ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΚΙΝΗΤΡΑ, ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Άρθρο 24 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης των Υπουργείων

 

1. Εφαρμόζεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής για τους πολιτικούς υπαλλήλους και το ένστολο προσωπικό του δημοσίου τομέα, οι οποίοι, λόγω αρμοδιότητας, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων, που εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 2 του παρόντος και αντιστοιχίζονται με συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης.

2. Οι υπηρεσίες κάθε Υπουργείου και του εποπτευόμενου φορέα του που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων, καθώς και οι συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι ανά υπηρεσία, καθορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία. Από το εν λόγω σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών εξαιρούνται οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ανταμοιβή εξαιτίας της συμμετοχής τους σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και σε έργα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

3. Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών της παρ. 2, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των στόχων και την πλήρωση των κριτηρίων, που τίθενται με τις αποφάσεις της παρ. 2 του παρόντος και της παρ. 1 του άρθρου 37, και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της επιπλέον ανταμοιβής. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμόδιου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

4. Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και την αντίστοιχη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω ανταμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ ανά έτος.

 • 24 Μαΐου 2022, 21:06 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Το άρθρο αυτό περιορίζει το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων κινήτρων και ανταμοιβών μόνο στα Υπουργεία. Ωστόσο, και η ΕΕΤΤ επιτελεί πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα απαιτητικό έργο που εξυπηρετεί εθνικούς στόχους και φέρνει έσοδα και στον κρατικό προϋπολογισμό. Το προσωπικό της ΕΕΤΤ που καλείται να επιτύχει τους στόχους των Αρχών είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και διαθέτει πολλές δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία. Ως εκ τούτου, και στην ΕΤΤ επιβάλλεται η λειτουργία συστήματος κινήτρων επίτευξης στόχων και ανταμοιβής που θα συμβάλει στη βέλτιστη λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων της.
  Προτείνουμε τη νομοθέτηση εξουσιοδότησης για τον ορισμό συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων της ΕΕΤΤ, με Απόφασή της, με κατ’ αναλογία εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 24.

 • Το άρθρο αυτό περιορίζει το πεδίο εφαρμογής των συστημάτων κινήτρων και ανταμοιβών μόνο στα Υπουργεία. Ωστόσο, και οι Αρχές επιτελούν πολύ σημαντικό και πολυσχιδές έργο, με ιδιαίτερες απαιτήσεις, εξυπηρετούν εθνικούς στόχους και φέρνουν έσοδα και στον κρατικό προϋπολογισμό. Το προσωπικό που καλείται να επιτύχει τους στόχους των Αρχών είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και διαθέτει πολλές δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία. Ως εκ τούτου, οι Αρχές αποτελούν επίσης πεδίο για τη λειτουργία συστήματος κινήτρων επίτευξης στόχων και ανταμοιβής που θα συμβάλει στη βέλτιστη λειτουργία των Αρχών και την επίτευξη των στόχων τους.

  Κρίνουμε αναγκαία τη νομοθέτηση εξουσιοδότησης για τον ορισμό συστημάτων κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων από τις Ανεξάρτητες Αρχές, με Απόφαση κάθε Αρχής. Η σχετική νομοθέτηση προτείνεται να γίνει με προσθήκη τελευταίας παραγράφου στο άρθρο 24 που θα ορίζει την κατ’ αναλογία εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων στις Ανεξάρτητες Αρχές, με Αποφάσεις κάθε Αρχής, για τα Ετήσια Σχέδια Δράσης τους.

 • 24 Μαΐου 2022, 20:58 | Γιώργος Π

  -Απαράδεκτοι διαχωρισμοί. Οι μισθοί πρέπει να επανέλθουν στο πριν Μνημονίων ύψος και να δοθούν αναδρομικά όλα τα κλιμάκια.
  Η σύνδεση με την αξιολόγηση κάνει τους υπαλλήλους υποχείρια των προϊσταμένων

 • 24 Μαΐου 2022, 20:59 | Γιώργος Π

  Απαράδεκτοι διαχωρισμοί. Οι μισθοί πρέπει να επανέλθουν στο πριν Μνημονίων ύψος και να δοθούν αναδρομικά όλα τα κλιμάκια.
  Η σύνδεση με την αξιολόγηση κάνει τους υπαλλήλους υποχείρια των προϊσταμένων

 • 24 Μαΐου 2022, 19:39 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

  Αν δεν ολοκληρωθεί η επίπονη εργασία, ώστε τα σημερινά περιγράμματα θέσης να γίνουν πλήρη, με «αξιολόγηση θέσης εργασίας», τότε κανένα σύστημα δεν θα έχει στοιχεία αξιοπιστίας και αποδεκτής αντικειμενικότητας. Πολύ περισσότερο δεν το πετυχαίνει αυτό ένα σύστημα που βασίζεται στην λίγο πολύ αυθαίρετη, πάντως αμφισβητούμενη κρίση ενός διευθυντή που δεν ορίζεται καν ότι πρέπει να είναι επιλεγμένος με διαδικασία τακτικής κρίσεως…

