ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 22 Θητεία, υπηρεσιακή κατάσταση, μισθοδοσία και εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Η θητεία του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι τριετής, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) ακόμη φορά. Η ανανέωση δύναται να πραγματοποιηθεί αφού αξιολογηθεί το έργο του από την τριμελή Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 21, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Ο Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του οποίου η θητεία έληξε συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επιλογή νέου.
2. Ο χρόνος που διανύεται σε θέση Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος, ως προς όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες. Στον ανωτέρω δεν καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
3. Η θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πλήρους απασχόλησης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ο υπάλληλος που επιλέγεται σε θέση Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αποσπάται στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών χωρίς να καταλαμβάνει οργανική θέση.
4. H μισθοδοσία των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καταβάλλεται από τον φορέα υποδοχής. Οι εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συντάσσονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπάγονται: α) για θέματα πειθαρχικής ευθύνης στον Υπουργό Εσωτερικών που είναι πειθαρχικός προϊστάμενος αυτών και στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, β) για θέματα χορήγησης αδειών, άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ή τήρησης του ωραρίου εργασίας, στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού και στο υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα υποδοχής και γ) για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης στη διεύθυνση προσωπικού και το υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας προέλευσής τους.

 • Τα στελέχη που θα πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να είναι εντός των υπηρεσιακών δομών που είναι αρμόδιες για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και οι οποίες ήδη υφίστανται στους φορείς. Η απόσπαση των Συμβούλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και η άσκηση εποπτείας που θα παρέχουν, θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη συνεργασία καθώς, μεταξύ άλλων, θα δημιουργήσει ένα ρόλο «τοποτηρητή» της διαδικασίας από πλευράς του Υπουργείου.

  Ειδικά για τις Ανεξάρτητες Αρχές, η ύπαρξη Συμβούλου Ανάπτυξης από το Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελεί ευθεία παρέμβαση στην ανεξαρτησία και τη λειτουργία των Αρχών. Ο Σύμβουλος Ανάπτυξης κάθε Αρχής πρέπει να είναι τοποθετημένος στην Αρχή.

 • 17 Μαΐου 2022, 15:48 | Λάμπρος Καφίδας

  Τα στελέχη που θα πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Α.Α.Δ.) και θα οριστούν στα υπουργεία (όπου είναι υποχρεωτικός ο ορισμός τους), δεν πρέπει να είναι εκτός των υπηρεσιακών δομών που είναι αρμόδιες για ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού και οι οποίες ήδη υφίστανται στα υπουργεία.

  Το μοντέλο θεσμοθέτησης Συμβούλου Α.Α.Δ. που προτείνεται ακολουθεί το υπόδειγμα των Συμβούλων Ακεραιότητας του Μέρους Β’ του ν.4795/2021. Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας όμως θεσμοθετήθηκε για να καλύψει μια -αληθώς υφιστάμενη- έλλειψη στο Δημόσιο για την υποστήριξη των υπαλλήλων σε θέματα ηθικής, παραβίασης ακεραιότητας και αντιμετώπισης της κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Δηλαδή, μέχρι πρότινος, στα υπουργεία δεν υπήρχε θεσμική πρόβλεψη σε επίπεδο δομής ή αρμοδιότητας για τα θέματα αυτά.

  Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, όμως, αποτελεί πάγια υποχρέωση των οργανικών μονάδων των υπουργείων που είναι αρμόδιες για το προσωπικό. Οι υφιστάμενες δομές και αρμοδιότητες των υπουργείων δεν πρέπει να παραβλεφθούν ή έστω να αποκοπούν από αρμοδιότητες σχετικής συμβουλευτικής που προβλέπονται στο παρόν. Για το λόγο αυτό, είναι προτιμότερο για τον θεσμό του Συμβούλου Α.Α.Δ. να εφαρμοστεί το μοντέλο εκπαίδευσης/πιστοποίησης των εσωτερικών ελεγκτών, όπου τα στελέχη που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή, οφείλουν -υποχρεωτικά- να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ (και μάλιστα εντός αποκλειστικής προθεσμίας).

  Η υποστήριξη της δημόσιας πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού θα πρέπει να περάσει μέσα από τις ήδη υφιστάμενες δομές των υπουργείων. Διαφορετικά, δημιουργείται ένα παράλληλο και εξωτερικό προς τη Διοίκηση συμβουλευτικό όργανο, το οποίο θα πρέπει -αναγκαστικά εκ του νόμου- να συνεργάζεται στενά με αυτήν σε καθημερινή βάση, ενώ η ευθύνη εκτέλεσης των αρμοδιότητων για την αξιολόγηση, εκπαίδευση, αξιοποίηση, για ηθικές και μη αμοιβές (κ.λπ.), θα βαρύνει το προσωπικό και τους προϊσταμένους των αρμοδίων οργανικών μονάδων και όχι τον Σύμβουλο.
  Στο σχήμα αυτό ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας τριβών μεταξύ του Συμβούλου ΑΑΔ και των αρμοδίων εντός του υπουργείου. Εξάλλου, η υλοποίηση μιας δημόσιας πολιτικής είναι επιτυχής όταν εναγκαλίζεται από το οικείο προσωπικό -όταν το προσωπικό του φορέα αναλαμβάνει την «ιδιοκτησία» της.

  Συνεπώς, η εκπαίδευση/πιστοποίηση για θέματα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού πρέπει να αφορά -κατά προτεραιότητα και υποχρεωτικά- τους υπαλλήλους που εκτελούν αντίστοιχα καθήκοντα, καθώς και τους αρμόδιους -για θέματα προσωπικού- προΐσταμένους τμήματος, διεύθυνσης και γενικής διεύθυνσης (μοντέλο εκπαίδευσης εσωτερικών ελεγκτών).
  Ο ορισμός των εν λόγω προϊσταμένων τμήματος και διεύθυνσης προσωπικού ως Συμβούλων Ανάπτυξης Α.Δ. θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός. Η δε σχετική πιστοποίηση πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο για την κατάληψη των συγκεκριμένων θέσεων ευθύνης, και να περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο ΠΘΕ.
  Έτσι δημιουργείται ένα συνεκτικότερο σχήμα και θέτονται οι βάσεις για την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού που -όντως- φέρει την ευθύνη για την υποστήριξη και ανάδειξη αυτής της κρίσιμης δημοσίας πολιτικής. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται αυθεντική διυπουργική συνεργασία μεταξύ των υπουργείων και του ΥΠΕΣ, και όχι μέσω αντιπροσώπων.

  ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ αποτελεί ο διαχωρισμός και η ομαδοποίηση σε επίπεδο δομής των αντικειμένων που συνιστούν την ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού (αξιολόγηση, εκπαίδευση, αξιοποίηση, ηθικές αμοιβές, ένταξη σε ομάδες εργασίας/συλλογικά όργανα, προγραμματισμός -εκπ/κων & άλλων- αδειών κλπ), αρμοδιότητες που υπάρχουν ήδη στα υπουργεία και άπτονται του άρθρου 18 του παρόντος.
  Ζωντανό παράδειγμα, αποτελεί ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (άρθρο 26§2γ του π.δ.5/2022, Α’15), όπου, στηριζόμενοι σε αυτήν την λογική, θεσμοθετήσαμε οργανική μονάδα (τμήμα) με τα ανωτέρω αντικείμενα και αρμοδιότητες ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και αξιοποίησης των δυνατοτήτων του.

  Εφόσον θεσμοθετηθούν αντίστοιχα Τμήματα Α.Α.Δ. ευρύτερα, ο ρητός ορισμός του προϊστάμενου ενός τέτοιου τμήματος, ως Συμβούλου Α.Α.Δ., θα διευθετήσει επιπλέον και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και επιδόματος θέσης ευθύνης με τον καλλίτερο δυνατό και άμεσο τρόπο.
  Στην περίπτωση αυτή, η κάλυψη των εν λόγω θέσεων δεν είναι απαραίτητο να απαιτεί ειδική διαδικασία, αλλά μπορεί να ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις, όπως εξάλλου συμβαίνει και με τους προϊσταμένους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

 • 17 Μαΐου 2022, 13:59 | Λάμπρος Καφίδας

  Ως προς την παρ.2 του άρθρου που αφορά στον κατά πλάσμα δικαίου λογισμό της θητείας σε θέση Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΑΔ) ως θητεία σε θέση προϊσταμένου επιπέδου τμήματος, χωρίς την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι άνευ νοήματος.

  Και αυτό γιατί όπως έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει από 4/4/2017 και εφεξής, για την επιλογή προϊσταμένων με βάση τα ειδικά κριτήρια επιλογής λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά μόνο η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου (παρ.5 άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων).

  Η διάταξη αυτή, επομένως, της παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 19 θα μπορούσε να καταργηθεί προκειμένου να μην δημιουργούνται παραπλανητικές ερμηνείες και προσδοκίες στους εμπλεκόμενους περί θητείας ή επιδόματος προϊσταμένου.

  Εφόσον είναι επιθυμητή η παροχή κινήτρων, αυτή θα μπορούσε να γίνει με τον ρητό ορισμό του υφιστάμενου προϊσταμένου για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, σε κάθε υπουργείο, ως Συμβούλου ΑΑΔ.
  Στην περίπτωση αυτή, απαλείφεται εν πολλοίς η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης των υπολοίπων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

  Διαφορετικά, θα πρέπει επιπροσθέτως να εισαχθεί σχετική ειδική διάταξη στο άρθρο 85 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, τουλάχιστον για τον υπολογισμό της θητείας ως προϊσταμένου τμήματος.
  [και ομοίως για τη θητεία των Συμβούλων Ακεραιότητας]