Άρθρο 25 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

 

1. Καθιερώνεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής που δύναται να εφαρμόζεται α) στους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, οι οποίοι υπηρετούν στις υπηρεσίες ή είναι μέλη των συλλογικών οργάνων που ορίζονται με την απόφαση της υποπερ. 9 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126ΕΞ 2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498), β) σε αυτούς που ορίζονται ρητά από τους φορείς υλοποίησης ότι υλοποιούν τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και έργα συγχρηματοδοτούμενων από ενωσιακούς πόρους προγραμμάτων, γ) στους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων-Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων, των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 4914/2022 (Α΄61) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΑΕ, των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Ευθύνης και των Φορέων Χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ενωσιακούς πόρους και από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

2. Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 35, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των κριτηρίων της ως άνω απόφασης, και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δύνανται να λάβουν την επιπλέον ανταμοιβή. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμόδιου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

3. Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω ανταμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ανά έτος.

 • Στο σύστημα κινήτρων πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι και όχι οι οριζόμενοι στην παρ. 1, οι οποίοι είναι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι με το «Ελλάδα 2.0». Επιπλέον, στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι Υπηρεσίες/ Διευθύνσεις/Τμήματα Προγραμματισμού, που εκ του νόμου, των αρμοδιοτήτων και των οργανισμών συμμετέχουν στην υποβολή, έγκριση, παρακολούθηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ενωσιακούς πόρους και από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου καθώς επίσης και χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ) και αμιγώς χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως HORIZON). Η υποβολή, έγκριση, παρακολούθηση και υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων απαιτεί υψηλού επιπέδου δεξιότητες και η θέσπιση συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις αναφέρονται μόνο στην υλοποίηση και πρέπει να συμπεριλάβουν τον σχεδιασμό και την υποβολή, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων.

 • 24 Μαΐου 2022, 14:31 | Κωνσταντίνος Ασίκης

  Τα άρθρα 24, 25 και 26 αναφέρονται στο Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο αντίστοιχα:
  – με τα Ετήσια Σχέδια Δράσης
  – με την υλοποίηση έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  – με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων

  Ενώ τα συγκεκριμένα άρθρα επιχειρούν να δώσουν κίνητρα για την υλοποίηση έργων αιχμής, κρίσιμων για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, εμφανίζουν μια σειρά ασαφειών και παραλείψεων, με την πιο εξόφθαλμη από αυτές την εξής:

  Στην αναφορά τους σε μια σειρά υπηρεσιών δυνητικών δικαιούχων του επιδόματος, παραλείπουν τις Υπηρεσίες Προγραμματισμού, οι οποίες εξ ορισμού, εκ του Νόμου και εν τοις πράγμασι επωμίζονται το συντριπτικά μεγαλύτερο βάρος

  – και των Στρατηγικών και Προγραμματικών Σχεδίων, καθώς έχουν την ευθύνη του μεσοπρόθεσμου και ετήσιου Επιχειρησιακού Προγραμματισμού
  – και της ωρίμανσης, Διαχείρισης και Υλοποίησης των έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», των Εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
  – και την επίτευξη των Δημοσιονομικών Στόχων, καθώς αποτελούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την Στοχοθεσία και το κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης.

  Οι υπηρεσίες Προγραμματισμού, λόγω των ως άνω θεσμικών ρόλων τους, αποτελούν τις κατεξοχήν υπηρεσίες αιχμής του δημόσιου τομέα, κομβικής σημασίας για τους στόχους του νομοσχεδίου, της δημόσιας διοίκησης και κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας.

  Η οριζόντια δράση τους μάλιστα,τις εμπλέκει σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς όπως τις υποδομές, την αγροτική ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή, την οικονομική, αστική και κοινωνική ανάπτυξη, τις πολιτικές ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, τις αναπτυξιακές συμπράξεις, τα επενδυτικά σχέδια, τα καινοτόμα έργα, την εξωστρέφεια.

  Απαιτεί επίσης το να συντονίζουν και να παρακολουθούν όλες τις υπόλοιπες υπηρεσιακές μονάδες στη λειτουργία, την υλοποίηση των σχεδίων και την επίτευξη των στόχων.

  Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλους τους θεσμούς που εμπεριέχουν επιβραβεύσεις για επιτυχημένες πολιτικές, επιδεικτικά έργα, υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, οι Υπηρεσίες Προγραμματισμού είναι αυτές που έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

  Κατόπιν τούτων, με την παρούσα μορφή του νομοσχεδίου παρατηρείται η απόλυτη στρέβλωση των ίδιων του των προγραμματικών στόχων, καθώς τίθεται εκτός (ή υπό αμφισβήτηση) η κύρια υπηρεσιακή μονάδα με το οικείο αντικείμενο, ήτοι η μονάδα Προγραμματισμού.

  Επίσης, προκύπτει δευτερογενώς και μία ακόμη σημαντική παράλειψη των εν λόγω άρθρων, η αναφορά δηλαδή στο είδος των έργων, διότι από αυτό εξαρτάται και ποιες υπηρεσίες θεωρούνται εμπλεκόμενες.

  Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ως «Έργα» όχι μόνο τις υποδομές, αλλά και τις άυλες δράσεις, στις οποίες μάλιστα δίνει ισοδύναμη βαρύτητα, γεννάται η απορία εάν το νομοσχέδιο είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τη διεθνή πρακτική, ή – καθώς φαίνεται – περιορίζει την έννοια του όρου μόνο στις υποδομές. Διότι δεν γίνεται πουθενά αναφορά σε υπηρεσίες που ασχολούνται με λ.χ. με τη βιώσιμη κινητικότητα, τις πολιτικές κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, κλπ.

  Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του νομοσχεδίου και η σχέση του με το παραγωγικό τμήμα του δημόσιου τομέα, και για να μην δημιουργηθούν εξαιρετικά διχαστικά και άδικα παραγόμενα, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο:

  – Στο άρθρο 25 «Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων», να περιληφθούν ονομαστικά, με προτεραιότητα αναφοράς και ιδιαίτερη επισήμανση, οι υπηρεσίες Προγραμματισμού.

  – Στο ίδιο άρθρο θα πρέπει να γίνει καλύτερη διατύπωση, ώστε να διευκρινιστεί εάν περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών, ή μόνο αυτοί που εμπλέκονται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

  – Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί, εάν με τον όρο «τεχνικές υπηρεσίες» εννοούνται όλες οι υπηρεσίες τεχνικού αντικειμένου ή μόνο όσες φέρουν αυτό το όνομα.

  – Τέλος, εάν θα συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων (π.χ. καθήκοντα επίβλεψης).

  – Να περιληφθούν στα κατάλληλα άρθρα (24, 25 ή 26) όλες οι υπηρεσίες που συμβάλλουν στους στόχους του νομοσχεδίου, είτε με θεματική ταξινόμηση ανά τομέα ευθύνης (λ.χ. κοινωνική πολιτική, βιώσιμη κινητικότητα, κλπ.), είτε με ταξινόμηση επιπέδου Διοίκησης (λ.χ. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, κλπ.).

  Θεωρούμε ότι εάν δεν ενσωματωθούν εγκαίρως αυτές οι αλλαγές, το εν λόγω νομοσχέδιο θα πετύχει το ακριβώς αντίθετο από το στόχο του, δηλαδή αντί να δώσει κίνητρα για την εμπροσθοβαρή ανάπτυξη της χώρας, θα δημιουργήσει σοβαρές αδικίες, στρεβλώσεις και βαθύ διχασμό στους κόλπους του Δημόσιου Τομέα.

  Διότι ακόμα και εάν στο πνεύμα του νομοσχεδίου είναι η συμπερίληψη των παραπάνω υπηρεσιών, ο διττός τρόπος διατύπωσης, με επιλεκτική ονομαστική αναφορά κάποιων υπηρεσιών και ασαφή και αφηρημένη αναφορά στις λοιπές υπηρεσίες, δημιουργεί τεράστια περιθώρια εσφαλμένης και στρεβλής εν τέλει εφαρμογής.

 • 24 Μαΐου 2022, 12:49 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

  Ζητάμε στο άρθρο αυτό, στην παρ. 1, να συμπεριληφθούν ρητά οι υπάλληλοι των ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟΑ που υλοποιούν και εποπτεύουν έργα μέσω αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 24/2019, τον Ν. 4858/21, τις Υπουργικές Αποφάσεις Αυτεπιστασίας και τις Αποφάσεις ορισμού ομάδων επιβλεπόντων.

