Άρθρο 23 Συντονισμός Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δίκτυο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα ορίζεται αρμόδια για τον συντονισμό των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δίκτυο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) με σκοπό:
α) τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με τον τρόπο χειρισμού υποθέσεων, την καταγραφή των προσεγγίσεων που είναι αποτελεσματικές και τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών,
β) τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα, καθώς και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών,
γ) τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης αναφορικά με την αναγκαιότητα και τη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών,
δ) τη συγκέντρωση και αναφορά στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.