TMHMA A’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός

 

Σκοπός του παρόντος είναι η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την εισαγωγή της έννοιας της αυτοαξιολόγησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό των απαραίτητων για την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού δεξιοτήτων και την αξιολόγησή του, μέσω στόχων, στην κατεύθυνση τόσο της συνεχιζόμενης βελτίωσης και ανάπτυξης όσο και της επιβράβευσης της απόδοσής του. Επιπλέον, επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας του πλαισίου που διέπει τους συνεργάτες των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

 • Για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης και της επακόλουθης καθιέρωσης συστήματος κινήτρων, επιβράβευσης και ανταμοιβής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβράβευση και η ανταμοιβή να μη περιορίζεται σε μικρό αριθμό υπαλλήλων, όπως φαίνεται ότι εισάγει το νομοσχέδιο, στους οποίους μάλιστα δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στις Ανεξάρτητες Αρχές.
  Ο περιορισμός της επιβράβευσης και ανταμοιβής σε μικρό αριθμό υπαλλήλων και ο αποκλεισμός των υπαλλήλων των Ανεξάρτητων Αρχών από αυτές θα έχει συνολικά για όλο το Δημόσιο τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Θα οξύνουν τις αντιθέσεις μεταξύ των υπαλλήλων, θα διαχωρίσουν τους υπαλλήλους σε υπαλλήλους διαφόρων ταχυτήτων (ανάλογα με την Υπηρεσία τους αλλά και εντός της ίδιας Υπηρεσίας) και θα οδηγήσουν σε συμπεριφορές διακριτικής μεταχείρισης με απρόβλεπτες συνέπειες.
  Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να λαμβάνουν ικανοποιητικές αποδοχές, για την κάλυψη των σύγχρονων βιοτικών τους αναγκών. Δεν είναι δυνατό υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικά συνθήκες να βλέπουν τις αποδοχές τους να παραμένουν για πάνω από δέκα χρόνια καθηλωμένες (μετά από τις δραστικές περικοπές των μνημονιακών απαιτήσεων) και σε πραγματική αξία συνεχώς μειούμενες καθώς ο πληθωρισμός καλπάζει με διψήφιο ποσοστό και λίγοι να λαμβάνουν κάποια αύξηση στις αποδοχές τους μέσω της ανταμοιβής. Η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών από τους φορείς του Δημοσίου θα επιτευχθεί μόνον εάν τα συστήματα κινήτρων, επιβράβευσης και ανταμοιβής αφορούν όλους τους υπαλλήλους.
  Επιπλέον, παραμένουν οι μεγάλες ανισότητες στις οικονομικές απολαβές μεταξύ παλιών και νέων υπαλλήλων, ακόμα κι εντός του ίδιου φορέα καθώς το υφιστάμενο μισθολόγιο αντιμετωπίζει διαφορετικά υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα που προσφέρουν ίδια υπηρεσία, ανάλογα με τον χρόνο πρόσληψής/μετάταξής τους στον υφιστάμενο φορέα. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία το άρθρο 28 του νομοσχεδίου να εξαλείψει αποτελεσματικά τις ανισότητες αυτές με τη νομοθέτηση, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ότι όλοι οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν/μετατάχθηκαν μετά την 1/11/2011 λαμβάνουν την προσωπική διαφορά που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 (βλ. αναλυτικά και σχόλια στο άρθρο 28).

  Ακολουθούν αναλυτικά στα επόμενα άρθρα οι προτάσεις/σχόλια μας ανά άρθρο.

 • Τοποθέτηση Ένωσης Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σχετικά με το νομοσχέδιο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα».

  1. Με τα άρθρα 24, 25 και 26 θεσπίζονται κίνητρα για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων. Με αυτές τις διατάξεις καταστρατηγείται ακόμα μία φορά το ενιαίο μισθολόγιο δημιουργώντας δημοσίους υπαλλήλους πολλών ταχυτήτων. Ταυτόχρονα, σε μία συγκυρία πολύ υψηλού πληθωρισμού περίπου πάνω από 10 %, οι μισθοί των Δ.Υ. , μετά από τις συνεχείς μειώσεις κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής παραμένουν καθηλωμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναπόφευκτα τίθεται το ζήτημα της αύξησης των μισθών των Δ.Υ. σε επίπεδα που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

  2. Το σχέδιο νόμου επικεντρώνεται στην διαδικασία της αξιολόγησης την ίδια στιγμή που απουσιάζει οποιαδήποτε ρύθμιση για το ζήτημα της επιλογής προϊσταμένων η οποία γίνεται κατά κύριο λόγο με με ανάθεση και όχι με κρίσεις αποτελώντας μία διαχρονική παθογένεια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

  3. Εισάγονται με τα άρθρα 4 και 11 ως κριτήρια αξιολόγησης ασαφείς και αόριστες έννοιες όπως η πολιτοκεντρικότητα, η προσαρμοστικότητα, ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και ο σφυγμός της ομάδας καθιστώντας τη διαδικασία ευάλωτη στην αδιαφάνεια και την υποκειμενικότητα. Εν γένει, υπάρχει ο κίνδυνος το σύστημα των κινήτρων και των ανταμοιβών να μετατραπεί σε μηχανισμό αναπαραγωγής πελατειακών σχέσεων.

  4.Με το άρθρο 17 καθιερώνονται οι Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού. Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη δημιουργίας της εν λόγω θέσης, εκτός της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού του κάθε φορέα, την στιγμή μάλιστα που αρκετοί φορείς έχουν και Δ/νση εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό αφενός θα οδηγήσει σε περαιτέρω γραφειοκρατικοποίηση με τη δημιουργία μίας επιπλέον δομής αφετέρου σε αποδυνάμωση των υφιστάμενων Δ/νσεων ανθρώπινου δυναμικού λόγω σύγκρουσης και αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων. Η άποψη μας είναι ότι εφόσον κάποιες από τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο ν/σ είναι αναγκαίες και χρήσιμες για την Δημόσια Διοίκηση αυτές θα έπρεπε να απορροφηθούν από τις υπάρχουσες Δ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου υπηρετούν αρκετοί αξιόλογοι συνάδελφοι μας.

  5. Το ειδικό πρόγραμμα πιστοποίησης για τη θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που προβλέπεται στο άρθρο 20 να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..

  6. Το άρθρο 41 επιβεβαιώνει την πρόθεση που διατυπώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν.4795/2021 να μεταφερθεί σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ο εσωτερικός έλεγχος ειδικά για τους ΟΤΑ Α βαθμού. Ωστόσο η συγκεκριμένη ρύθμιση εγείρει σοβαρά ζητήματα καθώς πρόκειται για μία λειτουργία που ανήκει στο σκληρό πυρήνα της δημόσιας διοίκησης και προκαλεί εύλογο προβληματισμό η εκχώρησή της στον ιδιωτικό τομέα.

  7. Για το άρθρο 48 που αφορά το ΕΚΔΔΑ επισημαίνουμε ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται η δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης από προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και σε άλλες οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, πέραν δηλαδή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ., κατά παρέκκλιση του Υπαλληλικού Κώδικα που επιτάσσει την πλήρωση των θέσεων ευθύνης, πλην εκείνων των Γενικών Διευθυντών, από προσωπικό που ανήκει οργανικά στους οικείους φορείς. Η παραπάνω ρύθμιση κρίνεται προβληματική, έστω και εάν εφαρμόζονται – κατά τα λοιπά – οι διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων που προδιαγράφονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, κατά το μέτρο που η πλήρωση των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με αποσπάσεις εξακολουθεί να διενεργείται εκτός του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, με απόφαση μόνο του εποπτεύοντος Υπουργού Εσωτερικών και χωρίς να απαιτείται κατά νόμο η προηγούμενη έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 12 παρ. 2 του π.δ. 57/2007, σε συνδυασμό με άρθρο 19 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 4440/2016). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, στους κύκλους κινητικότητας του 2020, του 2021 και του 2022 ουδεμία θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συμπεριλήφθηκε προς πλήρωση με απόσπαση.

  Είναι δε τουλάχιστον οξύμωρο το γεγονός ότι, επί 40 συναπτά έτη λειτουργίας, δεν κατέστη εφικτή, μέσω αξιοκρατικών διαδικασιών (βλ. Α.Σ.Ε.Π. – Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), η στελέχωση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με μόνιμο προσωπικό, αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και υψηλότατης επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης, την έλλειψη του οποίου επικαλείται ο νομοθέτης στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης ως αιτιολογικό έρεισμα για τη θέσπιση της προτεινόμενης εξαιρετικής ρύθμισης. Σημειώνεται, δε, ότι ο ισχύων Οργανισμός του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (π.δ. 105/2018, άρθρο 20) προβλέπει τη σταδιακή, αυτοδίκαιη κατάργηση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με απόσπαση με την πλήρωση ισάριθμων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατόπιν προκήρυξης μέσω Α.Σ.Ε.Π. Τέλος, ειδικά στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως εκ του ρόλου και της αποστολής του, είναι κρίσιμης σημασίας η εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας και η διασφάλιση της θεσμικής μνήμης και συνέχειας, ανεξάρτητα από τις όποιες κυβερνητικές μεταβολές – αρχές που, σε σημαντικό βαθμό, υπηρετούν ο Υπαλληλικός Κώδικας και το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

  8. Διαπιστώνουμε ότι με το άρθρο 50 μία σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα θα ρυθμίζονται με υπουργικές και κοινές υπουργικές αποφάσεις παρακάμπτοντας με αυτό τρόπο τη κοινοβουλευτική διαδικασία και τη δημόσια διαβούλευση. Αυτή η πρακτική αντιτίθεται σε δύο από τις βασικές αρχές της καλής νομοθέτησης που είναι η διαφάνεια και η δημοκρατική νομιμοποίηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίσιμα θέματα όπως οι υπηρεσίες, τα συλλογικά όργανα, οι φορείς υλοποίησης στους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, η μέθοδος, τα κριτήρια και το σύστημα στοχοθεσίας, το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:11 | Αλεκανδρος

  Ο διαχωρισμός των υπαλλήλων του ίδιου Φορέα σε υπηρετούντες πριν την 01.11.2018 και σε υπαλλήλους που μετατάχθηκαν στο ΥΠ.ΟΙΚ. μετά την 01.11.2018, δημιουργεί μια άδικη μισθολογική διάκριση που οδηγεί άμεσα σε μισθολογική ανισότητα των υπαλλήλων του ίδιου Φορέα. Η Αρχή της ισότητας και της ίσης αμοιβής για όμοια παρεχόμενη εργασία αποτελεί δίκαιο και Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των υπαλλήλων κάθε φορέα. Επίσης έχει γίνει πολύ δουλειά στους εποπτευόμενους φορείς και θα πρέπει να ανταμείβονται κι εκείνοι όπως οι παλιοί συνάδελφοι που στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν λιγότερες γνώσεις και είναι λιγότερο τεχνικά καταρτισμένοι. Για αυτό τον λόγο πρέπει να δοθεί η προσωπική διαφορά σε όλους τους υπαλλήλους ανεξάρτητα από την ημερομηνία πρόσληψης τους όπως επίσης θα πρέπει κάποιοι υπάλληλοι με γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα να μπορούν να παίρνουν θέσεις ευθύνης και να μην έχει ο χρόνος υπηρεσίας μεγάλη βαρύτητα αλλά που έχει εργαστεί ο κάθε υπάλληλος.

 • Πιστεύω ακράδαντα ότι, δεν θα λύσουν, τα προτεινόμενα «μπόνους», τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο απλός πολίτης στην εξυπηρέτησή του από τις δημόσιες υπηρεσίες (λόγω αδιαφορίας υπαλλήλων, έλλειψης επαρκούς κατάρτισής τους κ.ά.).
  • Θα λυθούν τα περισσότερα προβλήματα κι έτσι θα βελτιωθεί και θα γίνει αποτελεσματικότερη η Δημόσια Διοίκηση, αν υλοποιηθούν οι παρακάτω προτάσεις μου:
  1ο Αντί τα χρήματα να δοθούν στα λεγόμενα «μπόνους, να διατεθούν στην πρόσληψη νέων υπαλλήλων και
  2ο Να επανέλθουν οι παρ. 7, 8, 9, 10, 12 και 13 του άρθρου 5 του Ν. 1943 /1991, που, δυστυχώς, καταργήθηκαν με το άρθρο 25 του Ν. 4210/2013 !
  Με μια μόνο διαφορά: Το πρόστιμο στους ταλαιπωρημένους πολίτες να το καταβάλλουν οι αδιάφοροι υπάλληλοι κι όχι η Πολιτεία.

 • 24 Μαΐου 2022, 10:04 | Μίλλη Τσουμάνη

  Συμφωνω με το σχόλιο της Ένωσης των Ελλήνων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (EL-CLENAD) για την αίτηση της επαναφοράς της νομοθετικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν.3528/2007, η οποία προέβλεπε, ότι «ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε διεθνείς οργανισμούς να λαμβάνεται υπόψη και να λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Η αναγνώριση της θητείας των ΑΕΕ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ως χρόνου άσκησης καθηκόντων θέσης ευθύνης θα επιτρέψει στην ελληνική δημόσια διοίκηση να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (βλ. Γαλλία, Ιταλία).

 • 24 Μαΐου 2022, 08:53 | Ποδηματά Μαριάνθη

  Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες αποτελούν σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας και τεχνογνωσίας μεταξύ Εθνικών Αρχών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μπορούν να παρέχουν έγκαιρη πληροφόρηση που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την παρακολούθηση κάποιων θεμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την προώθηση εθνικών θεμάτων. Η διατήρηση αυτού του διαύλου επικοινωνίας μπορεί να λειτουργήσει μόνο θετικά για την ελληνική δημόσια διοίκηση, και για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
  Εκτιμώ ότι είναι προς το προς όφελος του εθνικού συμφέροντος να γίνει επαναφορά της διάταξης για την μοριοδότηση των πρώην και νων Αποσπασμένων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, καθότι διαθέτουν την πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία για εκπροσώπηση της στα ενωσιακά όργανα που αποτελούν κέντρο καθορισμού της Ευρωπαικής πολιτικής και λήψης συναφών αποφάσεων. Η παρουσία τους σε νευραυλγικές θέσεις εντός της Ελληνικής Διοίκησης, όπως επιτραπεί μέσω της κατάλληλης προώθησήσής τους από σύστημα μοριοδότησης στην επιλογής προϊσταμένων θέσης ευθύνης, θα ενισχύσει αναμφίβολα την ενεργό και διαρκή παρουσίαση των εθνικών θέσεων για την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε λοιπά Ενωσιακά όργανα. Τα ατομα που έχουν εργαστεί ως Αποσπασμένοι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες ‘εχουν εμπράκτως εντρυφήσει εις βάθος σε γνώσεις των λειτουργιών και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των ενωσιακών υπηρεσιών και έχουν αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες που μπορούν κατόπιν να μεταφέρουν στην Υπηρεσία τους.
  Θεωρώ ότι αυτή η εμπειρία αντιστοιχεί με την ανάλογη τεχνογνωσία που αποκτούν τα άτομα της ΕΣΔΔΑ και για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη μεταχείριση σε συστήματα προαγωγής. Εξάλλου έχει γίνει αντίστοιχη μελέτη (2017) από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της ΕΣΔΔΑ που αποφαίνεται ότι η Ελληνική Διοίκηση οφείλει να αξιοποίησει σε δέοντα βαθμό το προσωπικό που έχει αποσπάσθεί ως Εθνικός Εμπειρογνώμονας και έχει επιστρέψει να προσφέρει στη χώρα του. Η μοριοδότηση του εν λόγω προσωπικού σε ένα σύστημα αξιολόγησης, απλά θα επιτρέψει στο σύστημα αυτό να διαμορφώσει ένα αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων για την εύερυθμη λειτουργία της Ελληνικής Διοίκησης. Η παρουσία τους σε θέση προίσταμένου λόγω της πρότερης εργασιακής εμπειρίας σε ενωσιακά όργανα και την διαμόρφωση καναλίων επικοινωνίας με αυτά, μπορεί να τους επιτρέψει να ευαισθητοποιήσσουν καλύτερα το ενωσιακό φορέα /οργανισμό, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθνικές υπηρεσίες στην υλοποίηση των διαφόρων ενωσιακών πολιτικών και να υπερασπιστούν προβλήματα που απασχολούν τη χώρα.
  Εφόσον ο Eυρωπαϊκός φορέας που περιέχει την ‘ελίτ’ σε θέματα ‘policy and implementation’ αναγνώρισε το έργο των Εμπειρογνώμων, και τους τίμησε με την πρόσκληση για απόσπαση και ανανέωση αυτής, θα ήθελα να πιστεύω ότι θα υπάρξει και η αντίστοιχη ανταπόκριση από την Ελληνική Διοίκηση, που εμπράκτως και αξιοκρατικά μπορεί να υλοποιηθεί μέσω κατάλληλης μοριοδότησης σε ένα συστημα αξιολόγησης στελεχών σε θέσεις ευθύνης.

