ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Άρθρο 19 Σύσταση, τήρηση και εγγραφή στο Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Συστήνεται Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Μητρώο), στο οποίο εντάσσονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του και περιλαμβάνει αποκλειστικά τα απαραίτητα στοιχεία προς διασφάλιση τόσο των προσωπικών δεδομένων όσο και της διαφάνειας.
2. Στο Μητρώο εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε υπουργεία ή σε αυτοτελείς υπηρεσίες ή σε ανεξάρτητες αρχές ή αποκεντρωμένες διοικήσεις ή ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, έχουν τον Α’ βαθμό και πενταετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία, και διαθέτουν το πιστοποιητικό επάρκειας Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 20.
3. Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη διεύθυνση προσωπικού του φορέα προέλευσης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).
4. Μέλος του Μητρώου μπορεί να διαγραφεί με αίτησή του, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά, με μέριμνα του αιτούντος, στη διεύθυνση προσωπικού του φορέα προέλευσης και στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.