ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο 8 Αξιολογητές

 

1. Ως Αξιολογητής των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, ορίζεται ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενός τους. Στην περίπτωση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ως Αξιολογητής ορίζεται ο αρμόδιος Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου ή το ανώτερο μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο της Υπηρεσίας.
2. Ως προϊστάμενοι, κατά την έννοια της παρ. 1, νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας, καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμων αναπληρωτών τους, ανεξαρτήτως αν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6. Οι Αξιολογητές που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 διατηρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση των υφιστάμενων τους υπαλλήλων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 9 έως 13.
3. Προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ., ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου ή ο οικείος Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το μονομελές όργανο διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης ορίζονται ως Αξιολογητές για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, που υπάγονται απευθείας σε αυτούς, καθώς και για τους υπαλλήλους, που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς.
4. Ως Αξιολογητής των υπαλλήλων, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και υπηρετούν σε γραφείο μέλους της Κυβέρνησης, Υφυπουργού ή Γενικού Γραμματέα ορίζεται ο Διευθυντής του οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, καθώς και στην περίπτωση των υπαλλήλων που υπηρετούν σε γραφείο Ειδικού Γραμματέα, ορίζεται το μέλος της Κυβέρνησης, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή ο Ειδικός Γραμματέας, αντιστοίχως. Ως Αξιολογητής του Διευθυντή του Γραφείου του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού ή του Γενικού Γραμματέα ορίζεται το οικείο μέλος της Κυβέρνησης, ο Υφυπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας, αντιστοίχως, εφόσον ο Διευθυντής υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος.
5. Ως Αξιολογητής των προϊσταμένων των αυτοτελών οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες υπάγονται απευθείας σε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργό, ορίζεται αντιστοίχως το οικείο μέλος της Κυβέρνησης ή ο Υφυπουργός.
6. Ως Αξιολογητής των προϊσταμένων των διευθύνσεων, των αυτοτελών τμημάτων ή των αυτοτελών γραφείων, καθώς και των υπαλλήλων των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των νομικών προσώπων αυτών, ορίζεται ο οικείος Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης ή ο Πρόεδρος του νομικού προσώπου, αντιστοίχως, εφόσον οι ανωτέρω υπάλληλοι υπάγονται απευθείας σε αυτόν.
7. Για την περίπτωση αποσπασμένου υπαλλήλου, ως Αξιολογητής ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, στην οποία είναι αποσπασμένος ο υπάλληλος, εφόσον υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος. Οι αποσπασμένοι προϊστάμενοι ή υπάλληλοι σε υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζεται ειδικό σύστημα αξιολόγησης, αξιολογούνται με βάση το σύστημα αυτό, για τον χρόνο της απόσπασής τους. Ειδικά ως προς τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως Αξιολογητής ορίζεται ο οικείος βουλευτής ή ευρωβουλευτής.
8. Αν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για έξι (6) τουλάχιστον μήνες αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσής από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται, με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας διοικητικού ή προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι μέλος της Κυβέρνησης, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού ή του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους.
9. Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου, που ενεργεί ως Αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται, κατ’ εξαίρεση, από τον άμεσο προϊστάμενο του Αξιολογητή.

 • α. Διαφωνούμε με την ύπαρξη ενός και μόνον αξιολογητή. Εγκυμονεί τον κίνδυνο μη ύπαρξης αμερόληπτης και αντικειμενικής κρίσης, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι ένσταση δεν φαίνεται να επιτρέπεται άνευ ετέρου, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, καθώς και το γεγονός ότι από την αξιολόγηση θα συναρτάται και η λήψη ανταμοιβής. Κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή στην αξιολόγηση και δεύτερου αξιολογητή.

  β. Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι «οι αξιολογητές που δεν υπάγονται στο άρθρο 6 διατηρούν τις υποχρεώσεις…». Διαφωνούμε με την ύπαρξη προϊσταμένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Ένας από τους λόγους για τον οποίο έχουμε εκφράσει κατ’ επανάληψη τη διαφωνία μας είναι ότι θα καλούνται να αξιολογούν μόνιμους ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιους υπάλληλους δημιουργώντας προβλήματα στις σχέσεις αξιολογητή – αξιολογούμενου.

 • 24 Μαΐου 2022, 19:57 | ΑΝΝΑ Π.

  Αν θέλουμε κάποια στιγμή το Δημόσιο να πάει μπροστά, προτείνω τα ακόλουθα:

  – να πάψει να ισχύει το κριτήριο της παλαιότητας. Δεν μπορεί να είμαστε υπάλληλοι με master, διδακτορικά με 7 χρόνια υπηρεσίας και να είναι αμετακίνητος προϊστάμενος εκείνος που έχει 20 χρόνια υπηρεσίας.ΑΜΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ.

  – ΟΛΟΙ οι προϊστάμενοι, να κρίνονται κάθε ΔΥΟ χρόνια. ‘Ετσι, θα πάψουν να έχουν θέσεις ευθύνης όσοι εξελίχθηκαν άνευ προσόντων, μόνο με τα χρόνια υπηρεσίας. Αμεση λειτουργεία Διοικητικών Δικαστηρίων, ώστε οι ενστάσεις να εκδικάζονται το πολύ σε δύο μήνες. Τα έξοδα να τα επιβαρύνεται όποιος κατέλαβε μια θέση χωρίς να το αξίζει μαζί με όποιον του την έδωσε.

  – διατήρηση της αξιολόγησης από τους υφισταμένους(με συντελεστή βαρύτητας τουλάχιστον 30%, ισχύει σε πολλές πολυεθνικές).

  – αξιολόγηση από το κοινό σε όσες υπηρεσίες εξυπηρετούμε και πολίτες. Συλλογή κι αξιοποίηση όσων αναφορών κάνουν οι πολίτες.

  – αξιολόγηση προϊσταμένων και υφισταμένων κι από άλλες υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε(το θεωρώ πολύ σημαντικό διότι θα υπάρχει αμεροληψία) εντός αλλά και εκτός του οργανισμού στον οποίο ανήκουμε.

 • 21 Μαΐου 2022, 21:01 | Αλέξανδρος Κ.

  Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας μου, δεν ξέρει τι δουλειά κάνω. Γενικότερα, οι προϊστάμενοι γίνονται Διευθυντές με τα χρόνια και έχουν σοβαρή έλλειψη γνώσεων σε απλά πράγματα όπως EXCEL και WORD. Να μην πάω σε ποιο ειδικά θέματα τύπου οι προϊστάμενοι ασκούν διοίκηση και δεν ασχολούνται να μάθουν σχετικές νομοθεσίες που χρειάζονται στη δουλειά γιατί επικρατεί η άποψη ότι αυτά είναι υποχρεώσεις των νέων και αν κάνουν λάθος θα τους γίνει αναφορά.

  Πραγματικά αναρωτιέμαι πως θα γίνει αξιολόγηση από κάποιον που κοιτάζει την θέση του και δεν ξέρει τι δουλειά κάνουν οι κατώτεροι.

 • 21 Μαΐου 2022, 06:31 | Ε.Π.

  Ο αξιολογητής κατά τη γνώμη μου πρέπει να ανήκει σε αλλο φορέα διότι δεν γνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε εργασιακό περιβαλλον.Παραλληλα,ειναι δύσκολο η αξιολόγηση να βασίζεται σε ποσοτικά μονο αποτελέσματα καθότι υπάρχουν εργασιακές ενέργειες που βασίζονται στην ποιότητα που οδηγεί στην αποτελεσματικότητα και όχι στην ποσότητα. Η εκάστοτε διεύθυνση που λαμβάνει αξιολογήσεις καλείται να διαχειριστεί το φορτίο των αλλαγών του κάθε αξιολογουμενου οπότε ίσως πρέπει να ενισχύσει τις δυνάμεις κ δυνατότητες της.

 • 19 Μαΐου 2022, 11:39 | ΝΙΚΟΣ Θ

  Διατηρείται το άσκοπο παλαιό σύστημα αξιολόγησης. Ο αξιολογητής ΔΕΝ πρέπει να ανήκει στην ίδια υπηρεσία. Όπως προβλέπεται να γίνεται, οι κακοί υπάλληλοι καλύπτονται ενώ οι καλοί δεν αναδεικνύονται. Αν όμως ο αξιολογητής είναι ανεξάρτητος, και η κρίση του θα είναι ανεπηρέαστη. Ο ρόλος της υπηρεσίας στην αξιολόγηση θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στην αποστολή στοιχείων στον ανεξάρτητο αξιολογητή.

 • 18 Μαΐου 2022, 13:13 | Μαρία Ζουμπουλάκη

  Αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 8 ότι «Ως Αξιολογητής των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, ορίζεται ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενός τους» ενώ η μέχρι σήμερα η πρόβλεψη στο σχετικό νόμο που είναι ακόμη σε ισχύ αναφέρει ότι «.. οι υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα να αξιολογούν τους προϊσταμένους τους βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου». Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη η γνώμη των ιεραρχικά υφιστάμενων και η κρίση τους σε ότι αφορά τις γνώσεις, τη συμπεριφορά, τις δεξιότητες των προϊσταμένων τους θα παραμένει μυστική;

 • 11 Μαΐου 2022, 23:47 | make

  Να προβλέπεται η διόρθωση των υπόχρεων αξιολόγησης, σε περιπτώσεις λαθών από τις διευθύνσεις προσωπικού. Δυνατότητα που πρέπει να υπάρξει και στην τρέχουσα περίοδο.