ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 49 Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

1. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ογδόντα εννέα (89) ατόμων όλων των ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 56 έως 63 του π.δ. 410/1988 (Α΄191), το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α΄6) και το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α΄ 166), για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών για τη στελέχωση: α) στην Περιφέρεια Αττικής των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε.) και β) των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Β.Ε.), που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη, ανανεώνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους και έως τις 31.12.2022.
2. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου α) τριάντα επτά (37) ατόμων όλων των ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, που προέκυψαν από τον σεισμό και τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφέρεια Αττικής για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε.), β) δώδεκα (12) ατόμων όλων των ειδικοτήτων, που προσλήφθηκαν για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για τη στελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε. Χαλκιδικής) της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Β.Ε) και γ) έξι (6) ατόμων όλων των ειδικοτήτων, που προσλήφθηκαν για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τους θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, για τη στελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Χανίων), οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και 56 έως 63 του π.δ. 410/1988, και παρατάθηκαν δυνάμει του άρθρου εκατοστού δέκατου ένατου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), ανανεώνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους και έως τις 31.12.2022.
3. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου α) εβδομήντα πέντε (75) ατόμων όλων των ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε εκτεταμένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής για την στελέχωση των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Α.Α και Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Δ.Α), της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε.) και β) δεκαέξι (16) ατόμων όλων των ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τους σεισμούς της Ζακύνθου και τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες του μηνός Φεβρουαρίου 2019, οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν. 2190/1994 και 56 έως 58 του π.δ. 410/1988, που παρατάθηκαν μέχρι και τις 30.42022 δυνάμει του άρθρου εκατοστού δέκατου ένατου του ν. 4812/2021, ανανεώνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους και έως τις 31.12.2022.
4. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκατεσσάρων (14) ατόμων όλων των ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τους θυελλώδεις ανέμους του μηνός Φεβρουαρίου 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, για την στελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Ν.Χανίων), οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν. 2190/1994 και 56 του π.δ. 410/1988, και οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι και τις 30.4.2022 δυνάμει του άρθρου εκατοστού δέκατου ένατου του ν. 4812/2021, ανανεώνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους και έως τις 31.12.2022.
5. Οι ανανεώσεις κατ` εφαρμογή του παρόντος δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετρώνται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α` 134).