 • 23 Μαΐου 2022, 16:22 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

  Συμφωνω με το σχόλιο της Ένωσης των Ελλήνων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (EL-CLENAD) και του κ. Μελέα για την επαναφορά της νομοθετικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν.3528/2007, η οποία προέβλεπε, ότι «ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε διεθνείς οργανισμούς να λαμβάνεται υπόψη και να λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Αναφορικά με υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης», ή να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη αντίστοιχης διάταξης, που θα λαμβάνει υπόψη την ως άνω προϋπηρεσία στις κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης.Η επανεξέταση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και η αναγνώριση της θητείας των ΑΕΕ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ως χρόνου άσκησης καθηκόντων θέσης ευθύνης θα επιτρέψει στην ελληνική δημόσια διοίκηση να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (βλ. Γαλλία, Ιταλία).
  Η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη ίσχυε και στην Ελλάδα έως το 2018 που δυστυχώς καταργήθηκε και προέβλεπε την εξομοίωση του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε από αποσπασμένους υπαλλήλους στα όργανα της Ε.Ε. Θα ήθελα να συμπληρώνω ότι ως ένωση εχουμε ήδη σχολιάσει και στην προηγούμενη διαβουλευση στις 21 Νοεμβρίου 2019 για το θέμα της προυπηρεσιας και επιπλέον έχουμε στείλει εισηγήσεις και άρκετα emails π.χ: – 6/12/2019 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Της EL CLENAD προς την πολιτική Υγεσια: Υπ.Εσωτ. 1881-06/12/2019, Γεν. Γραμματεία Πρωθυπουργού 4508-06/12/2019», »23/04/2020 Email προς Υπουργείο Εσωτερικών Υπόψη κ. Υπουργού και Γενικής Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικής Γραμματέως» χωρις να έχουμε λάβει επισημη απάντηση απο το 2019 εως και σημέρα.»http://www.opengov.gr/ypes/?c=31462 Σχόλιο του χρήστη ‘ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ’ | 21 Νοεμβρίου 2019, 17:46Μόνιμος Σύνδεσμος
  Ο Νόμος 3528/2007 άρθρο 84 Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων (Υπαλληλικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3839/2010 προέβλεπε την παρακάτω διάταξη για την επιλογή Προϊσταμένων « Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.»
  Με σχετική τροπολογία στο Ν. 4555/2018 (άρθρο 277) καταργήθηκε η ως άνω διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα και διαμορφώθηκε ως εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.»
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Η διάταξη του άρθρου 277 του Ν. 4555/2018 θίγει μεταξύ άλλων, τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, επιστήμονες που είναι υπάλληλοι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω υπάλληλοι, η επιλογή των οποίων γίνεται από την ίδια την Ε.Ε, αποκτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αξιόλογη εμπειρία και γνώσεις, οι οποίες είναι πολύτιμες για τις διοικήσεις των κρατών μελών από όπου αποσπώνται. Στην πλειοψηφία τους δε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε έχουν θεσπίσει ειδικά κίνητρα για την επιστροφή των υπαλλήλων αυτών αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τη γνώση και την εμπειρία τους, που έχει αποκτηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα της εξωστρέφειας, της εκσυγχρονισμένης δημόσιας διοίκησης και της ανάσχεσης του brain drain και μέσω του brain gain, η αναγνώριση της αποκτηθείσας εμπειρίας στα όργανα της Ε.Ε και στους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, αποτελεί σημαντικό βήμα και κίνητρο για την επιστροφή των έμπειρων και προσοντούχων επιστημόνων στη χώρα μας.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ: Προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να ενταχθεί στο προς ψήφιση ν/σ με τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών». Στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007, προστίθεται παράγραφος 6, η οποία επαναφέρει την πρότερη του 2018, ρύθμιση, ως εξής: «6.Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων, που διανύθηκε σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης».»

  Ευχαριστώ πολύ
  Με εκτίμηση
  Χαράλαμπος Ράπτης (M.Ph.)

 • 23 Μαΐου 2022, 15:27 | Βικτώρια Καλογήροου

  Συμφωνω με το σχόλιο της Ένωσης των Ελλήνων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (EL-CLENAD) και του κ. Μελέα για την αίτηση της επαναφορά της νομοθετικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν.3528/2007, η οποία προέβλεπε, ότι «ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε διεθνείς οργανισμούς να λαμβάνεται υπόψη και να λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης», ή τη νομοθετική πρόβλεψη αντίστοιχης διάταξης, που θα λαμβάνει υπόψη την ως άνω προϋπηρεσία στις κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης.

  Η επανεξέταση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και η αναγνώριση της θητείας των ΑΕΕ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ως χρόνου άσκησης καθηκόντων θέσης ευθύνης θα επιτρέψει στην ελληνική δημόσια διοίκηση να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (βλ. Γαλλία, Ιταλία).

  Η Επαναφορά της νομοθετικής διάταξης ίσχυε και στην Ελλάδα έως το 2018 που δυστυχώς καταργήθηκε προέβλεπε την εξομοίωση του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε από αποσπασμένους υπαλλήλους στα όργανα της Ε.Ε.

  Θα ήθελα να συμπληρώνω ότι ως ένωση εχουμε ήδη σχολιάσει και στην προηγούμενη διαβουλευση 21 Νοεμβρίου 2019 για το θέμα της προυπηρεσιας και επιπλέον έχουμε στείλειεισ εισηγήσεις και άρκετα emails π.χ:»6/12/2019 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Της EL CLENAD προς την πολιτική Υγεσια: Υπ.Εσωτ. 1881-06/12/2019, Γεν. Γραμματεία Πρωθυπουργού 4508-06/12/2019», »23/04/2020 Email προς Υπουργείο Εσωτερικών Υπόψη κ. Υπουργού και Γενικής Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικής Γραμματέως» χωρις να έχουμε λάβει επισημη απάντηση απο το 2019 εως και σημέρα.

  »http://www.opengov.gr/ypes/?c=31462 Σχόλιο του χρήστη ‘ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ’ | 21 Νοεμβρίου 2019, 17:46Μόνιμος ΣύνδεσμοςΟ Νόμος 3528/2007 άρθρο 84 Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων (Υπαλληλικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3839/2010 προέβλεπε την παρακάτω διάταξη για την επιλογή Προϊσταμένων « Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.» Με σχετική τροπολογία στο Ν. 4555/2018 (άρθρο 277) καταργήθηκε η ως άνω διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα και διαμορφώθηκε ως εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Η διάταξη του άρθρου 277 του Ν. 4555/2018 θίγει μεταξύ άλλων, τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, επιστήμονες που είναι υπάλληλοι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω υπάλληλοι, η επιλογή των οποίων γίνεται από την ίδια την Ε.Ε, αποκτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αξιόλογη εμπειρία και γνώσεις, οι οποίες είναι πολύτιμες για τις διοικήσεις των κρατών μελών από όπου αποσπώνται. Στην πλειοψηφία τους δε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε έχουν θεσπίσει ειδικά κίνητρα για την επιστροφή των υπαλλήλων αυτών αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τη γνώση και την εμπειρία τους, που έχει αποκτηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα της εξωστρέφειας, της εκσυγχρονισμένης δημόσιας διοίκησης και της ανάσχεσης του brain drain και μέσω του brain gain, η αναγνώριση της αποκτηθείσας εμπειρίας στα όργανα της Ε.Ε και στους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, αποτελεί σημαντικό βήμα και κίνητρο για την επιστροφή των έμπειρων και προσοντούχων επιστημόνων στη χώρα μας. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ: Προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόσφατο ν/σ, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών». Στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007, προστίθεται παράγραφος 6, η οποία επαναφέρει την πρότερη του 2018, ρύθμιση, ως εξής: «6.Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων, που διανύθηκε σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης».»
  Ευχαριστώ πολύ
  Με εκτίμηση
  Βικτώρια Καλογήρου

 • 23 Μαΐου 2022, 14:33 | Victoria Kalogirou

  Συμφωνω με το σχόλιο της Ένωσης των Ελλήνων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (EL-CLENAD) και του κ. Μελέα για την αίτηση της επαναφορά της νομοθετικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν.3528/2007, η οποία προέβλεπε, ότι «ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και σε διεθνείς οργανισμούς να λαμβάνεται υπόψη και να λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης», ή τη νομοθετική πρόβλεψη αντίστοιχης διάταξης, που θα λαμβάνει υπόψη την ως άνω προϋπηρεσία στις κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης.

  Η επανεξέταση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και η αναγνώριση της θητείας των ΑΕΕ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ως χρόνου άσκησης καθηκόντων θέσης ευθύνης θα επιτρέψει στην ελληνική δημόσια διοίκηση να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (βλ. Γαλλία, Ιταλία).

  Η Επαναφορά της νομοθετικής διάταξης ίσχυε και στην Ελλάδα έως το 2018 που δυστυχώς καταργήθηκε προέβλεπε την εξομοίωση του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε από αποσπασμένους υπαλλήλους στα όργανα της Ε.Ε.

  Θα ήθελα να συμπληρώνω ότι ως ένωση εχουμε ήδη σχολιάσει και στην προηγούμενη διαβουλευση 21 Νοεμβρίου 2019 για το θέμα της προυπηρεσιας και επιπλέον έχουμε στείλειεισ εισηγήσεις και άρκετα emails π.χ:»6/12/2019 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Της EL CLENAD προς την πολιτική Υγεσια: Υπ.Εσωτ. 1881-06/12/2019, Γεν. Γραμματεία Πρωθυπουργού 4508-06/12/2019», »23/04/2020 Email προς Υπουργείο Εσωτερικών Υπόψη κ. Υπουργού και Γενικής Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικής Γραμματέως» χωρις να έχουμε λάβει επισημη απάντηση απο το 2019 εως και σημέρα.

  »http://www.opengov.gr/ypes/?c=31462 Σχόλιο του χρήστη ‘ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ’ | 21 Νοεμβρίου 2019, 17:46Μόνιμος ΣύνδεσμοςΟ Νόμος 3528/2007 άρθρο 84 Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων (Υπαλληλικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3839/2010 προέβλεπε την παρακάτω διάταξη για την επιλογή Προϊσταμένων « Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.» Με σχετική τροπολογία στο Ν. 4555/2018 (άρθρο 277) καταργήθηκε η ως άνω διάταξη του Υπαλληλικού Κώδικα και διαμορφώθηκε ως εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Η διάταξη του άρθρου 277 του Ν. 4555/2018 θίγει μεταξύ άλλων, τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, επιστήμονες που είναι υπάλληλοι αποσπασμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω υπάλληλοι, η επιλογή των οποίων γίνεται από την ίδια την Ε.Ε, αποκτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αξιόλογη εμπειρία και γνώσεις, οι οποίες είναι πολύτιμες για τις διοικήσεις των κρατών μελών από όπου αποσπώνται. Στην πλειοψηφία τους δε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε έχουν θεσπίσει ειδικά κίνητρα για την επιστροφή των υπαλλήλων αυτών αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τη γνώση και την εμπειρία τους, που έχει αποκτηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα της εξωστρέφειας, της εκσυγχρονισμένης δημόσιας διοίκησης και της ανάσχεσης του brain drain και μέσω του brain gain, η αναγνώριση της αποκτηθείσας εμπειρίας στα όργανα της Ε.Ε και στους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, αποτελεί σημαντικό βήμα και κίνητρο για την επιστροφή των έμπειρων και προσοντούχων επιστημόνων στη χώρα μας. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ: Προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόσφατο ν/σ, υπό τον τίτλο: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών». Στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007, προστίθεται παράγραφος 6, η οποία επαναφέρει την πρότερη του 2018, ρύθμιση, ως εξής: «6.Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων, που διανύθηκε σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος. Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης».»
  Ευχαριστώ πολύ
  Με εκτίμηση
  Βικτώρια Καλογήρου

 • 23 Μαΐου 2022, 01:10 | Κώστας Κ.

  Μόνο και μόνο που κάποιες αξιόλογες απόψεις υπαλλήλων, αναγκάζονται να τις κάνουν ανώνυμα στη «δημόσια διαβούλευση», αυτό λέει πολλά για το πώς αισθάνονται και για το καθεστώς που επικράτεί εντός του Δημοσίου.

  Μόνο και μόνο που τα περισσότερα σχόλια σε αυτό το νομοσχέδιο, έχει λάβει το άρθρο για την αναστολή της προσωπικής διαφοράς για να ικανοποιηθεί μέρος υπαλλήλων ενός και μόνο Υπουργείου, στο όνομα της ισονομίας, αλλά ισονομία μόνο εντός αυτού του Υπουργείου, παραβλέποντας τους λοιπούς εργαζομένους στο Δημόσιο, και αυτό λέει πολλά για την αντίληψη που επικρατεί περί του δημοσίου αλλά και ιδιωτικού συμφέροντος!

 • 22 Μαΐου 2022, 09:47 | Ελένη Σ.

  Θα εκθέσω μερικές καταστάσεις που υπάρχουν όχι μόνο σήμερα αλλά πάρα πολλά χρόνια.

  1. Για να υπάρχει σωστή αξιολόγηση στο Δημόσιο και για να δουλέψει σωστά το Δημόσιο θα πρέπει να υπάρχει πρώτα από όλα διαφάνεια και αξιοκρατία.
  2. Θα πρέπει να μην υπάρχουν (εάν υπάρχουν) πελατειακές σχέσεις οι οποίες και παρεμβαίνουν στον Δημόσιο τομέα.

  Αναλυτικότερα, προκειμένου να αποκτηθεί μία καλύτερη εικόνα της όλης κατάστασης θα πρέπει να είναι γνωστό για κάθε υπηρεσία του Δημοσίου:

  1. Πότε έγιναν τελευταία φορά κρίσεις και γιατί δεν γίνονται κρίσεις για χρόνια; Ποιοι κάνουν τις κρίσεις; Θα πρέπει οι κρίσεις να γίνονται από όργανα ανεξάρτητα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Για να υπάρχει διαφάνεια και αμεροληψία. Τα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να στελεχώνονται από άτομα ανεξάρτητα της υπηρεσίας του υπαλλήλου.

  2. Ποιος ο βαθμός του κάθε υπαλλήλου αναλόγως των προσόντων του. Υπάρχει αντιστοιχία των προσόντων και του βαθμού ενός υπαλλήλου; Έχει δοθεί ο βαθμός σωστά για κάθε υπάλληλο;

  3. Με ποιον τρόπο (απόφαση, νομοθεσία, κρίσεις) γίνεται η τοποθέτηση προϊσταμένων και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής τους. Γίνεται μετά από κρίσεις; Ή μετά από απόφαση του ιεραρχικά ανώτερου με ιδία κριτήρια;

  4. Ποια τα προσόντα του κάθε υπαλλήλου και τελικά τι μετράει; Τα χρόνια προϋπηρεσίας ή και η απόκτηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων; Και πως γίνεται άτομα με μεταπτυχιακό και διδακτορικό να μην γίνονται προϊστάμενοι αλλά να λαμβάνεται υπόψη μόνον η προϋπηρεσία σε κάποιες περιπτώσεις;

  5. Ας γίνει μια λίστα με τους υπαλλήλους κάθε υπηρεσίας που έχουν διδακτορικό (ή και μεταπτυχιακό) και τι βαθμό και θέση έχουν. Προΐστανται; Και αν όχι; Γιατί; Οι Διευθύνσεις Προσωπικού να ελέγχονται αν έχουν ενεργήσει αρμοδίως για την αξιοποίηση των ειδικών προσόντων των υπαλλήλων.

  6. Πόσα χρόνια είναι τοποθετημένος ένας υπάλληλος σε μια θέση. Γιατί δεν υπάρχει rotation υποχρεωτικά ανά μερικά χρόνια τουλάχιστον ώστε όλοι να ξέρουν από όλα; Με αποτέλεσμα μόλις λείπει ένας υπάλληλος να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης ή να μένει η δουλειά πίσω; Αυτό που δεν μετακινείται ένας υπάλληλος λόγω εμπειρίας είναι μια φθηνή δικαιολογία. Όλοι θα πρέπει να ξέρουν από όλα για την εύρυθμη λειτουργία μιας υπηρεσίας.

  7. Οι αξιολογητές προϊστάμενοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Να δίνουν γραπτές εξετάσεις. Οι αξιολογητές προϊστάμενοι θα πρέπει να αξιολογούνται να βαθμολογούνται και να ελέγχονται όπως αξιολογούν και βαθμολογούν. Αυτό θα πρέπει να είναι σαφές και αμφίδρομο μεταξύ Αξιολογητή και Αξιολογούμενου και κάποιας ενδεχομένως ανεξάρτητης αρχής.

  Πως δουλεύει λοιπόν το όλο σύστημα: Οι “καλές” θέσεις σε μια υπηρεσία καταλαμβάνονται για χρόνια από ορισμένους οι οποίοι δεν μετακινούνται με τίποτα και είναι άλλοι που καταλαμβάνουν άλλες θέσεις λιγότερο επιθυμητές και κάποιοι υπάλληλοι μετακινούνται συνέχεια. Αυτό που εγώ ξέρω τον τάδε και θέλω μια χάρη σε μια θέση που να μην ταλαιπωρείται και άσε τους άλλους να ταλαιπωρούνται. Όταν γίνονται έτσι οι επιλογές δεν πρόκειται να δουλέψει το Δημόσιο. Όταν κάποιοι δεν μετακινούνται και είναι ήσυχοι ότι δεν τους κουνάει κανείς νομίζουν ότι έχουν μια υπεραξία και είναι στο απυρόβλητο. Όταν οι προϊστάμενοι δεν επιλέγονται μετά από κρίσεις και ανάλογα των προσόντων πως πιστεύετε ότι θα αξιολογήσει ένας τέτοιος προϊστάμενος τον υφιστάμενο του που ενδεχομένως έχει περισσότερα προσόντα (πχ μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) νιώθοντας ότι απειλείται; Αν θέλει να σε δυσκολέψει ο άλλος για να σου δημιουργήσει πρόβλημα μπορεί να το κάνει.
  Αν θέλετε τους πραγματικά καλούς που δουλεύουν να προΐστανται και να ανταμείβονται θα πρέπει να επιλέγονται.
  Οι προϊστάμενοι σε μια υπηρεσία θα πρέπει να επιλέγονται αποκλειστικά και μόνον μετά από κρίσεις με διαφάνεια και αξιοκρατία. Οι κρίσεις θα πρέπει να γίνονται από όργανα ανεξάρτητα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Οι κρίσεις θα πρέπει να γίνονται ανά δύο τουλάχιστον χρόνια και όχι να μην γίνονται για χρόνια. Για να βρίσκονται οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι σε εγρήγορση. Και αυτό για όλον τον Δημόσιο τομέα. Και γιατί δεν γίνονται για χρόνια ή δίνεται αναβολή; Δεν θα έπρεπε γι ‘αυτό να υπάρχει έλεγχος; Δεν θα έπρεπε στον ιεραρχικά προϊστάμενο να επιβάλλεται ποινή παύσης όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες όσον αφορά τις κρίσεις ή όταν υπάρχει αμεροληψία και αδιαφάνεια; Θα πρέπει επίσης να υπάρχει μια ανεξάρτητη Αρχή όπου να εξετάζονται φαινόμενα αδιαφάνειας αποκλειστικά για τέτοια θέματα και για όλα τα θέματα και στην οποία να μπορεί ο καθένας να απευθυνθεί άμεσα. Και όχι να αναγκάζεται αυτός που έχει αδικηθεί να καταφεύγει στα διοικητικά δικαστήρια να βρει το δίκιο του με ψυχικό κόστος και χρηματικό κόστος. Επίσης, είναι και χρονοβόρες τέτοιες διαδικασίες.

  Εάν δεν αλλάξει η κατάσταση αυτή οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης δεν θα έχει αποτέλεσμα! Θα πρέπει να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός εάν τηρούνται οι σωστές διαδικασίες και οι νομοθεσίες!

 • 21 Μαΐου 2022, 12:15 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΡΟΣ

  Συζητώντας για το ν/σ σχετικά με την αξιολόγηση στο δημόσιο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Δημοσίου και από τις κυριότερες παθογένειες του είναι ο πελατειακός του χαρακτήρας, με σκοπό την αναπαραγωγή του μέσα από μηχανισμούς ενσωμάτωσης. Αυτό το βασικό δομικό στοιχείο, εξυπηρετεί κάθε νόμος για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ . και των Ο.Τ.Α.
  Σε αυτή την κατεύθυνση , όπως όλα τα συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν κατά τα τελευταία 30 χρόνια , από τα πιο ήπια(Π.Δ. 318/1992, ν.4369/2016) έως τα πιο ακραίο (Ν.4250/2014) και το υπό διαβούλευση ν/σ, αν και δεν έχει τον χαρακτήρα του ν.4250/2014, λειτουργεί μέσω της ‘’ επιβράβευσης’’ με την λογική του «διαίρει και βασίλευε», οξύνοντας τις αντιθέσεις μεταξύ των υπαλλήλων, διαχωρίζοντας τους με απολύτως αδιαφανή και υποκειμενικά κριτήρια, σε αποδοτικούς και μη, ιδιαιτέρως σε υπηρεσίες όπως οι Ο.Τ.Α όπου δεν υπάρχει προσωποποιημένη στοχοθεσία, ‘’επιβραβεύοντας’’ ως αποδοτικούς τους πιο ‘’χειραγωγήσιμους’’ και ‘’πρόθυμους’’ υπαλλήλους & προϊσταμένους, οι οποίοι τυφλά υπηρετούν τις επιδιώξεις κάθε διοίκησης ,κεντρικής ή τοπικής, με αποτέλεσμα, διαφθορά, αδιαφάνεια, κακοδιαχείριση, κακές υπηρεσίες προς τον πολίτη και ενίοτε κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.
  Περαιτέρω δε, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε γραφειοκρατία τείνει να αναπαράγεται διατηρώντας τα προνόμια της, πως μπορεί να εξασφαλισθεί η αξιοκρατία και αντικειμενικότητα κάθε συστήματος αξιολόγησης, από την στιγμή που οι αξιολογητές, προϊστάμενοι, διευθύνσεων & τμημάτων, η πλειονότητα των οποίων εισήλθαν στην δημόσια διοίκηση χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και σήμερα υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης με μόνο κριτήριο τα χρόνια υπηρεσίας τους, καλούνται να αξιολογήσουν υπαλλήλους με αυξημένα τυπικά προσόντα, τίτλους σπουδών με ειδίκευση, μεγάλη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, μεταπτυχιακούς τίτλους κλπ?
  Οι υπάλληλοι των φορέων της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης, οφείλουν να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και να υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες εκπληρώνοντας τα καθήκοντα τους, όχι με την λογική των ‘bonus αποτελεσματικότητας’’ και γενικότερα των κινήτρων απόδοσης, τα οποία θυμίζουν εποχές με τα περίφημα επιδόματα ‘έγκαιρης προσέλευσης’, αλλά σεβόμενοι το κοινωνικό σύνολο, παράλληλα οφείλουν να διεκδικούν ικανοποιητικές αποδοχές , για την κάλυψη των σύγχρονων βιοτικών τους αναγκών.

 • 20 Μαΐου 2022, 16:21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΕΑΣ

  Τα μέλη της Ένωσης των Ελλήνων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (EL-CLENAD), οι οποίοι είναι
  αποσπασμένοι στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της E.E.,
  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, κ.α.), θα θέλαμε να
  θέσουμε υπόψη σας το πάγιο ζήτημα της αξιοποίησής μας τόσο κατά τη διάρκεια της
  απόσπασής μας όσο και κατά την επιστροφή μας στις οργανικές μας θέσεις στην ελληνική
  δημόσια διοίκηση, με την λήξη αυτής.
  H Ένωσή μας είναι άτυπη, όπως και οι αντίστοιχες Ενώσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων των λοιπών ευρωπαϊκών κρατών μελών και δεν αποτελεί σωματείο ή θεσμικό φορέα αλλά μια
  εθελοντική πρωτοβουλία για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αποτελεί
  δε μέλος της διεθνούς Ένωσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (CLENAD International) ενώ ο υπογράφων είναι Αντιπρόεδρος της. Mε βάση
  τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, αυτή τη στιγμή είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες
  της Ε.Ε. 80 στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
  Για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η ανταλλαγή επαγγελματικής πείρας και γνώσεων στα θέματα
  των ευρωπαϊκών πολιτικών με την προσωρινή απόσπαση εμπειρογνωμόνων από τις
  διοικήσεις των κρατών μελών στις υπηρεσίες της Ε.E. είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή (βλ.
  Commission Decision C(2008) 6866). Ως γνωστό, η πρόσκληση/ανακοίνωση των προς
  κάλυψη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων κοινοποιείται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη
  και η επιλογή τους πραγματοποιείται ανάμεσα σε δημόσιους υπαλλήλους από τις εθνικές
  διοικήσεις και των 27 κρατών μελών, μέσα από μια ανοικτή, διάφανη και απαιτητική διαδικασία
  αξιολόγησης από τις ίδιες τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, που έχουν προκηρύξει την εκάστοτε
  προς πλήρωση θέση. Για την δε επιλογή τους, οι υπηρεσίες της Ε.Ε. συνεκτιμούν τις υψηλού
  επιπέδου γνώσεις και την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία των προς απόσπαση
  Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, γεγονός που καταδεικνύει ότι η εν λόγω διαδικασία αφορά σε
  στελέχη των εθνικών διοικήσεων των κρατών μελών με ιδιαιτέρως αυξημένα τυπικά και
  ουσιαστικά προσόντα.
  Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., οι Αποσπασμένοι
  Εθνικοί Εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) αποκτούν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και περαιτέρω
  κατάρτιση, εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης καθώς και
  σε ζητήματα που άπτονται των επιμέρους ευρωπαϊκών πολιτικών και των αντικειμένων στα
  οποία απασχολούνται, δημιουργώντας παράλληλα ένα ευρύ δίκτυο επαφών στους
  ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στοιχεία από τα οποία ωφελούνται πολλαπλά οι εθνικές διοικήσεις των
  κρατών μελών από τις οποίες αποσπώνται, τόσο κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους,
  διαθέτοντας στελέχη τους στην καρδιά του κέντρου λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων, όσο
  και με τη λήξη αυτής, αποκτώντας έμπειρο στελεχιακό δυναμικό σε νευραλγικούς τομείς και
  αντικείμενα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών.
  Προκειμένου μάλιστα να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις υψηλού επιπέδου γνώσεις και
  την αποκτηθείσα επαγγελματική εμπειρία των ΑΕΕ, ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν
  μάλιστα θεσπίσει ειδικά κίνητρα για την επιστροφή των ΑΕΕ στις εθνικές τους διοικήσεις με
  την λήξη της απόσπασής τους και την αξιοποίησή τους σε επιτελικές θέσεις. Αντίστοιχη
  νομοθετική διάταξη, η οποία προέβλεπε την εξομοίωση του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε
  από αποσπασμένους υπαλλήλους στα όργανα της Ε.Ε., ίσχυε και στην Ελλάδα έως το 2018,
  οπότε και καταργήθηκε (βλ. προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο στο συνημμένο παράρτημα).
  Η επανεξέταση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και η αναγνώριση της θητείας των ΑΕΕ στους
  ευρωπαϊκούς θεσμούς ως χρόνου άσκησης καθηκόντων θέσης ευθύνης θα επιτρέψει στην
  ελληνική δημόσια διοίκηση να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την προσέγγιση που έχουν
  υιοθετήσει άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (βλ. Γαλλία1
  , Ιταλία2
  ). Πρωτίστως, όμως, σε μια τόσο
  κρίσιμη συγκυρία και ιστορική στιγμή, όπως το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρώπης (‘Next
  Generation EU’), θα επιτρέψει στην Ελλάδα της εξωστρέφειας, του εκσυγχρονισμού και της
  ανάσχεσης του brain drain, να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία έμπειρων και προσοντούχων
  στελεχών της σε τομείς και πολιτικές, που η χώρα μας θα κληθεί να υλοποιήσει τα επόμενα
  χρόνια (πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, οικονομική ανάκαμψη και
  ανθεκτικότητα, κ.α.), επιτρέποντάς τους να επανενταχθούν δυναμικά στο στελεχιακό δυναμικό
  της χώρας, διεκδικώντας επάξια μια θέση ευθύνης προς όφελος του επιτελικού κράτους.
  Για τους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω, αιτούμαστε την επαναφορά της νομοθετικής διάταξης
  της παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν.3528/2007, η οποία προέβλεπε, ότι «ο χρόνος υπηρεσίας των
  αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της
  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς,
  λαμβάνεται υπόψη και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος.
  Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την
  απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση
  προϊσταμένου Διεύθυνσης», ή τη νομοθετική πρόβλεψη αντίστοιχης διάταξης, που θα λαμβάνει
  υπόψη την ως άνω προϋπηρεσία στις κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης.