 • 24 Μαΐου 2022, 15:01 | Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Η φιλοσοφία της ύπαρξης στόχων, δεν πρέπει είναι άλλη από αυτήν της οικονομικής ανταμοιβής και αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο που θα δώσει νέα πνοή στην μέχρι τώρα λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
  Διαφαίνεται όμως ένα οξύμωρο στοιχείο στο παρόν νομοσχεδίου. Αυτό δεν είναι άλλο από τον περιορισμό των υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στη διαδικασία, αλλά και την εκ των προτέρων επιλογή των υποψήφιων υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση των στόχων και άρα στην απολαβή των οικονομικών κινήτρων, από τον εκάστοτε Προϊστάμενο. Ενώ όλο το νομοσχέδιο και ο τρόπος αξιολόγησης κάνει διαρκή αναφορά σε στόχους, όταν ερχόμαστε στο προκείμενο της ανταμοιβής των υπαλλήλων, εκεί γίνεται σαφής διάκριση και με αόριστα ή λάθος κριτήρια, η οποία ακυρώνει όλο το νομοθέτημα.
  Αυτό συνεπαγωγικά θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα -αν όχι βραχυπρόθεσμα- σε ένα φαινόμενο μαζικών αιτημάτων κινητικότητας προς τις υπηρεσίες που θα δίνουν δικαίωμα για συμμετοχή στις ανταμοιβές, προκαλώντας την αποψίλωση των υπολοίπων φορέων και υπηρεσιών.
  Το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής θα πρέπει να αφορά το σύνολο των υπηρεσιών και όχι ένα πολύ μικρό μέρος αυτών.

  Η Ε.Ε. της ΔΑΚΕ-ΟΤΑ.

 • 21 Μαΐου 2022, 23:14 | Δέσποινα Χουτου

  Μήπως ήρθε η ώρα να θέσετε σε εφαρμογή ένα νέο δίκαιο ενιαίο μισθολόγιο και να αμειβόμαστε βάσει προσόντων και εμπειρίας ισάξια και κατόπιν να θεσπίσετε κίνητρα επίτευξης στόχων;

 • 20 Μαΐου 2022, 17:12 | Ζ. Νε.

  Σε Υπηρεσίες που όλοι παράγουν το ίδιο έργο, πώς θα γίνει ο διαχωρισμός των υπαλλήλων ώστε να μην υπάρχει έλλειψη ισονομίας; Ο Διευθυντής παράλληλα θα μπορεί να πιέζει τους υπαλλήλους, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα επιλογής που θα έχει, όπως γινόταν παλαιότερα πριν καν εφαρμοστεί ο Νόμος με το 15%. Τέλος, θα δημιουργηθεί διαμάχη μεταξύ των υπαλλήλων που θα οδηγήσει σε δυσλειτουργία των Υπηρεσιών…

 • 20 Μαΐου 2022, 08:53 | KOSTAS

  Πρόταση η διάταξη να περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους, που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στο συντονισμό των ετήσιων σχεδίων δράσης των Υπουργείων και όχι μόνο εκείνων που υλοποιούν τους στόχους.

 • 18 Μαΐου 2022, 21:55 | ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ

  «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης», ΑΡΑ… ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ! ΕΞΟΜΟΙΏΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΑΣΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ!

 • 18 Μαΐου 2022, 08:29 | Γεώργιος Γεωργιου

  Δηλ ο προϊστάμενος (ο ανεπαρκής δηλαδή) θα βάζει τους δικούς του. Χαχαχαχαχαχαχα

 • 16 Μαΐου 2022, 14:43 | gtrikalos

  Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων εκατοντάδες χιλιάδες και μοιράζονται 20.000.000

  Αριθμός δικαστών 10.000 και μοιράζονται 11.000.000

  Πολύ δίκαιο το νομοσχέδιο…

 • 13 Μαΐου 2022, 15:38 | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟΥ

  Για ποιό κίνητρο μιλάει το νομοσχέδιο, όταν για παράδειγμα εγώ, ως ΠΕ μηχανικός, ακόμα κι αν δουλεύω 24 ώρες το 24ωρο, ότι και να καταφέρω για την υλοποίηση των στόχων της υπηρεσίας, θα έχω μισθό 300 ευρώ χαμηλότερο από διοικητικούς υπαλλήλους ΔΕ με απλά διοικητικά καθήκοντα, αφού δεν παίρνω προσωπική διαφορά και 600 ευρώ χαμηλότερο από τους συναδέλφους μηχανικούς που παίρνουν προσωπική διαφορά; Ακόμα και μπόνους 15% να πάρω, θα καλυφθεί η μισή διαφορά μισθού που έχω με μια γραμματέα. Πώς θα φαινόταν σε έναν Υπουργό, να αμοίβεται 40% λιγότερο από τους υπόλοιπους Υπουργούς;

 • 12 Μαΐου 2022, 09:34 | Γιαννης

  Ετήσιο σχέδιο δράσης…μάλλον οι δημιουργοί του συγκεκριμένου νόμου έχουν μείνει σε άλλη εποχή!! Θα ήθελα να σκεφτούν αν το ετήσιο σχέδιο δράσης(το οποίο ορίζεται πριν τον ερχομό του χρόνου…Νοέμβριο-Δεκέμβριο) για το έτος 2019…που έγινε (επειδή και σήμερα γίνονται ετήσια σχέδιο δράσης και στοχοθεσίες δίχως βεβαια καποια επιπλέον αμοιβη) θα είχε προβλέψει τις εργασίες ή θα ήταν ίδιοι οι στόχοι και οι απαιτήσεις απο τους δημοσίους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του έτους. Θέλετε να πούμε για το 2020; το 2021; ή ακόμα και το 2022; Εφόσον τον ιδιώτη τον έχουμε φανταχτερό παράδειγμα γιατί δεν υιοθετούμε τα στοιχεία του που είναι θετικά για τους υπαλλήλους; Το κίνητρο-μπόνους-επιπλέον αμοιβή να είναι με το μήνα!! Οι ανάγκες και οι στόχοι, τη συγκεκριμένη εποχή, δεν μπορεί γίνονται με απαρχαιωμένο τρόπο σκέψης θα καταρτίζεται ενα ετήσιο σχέδιο δράσης….και βάση αυτού θα κινείται όλος ο δημόσιος άξονας; Οι απαιτήσεις και η στοχοθεσία είναι ενα δυναμικό χαρακτηριστικο ή πιο σωστά θα πρέπει να είναι. Με το μήνα η στοχοθεσία ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν και το μπόνους επίσης με το μήνα.
  Το ποσοστό του μπόνους…70-80€ το μήνα;; δεν θα ήθελα να το σχολιάσω καθόλου!! Ένα είναι σίγουρο, ότι θα πρέπει να αυξηθεί!! Ας παραδειγματιστούμε πάλι από τον ιδιωτικό τομέα που σε πολλές περιπτώσεις το μπόνους ξεπερνάει ακόμα και το μηνιαίο μισθό τους.
  Αφού ο δημόσιος τομέας είναι απαρχαιωμένος, ευθύνεται για όλα τα δεινά του κόσμου και ο ιδιώτης είναι ο άριστος με τα εξαίρετα στελέχη, που πολλές φορές τα καλούμε με όρους και αμοιβή ιδιωτικού κλάδου να εργάζεται δίπλα σε δημοσίους συναδέλφους ή και να προΐσταστε αυτών να παραδειγματιζόμαστε και στα θετικά των υπαλλήλων.
  Αύξηση μπόνους και όχι 70€/μήνα που αντιστοιχεί..(αν αναφέρεις σε ιδιωτικό υπάλληλο μπόνους 70€ θα γελάει) και να γίνεται μηνιαία η μέτρηση των απαιτούμενων στόχων και η καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος!!

 • 11 Μαΐου 2022, 15:03 | Np

  Εάν αποδεχτούμε την εκτίμηση για την ύπαρξη περίπου 570.000 δημοσίων υπαλλήλων και εάν θεωρήσουμε ότι οι μισοί πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής της ανταμοιβής επίτευξης τότε μιλάμε για ένα ποσό το οποίο μεσοσταθμικά θα κινείται περί τα 70 ευρώ το χρόνο, όταν ο προϋπολογισμός είναι 20.000.000 ευρώ.

  Εφόσον ο προϋπολογισμός αυτός ορίζεται ως σταθερός, εάν περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι ανταμοιβόμενοι υπάλληλοι στο 1/3 του συνόλου τότε το ποσό διαμορφώνεται στα 105 ευρώ το χρόνο. Ακόμα και εάν μειωθεί δραστικά το ποσοστό των υπαλλήλων που λαμβάνουν την ανταμοιβή σε μόλις 10% τότε το ποσό φτάνει μεσοσταθμικά στα 350 ευρώ ετησίως για τον καθένα. Σε αυτήν την περίπτωση όμως η ανταμοιβή θα είναι τόσο σπάνια (μόλις 1 στους 10) που δεν θα θεωρείται άξια προσπάθειας.

  Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα ποσά είναι ΠΡΙΝ αφαιρεθούν οι κρατήσεις που προβλέπονται. Επιπλέον, εάν αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων τα ποσά αυτά θα μειωθούν ακόμα περισσότερο.

  Συνολικά, δεν μοιάζει πάντως σαν ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο για τον υπάλληλο ή τον Προϊστάμενο ικανό να κινητοποιήσει σύμφωνα με το σκοπό του παρόντος Ν/Σ.