Άρθρο 44 Νομοτεχνική βελτίωση – Τροποποίηση της παρ. 1 άρθρου 83 ν. 4795/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4795/2021 (A’ 62), περί καταργούμενες διατάξεων, αντικαθίσταται η επιφύλαξη του άρθρου 53 με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 81 και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 (Α` 194), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 (Α` 228), εκτός του πρώτου εδαφίου, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 81 του παρόντος.».