Άρθρο 46 Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στις ανεξάρτητες αρχές – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 80 ν. 4795/2021

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Υπουργού ή του επικεφαλής του φορέα, η οποία υποβάλλεται στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παροχή γνώμης, είναι δυνατή η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στους φορείς του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23. Ειδικά για τις Ανεξάρτητες Αρχές είναι δυνατή η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας με απόφαση των αρμοδίων οργάνων διοίκησής τους. Με την απόφαση σύστασης του προηγούμενου εδαφίου δύναται να προβλέπεται ότι το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας που συνιστάται σε έναν Ο.Τ.Α. α` βαθμού είναι αρμόδιο και για άλλους Ο.Τ.Α. α` βαθμού.».

 • 13 Μαΐου 2022, 09:37 | Λάμπρος Καφίδας

  Με την πρόσθεση του νέου δεύτερου εδαφίου που προωθείται, θα πρέπει να διορθωθεί το τελευταίο εδάφιο (πλέον τρίτο) με αντικατάσταση της λέξης ‘προηγούμενου’ με την λέξη ‘πρώτου’:
  «Με την απόφαση σύστασης του ΠΡΩΤΟΥ εδαφίου…»

  —————-

  Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

  «1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Υπουργού ή του επικεφαλής του φορέα, η οποία υποβάλλεται στον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παροχή γνώμης, είναι δυνατή η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στους φορείς του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23.

  Ειδικά για τις Ανεξάρτητες Αρχές είναι δυνατή η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας με απόφαση των αρμοδίων οργάνων διοίκησής τους.

  Με την απόφαση σύστασης του προηγούμενου εδαφίου δύναται να προβλέπεται ότι το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας που συνιστάται σε έναν Ο.Τ.Α. α` βαθμού είναι αρμόδιο και για άλλους Ο.Τ.Α. α` βαθμού.».

 • 11 Μαΐου 2022, 12:27 | ΜΑΡΙΑ

  Δεν είναι δυνατό υπάλληλος χωρίς πιστοποίηση να αναλάβει την Θέση του Συμβ. Ακέραιότητας. Πρέπει να επιλέγονται πιστοποιημένοι Σύμβουλοι και μέλη του αντίστοιχου Μητρώου. Η διαταξη μπορεί να είναι καταχρηστικά ωφέλιμη σε υπαλλήλους που δεν κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες.