Άρθρο 12 Βαθμολογία αξιολογούμενων προϊσταμένων

 

1. Η συνολική βαθμολογία του αξιολογούμενου προϊσταμένου ορίζεται σε κλίμακα από ένα (1) έως πέντε (5), εξάγεται με προσέγγιση ενός (1) δεκαδικού ψηφίου και προκύπτει ως το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας στα ακόλουθα τρία επιμέρους στοιχεία: α) Επίτευξη στόχων: πενήντα τοις εκατό (50%), β) αποτύπωση δεξιοτήτων προϊσταμένου: σαράντα τοις εκατό (40%), γ) σφυγμός ομάδας: δέκα τοις εκατό (10%), όπως αναλύεται στις παρ. 2 έως 4.
2. Η συνολική βαθμολογία που αφορά στην επίτευξη στόχων είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των στόχων, που έχουν περιληφθεί στο έντυπο επίτευξης στόχων, η επίτευξη καθενός εκ των οποίων βαθμολογείται σε πενταβάθμια περιγραφική κλίμακα, που αντιστοιχεί σε αριθμητική κλίμακα ένα (1) έως πέντε (5) ως ακολούθως:
α) «πολύ χαμηλή επίτευξη στόχου» = ένα (1),
β) «χαμηλή επίτευξη στόχου» = δύο (2),
γ) «μερική επίτευξη στόχου» = τρία (3),
δ) «επίτευξη στόχου» = τέσσερα (4),
ε) «σημαντική υπέρβαση στόχου» = πέντε (5).
3. Η συνολική βαθμολογία των δεξιοτήτων είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δεξιοτήτων του ενιαίου πλαισίου δεξιοτήτων, κάθε μία εκ των οποίων βαθμολογείται στο έντυπο αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου σε πενταβάθμια περιγραφική κλίμακα, που αντιστοιχεί σε αριθμητική κλίμακα ένα (1) έως πέντε (5) ως ακολούθως:
α) «ελάχιστα ή καθόλου στοιχεία της δεξιότητας» = ένα (1),
β) «περιορισμένα στοιχεία της δεξιότητας» = δύο (2),
γ) «επαρκή στοιχεία της δεξιότητας» = τρία (3),
δ) «αρκετά στοιχεία της δεξιότητας» = τέσσερα (4),
ε) «πολλά στοιχεία της δεξιότητας» = πέντε (5).
4. Η συνολική βαθμολογία του σφυγμού ομάδας είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας από τα έντυπα σφυγμού ομάδας, που συμπληρώνουν οι άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενοι του αξιολογούμενου προϊσταμένου. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιμέρους ερωτήσεων, που περιέχονται στο έντυπο σφυγμού ομάδας, κάθε μία εκ των οποίων βαθμολογείται σε πενταβάθμια περιγραφική κλίμακα, που αντιστοιχεί σε αριθμητική κλίμακα ένα (1) έως πέντε (5) ως ακολούθως:
α) «διαφωνώ απόλυτα» = ένα (1),
β) «διαφωνώ μερικώς» = δύο (2),
γ) «ούτε διαφωνώ – ούτε συμφωνώ» = τρία (3),
δ) «συμφωνώ αρκετά» = τέσσερα (4),
ε) «συμφωνώ απόλυτα» = πέντε (5).

 • 24 Μαΐου 2022, 09:14 | Κωνσταντίνος Κοκόλης

  Οι πρώην δημοτικοί λόγαστυνομικοί λόγω της εκπαίδευσής τους θα πρέπει να μοριοδοτουνται στην απόκτηση Κλιμακίων κ.λ.π.

 • 18 Μαΐου 2022, 15:26 | paron

  Η αξιολόγηση προϊσταμένων από υφισταμένους να συμπεριλαμβάνει πεδία όπως: ενημέρωση υφισταμένων σχετικά με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες, ενσωμάτωση υφισταμένων στην υπηρεσιακή μονάδα, ισότιμη αντιμετώπιση των υφισταμένων, γνώση αντικειμένου,

  Επίσης προκειμένου να παταχθεί η γραφειοκρατία και να υπάρχει δημοσιονομικό όφελος, απαιτείται άμεσος υποβιβασμός των Γενικών Διευθύνσεων σε Διευθύνσεις και των Διευθύνσεων σε αυτοτελή Τμήματα. Και να μην υπάρχουν υπηρεσίες όπου οι υπάλληλοι αλλού να είναι προϊστάμενοι και αλλού υφιστάμενοι για να δημιουργούνται θέσεις ευθύνης.

 • 18 Μαΐου 2022, 08:28 | Karpouzi

  Τι βαθμό να βάλουμε σε προϊσταμένους που δεν ξέρουν από πού ανοίγει ο υπολογιστής και το μόνο προσόν είναι να πατάνε το πιν της κάρτας της τραπεζας; συγχαρητηρια