Άρθρο 42 Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρο 79 ν. 4795/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4795/2021 (A’ 62) μετά τις λέξεις «του άρθρου 9» διαγράφονται οι λέξεις «ή με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης των Ανεξάρτητων Αρχών» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού κάθε φορέα της παρ. 2 του άρθρου 9, κατόπιν γνώμης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και ειδικώς για τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού, κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αντίστοιχα, εξειδικεύονται τα κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς αυτούς. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται και πρόσθετα ή διαφορετικά κριτήρια σύστασης από τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9, καθώς και η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία αυτών με γνώμονα τις οργανωτικές και επιχειρησιακές ανάγκες και χαρακτηριστικά των εν λόγω φορέων.»