Άρθρο 51 Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Η αξιολόγηση του προσωπικού που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως 23 του ν. 4369/2016 (Α’ 33).
2. Οι υπηρετούντες κατά την 1η.9.2022 συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) υποβάλλουν τη δήλωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 4622/2019 μέχρι την 30η.9.2022.