Άρθρο 39 Κωλύματα και ασυμβίβαστα μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων – Τροποποίηση άρθρου 76 ν. 4622/2019

Στο άρθρο 76 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στον τίτλο μετά από τις λέξεις «μετακλητών υπαλλήλων» προστίθενται οι λέξεις «και ειδικών συμβούλων», β) στην παρ. 1 μετά από τις λέξεις «διορισμός σε θέση μετακλητού υπαλλήλου» προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και ανάθεση καθηκόντων σε ειδικό σύμβουλο», γ) στην παρ. 2 μετά από τις λέξεις «κατοχή της θέσης μετακλητού υπαλλήλου» προστίθενται οι λέξεις «και η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συμβούλου», δ) στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ε) στην παρ. 4 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, στ) μετά την παρ. 4 προστίθενται νέες παρ. 4Α και 4Β, ι) στην παρ. 5 μετά από τις λέξεις «ο μετακλητός υπάλληλος» προστίθενται οι λέξεις «ή ο ειδικός σύμβουλος» και το άρθρο 76 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 76
Κωλύματα και ασυμβίβαστα μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων

1. Διορισμός σε θέση μετακλητού υπαλλήλου, καθώς και ανάθεση καθηκόντων σε ειδικό σύμβουλο δεν μπορεί να γίνει, αν στο πρόσωπο του υποψηφίου για διορισμό συντρέχει κώλυμα από εκείνα που προβλέπει ο νόμος για τον διορισμό δημοσίου πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος για διορισμό τυγχάνει σύζυγος ή συμβίος/α, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 ή συγγενής πρώτου ή δεύτερου βαθμού μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού.
2. Η κατοχή της θέσης μετακλητού υπαλλήλου και η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συμβούλου σε ιδιαίτερα γραφεία ή στην Προεδρία της Κυβέρνησης δεν συνεπάγεται την αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος. Εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι υποβάλλουν προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον, υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, δήλωση σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που διατηρούν.
3. Η τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή ιδιαίτερου γραφείου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού ή Γενικού Γραμματέα ή σε θέση μετακλητού Προϊσταμένου στην Προεδρία της Κυβέρνησης, αναστέλλει την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος του τοποθετούμενου προσώπου.
4. Σε κάθε περίπτωση μη αναστολής άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 71 και 72 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι συμμορφώνονται με κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο καταρτίζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τους μετακλητούς υπαλλήλους και τους ειδικούς συμβούλους προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
4Α. Η απαγόρευση της παρ. 4 του άρθρου 70 ισχύει και για τους μετακλητούς υπαλλήλους και τους ειδικούς συμβούλους.
4Β. Μετά τη λήξη των καθηκόντων τους για οποιονδήποτε λόγο, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι υποβάλλουν δήλωση προς τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον, υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα την οποία θα ασκήσουν. Για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την αποχώρησή τους, οφείλουν να λαμβάνουν άδεια κατόπιν αίτησης στην Επιτροπή Δεοντολογίας του άρθρου 74 για οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων. Οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 73 ισχύουν και για τους μετακλητούς υπαλλήλους και τους ειδικούς συμβούλους.
5. Εάν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η παραβίαση των ως άνω διατάξεων, ο μετακλητός υπάλληλος ή ο ειδικός σύμβουλος παύεται άμεσα και του επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 75.».

  • 24 Μαΐου 2022, 20:23 | Γιώργος Π.

    Εφοσον δεν υπάρχουν ανάλογα κωλύματα για τους Βουλευτές τότε δεν πρέπει να υπάρχουν για κανένα υπάλληλο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας