Άρθρο 32 Απονομή πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ και διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις

 

Κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Τμήματος Ποιότητας και Προτύπων, ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει απόφαση για:
α) Την απονομή πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ σε μια δημόσια οργάνωση, σύμφωνα με το άρθρο 34.
β) Την απονομή διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 35.