Άρθρο 4 Θέσπιση Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων

 

1. Θεσπίζεται Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 3.
2. Το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες δεξιότητες: α) πολιτοκεντρικότητα, β) ομαδικότητα, γ) προσαρμοστικότητα, δ) προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ε) οργάνωση και προγραμματισμός, στ) επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα, ζ) επαγγελματισμός και ακεραιότητα, η) διαχείριση γνώσης και θ) ηγετικότητα.

  • Οι δεξιότητες, όποιες κι αν είναι αυτές, θα πρέπει να πιστοποιούνται πρωτίστως και σε δεύτερη φάση να αξιολογούνται ως προσόντα από προϊσταμένους οι οποίοι υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν βαθμολογηθεί με άνω του 80% στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων, όριο το οποίο θα τους δίνει και το δικαίωμα να κριθούν για θέσεις ευθύνης.
    Το πρόγραμμα πιστοποίησης θα πρέπει να ανατεθεί σε καταξιωμένα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής που διαθέτουν προγράμματα ψυχολογίας και διοίκησης έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αμερόληπτη δημιουργία του προγράμματος πιστοποίησης η οποία θα διασφαλίζει την ορθή κατάρτιση του εργαλείου πιστοποίησης, την ορθή εξέταση των πιστοποιούμενων υπαλλήλων και προϊσταμένων και την σωστή αξιολόγηση των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους.