Άρθρο 30 Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. «Δημόσιες οργανώσεις»: Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
β. «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)»: Πρότυπο που εντάσσεται στη διοίκηση ολικής ποιότητας και χρησιμοποιείται για την αυτοαξιολόγηση των οργανώσεων του δημοσίου τομέα, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης για την ανάλυση της λειτουργίας και απόδοσής τους, με σκοπό την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας.
γ. «Ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΚΠΑ»: Η υλοποίηση με τον προσήκοντα τρόπο του συνόλου των σταδίων και των διαδικασιών του ΚΠΑ, δηλαδή ο προγραμματισμός, η αυτοαξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βελτιωτικών δράσεων, σε μια δημόσια οργάνωση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης των κριτηρίων του.
δ. «Πιστοποίηση ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ»: Η έγγραφη αξιολόγηση με θετικό περιεχόμενο σχετικά με την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΚΠΑ σε μια δημόσια οργάνωση. ε. «Δήλωση πολιτικής ποιότητας»: Η έγγραφη δήλωση του ανώτατου οργάνου διοίκησης της δημόσιας οργάνωσης, η οποία έχει σκοπό να καταδείξει τη δέσμευσή της για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΚΠΑ.

 • 24 Μαΐου 2022, 19:32 | Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Στην πραγματικότητα για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το φιλόδοξο σχέδιο θα πρέπει όλοι οι φορείς που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου του άρθρου 6 μηδενός εξαιρουμένου(Υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, ΟΤΑ κλπ.), να λειτουργούν με τα ίδια πρωτόκολλα και τις ίδιες απαράλλαχτες διαδικασίες, η λειτουργία τους να καθορίζεται από τους ίδιους νόμους και όλοι να βρίσκονται στο
  ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. Προϋπόθεση λοιπόν για την εφαρμογή του ΚΠΑ είναι η πρότερη επίτευξη ομοιογένειας του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 • 13 Μαΐου 2022, 09:55 | Λάμπρος Καφίδας

  Νομοτεχνική βελτίωση ως προς τον ορισμό δημοσίων οργανώσεων: από τη στιγμή που στο προηγούμενο άρθρο ορίζεται ήδη το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους (ποιους φορείς αφορά), θα πρέπει να προτιμάται η παραπομπή σε αυτό και όχι η επανάληψη του περιεχομένου του.

  Επομένως προτείνεται η εξής βελτίωση:

  α. «Δημόσιες οργανώσεις»: Οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους σύμφωνα με το άρθρο 29.