Άρθρο 35 Απονομή διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις

 

1. Καθιερώνεται η απονομή διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις σε δημόσιες οργανώσεις που έχουν εφαρμόσει το ΚΠΑ.

2. Εντός των δύο (2) τελευταίων μηνών κάθε δεύτερου έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημοσιεύεται πρόσκληση με την οποία καλούνται οι δημόσιες οργανώσεις που έχουν λάβει πιστοποιητικό ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ, να υποβάλουν στο Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων, αιτήσεις υποψηφιότητας για την απονομή των ως άνω διακρίσεων.

3. Στις τρεις (3) από τις υποψήφιες δημόσιες οργανώσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες στην εφαρμογή του ΚΠΑ, απονέμονται διακρίσεις για εξαιρετικές επιδόσεις.