 • 20 Μαΐου 2022, 16:03 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

  Τα μέλη της Ένωσης των Ελλήνων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (EL-CLENAD), οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της E.E.,Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, κ.α.), θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το πάγιο ζήτημα της αξιοποίησής μας τόσο κατά τη διάρκεια της απόσπασής μας όσο και κατά την επιστροφή μας στις οργανικές μας θέσεις στην ελληνική δημόσια διοίκηση, με την λήξη αυτής.
  H Ένωσή μας είναι άτυπη, όπως και οι αντίστοιχες Ενώσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων των λοιπών ευρωπαϊκών κρατών μελών και δεν αποτελεί σωματείο ή θεσμικό φορέα αλλά μια εθελοντική πρωτοβουλία για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αποτελεί δε μέλος της διεθνούς Ένωσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (CLENAD International) ενώ ένα μέλος μας έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος της. Mε βάση τα πρόσφατα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, αυτή τη στιγμή είναι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες της Ε.Ε. 80 στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
  Για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η ανταλλαγή επαγγελματικής πείρας και γνώσεων στα θέματα των ευρωπαϊκών πολιτικών με την προσωρινή απόσπαση εμπειρογνωμόνων από τις διοικήσεις των κρατών μελών στις υπηρεσίες της Ε.E. είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή (βλ. Commission Decision C(2008) 6866). Ως γνωστό, η πρόσκληση/ανακοίνωση των προς κάλυψη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων κοινοποιείται ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη
  και η επιλογή τους πραγματοποιείται ανάμεσα σε δημόσιους υπαλλήλους από τις εθνικές διοικήσεις και των 27 κρατών μελών, μέσα από μια ανοικτή, διάφανη και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης από τις ίδιες τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, που έχουν προκηρύξει την εκάστοτε προς πλήρωση θέση. Για την δε επιλογή τους, οι υπηρεσίες της Ε.Ε. συνεκτιμούν τις υψηλού
  επιπέδου γνώσεις και την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία των προς απόσπαση Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, γεγονός που καταδεικνύει ότι η εν λόγω διαδικασία αφορά σε στελέχη των εθνικών διοικήσεων των κρατών μελών με ιδιαιτέρως αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
  Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., οι Αποσπασμένοι Εθνικοί Εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) αποκτούν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και περαιτέρω κατάρτιση, εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης καθώς και σε ζητήματα που άπτονται των επιμέρους ευρωπαϊκών πολιτικών και των αντικειμένων στα οποία απασχολούνται, δημιουργώντας παράλληλα ένα ευρύ δίκτυο επαφών στους
  ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στοιχεία από τα οποία ωφελούνται πολλαπλά οι εθνικές διοικήσεις των κρατών μελών από τις οποίες αποσπώνται, τόσο κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους,διαθέτοντας στελέχη τους στην καρδιά του κέντρου λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων, όσο και με τη λήξη αυτής, αποκτώντας έμπειρο στελεχιακό δυναμικό σε νευραλγικούς τομείς και
  αντικείμενα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών.

  Προκειμένου μάλιστα να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις υψηλού επιπέδου γνώσεις και την αποκτηθείσα επαγγελματική εμπειρία των ΑΕΕ, ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν μάλιστα θεσπίσει ειδικά κίνητρα για την επιστροφή των ΑΕΕ στις εθνικές τους διοικήσεις με την λήξη της απόσπασής τους και την αξιοποίησή τους σε επιτελικές θέσεις. Αντίστοιχη νομοθετική διάταξη, η οποία προέβλεπε την εξομοίωση του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε
  από αποσπασμένους υπαλλήλους στα όργανα της Ε.Ε., ίσχυε και στην Ελλάδα έως το 2018, οπότε και καταργήθηκε.
  Η επανεξέταση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και η αναγνώριση της θητείας των ΑΕΕ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ως χρόνου άσκησης καθηκόντων θέσης ευθύνης θα επιτρέψει στην ελληνική δημόσια διοίκηση να ευθυγραμμιστεί πλήρως με την προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (βλ. Γαλλία, Ιταλία).
  Πρωτίστως, όμως, σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία και ιστορική στιγμή, όπως το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρώπης (‘NextGeneration EU’), θα επιτρέψει στην Ελλάδα της εξωστρέφειας, του εκσυγχρονισμού και της ανάσχεσης του brain drain, να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία έμπειρων και προσοντούχων στελεχών της σε τομείς και πολιτικές, που η χώρα μας θα κληθεί να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια (πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, οικονομική ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, κ.α.), επιτρέποντάς τους να επανενταχθούν δυναμικά στο στελεχιακό δυναμικό της χώρας, διεκδικώντας επάξια μια θέση ευθύνης προς όφελος του επιτελικού κράτους.
  Για τους λόγους που εκτέθηκαν ανωτέρω, αιτούμαστε την επαναφορά της νομοθετικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν.3528/2007, η οποία προέβλεπε, ότι «ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος.
  Προκειμένου για υπαλλήλους που είχαν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης πριν την απόσπασή τους, το ανωτέρω χρονικό διάστημα λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης», ή τη νομοθετική πρόβλεψη αντίστοιχης διάταξης, που θα λαμβάνει υπόψη την ως άνω προϋπηρεσία στις κρίσεις για τις θέσεις ευθύνης.

 • 18 Μαΐου 2022, 11:42 | paron

  Για βελτίωση της απόδοσης του κρατικού μηχανισμού γενικότερα αλλά και κάθε υπαλλήλου, να δημιουργηθούν forums ανά είδος υπηρεσιών όπου οι υπάλληλοι όλης της χώρας π.χ. ΥΔΟΜ να ανταλλάσσουν γνώσεις και γνώμες χωρίς απαίτηση εγκρίσεων.
  Σε αυτό να έχουν επίσημη πρόσβαση οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την νομοθετική παραγωγή-διευκρινήσεις και το αρμόδιο Υπουργείο. Προς αποφυγή αχρήστευσης του forum, να επιτρέπεται η συγγραφή μόνο ανά τρίμηνο από κάθε υπάλληλο, με περιορισμό λέξεων, ενώ να επιτρέπονταπεριόριστα emoji σε μηνύματα.

 • 18 Μαΐου 2022, 10:19 | paron

  Προκειμένου να παταχθεί η γραφειοκρατία και να υπάρχει δημοσιονομικό όφελος, απαιτείται άμεσος υποβιβασμός των Γενικών Διευθύνσεων σε Διευθύνσεις και των Διευθύνσεων σε αυτοτελή Τμήματα.

 • 18 Μαΐου 2022, 09:45 | ΜΙΧΑΛΗΣ Κ.

  Για ποια αξιολόγηση κάνει μνεία το παρόν νομοσχέδιο όταν δεν τηρούνται βασικές αρχές όπως ισότητα και δικαιοσύνη;

  Απαιτείται η εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος εντός των υπηρεσίων που αυτή υφίσταται.

  Καταλυτικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της Δ.Δ. η τροποποίηση του άρθρου 28 με σκοπό την παροχή της Π.Δ. στους υπαλλήλους που έχουν διορισθεί ή μεταταχθεί μετά την 11/10/2018.

 • 15 Μαΐου 2022, 14:06 | Δρ. Λουκάς Σαμαράς

  Ο στόχοι πρέπει να είναι: 1) η αξιοκρατία: Δεν είναι δυνατό αριστούχοι Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με άριστα στο Διδακτορικό τους και χρόνια προϊστάμενοι να γίνονται απλοί υπάλληλοι για να ευνοούνται τα στελέχη των κομμάτων. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση!. Η σημερινή Δημόσια Διοίκηση προϋποθέτει γνώση περισσότερο και όχι εμπειρία, όπως λένε κάποιοι, οι οποίοι λένε ότι έχουν εμπειρία χωρίς να έχουν προσφέρει ποτέ ουσιαστικά στο Δημόσιο, ζώντας παρασιτικά εις βάρος των υπολοίπων 2) θα πρέπει να τεθεί ασυμβίβαστο μεταξύ κομματικού στελέχους και προϊσταμένου, π.χ. δεν μπορεί κάποιος να είναι αιρετός ή σύμβουλος Υπουργού και να κάνει τον προϊστάμενο, λείποντας συνέχεια από την Υπηρεσία. 3) δεν μπορεί να υπάρχει αποδοτικότητα στο Δημόσιο χωρίς προσλήψεις νέων υπαλλήλων και με μέσο όρος ηλικίας των υπαρχόντων τα 51+ έτη και με τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις του ΟΟΣΑ αναφορικά με το ποσοστό του πλήθους πολιτικών υπαλλήλων σε σχέση με το σύνολο του εργατικού δυναμικού, 4) ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνβησης με σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και όχι υπολογιστές και οθόνες 15ετίας και 20ετίας! 5) ο κατάλληλος άνθρωπος στην ακατάλληλη θέση. Δεν μπορεί να παραβιάζεται το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τους τίτλους σπουδών και να αναγνωρίζεται στο Δημόσιο (για προαγωγή) μόνο ο βασικός τίτλος που αποκτήθηκε πριν 30 χρόνια σπουδών και όχι ο ανώτερος, δηλαδή ένα πρόσφατο διδακτορικό. Σε κανένα σύγχρονο Κράτος δεν γίνεται αυτό.
  Αν δεν γίνουν τα παραπάνω, κανένα νόημα δεν έχει η οποιααδήποτε αξιολόγηση.

 • 13 Μαΐου 2022, 18:07 | Δημήτριος Δουκάτος

  Για να υπηρετηθεί αποτελεσματικά ο σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου απαιτείται η τροποποίηση του άρθρου 28 αρχικά.

  Η εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος (προ και μετά του Οκτωβρίου του 2018) είναι το πρώτο και κύριο που πρέπει να γίνει ειδάλλως το νομοσχέδιο θα καταλήξει ευχολόγιο.

 • 13 Μαΐου 2022, 12:51 | Δέσποινα Χουτου

  «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα»

  ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ! Απόδοση της προσωπικής διαφοράς και στους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2018, αλλά και αναθεώρηση του ενιαίου μισθολογίου με βάση τις τρέχουσες συνθήκες π.χ. ΔΤΚ > 10% κλπ.

 • 12 Μαΐου 2022, 16:21 | Μ

  TEST

 • 12 Μαΐου 2022, 09:23 | ΚΑΤΣΑΠΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Άποψη μου αποτελεί ότι,
  ο επιδιωκόμενος σκοπός του νομοσχεδίου για επίτευξη της στοχοθεσίας της υπηρεσίας και βελτίωσης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων,
  όχι μόνο δεν μπορεί να επιτευχθεί με ατομικά οικονομικά κίνητρα στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις θα υπονομευτεί, καθώς διαβάλει το ομαδικό πνεύμα και τα ηθικά κίνητρα που πρέπει να χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα των υπηρετούντων στο δημόσιο.
  Η επιδίωξη λήψης προσωπικών ανταμοιβών είναι έννοια προδήλως αντίθετη από την έννοια της αίσθησης καθήκοντος και κοινωνικής ευθύνης που θα πρέπει να αποτελούν τα ελατήρια κινητοποίησης και παραγωγικότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
  Για αυτό άλλωστε έχει καθιερωθεί η ορολογία δημόσια υπηρεσία ως θετική έννοια, αφού δεν υπονοεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υπηρέτες π.χ. προσωπικών στόχων όπως η λήψη οικονομικών απολαβών, αλλά υπηρέτες ηθικά ανώτερων ιδεών όπως το γενικό δημόσιο συμφέρον.
  Εάν ήταν εφικτό να υπάρξουν αντικειμενικοί δείκτες μέτρησης της απόδοσης της διοικητικής δράσης γιατί δεν τίθενται αντίστοιχα κίνητρα και στους Βουλευτές π.χ. 500 ευρώ ανά επερώτηση, 50 ευρώ ανά ώρα παρουσίας στη Βουλή, 50 ευρώ ανά ψήφιση νόμου κλπ; Προφανώς δεν τίθενται γιατί θα ευτέλιζαν την προσφορά των Βουλευτών στον ελληνικό λαό.
  Πραγματικά λυπάμαι που το λέω, όμως η απόπειρα κινητοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων βάση ατομικών οικονομικών κινήτρων φοβάμαι πως θα αποτελέσει καθοριστικό πλήγμα στην ομαδικότητα και θα προσελκύσει στο δημόσιο (όταν γίνουν νέες προσλήψεις) προσωπικό με ακατάλληλη προσωπικότητα για άσκηση δημόσιας εξουσίας.

 • 11 Μαΐου 2022, 21:37 | ΑΚ

  «βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα » :

  Αν δεν αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, δεν βρεθεί ένα σύστημα αξιολόγησης και επιλογής ΣΤΕΛΕΧΩΝ και δεν αλλάζουν (όχι σε κρίσιμες θέσεις : νοσοκομεία, στρατό κλπ) ανά τακτά διαστήματα , ώστε να έχουν όλοι όσοι θέλουν εμπειρία διοίκησης (ΟΧΙ σε κρίσιμες θέσεις επαναλαμβάνω ) και να μην εμπεδώνεται καθεστωτική λογική ΔΕΝ θα γίνει τίποτα.
  Η αξιολόγηση τώρα είναι είτε σοβαρή και μετριοπαθής , είτε σε πολλές περιπτώσεις ΕΜΠΑΘΗΣ, ΚΟΜΜΑΤΙΚΉ Ή ΠΑΡΕΪΣΤΙΚΗ από ανωτέρους που ενίοτε τιμωρούν ικανότερους, με μεγάλη γλωσσα (που απλώς ίσως προτείνουν τρόπους να γίνει καλύτερη δουλειά) ή απλώς λόγω συμπλεγμάτων κατωτερότητας. Στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα.
  Να μην αναφερθούμε στην εμπάθεια στον κλάδο των εκπαιδευτικών που εξαιρούνται και ο σχετικός νόμοςν της ΙΔΙΑΣ κυβέρνησης είναι ένα τραγικό δείγμα γραφής . ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΤΕ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΡΗΤΑ ! Δείτε αξιολόγηση στις κρίσεις προσωρινών στελεχών (κομματικοί ημέτεροι) και στις τρέχουσες διαδικασίες (παράλογα πράγματα που φαίνονταν από το νομοσχέδιο και είχαν υποδειχθεί εδώ).

  Αναφορικά με οικονομικές επιβραβεύσεις : με μερικε΄ς εξαιρέσσεις φυσικά, θα τα παίρνουν οι ημέτεροι ! Μια λύση θα ήταν : καλές αποδοχές , όλοι να δίνουν το μίνιμουν και όσοι δεν μπορούν να αλλάζουν θέση ή να μένουν στάσιμοι. Όλα τα άλλα στο μπάχαλο (που στήνετε και εσείς στον κρατικό μηχανισμό των ημετέρων) κράτος θα είναι ΑΔΙΚΑ και ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΑ.

  Ζούμε την ΑΤΥΠΗ ΑΔΙΚΙΑ των «στελεχών» (μερικοί για γέλια , οπωσδήποτε οι υφιστάμενοι καλύτεροι) ήδη.

 • 11 Μαΐου 2022, 17:31 | Δέσποινα Χουτου

  «Σκοπός του παρόντος είναι η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την εισαγωγή της έννοιας της αυτοαξιολόγησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό των απαραίτητων για την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού δεξιοτήτων και την αξιολόγησή του, μέσω στόχων, στην κατεύθυνση τόσο της συνεχιζόμενης βελτίωσης και ανάπτυξης όσο και της επιβράβευσης της απόδοσής του…» Κόντρα στον σκοπό αυτό είναι η μη καταβολή της προσωπικής διαφοράς σε όσους υπαλλήλους έχουν μεταταχθεί ή προσλήφθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών και στους εποπτευόμενους σε αυτό φορείς από τον Οκτώβριο 2018 μέχρι σήμερα, η οποία είναι αντισυνταγματική και άδικη, αφού για ίση εργασία καταβάλλονται χαμηλότερες αποδοχές! Κατά τη διαδικασία της κινητικότητας αξιολογηθήκαμε και επιλεχθήκαμε ως καταρτισμένοι και έμπειροι ούτως ώστε να διεκπεραιώνουμε καθήκοντα αυξημένων απαιτήσεων. Εάν δεν αμοιβόμαστε με ίσες αποδοχές για ίσης αξίας εργασία είναι οξύμωρο να θεσπίζετε κίνητρα επίτευξης στόχων αλλά και η αξιολόγηση δεν έχει καμία αξία… Πρώτο μέλημα πρέπει να είναι η εξάλειψη της ανισότητας με την απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους τους υπαλλήλους του Υπ.Οικονομικών. Διαφορετικά με τι μούτρα θα ζητά ο αξιολογητής από τον υπάλληλο την επίτευξη στόχων, όταν ο συνάδελφος με τα ίδια προσόντα και τους ίδιους στόχους θα αμοιφθεί επιπλέον με προσωπική διαφορά ενώ εκείνος με ‘μπράβο’ ; Δυστυχώς τα ‘μπράβο’ δεν αγοράζουν τίποτα από αυτά που θέλουν χρήματα!