ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΑ Άρθρο 31 Φορέας ελέγχου ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ

 

1. Ως φορέας ελέγχου της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ ορίζεται το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Στο πλαίσιο του ελέγχου της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ, το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Eξετάζει αν πληρούνται τα κριτήρια για τη συμμετοχή των δημοσίων οργανώσεων στη διαδικασία πιστοποίησης της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ.

β) Ελέγχει την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΚΠΑ από την υποψήφια, σύμφωνα με το άρθρο 34, δημόσια οργάνωση και συντάσσει τη σχετική εισήγηση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Εσωτερικών για την έκδοση απόφασης πιστοποίησης.

γ) Παρέχει στις υποψήφιες, σύμφωνα με το άρθρο 34, δημόσιες οργανώσεις τις απαραίτητες οδηγίες και την υποστήριξη για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΚΠΑ.

δ) Συντάσσει, κάθε έτος, τη συνολική έκθεση αποτελεσμάτων εφαρμογής του ΚΠΑ για τις δημόσιες οργανώσεις που έλαβαν πιστοποιητικό ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ, τη διαβιβάζει στον Υπουργό Εσωτερικών και την κοινοποιεί στον Πρωθυπουργό, στους αρμόδιους ή εποπτεύοντες Υπουργούς και τα ανώτατα όργανα διοίκησης.

ε) Τηρεί μητρώο για τις δημόσιες οργανώσεις που έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία για τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας δημόσιας οργάνωσης.