Άρθρο 40 Ερμηνευτική διάταξη άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)

 

Σύμφωνα με την αληθή έννοια του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), εξακολουθούν να ισχύουν, παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τα άρθρα 125 και 126 του ν. 3528/2007 [Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., (Α’ 26)] καθώς και οι ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν την αρμοδιότητα συγκεκριμένων υπηρεσιών για τη διερεύνηση πειθαρχικών και ποινικών αδικημάτων που τελούνται από τους υπαλλήλους εκάστου υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

 • 20 Μαΐου 2022, 10:16 | Λάμπρος Καφιδας

  Η θεματική των πειθαρχικών εντάχθηκε με το άρθρο 39 του ν.4622/19 στο ίδιο οργανωτικό σχήμα με τον εσωτερικό έλεγχο. Οι δύο αυτές θεματικές αποτελούν δύο διακριτά αντικείμενα -όπως ορίζεται πλέον και θεσμικά με το Μέρος Α’ του ν.4795/20. Στο τελευταίο νομοθέτημα διατηρήθηκαν τα θέματα πειθαρχικών αρμοδιοτήτων στις ΜΕΕ των υπουργείων του ως άνω άρθρου 39, για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής αντινομιών ως προς τις αρμοδιότητες των νεοσύστατων -έως τότε- ΜΕΕ και για να μην δημιουργηθεί σύγχυση και δυσλειτουργίες σε αυτές (Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης ν.4795/20).

  Με την ερμηνευτική διάταξη που εισάγεται βλέπουμε ότι σύγχυση και δυσλειτουργίες εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς επίσης η ανάγκη για την εισαγωγή της διάταξης να σχετίζεται και με την 73/2021 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα ΣΤ’), σύμφωνα με την οποία έχουν καταργηθεί σιωπηρά οι διατάξεις των άρθρων 125 και 126 του ΥΚ ως προς το μέρος που ορίζουν τη διενέργεια προκαταρκτικής ή ε.δ.ε. από άλλα όργανα εκτός ΜΕΕ (σκέψη 16).

  Στις αρμοδιότητες των ΜΕΕ του άρθρου 39 των υπουργείων περιλαμβάνεται επιπλέον και η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για την πειθαρχική και ποινική δίωξη, ομοίως με ανωτέρω. Δηλαδή, θα πρέπει να συναχθεί ότι εγείρονται ζητήματα και ως προς τα άρθρα 122-124 του ΥΚ, τα οποία δεν αναφέρονται στην εδώ προτεινόμενη διάταξη.

  Γενικότερα, με την υπαγωγή των εν λόγω πειθαρχικών αρμοδιοτήτων σε τμήμα των ΜΕΕ, και την υπαγωγή των ΜΕΕ απευθείας υπό τον οικείο Υπουργό, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη να αποσαφηνιστεί η λειτουργική σχέση (γραμμή αναφοράς) του προϊσταμένου της ΜΕΕ ή του προϊσταμένου του β’ τμήματος αυτής, με τον οικείο Υπουργό και τους λοιπούς πειθαρχικούς προϊσταμένους/οργάνων, εντός και εκτός υπουργείου, που δεν έχουν διοικητική εξάρτηση ή άμεση οργανωτική σχέση μεταξύ τους (πέραν δηλαδή του εύρους της εδώ ερμηνευτικής διάταξης και της εξουσιοδοτικής αρμοδιότητας που δίνει στις ΜΕΕ η παρ.3β του άρθρου 39 του ν.4622/19).

  Λόγω της κρισιμότητας των ζητημάτων του πειθαρχικού δικαίου, ίσως θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο επικαιροποιήσης συνολικά, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ και Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί το δ’ τρίμηνο 2022 σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Μια τέτοια ενέργεια θα δώσει τη δυνατότητα να αποκρυσταλλωθούν διαδικασίες και αρμοδιότητες των εμπλεκομένων οργάνων και υπηρεσιών με συγκροτημένο, καθολικό και πλέον σύγχρονο τρόπο.

 • Η παράγραφος θα πρέπει να αλλάξει ως εξής:
  Σύμφωνα με την αληθή έννοια του άρθρου 39 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), εξακολουθούν να ισχύουν, παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, τα άρθρα 125 και 126 του ν. 3528/2007 [Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., (Α’ 26)] όπως και οι διατάξεις του ν. 4057/2012 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4823/2021 καθώς και οι ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν την αρμοδιότητα συγκεκριμένων υπηρεσιών για τη διερεύνηση πειθαρχικών και ποινικών αδικημάτων που τελούνται από τους υπαλλήλους εκάστου υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

  Θα πρέπει να προστεθεί πρόσθετη 6η παράγραφος στο άρθρο 39 του ν.4622/2019:

  6.Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου δεν έχουν αρμοδιότητα δίωξης και τιμωρίας παραπτωμάτων ούτε της κατ’ εξαίρεση δίωξης με έγγραφη επίπληξη.