ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4795/2021 Άρθρο 41 Ρυθμίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4795/2021

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) μετά τις λέξεις «του άρθρου 2» διαγράφονται οι λέξεις «, στις Ανεξάρτητες Αρχές» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Στους εποπτευόμενους φορείς του άρθρου 2, καθώς και στους ΟΤΑ α` και β` βαθμού, συστήνεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, εφόσον συντρέχουν τα κριτήρια του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν στον φορέα και του ύψους του προϋπολογισμού τους. Πρόσθετα ή διαφορετικά κριτήρια μπορεί να τεθούν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 79, με γνώμονα τις οργανωτικές και επιχειρησιακές ανάγκες, καθώς και τα χαρακτηριστικά των εν λόγω φορέων.»

2.Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 τροποποιούνται με την προσθήκη αναφοράς στην αδυναμία λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής του φορέα της παρ. 2, που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης ή λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου κατ’ εφαρμογή των παρ. 2 έως 5, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ειδικά για τους ΟΤΑ α’ βαθμού, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής αυτών, που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης ή λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τα πορίσματα των διενεργούμενων εσωτερικών ελέγχων υποβάλλονται άμεσα στις αρχές του άρθρου 22, προς άσκηση των κατά νόμο συντονιστικών και εποπτικών τους αρμοδιοτήτων.».

  • 24 Μαΐου 2022, 19:26 | Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.

    Στην παράγραφο 2, γίνεται ειδική αναφορά στην λειτουργία Μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η λειτουργία του οποίου μπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ειδικά για τους ΟΤΑ α’ βαθμού, η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του επικεφαλής αυτών, που διαπιστώνει την αδυναμία σύστασης ή λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

    Ο εσωτερικός έλεγχος του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου πρέπει να προκύπτει από το ίδιο το δημόσιο και σε καμία περίπτωση να διενεργείται από εξωτερικούς φορείς που δεν έχουν εντρυφήσει στους νόμους που διέπουν την λειτουργία του. Η δε αδυναμία σύστασης μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου δεν οριοθετείται, αλλά παραμένει ασαφής.
    Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια διάταξη η οποία δεν δύναται να κατατεθεί προς ψήφιση, καθώς ο εσωτερικός έλεγχος πρόκειται για μια διαδικασία η οποία οφείλει να ασκείται από το Ελληνικό Δημόσιο. Σε αντιδιαστολή, υποθέστε την ύπαρξη φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο θα ασκεί εσωτερικό έλεγχο στο Υπουργείο Οικονομικών ή την ΕΛ.ΑΣ.

  • H παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 διαμορφώνεται ως εξής:
    «2. Στους εποπτευόμενους φορείς του άρθρου 2 και ιδιαίτερα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ),στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’314), καθώς και στους ΟΤΑ α` και β` βαθμού, συστήνεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεωτικά, εφόσον συντρέχουν τα κριτήρια του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν στον φορέα και του ύψους του προϋπολογισμού τους. Πρόσθετα ή διαφορετικά κριτήρια μπορεί να τεθούν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 79, με γνώμονα τις οργανωτικές και επιχειρησιακές ανάγκες, καθώς και τα χαρακτηριστικά των εν λόγω φορέων. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας δημιουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας κοινής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από δύο η περισσότερους εποπτευόμενους φορείς του ίδιου φορέα που ασκούν ίδιες αρμοδιότητες και έχουν ίδιο αντικειμενικό σκοπό λειτουργίας.»