ΤΜΗΜΑ Γ’ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4622/2019 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4622/2019 Άρθρο 37 Στοιχεία συνεργατών ιδιαίτερων γραφείων – Προσθήκη νέου άρθρου 47Α στον ν. 4622/2019 Μετά το άρθρο 47 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) προστίθεται νέο άρθρο 47Α ως εξής: «Άρθρο 47Α Δημοσιοποίηση και καταγραφή στοιχείων συνεργατών ιδιαίτερων γραφείων

 

1. Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα των συνεργατών του άρθρου 46 δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε φορέα, εφόσον υπάρχει, ο οποίος μεριμνά για την επικαιροποίησή τους.
2. Η Προεδρία της Κυβέρνησης διατηρεί συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό κατάλογο με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των συνεργατών, καθώς και τον φορέα στον οποίο απασχολούνται και το μισθολογικό τους κλιμάκιο, διακρίνοντας ανά κατηγορία συνεργατών σύμφωνα με το άρθρο 46, και συντάσσει ετήσια έκθεση με στατιστικά στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των συνεργατών, το μισθολογικό τους κλιμάκιο, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 76. Για τη σύνταξη της έκθεσης, η Προεδρία της Κυβέρνησης συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν για την κατάσταση των συνεργατών.
3. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος και η ετήσια έκθεση της παρ. 2 αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Προεδρίας της Κυβέρνησης.».

  • Στις διατάξεις του Τμήματος Γ’ αιτούμαστε την εισαγωγή Κεφαλαίου με τη νομοθέτηση και για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές της συμμετοχής των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια, όπως σε όλο το υπόλοιπο Δημόσιο. Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές αποτελούν σήμερα τις μόνες Υπηρεσίες στις οποίες δεν προβλέπεται η συμμετοχή εργαζομένων στα Πειθαρχικά Συμβούλια και αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα.