Άρθρο 21 Κάλυψη θέσεων Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Η θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού πληρούται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 19. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, β) τον Προϊστάμενο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και γ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού, με αναπληρωτές όσους τους αναπληρώνουν στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. με Β’ τουλάχιστον βαθμό.
3. Η επιλογή διενεργείται από την Επιτροπή της παρ. 2, κατόπιν συνεκτίμησης των απαιτούμενων τυπικών και των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή δύναται να καλεί σε συνέντευξη τους τρεις (3) επικρατέστερους υποψηφίους ανά θέση, η οποία λαμβάνεται υπόψη για την τελική επιλογή τους. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό επιλογής της Επιτροπής, το οποίο είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τον υποψήφιο που επιλέγεται, καθώς και καθορισμό ενός επιλαχόντα.
4. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στη διαδικασία υπάλληλος που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σε θέση Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του.

 • Η επιλογή των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια. Επίσης, η συνέντευξη θα πρέπει να είναι δομημένη.

 • 17 Μαΐου 2022, 14:08 | Λάμπρος Καφίδας

  Τα στελέχη που θα πιστοποιηθούν ως Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Α.Α.Δ.) και θα οριστούν στα υπουργεία (όπου είναι υποχρεωτικός ο ορισμός τους), δεν πρέπει να είναι εκτός των υπηρεσιακών δομών που είναι αρμόδιες για ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού και οι οποίες ήδη υφίστανται στα υπουργεία.

  Το μοντέλο θεσμοθέτησης Συμβούλου Α.Α.Δ. που προτείνεται ακολουθεί το υπόδειγμα των Συμβούλων Ακεραιότητας του Μέρους Β’ του ν.4795/2021. Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας όμως θεσμοθετήθηκε για να καλύψει μια -αληθώς υφιστάμενη- έλλειψη στο Δημόσιο για την υποστήριξη των υπαλλήλων σε θέματα ηθικής, παραβίασης ακεραιότητας και αντιμετώπισης της κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Δηλαδή, μέχρι πρότινος, στα υπουργεία δεν υπήρχε θεσμική πρόβλεψη σε επίπεδο δομής ή αρμοδιότητας για τα θέματα αυτά.

  Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, όμως, αποτελεί πάγια υποχρέωση των οργανικών μονάδων των υπουργείων που είναι αρμόδιες για το προσωπικό. Οι υφιστάμενες δομές και αρμοδιότητες των υπουργείων δεν πρέπει να παραβλεφθούν ή έστω να αποκοπούν από αρμοδιότητες σχετικής συμβουλευτικής που προβλέπονται στο παρόν. Για το λόγο αυτό, είναι προτιμότερο για τον θεσμό του Συμβούλου Α.Α.Δ. να εφαρμοστεί το μοντέλο εκπαίδευσης/πιστοποίησης των εσωτερικών ελεγκτών, όπου τα στελέχη που εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή, οφείλουν -υποχρεωτικά- να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ (και μάλιστα εντός αποκλειστικής προθεσμίας).

  Η υποστήριξη της δημόσιας πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού θα πρέπει περάσει μέσα από τις ήδη υφιστάμενες δομές των υπουργείων. Διαφορετικά, δημιουργείται ένα παράλληλο και εξωτερικό προς τη Διοίκηση συμβουλευτικό όργανο, το οποίο θα πρέπει -αναγκαστικά εκ του νόμου- να συνεργάζεται στενά με αυτήν σε καθημερινή βάση, ενώ η ευθύνη εκτέλεσης των αρμοδιότητων για την αξιολόγηση, εκπαίδευση, αξιοποίηση, για ηθικές και μη αμοιβές (κ.λπ.), θα βαρύνει το προσωπικό και τους προϊσταμένους των αρμοδίων οργανικών μονάδων και όχι τον Σύμβουλο.
  Στο σχήμα αυτό ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας τριβών μεταξύ του Συμβούλου ΑΑΔ και των αρμοδίων εντός του υπουργείου. Εξάλλου, η υλοποίηση μιας δημόσιας πολιτικής είναι επιτυχής όταν εναγκαλίζεται από το οικείο προσωπικό -όταν το προσωπικό του φορέα αναλαμβάνει την «ιδιοκτησία» της.

  Συνεπώς, η εκπαίδευση/πιστοποίηση για θέματα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού πρέπει να αφορά -κατά προτεραιότητα και υποχρεωτικά- τους υπαλλήλους που εκτελούν αντίστοιχα καθήκοντα, καθώς και τους αρμόδιους -για θέματα προσωπικού- προΐσταμένους τμήματος, διεύθυνσης και γενικής διεύθυνσης (μοντέλο εκπαίδευσης εσωτερικών ελεγκτών).
  Ο ορισμός των εν λόγω προϊσταμένων τμήματος και διεύθυνσης προσωπικού ως Συμβούλων Ανάπτυξης Α.Δ. θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός. Η δε σχετική πιστοποίηση πρέπει να αποτελεί προαπαιτούμενο για την κατάληψη των συγκεκριμένων θέσεων ευθύνης, και να περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο ΠΘΕ.
  Έτσι δημιουργείται ένα συνεκτικότερο σχήμα και θέτονται οι βάσεις για την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού που -όντως- φέρει την ευθύνη για την υποστήριξη και ανάδειξη αυτής της κρίσιμης δημοσίας πολιτικής. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται αυθεντική διυπουργική συνεργασία μεταξύ των υπουργείων και ΥΠΕΣ, και όχι μέσω αντιπροσώπων.

  ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ αποτελεί η διάκριση σε επίπεδο δομής των αντικειμένων που συνιστούν την ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού (αξιολόγηση, εκπαίδευση, αξιοποίηση, ηθικές αμοιβές, ένταξη σε ομάδες εργασίας/συλλογικά όργανα, προγραμματισμός -εκπ/κων και λοιπών- αδειών κλπ), αρμοδιότητες που υπάρχουν ήδη στα υπουργεία και περιλαμβάνονται στο άρθρο 18 του παρόντος.
  Ζωντανό παράδειγμα, αποτελεί ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (άρθρο 26§2γ του π.δ.5/2022, Α’15), όπου, στηριζόμενοι σε αυτήν την λογική, θεσμοθετήσαμε οργανική μονάδα (τμήμα) με τα ανωτέρω αντικείμενα και αρμοδιότητες ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού και αξιοποίησης των δυνατοτήτων του.

  Εφόσον θεσμοθετηθούν αντίστοιχα Τμήματα Α.Α.Δ. ευρύτερα, ο ορισμός του προϊστάμενου ενός τέτοιου τμήματος, ως Συμβούλου Α.Α.Δ., θα διευθετήσει επιπλέον και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και επιδόματος θέσης ευθύνης με τον καλλίτερο δυνατό και άμεσο τρόπο.
  Στην περίπτωση αυτή, η κάλυψη των εν λόγω θέσεων δεν είναι απαραίτητο να απαιτεί ειδική διαδικασία, αλλά μπορεί να ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις (όπως και με τους προϊσταμένους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου).