ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Άρθρο 15 Ενστάσεις

 

1. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 16, μόνον εφόσον συντρέχει μία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:
α) Αξιολογήθηκε δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 13.
β) Αξιολογήθηκε δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 11.
γ) Αξιολογήθηκε δυνάμει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 και η επιμέρους βαθμολογία του είτε στο έντυπο επίτευξης στόχων είτε στο έντυπο αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου δεν υπερβαίνει το δύο (2) με ανώτατο το πέντε (5).
2. Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του.
3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της αξιολόγησης στον αξιολογούμενο και υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την αξιολόγηση του προσωπικού. Η ένσταση έχει τον χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής. Εάν η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία άσκησής της, θεωρείται ότι την απέρριψε. Στην περίπτωση έγγραφης υποβολής της ένστασης στην οικεία μονάδα διοικητικού ή προσωπικού, αυτή την προωθεί στην καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή.

 • 24 Μαΐου 2022, 21:24 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Προτείνουμε τη διαγραφή της διάταξης που προβλέπει ότι εάν η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία άσκησής της, θεωρείται ότι την απέρριψε. Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επί κάθε υποβληθείσας ένστασης ακόμα και εάν χρειαστεί να παρέλθει διάστημα άνω των εξήντα ημερών (π.χ. γιατί καθυστέρησε η συγκρότησή της μετά τη λήξη της θητείας της προηγούμενης).

 • α. Δεδομένης της πρόβλεψης ενός μόνο αξιολογητή, είναι επιβεβλημένο το δικαίωμα άσκησης ένστασης να είναι γενικό και να μην περιορίζεται στις ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 παρ.1.

  β. Διαφωνούμε με τη διάταξη ότι «Εάν η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία άσκησής της, θεωρείται ότι την απέρριψε.» Η διάταξη αυτή είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε συστηματική απόρριψη των ενστάσεων δια της μη εξέτασης. Η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επί κάθε υποβληθείσας ένστασης.

 • 24 Μαΐου 2022, 20:07 | Αθανάσιος Φαρφάρας

  Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται η ένσταση του υπαλλήλου ώστε να γνωρίζει και εκείνος το σκεπτικό της κρίσης της ένστασής του και να απαντάται σε κάθε περίπτωση αυτή. Το σκεπτικό της σιωπηρής απόρριψης από την Επιτροπή μετά την άπρακτη παρέλευση των 60 ημερών και δη όταν δεν υφίσταται τεκμηρίωση και αιτιολογία για την απορριπτική απόφαση δεν κατοχυρώνει ουσιαστικά το δικαίωμα της υποβολής ένστασης εκ μέρους του υπαλλήλου, καθώς δίνεται η εντύπωση στον αξιολογητή ότι είναι μικρές οι πιθανότητες να ανατραπεί η κρίση του διά της ένστασης και ενδεχομένως να κάνει κατάχρηση του δικαιώματος της θέσης του.

 • 24 Μαΐου 2022, 15:00 | Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Στην τρίτη πρόταση της παραγράφου 3 του άρθρου αναφέρεται: «Εάν η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία άσκησής της, θεωρείται ότι την απέρριψε.»

  Η εν λόγω διατύπωση, αφήνει αιωρούμενη την εν τοις πράγμασι εξέταση των ενστάσεων, με συνεπακόλουθο αποτέλεσμα να ενθαρρύνει πιθανώς ένα φαινόμενο μαζικών σιωπηρών πράξεων απόρριψης των ενστάσεων των ενδιαφερομένων, χωρίς αιτιολόγηση ή ακόμα και χωρίς εξέταση. Η προθεσμία οφείλει να είναι σαφής, ως προς την εξέταση των αιτημάτων, όχι ως προς την άπρακτη παρέλευση της.

  Ως εκ τούτου προβαίνουμε σε κατάθεση προτεινόμενης διατύπωσης ως εξής:

  «Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης αποφαίνεται επί της ασκηθείσας ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία άσκησής της.»

  Η Ε.Ε. της ΔΑΚΕ-ΟΤΑ.

 • 22 Μαΐου 2022, 18:29 | paron

  Σοβαρά;
  Θα θεωρηθεί απορριπτέα ένσταση επειδή για τους x,y λόγους μια επιτροπή δεν θα κάνει τη δουλειά της;
  Θα γεμίσουν τα Διοικητικά Δικαστήρια με προσφυγές.
  Ξανασκεφτείτε το.

 • 17 Μαΐου 2022, 08:24 | NkC

  «Εάν η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία άσκησής της, θεωρείται ότι την απέρριψε.»

  Απαράδεκτη ρύθμιση. Τι ειδους ενδικοφανή ποσφυγη ειναι αυτή, που θα μπορει να απορριπτεται χωρις να εξεταστει, και χωρις αιτιολογια;

 • 11 Μαΐου 2022, 14:19 | Np

  Είναι προβληματικό να μην υπάρχει δυνατότητα άσκησης ένστασης για βαθμολογίες άκομα και 3 ή ίσως και 4 οι οποίες μπορεί να στερήσουν τη δυνατότητα εξέλιξης ενός Προϊσταμένου. Σε κάθε περίπτωση έχει σημασία να μπορεί να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα ενός υπαλλήλου και αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν έχει δικαιώμα να αρθρώσει λόγο απέναντι σε μια πράξη που τον αφορά, έχει επίπτωση στην υπηρεσιακή και επαγγελματική του εξέλιξη.

  Ειδικά εάν λάβουμε υπόψη περιπτώσεις ενδεχόμενης προσωπικής διαφοράς, νεποτισμού, και λοιπές αποκλίνουσες καταστάσεις, έχει σημασία η προστασία του υπαλλήλου απέναντι σε μια συστηματική μέτρια αξιολόγηση που μπορεί να τον αφήνει έκθετο ή εγκλωβισμένο σε μια κατάσταση.