες εργασίας, είναι τα αποτελέσματα αυτής της πρακτικής. Για να γίνει κατανοητό, στόχοι σε κάθε υπηρεσία είναι οι αρμοδιότητές της και αυτό που πρέπει να γίνει και αρκεί, είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την κατά τον καλύτερο δυνατό, αποτελεσματικό και επιτυχή τρόπο εκτέλεσή τους.
  Επί της προτεινόμενης ρύθμισης τώρα η οποία κινείται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση θα πρέπει όμως, όπως ήδη έχουμε εισηγηθεί,
  α) είτε να αναπροσαρμοστεί η δαπάνη από τα 5 στα 7,5 εκ. ευρώ λόγω της εκ των υστέρων ένταξης στη ρύθμιση περισσοτέρων υπηρεσιών και υπαλλήλων, είτε να απαληφθεί το συγκεκριμένο εδάφιο. Δεν είναι δυνατόν να αυξάνονται οι δικαιούχοι και η δαπάνη να μένει ίδια και
  β) νομοτεχνικά να βελτιωθεί αφού εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα ως προς την ερμηνεία της αφενός, στην εργασιακή ηρεμία και λειτουργία των υπηρεσιών αφετέρου.
  Προς τούτο η Ομοσπονδία επαναπροτείνει την αναδιατύπωση του άρθρου ως εξής:
  “Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται σε ετήσια βάση, καθορίζεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), το οποίο χορηγείται στο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, του ΓΛΚ καθώς και των υπηρεσιών και των νπδδ που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται το ύψος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση του εν λόγω κινήτρου. Το Κ.Ε.Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου, καταβάλλεται σε μηνιαία βάση σε κάθε δικαιούχο και δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄176) και του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) . (Η καταβολή του Κ.Ε.Δ.Σ. εξαρτάται από την επίτευξη των στόχων κάθε υπηρεσίας, η οποία βεβαιώνεται από τον εκάστοτε προϊστάμενο της.)”

 • 18 Μαΐου 2022, 13:15 | TED

  Για να υπάρξει πραγματικό κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων, θα πρέπει πρώτα να αρθεί η αντισυνταγματική άνιση μισθολογική μεταχείριση των μεταταχθέντων ή διορισθέντων υπάλληλων μετά τον Οκτώβριο 2018, με την απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους τους υπάλληλους του Υπουργείου Οικονομικών αδιακρίτως. Δύο υπάλληλοι ίσης μόρφωσης και εμπειρίας που θα επιτελέσουν το ίδιο έργο θα πρέπει να αμειφθούν ισότιμα.

 • 17 Μαΐου 2022, 10:05 | SK

  5 εκ. ευρώ ανά έτος είναι πολύ μικρό ποσό, αν ληφθεί υπόψη ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι τουλάχιστον 4.000 άτομα όπως επίσης ότι τα άτομα αυτά διαχειρίζονται μεγάλο μέρος του ΑΕΠ. Κάντε το Χ3-4 μήπως και δουλέψει.

 • 16 Μαΐου 2022, 11:08 | ARIS

  Πέρα από την αδήριτη ανάγκη για εκμηδένιση των μισθολογικών ανισοτήτων των νέων συναδέλφων, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αρκετές υπηρεσίες του ΥΠ.ΟΙΚ. δεν μπορούν βάσει αντικειμένου να ποσοτικοποιήσουν τους στόχους τους, όπως για παράδειγμα τμήματα που ασχολούνται με ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση δημοσιονομικών και φορολογικών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων.Αυτοί οι στόχοι είναι ποιοτικοί, και δεν μπορούν αν μετρηθούν αποκλειστικά μόνο βάσει της εμπρόθεσμης υποβολής τους(βάσει χρονοδιαγράμματος). Πως θα πάρουν λοιπόν οι αρμόδιοι υπάλληλοι Κ.Ε.Δ.Σ.? Και επίσης , θα είναι εξαιρετικά αδόκιμο να υπάρχουν εντός της ίδιας Δ/νσης τμήματα με ποσοτικοποιημένους στόχους που θα μπορούν να πάρουν Κ.Ε.Δ.Σ., και τμήματα που δεν θα μπορούν λόγω αντικειμένου να ποσοτικοποιήσουν στόχους. Συνεπώς, πρέπει να καθορισθούν και οι ποιοτικοί στόχοι ως προαπαιτούμενο για Κ.Ε.Δ.Σ.

 • 16 Μαΐου 2022, 09:59 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Το Κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων δεν αφορά όλες τις υπηρεσίες και θα αυξήσει τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των υπαλλήλων και τις συγκρούσεις συμφερόντων με αποτέλεσμα την ενίσχυση του πελατειακού κράτους. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα μίας μειοψηφίας ΕΛΙΤ υπαλλήλων των οποίων οι απολαβές είναι ήδη πολύ ψηλά.
  Δυστυχώς δεν θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον πολίτη που είναι το ζητούμενο.

 • 14 Μαΐου 2022, 09:28 | Γιώργος Παπαδημητρίου

  Δεν νοείται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων για τους υπαλλήλους του ΥΠ.ΟΙΚ και των εποπτευόμενων φορέων αυτού χωρίς προηγουμένως να γίνει η άρση μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων του με τη χορήγηση της Προσωπικής Διαφοράς στο σύνολο των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων φορέων αυτού.

 • 12 Μαΐου 2022, 12:59 | Παναγιωτης

  Το μπόνους θα έχει πραγματική αξία, όταν χορηγηθεί και η προσωπική διαφορά στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν προσληφθεί μετά το 2018.

 • 12 Μαΐου 2022, 11:08 | ΞΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

  Πρέπει να γίνει σαφές, ότι μέσα στην ίδια υπηρεσία, υπάλληλοι με πτυχία και μεταπτυχιακά και πολλά χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλες εταιρίες, έχουμε περίπου 500-600 ευρώ χαμηλότερο μισθό από συναδέλφους μας με παρόμοια προσόντα και ίδια θέση εργασίας, αλλά και 300 ευρώ χαμηλότερο από συναδέλφους ΔΕ με απλά διοικητικά καθήκοντα (με παρόμοια χρόνια εμπειρίας). Σε ποιά αξιολόγηση και σε ποια κίνητρα αναφέρεται λοιπόν το εν λόγω νομοσχέδιο; Πού είναι η ισότητα και η αξιοκρατία; Πού είναι το «σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής» που επικαλείτε; Ακόμα και αν πάρω το 15% του μπόνους του νομοσχεδίου, θα έχω μισθό 150 ευρώ χαμηλότερο από τους υπαλλήλους ΔΕ με απλά διοικητικά καθήκοντα (αν δεν πάρουν οι ίδιοι μπόνους). Θα ήθελα λοιπόν πολύ, να μας εξηγήσει ο υπουργός, γιατί δεν είναι αντισυνταγματικός αυτός ο νόμος, αφού το Σύνταγμα μιλάει καθαρά για ίση αμοιβή για ίση εργασία.

  ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ.

 • 12 Μαΐου 2022, 09:53 | Ιάκωβος

  Ετήσιο σχέδιο δράσης…μάλλον οι δημιουργοί του συγκεκριμένου νόμου έχουν μείνει σε άλλη εποχή!! Θα ήθελα να σκεφτούν αν το ετήσιο σχέδιο δράσης(το οποίο ορίζεται πριν τον ερχομό του χρόνου…Νοέμβριο-Δεκέμβριο) για το έτος 2019…που έγινε (επειδή και σήμερα γίνονται ετήσια σχέδιο δράσης και στοχοθεσίες δίχως βεβαια καποια επιπλέον αμοιβη) θα είχε προβλέψει τις εργασίες ή θα ήταν ίδιοι οι στόχοι και οι απαιτήσεις απο τους δημοσίους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του έτους. Θέλετε να πούμε για το 2020; το 2021; ή ακόμα και το 2022; Εφόσον τον ιδιώτη τον έχουμε φανταχτερό παράδειγμα γιατί δεν υιοθετούμε τα στοιχεία του που είναι θετικά για τους υπαλλήλους; Το κίνητρο-μπόνους-επιπλέον αμοιβή να είναι με το μήνα!! Οι ανάγκες και οι στόχοι, τη συγκεκριμένη εποχή, δεν μπορεί γίνονται με απαρχαιωμένο τρόπο σκέψης θα καταρτίζεται ενα ετήσιο σχέδιο δράσης….και βάση αυτού θα κινείται όλος ο δημόσιος άξονας; Οι απαιτήσεις και η στοχοθεσία είναι ενα δυναμικό χαρακτηριστικο ή πιο σωστά θα πρέπει να είναι. Με το μήνα η στοχοθεσία ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν και το μπόνους επίσης με το μήνα.
  Το ποσοστό του μπόνους…70-80€ το μήνα;; δεν θα ήθελα να το σχολιάσω καθόλου!! Ένα είναι σίγουρο, ότι θα πρέπει να αυξηθεί!! Ας παραδειγματιστούμε πάλι από τον ιδιωτικό τομέα που σε πολλές περιπτώσεις το μπόνους ξεπερνάει ακόμα και το μηνιαίο μισθό τους.
  Αφού ο δημόσιος τομέας είναι απαρχαιωμένος, ευθύνεται για όλα τα δεινά του κόσμου και ο ιδιώτης είναι ο άριστος με τα εξαίρετα στελέχη, που πολλές φορές τα καλούμε με όρους και αμοιβή ιδιωτικού κλάδου να εργάζεται δίπλα σε δημοσίους συναδέλφους ή και να προΐσταστε αυτών να παραδειγματιζόμαστε και στα θετικά των υπαλλήλων.
  Αύξηση μπόνους και όχι 70€/μήνα που αντιστοιχεί..(αν αναφέρεις σε ιδιωτικό υπάλληλο μπόνους 70€ θα γελάει) και να γίνεται μηνιαία η μέτρηση των απαιτούμενων στόχων και η καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος!!

 • 11 Μαΐου 2022, 21:40 | Δέσποινα Χουτου

  Για να υπάρξει πραγματικό κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων, θα πρέπει πρώτα να αρθεί η αντισυνταγματική άνιση μισθολογική μεταχείριση των μεταταχθέντων ή διορισθέντων υπάλληλων μετά τον Οκτώβριο 2018, με την απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους τους υπάλληλους του Υπουργείου Οικονομικών αδιακρίτως. Δύο υπάλληλοι ίσης μόρφωσης και εμπειρίας που θα επιτελέσουν το ίδιο έργο θα πρέπει να αμειφθούν ισότιμα. Αν ένας πάρει επιπλέον προσωπική διαφορά και ο άλλος πάρει ‘μπράβο’ τότε να θεσπίσετε την εξόφληση των φορολογικών υποχρεώσεών μας με ‘μπράβο’ αντί χρημάτων…

 • 11 Μαΐου 2022, 15:10 | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟΥ

  Πρέπει να γίνει σαφές, ότι μέσα στην ίδια υπηρεσία, υπάλληλοι με πτυχία και μεταπτυχιακά και πολλά χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλες εταιρίες, έχουμε περίπου 500-600 ευρώ χαμηλότερο μισθό από συναδέλφους μας με παρόμοια προσόντα και ίδια θέση εργασίας, αλλά και 300 ευρώ χαμηλότερο από συναδέλφους ΔΕ με απλά διοικητικά καθήκοντα (με παρόμοια χρόνια εμπειρίας). Σε ποιά αξιολόγηση και σε ποια κίνητρα αναφέρεται λοιπόν το εν λόγω νομοσχέδιο; Πού είναι η ισότητα και η αξιοκρατία; Πού είναι το «σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής» που επικαλείτε; Ακόμα και αν πάρω το 15% του μπόνους του νομοσχεδίου, θα έχω μισθό 150 ευρώ χαμηλότερο από τους υπαλλήλους ΔΕ με απλά διοικητικά καθήκοντα (αν δεν πάρουν οι ίδιοι μπόνους). Θα ήθελα λοιπόν πολύ, να μας εξηγήσει ο υπουργός, γιατί δεν είναι αντισυνταγματικός αυτός ο νόμος, αφού το Σύνταγμα μιλάει καθαρά για ίση αμοιβή για ίση εργασία. Να σημειώσω ότι είμαι ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός, με μεταπτυχιακό ΜΒΑ, εργοληπτικό πτυχίο Γ’ τάξης από εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα που ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ στο δημόσιο, με Γ2 πτυχίο στα αγγλικά, Γ1 στα γερμανικά και Β2 στα ισπανικά. ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ.

 • 11 Μαΐου 2022, 13:10 | ΞΥΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

  Για να υπάρξει πραγματικό κίνητρο σε όλους τους υπάλληλους του υπουργείου οικονομικών, θα πρέπει πρώτα να αρθεί η αντισυνταγματική άνιση μισθολογική μεταχείριση των νεουπηρετούντων υπάλληλων με την απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους αδιακρίτως.

 • 11 Μαΐου 2022, 13:45 | Κώστας Καλαθάκης

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο του συναδέλφου Θωμά Πασχάλη.

  Για να υπάρξει πραγματικό κίνητρο σε όλους τους υπάλληλους του υπουργείου οικονομικών, θα πρέπει πρώτα να αρθεί η αντισυνταγματική άνιση μισθολογική μεταχείριση των μεταταχθέντων ή διορισθέντων υπάλληλων μετά τον Οκτώβριο 2018, με την απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους αδιακρίτως.

 • 11 Μαΐου 2022, 09:01 | Θωμάς Πασχάλης

  Για να υπάρξει πραγματικό κίνητρο σε όλους τους υπάλληλους του υπουργείου οικονομικών, θα πρέπει πρώτα να αρθεί η αντισυνταγματική άνιση μισθολογική μεταχείριση των νεουπηρετούντων υπάλληλων με την απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους αδιακρίτως.