ΤΜΗΜΑ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΤΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 50 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται:
α) Ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των εντύπων σφυγμού ομάδας, επίτευξης στόχων, αξιολόγησης δεξιοτήτων προϊσταμένου, αξιολόγησης δεξιοτήτων υπαλλήλου και του Σχεδίου Ανάπτυξης, που προβλέπονται στο άρθρο 7.
β) Ο τύπος της έκθεσης αξιολόγησης προϊσταμένου και της έκθεσης αξιολόγησης υπαλλήλου, που προβλέπονται στο άρθρο 7, η διαδικασία, ο ακριβής χρόνος και τρόπος υποβολής των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 7.
γ) Το περιεχόμενο των κατηγοριών στοχοθεσίας, που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 10, καθώς και ειδικότερα θέματα που άπτονται της διαδικασίας και της μεθοδολογίας καθορισμού στόχων, δεικτών μέτρησης και της αναθεώρησης αυτών.
δ) Η εξειδίκευση των διορθωτικών μέτρων που μπορεί να λάβει η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 και την παρ. 10 του άρθρου 10.
ε) Ο ακριβής τρόπος και χρόνος διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων για τον προγραμματισμό εργασιών, την επισκόπηση προόδου και την αξιολόγηση της ετήσιας απόδοσης των άρθρων 11 και 13.
στ) Η εξειδίκευση των θεματικών πεδίων του άρθρου 14, καθώς και το περιεχόμενό τους.
ζ) Τα ζητήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των διαδικασιών στοχοθεσίας και αξιολόγησης, που περιγράφονται στο Μέρος Β’, όπως ιδίως ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που καταχωρίζονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης, τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και οι διαδικασίες κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους φορείς που συμμετέχουν στις διαδικασίες του παρόντος.
2. α) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται τα μέλη των Επιτροπών Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 16.
β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 16, συστήνονται, μία ή περισσότερες ανά περίπτωση, Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης ως ακολούθως:
βα) Για το σύνολο των αποκεντρωμένων διοικήσεων,
ββ) Για το σύνολο των Περιφερειών και των ν.π.δ.δ. αυτών, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της ΕΝ.Π.Ε.,
βγ) Για το σύνολο των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των Π.Ε.Δ. και της Κ.Ε.Δ.,
βδ) Για το σύνολο των ανεξαρτήτων αρχών και το διοικητικό προσωπικό του Ν.Σ.Κ..
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του επικεφαλής του φορέα, είναι δυνατός ο ορισμός Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα πιστοποίησης του άρθρου 20, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται να ρυθμίζονται:
α) ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 17, οι διαδικασίες που ακολουθούνται, τα κριτήρια ανανέωσης της θητείας τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 17,
β) θέματα που αφορούν στην εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και πρόσθετων επιθυμητών προσόντων που μπορούν να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον τρόπο αξιολόγησης των κριτηρίων,
γ) θέματα που αφορούν στην τήρηση του Μητρώου του άρθρου 19, στην εγγραφή και διαγραφή των μελών του, τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των τηρουμένων στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 19 και
δ) θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Δικτύου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 23.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, λαμβανομένης υπόψη της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 24, εξειδικεύονται η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 24.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι υπηρεσίες, τα συλλογικά όργανα, οι φορείς υλοποίησης στους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, εξειδικεύονται η μέθοδος, τα κριτήρια και το σύστημα στοχοθεσίας, το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 25.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται οι ποσοτικοί στόχοι για κάθε υπηρεσία, οι λοιπές υπηρεσίες και οι φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι λαμβάνουν το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος του Κ.Ε.Δ.Σ., ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την εφαρμογή του άρθρου 26.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης εξειδικεύονται οι ποσοτικοί στόχοι των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των λοιπών υπηρεσιών, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δικαστικών υπαλλήλων, το ύψος της ανταμοιβής του κάθε υπαλλήλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 27.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται η καταληκτική ημερομηνία αναστολής της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 28.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη συμμετοχή των δημόσιων οργανώσεων στη διαδικασία πιστοποίησης της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και στα κίνητρα για τη συμμετοχή των δημόσιων οργανώσεων στις διαδικασίες του συστήματος ελέγχου εφαρμογής του ΚΠΑ, η μορφή, ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία απονομής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την πιστοποίηση της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και η ιδιότητα των μελών του Κύκλου Ποιότητας Δημόσιων Οργανώσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 34 και 36.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθορίζονται το όργανο αξιολόγησης, τα μέλη του, οι αρμοδιότητές του, οι διαδικασίες, τα κριτήρια αξιολόγησης και απονομής διακρίσεων, το είδος της διάκρισης, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την απονομή των διακρίσεων εξαιρετικών επιδόσεων του άρθρου 35.
14. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνική Αρχής Διαφάνειας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τους μετακλητούς υπαλλήλους και τους ειδικούς συμβούλους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

  • Η παροχή εξουσιοδοτήσεων στον Υπουργό Εσωτερικών για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών αποτελεί ευθεία παρέμβαση στην ανεξαρτησία και τη λειτουργία τους. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εκδίδονται από τις ίδιες τις Αρχές.

  • 24 Μαΐου 2022, 11:42 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

    Παράγραφος 8.
    Για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των υπαλλήλων στην επίτευξη στόχων, είναι σκόπιμο το σύστημα στοχοθεσίας να τεθεί βάσει των αρμοδιοτήτων της κάθε υπηρεσίας και όχι ως γενική στοχοθεσία ενός προγράμματος ή Υπουργείου.