ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Άρθρο 48 Ορισμός προϊσταμένων στις υπηρεσιακές μονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 11 ν. 1388/1983

Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1388/1983
(Α΄113), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. «Μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), οι οποίοι αποσπώνται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το παρόν προΐστανται των εκπαιδευτικών – ερευνητικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και μπορούν να προΐστανται άλλων οργανικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Στην τελευταία περίπτωση, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση κατά τις κρίσεις επιλογής προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Με την τοποθέτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, παρατείνεται αυτοδικαίως η απόσπασή τους στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ο χρόνος θητείας των αποσπασμένων υπαλλήλων ως προϊσταμένων οργανικών μονάδων, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια.».

 • 24 Μαΐου 2022, 21:00 | Διευθυντής Υπουργείυ

  Γιατί δεν αντιδρούν οι υπάλληλοι του ΕΚΔΔΑ αν θίγονται; Η διαβούλευση γι αυτό είναι;

 • 24 Μαΐου 2022, 21:03 | Υπάλληλος ΕΚΔΔΑ

  Ντροπή είναι να είσαι αιθεροβάμων Νικόλα

 • 24 Μαΐου 2022, 21:18 | Υπάλληλος ΕΚΔΔΑ

  Να διακοπούν οι αποσπάσεις στο ΕΚΔΔΑ.

 • 24 Μαΐου 2022, 21:39 | Εργαζόμενη ΕΚΔΔΑ

  Το υπάρχον προσωπικό μπορεί να καλύψει τις αναφερόμενες ανάγκες.

 • 24 Μαΐου 2022, 21:51 | Υπάλληλος ΕΚΔΔΑ

  Το άρθρο να αποσυρθεί. Στο ΕΚΔΔΑ υπηρετεί μόνιμο στελεχιακό δυναμικό υψηλού υψιπέδου και τυπικών προσόντων που μπορεί να καλύψει τις αναφερόμενες ανάγκες.

 • 24 Μαΐου 2022, 19:25 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΕΣ

  Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκτίθεται το ΕΚΔΔΑ με διατάξεις εξαιρετικές που δημιουργούν εντυπώσεις ευνοιοκρατίας…

 • 16 Μαΐου 2022, 08:43 | Νικόλαος Ξένος

  Αυτό το άρθρο αποτελεί καταστρατήγηση όσων αναφέρονται στον Δημοσιουπαλληλικό κώδικα και την επιτομή της «τακτοποίησης» των δικών μας ανθρώπων.
  Σήμερα για να εργαστεί κάποιος στο ΕΚΔΔΑ θα πρέπει:
  Α) ή να διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ αλλά αυτή η διαδικασία δεν κινητοποιείται από τη Διοίκηση του ΕΚΔΔΑ
  Β) ή να αποσπαστεί μέσω της Κινητικότητας ως διοικητικός υπάλληλος. Στο παρελθόν ενώ είχαν υποβληθεί αιτήσεις από ενδιαφερόμενους μέσω της Κινητικότητας, αρκετοί δεν έλαβαν απάντηση ούτε κλήθηκαν για συνέντευξη.
  Γ) ή να αποσπαστεί σε θέση Υπεύθυνου Σπουδών και Έρευνας. Με αυτό τον τρόπο χωρίς καμμία πρόσκληση αποσπώνται γνωστοί και φίλοι χωρίς να ενδιαφέρει το γνωστικό τους αντικείμενο. Έτσι γίνεται συσσώρευση «επιστημόνων» σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα με ανυπαρξία τους σε άλλα. Φυσικά οι περισσότεροι απομακρύνονται από το Φορέα μετά από μια αλλαγή κυβέρνησης με συνοπτικές διαδικασίες. Μόνο μια φορά οι αποσπάσεις αυτές έχουν γίνει μετά από πρόσκληση μέσω ΑΣΕΠ σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, συγκεκριμένα το 2016.
  Δ) ή να αποσπαστεί σε θέση Υπεύθυνου Σπουδών και Έρευνας και αυτόματα με απόφαση του ΔΣ να τοποθετηθεί Διευθυντής σε μία από τις εκπαιδευτικές μονάδες του ΕΚΔΔΑ. Με αυτό τον τρόπο η προηγούμενη και η τρέχουσα διοίκηση κατάφερε να τοποθετήσει Διευθυντές με χαμηλότατα προσόντα υποβαθμίζοντας το κύρος του Φορέα.
  Αλλά και η ίδια η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ έχει τοποθετηθεί χωρίς να έχει προκηρυχθεί η θέση μέσω του ΑΣΕΠ αλλά με προσωρινή τοποθέτηση τάχα λόγω «Covid» ενώ έχει παρέλθει 1,5 έτος από την τοποθέτηση της και τα όργανα του ΑΣΕΠ συνεδριάζουν πλέον εξ αποστάσεως.
  Από την άλλη μεριά στο ΕΚΔΔΑ η διαδικασία επιλογής Διευθυντών στις διοικητικές μονάδες δεν έχει ολοκληρωθεί ενώ έχουν παρέλθει έξι μήνες από την υποβολή των αιτήσεων με μόνο 6 αιτήσεις για 3 θέσεις. Αυτή η καθυστέρηση συνδέεται άμεσα με την επιλογή Προϊσταμένων που θα ακολουθήσει. Για αυτό το λόγο υποβάλλεται το εν λόγω άρθρο. Για να επιτρέψει στους γνωστούς και φίλους που έχουν αποσπαστεί σε θέσεις «Υπευθύνων Σπουδών και Έρευνας» να παρακάμψουν όλη τη διαδικασία και να τοποθετηθούν άμεσα σε θέσεις Προϊσταμένων. Κάποιοι από αυτούς ήδη υπηρετούν σε ρόλους που πάλι έχουν υλοποιηθεί μέσω διορισμού όπως η θέση του Επιστημονικού Συμβούλου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.
  ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΜΕΣΑ. ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ.