Άρθρο 16 Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης

 

1. Στην Προεδρία της Κυβέρνησης, καθώς και σε κάθε υπουργείο, για το σύνολο των γραμματειών, διοικητικών τομέων, υπηρεσιών και νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό και το προσωπικό των οποίων υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, συστήνεται, τουλάχιστον μία, Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης που αποτελείται από: α) ένα (1) μέλος προερχόμενο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, β) ένα (1) μέλος προερχόμενο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) με τον αναπληρωτή του και γ) ένα (1) μέλος προερχόμενο από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με τον αναπληρωτή του. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., του Διοικητή της Ε.Α.Δ. και του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., αντιστοίχως. Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής ορίζεται το μέλος που προέρχεται από το Α.Σ.Ε.Π.. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος είτε του Α.Σ.Ε.Π. είτε της Ε.Α.Δ. είτε του Ν.Σ.Κ., κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή Τεχνικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) τουλάχιστον Β’ βαθμού.
2. Η θητεία των μελών των Επιτροπών Εποπτείας Αξιολόγησης είναι διετής και η συγκρότησή τους γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της θητείας τους.
3. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης είναι αρμόδια για:
α) την εξέταση των ενστάσεων των αξιολογούμενων του άρθρου 15,
β) τον έλεγχο και την έγκριση των εκθέσεων αξιολόγησης υπαλλήλου του άρθρου 14,
γ) την εξέταση των εισηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 και την παρ. 10 του άρθρου 10, και τη λήψη σχετικών διορθωτικών μέτρων.
4. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης του άρθρου 15 και μπορεί είτε να απορρίψει την ένσταση είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης προϊσταμένου με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον Αξιολογητή ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, ο Αξιολογητής υποχρεούται να συντάξει Σχέδιο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου για το έτος αναφοράς.
5. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης εξετάζει την πληρότητα της επικαλούμενης αιτιολογίας και των συναφών πραγματικών περιστατικών των εκθέσεων αξιολόγησης υπαλλήλου του άρθρου 14 και μπορεί είτε να εγκρίνει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλου με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον Αξιολογητή και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών.
6. Στην περίπτωση της περ. γ) της παρ. 4, η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον Αξιολογητή και μπορεί να προβεί στη λήψη σχετικών διορθωτικών μέτρων, εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κληθεί να εξετάσει ενστάσεις αξιολογημένων από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.
8. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης αποφαίνεται για τις περ. α) και γ) της παρ. 4 εντός δύο (2) μηνών από την περιέλευση σε αυτήν των σχετικών εγγράφων και για την περ. β) της παρ. 4, εντός ευλόγου χρόνου που πάντως δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

 • 24 Μαΐου 2022, 21:55 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Δεν ορίζεται ποια θα είναι η σύσταση των Επιτροπών Εποπτείας Αξιολόγησης στην ΕΕΤΤ και γενικότερα στις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάθε Αρχή πρέπει να συγκροτεί με Απόφασή της τη δική της Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης και να συμμετέχουν σε αυτή και μέλη που προέρχονται από την Αρχή.

 • α) Πρέπει να εισαχθεί διάταξη η οποία να αναφέρει ποια θα είναι η σύσταση των Επιτροπών Εποπτείας Αξιολόγησης στις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάθε Αρχή πρέπει να συγκροτεί με Απόφασή της τη δική της Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης.

  β) Ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης, η συμμετοχή προσώπων μη προερχόμενων από την ίδια την υπηρεσία εξυπηρετεί μεν την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία, υπολείπεται όμως σε γνώση των αξιολογούμενων και καταλήγουν οι υπάλληλοι να αξιολογούνται από άτομα με τα οποία δεν έχουν συνεργαστεί ποτέ, δεν γνωρίζουν τίποτε για τη δουλειά τους, με συνέπεια η σχετική κρίση να είναι ενδεχομένως έωλη. Για αυτό στη σύνθεση της Επιτροπής πρέπει να συμμετέχουν και πρόσωπα προερχόμενα από την ίδια την υπηρεσία.

  γ) Ως προς την διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, σκόπιμο θα ήταν της κρίσης της Επιτροπής να προηγείται ακρόαση του κρινόμενου υπαλλήλου.

 • 24 Μαΐου 2022, 15:06 | Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλεφθεί συμμετοχή αιρετού εκπροσώπου εργαζομένων στις Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης, ως είθισται στη συγκρότηση ανάλογων Επιτροπών και θεσμών. Όσο δε αναφορά, την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, ο εκπρόσωπος αυτός να προέρχεται από την ΠΟΕ-ΟΤΑ.

 • 18 Μαΐου 2022, 10:55 | paron

  Πέρα από την Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης, που αποτελείται από κρατικούς Υπαλλήλους, να υπάρξει συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία αξιολόγησης για 10 αξιολογητές ετησίως ως εξής:

  Να καταταχτούν οι Υπηρεσίες σε 10 κατηγορίες σύμφωνα με το πλήθος των αξιολογητών που βάσει του άρθρου 8 θα υπάρχει σε κάθε Υπηρεσία, ούτως ώστε να υπάρχει περίπου ίσο πλήθος αξιολογητών σε κάθε κατηγορία.
  Η κατάταξη να μεταβάλλεται αυτόματα βάσει των δεδομένων που ανακύπτουν κάθε φορά.

  Για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες να ελέγχεται κατόπιν κλήρωσης ένας αξιολογητής από εταιρεία που τυγχάνει διεθνούς κύρους.

  Εφόσον διαπιστωθεί λανθασμένη αξιολόγηση, ο αξιολογητής να χάνει τη θέση ευθύνης, με ότι αυτή συνεπάγεται και να υπόκειται σε κυρώσεις ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης. Η θέση ευθύνης να απώλεται αυτοδίκαια μετά από την πάροδο ενός έτους από την εισήγηση της εταιρείας αξιολόγησης, εκτός αν έχει ήδη τελεσιδικήσει.

  Οι δικαιωθέντες αξιολογητές να λαμβάνουν αυτοδίκαια αναδρομικά εντός τριών μηνών από την οριστικοποίηση της δικαίωσής τους, όλα όσα χρηματικά και βαθμολογικά έχουν χάσει, πλην της προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης για όλο το χρονικό διάστημα κυρώσεων. Τα αναδρομικά χρηματικά ποσά να διατίθενται απευθείας από το Υπουργείο Οικονομικών και να μην υπόκεινται σε καμία φορολογία.
  Εφόσον η θέση ευθύνης του δικαιωθέντος αξιολογητή είχε προκύψει από ανάθεση, τότε να επανέρχεται στη θέση ευθύνης μόνο αν ο αντικαταστάτης του έχει επίσης πάρει τη θέση με ανάθεση.