  Η Αρχαιολογική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) υλοποιεί έργα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά τους και τον υποδειγματικό τρόπο εκτέλεσής τους με την επιτυχημένη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Πρόκειται για τη μόνη Υπηρεσία του Δημοσίου που υλοποιεί αποκλειστικά έργα επί μνημείων με αρχαιολογική αυτεπιστασία, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Αρχαιολογικό Νόμο. Από τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων έως την πρόσληψη του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, την εργασία των συνεργείων, τους διαγωνισμούς, τις προμήθειες, την παρακολούθηση των έργων και των υποέργων, όλα αυτά βαρύνουν τους αρχαιολόγους και συναφείς επιστημονικές ειδικότητες που είναι στις επιτροπές επιβλεπόντων των έργων, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Αυτεπιστασίας, πλέον των λοιπών καθηκόντων τους. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ αυτή τη στιγμή υλοποιούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με αυτεπιστασία 311 έργα προϋπολογισμού 312 εκ. €, στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 62 έργα προϋπολογισμού 134 εκ. €, στο Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη 49 υποέργα προϋπολογισμού περίπου 3,5 εκ. €, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 96 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6,5 εκ. €.

  Το επιστημονικό προσωπικό της ΓΔΑΠΚ εκτελεί επί δεκαετίες έργα με αυτεπιστασία, πλάι στα λοιπά του καθήκοντα, χωρίς καμία έξτρα αμοιβή, χωρίς καν τη νόμιμη αμοιβή για τις ώρες υπερωριακής απασχόλησής του. Ιδιαίτερα οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΔΑΠΚ και οι Τμηματάρχες επιβαρύνονται υπέρμετρα με υπερεργασία, καθώς εποπτεύουν και υλοποιούν συχνά διψήφιο αριθμό έργων και υποέργων! Η συμπερίληψη των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στη ρύθμιση είναι η στοιχειώδης αναγνώριση για το έργο που έχει επιτελέσει το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του ΥΠΠΟΑ για δεκαετίες.

 • 24 Μαΐου 2022, 11:37 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

  Παράγραφος 1.
  Η έννοια της «υλοποίησης έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων» είναι ευρεία και γενική και περιλαμβάνει από το σχεδιασμό μέχρι και την ολοκλήρωση μιας δράσης. Για την αποφυγή παρερμηνείας προτείνεται η φράση «υλοποίηση» να γίνει «σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός και υλοποίηση». Εναλλακτικά, να χρησιμοποιηθεί η λέξη «εμπλοκή», κατ’ αναλογία με τα έργα του «Ελλάδα 2.0».

  Παράγραφος 2.
  Αναφέρεται ότι ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 35. Αν η αναφορά είναι για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο θα πρέπει να διορθωθεί καθώς (μάλλον) αφορά στην παρ. 8 του άρθρου 50.

  Παράγραφος 3.
  Μετά από μια δεκαετία μισθολογικής απαξίωσης και με δεδομένο ότι οι υψηλοί στόχοι απορρόφησης στα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν επιτευχθεί, το σύνολο της ανταμοιβής πρέπει παράλληλα να επιβραβεύει και να αποτελεί κίνητρο. Το όριο του 15% δεν είναι αντάξιο της προσπάθειας μας. Προτείνουμε μεγαλύτερο ποσοστό επί του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και αυτό να μην υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

 • 23 Μαΐου 2022, 10:32 | Ρουλα

  Αναφορικά με τους ΟΤΑ α’ βαθμού, η Δ/νση Προγραμματισμού και ιδίως το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι η αρμόδια για τον συνολικό σχεδιασμό, την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας στα εν λόγω προγράμματα ήτοι, ανταπόκριση σε προσκλήσεις, υποβολή Τεχνικών Δελτίων, αξιολόγηση για τη Διαχειριστική Επάρκεια κ.α όπου αυτά αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ διεργασίες προκειμένου να ενταχθούν τα προγράμματα προς υλοποίηση, με ομαλότητα και ορθότητα στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχεδιασμό των Δήμων και των επιμέρους υπηρεσιών τους. Εξάλλου, χωρίς τις ενέργειες των υπαλλήλων των ως άνω υπηρεσιών, που διέπονται από εξειδίκευση και άριστη τεχνογνωσία, η υλοποίηση των προγραμμάτων θα ήταν άτοπη. Ως εκ τούτου, οι επιτελικές αυτές υπηρεσίες όχι μόνο δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα ωφελήματα του άρθρου 25 του Σ/Ν, αλλά μάλλον να τεθεί ως προτεραιότητα, η έμπρακτη αναγνώριση της υπεραξίας που παράγεται από την δράση των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτές.

 • 21 Μαΐου 2022, 11:57 | Μαρια

  Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, που είναι και αρμόδιες βάσει του ΟΕΥ.

 • 21 Μαΐου 2022, 11:47 | Dimotikos

  Στις υπηρεσίες του άρθρου 25 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες προγραμματισμού καθώς και μεμονωμένοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που είτε βάσει του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ είτε εμπειρίας είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του Ελλάδα 2.0 ή/και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων π.χ ΕΣΠΑ ή αμιγώς χρηματοδοτούμενων από πόρους της ΕΕ π.χ. HORIZON.

 • 20 Μαΐου 2022, 15:11 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΝΗΣ

  Στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του άρθρου 25 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα Τμήματα Πληροφορικής (ΤΠΕ) των ΟΤΑ Α βαθμού, που αν και υποστελεχωμένα, εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων Πληροφορικής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (βλ. «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT)» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» που είναι ήδη σε ανοιχτή διαβούλευση) και γενικά έχουν συνδράμει, τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, τα μέγιστα στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του κράτους.

 • 20 Μαΐου 2022, 12:47 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ

  Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Ηπείρου, συμμετέχουμε στην παρούσα διαβούλευση σχεδίου νόμου καταθέτοντας το παρακάτω σχόλιο σχετικά με τις ρυθμίσεις του άρθρου 25:

  Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει άμεση αναφορά των ρυθμίσεων του άρθρου 25 στις οργανικές μονάδες αναπτυξιακού προγραμματισμού της αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το περιφερειακό επίπεδο η επίτευξη των στόχων συγχρηματοδοτούμενων έργων από ευρωπαϊκούς πόρους υπάγεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (αρθ.186 ν.3852) στον τομέα του Προγραμματισμού των ΟΤΑ β΄ βαθμού (Περιφέρειες).
  Το επιχείρημά μας εδράζει σε 2 επιμέρους σκέλη που αφορούν στην επίτευξη στόχων κατά την υλοποίηση έργων από συγχρηματοδοτούμενους ή αμιγώς ευρωπαϊκούς πόρους.

  1.Ορισμός Αρμόδιας Οργανικής Μονάδας Τομέα Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήτοι σύμφωνα με το Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225 Α΄) όπως ισχύει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.), ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με την απόφαση ορισμού και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν.4922/2022) ο ΕΦΔ «ενεργεί υπό την ευθύνη Διαχειριστικής Αρχής ή εκτελεί λειτουργίες ή καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής» (αρ.2, στ.11) και ασκεί καθήκοντα Διαχειριστικής Αρχής, υπό την ευθύνη και την εποπτεία της, για πράξεις των Προγραμμάτων που λαμβάνουν στήριξη από τα Ταμεία (αρ.7, παρ.2).

  2.Υλοποίηση από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) ως αρμόδια υπηρεσία, πλήθους ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών (HORIZON, COSME, ERASMUS) και διαπεριφερειακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων (INTERREG) με Προϋπολογισμούς που το σύνολό τους είναι άμεσα συγκρίσιμο με το ύψος των ΚΑΠ (επενδυτικό σκέλος) της ΠΔΕ.

  Γι΄ αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι θα πρέπει εκ του νόμου να υπάρχει πρόβλεψη για την συμπερίληψη των οργανικών μονάδων προγραμματισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης στους φορείς που καθιερώνονται στο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής. Επιπλέον, είναι σαφές ότι οι λειτουργίες αυτών των μονάδων έχουν ιδιαίτερα επιχειρησιακό χαρακτήρα και άρα συνδέονται με την μέτρηση αποτελεσμάτων (αποδοτική διοίκηση) στο πνεύμα του παρόντος νομοσχεδίου. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την επιχειρηματολογία μας ώστε να αποφευχθεί τυχόν δυσμενής διάκριση σε βάρος μας.

  Σημειώνουμε τέλος ότι τα ίδια επιχειρήματα αποτελούν τον κεντρικό άξονα στα σχόλια επί του άρθρου 25 του παρόντος Ν/Σ και άλλων συναδέλφων μονάδων προγραμματισμού της αυτοδιοίκησης, γεγονός που καταδεικνύει τη σύμπνοια των συναδέλφων που υπηρετούν σε αντίστοιχες μονάδες.

  Οι Υπάλληλοι της
  Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας & της Περιφέρειας Ηπείρου

 • 19 Μαΐου 2022, 22:19 | Θεοφάνης Παπαδόπουλος

  Προτείνουμε την τροποποίηση της φράσης «…των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 4914/2022 (Α΄61)» σε «…των Ειδικών Υπηρεσιών των άρθρων 5 και 6 του ν. 4914/2022 (Α’61)» ή εναλλακτικά «…των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, των ΤΑΜΕΥ και του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του ν. 4914/2022 (Α΄61)»
  καθώς τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4914/2022 δεν περιλαμβάνουν μόνο Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ αλλά την Ειδική Υπηρεσία των ΤΑΜΕΥ (ήτοι την ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ της παρ. 4 (α) και 4 (δ) του άρθρου 5 του ν. 4914/2022).

 • 19 Μαΐου 2022, 15:16 | ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΠΑΣΙΔΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 25
  Τα Τμήματα Προγραμματισμού της χώρας ασχολούνται κυρίως με την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας στα συγχρηματοδοτούμενα και λοιπά προγράμματα (Ενημέρωση για τις «ανοικτές» προσκλήσεις Κωδικοποίηση, Υποβολή Τεχνικών Δελτίων, Συγκέντρωση των δικαιολογητικών-εγκρίσεις, υποβολή στα σχετικά πληροφοριακά συστήματα, ενέργειες για τη Διαχειριστική Επάρκεια κλπ) και ελάχιστα στη χώρα και με την υλοποίηση. Το νομοθέτημα αναφέρεται μόνο στην υλοποίηση και όχι στον σχεδιασμό και στην υποβολή και αυτό αδικεί τις κατεξοχήν αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν τεχνογνωσία των διαδικασιών και συμβουλεύουν και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες για τους χρηματοδοτικούς πόρους. Ο σημερινός σχεδιασμός της πλειοψηφίας των τεχνικών δελτίων έχει σημείο αναφοράς μόνο για τον επεύθυνο έργου, δηλαδή αυτόν που θα υλοποιήσει το έργο και αυτό δεν επιτρέπει να εμφανίζεται ο αφανής ήρωας δηλαδή αυτός που πραγματοποιεί όλη την εργασία πριν την υλοποίηση (σχεδιασμό-υποβολή). Ο μοναδικός τρόπος απόδειξης είναι η συνημμένη στο τεχνικό δελτίο αίτηση με τα δικαιολογητικά. Παρακαλώ όλα τα παραπάνω να ληφθούν υπόψιν ώστε με το παρόν νομοθέτημα να αρθεί μια μακροχρόνια αδικία εις βάρος των τμημάτων Προγραμματισμού και Οργάνωσης της χώρας (τουλάχιστον αυτών που καταθέτουν προτάσεις) και δεν αποτελούν τις ελάχιστες εξαιρέσεις αυτών που δεν έχουν κατάλληλη στελέχωση για να υποβάλλουν προτάσεις.

 • 19 Μαΐου 2022, 14:51 | ΕΛΠΑΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

  Τα Τμήματα Προγραμματισμού της χώρας ασχολούνται κυρίως με την υποβολή φακέλων υποψηφιότητας στα συγχρηματοδοτούμενα και λοιπά προγράμματα (Ενημέρωση για τις «ανοικτές» προσκλήσεις Κωδικοποίηση, Υποβολή Τεχνικών Δελτίων, Συγκέντρωση των δικαιολογητικών-εγκρίσεις, υποβολή στα σχετικά πληροφοριακά συστήματα, ενέργειες για τη Διαχειριστική Επάρκεια κλπ) και ελάχιστα στη χώρα και με την υλοποίηση. Το νομοθέτημα αναφέρεται μόνο στην υλοποίηση και όχι στον σχεδιασμό και στην υποβολή και αυτό αδικεί τις κατεξοχήν αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν τεχνογνωσία των διαδικασιών και συμβουλεύουν και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες για τους χρηματοδοτικούς πόρους. Ο σημερινός σχεδιασμός της πλειοψηφίας των τεχνικών δελτίων έχει σημείο αναφοράς μόνο για τον επεύθυνο έργου, δηλαδή αυτόν που θα υλοποιήσει το έργο και αυτό δεν επιτρέπει να εμφανίζεται ο αφανής ήρωας δηλαδή αυτός που πραγματοποιεί όλη την εργασία πριν την υλοποίηση (σχεδιασμό-υποβολή). Ο μοναδικός τρόπος απόδειξης είναι η συνημμένη στο τεχνικό δελτίο αίτηση με τα δικαιολογητικά. Παρακαλώ όλα τα παραπάνω να ληφθούν υπόψιν ώστε με το παρόν νομοθέτημα να αρθεί μια μακροχρόνια αδικία εις βάρος των τμημάτων Προγραμματισμού και Οργάνωσης της χώρας (τουλάχιστον αυτών που καταθέτουν προτάσεις) και δεν αποτελούν τις ελάχιστες εξαιρέσεις αυτών που δεν έχουν κατάλληλη στελέχωση για να υποβάλλουν προτάσεις.

 • 19 Μαΐου 2022, 11:39 | Ματίνα Ξ.

  Με δεδομένη τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού, για να είναι ουσιαστικό το σύστημα κινήτρων, θα πρέπει η ανταμοιβή, να ορίζεται σε 25% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου, αλλιώς χάνεται η έννοια του κινήτρου.

 • 18 Μαΐου 2022, 15:46 | Β.Ν.

  Με δεδομένο ότι επιδιώκεται η θεσμοθέτηση ενός ουσιαστικού και αποτελεσματικού συστήματος κινήτρων για τους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε δράσεις του ΕΣΑΑ και του ΕΣΠΑ, θα πρέπει η ανταμοιβή να ορίζεται στο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και να μην υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

 • 18 Μαΐου 2022, 14:11 | Χρύσα Λιάπη

  Οι στόχοι που «πιάνουν» τα στελεχη των υπηρεσιών ΕΣΠΑ και αντίστοιχων υπηρεσιών, οφείλονται στο «τρέξιμο » και στην εργασία των στελεχών στις υπηρεσίες υλοποίησης των έργων. Χωρίς αυτούς και τις δικές τους αποτελεσματικές ενέργειες και εργασλία δεν μπορεί να πιαστεί ο στόχος, που τελικά τον καρπόνετε κάποιος άλλος. Πρέπει λόιπόν να υπάρχει ανταμοιβή αναγνώριση και κίνητρο οικονομικό, σε όλα τα στελέχη που ανήκουν στην αλησίδα για την υλοποίηση ενός έργου. Υπηρεσίες και Ειδικές Υπηρεσίες έργων, μελετών και προγραμματισμού του Υπουργειου Υποδομών και των εποπτευόμενων φορέων τους πρέπει να συμπεριληφθούν στο παρόν νομοσχέδιο, καθώς και έργα που χρηματοδοτούνται απο το ΠΔΕ, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός τους.

 • 18 Μαΐου 2022, 12:57 | ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΙΝΙΑΣ

  Στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του άρθρου 25 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα Τμήματα Πληροφορικής και Ψηφιακών Υπηρεσιών, τα οποία εμπλέκονται τόσο στη συγγραφή Τεχνικών Εκθέσεων και Μελετών όσο και στην υλοποίηση «Ψηφιακών», συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και έργων!

 • 17 Μαΐου 2022, 19:25 | I.A.

  Επειδή ο αριθμός των υπαλλήλων που ασχολούνται με δράσεις του ΕΣΑΑ και του ΕΣΠΑ είναι αρκετά μεγάλος, για να είναι ουσιαστικό το σύστημα κινήτρων, θα πρέπει η ανταμοιβή, να είναι πλησίον του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και να μην υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.
  Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω ανταμοιβή θα πρέπει να είναι κοντά στα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ ανά έτος.

 • 17 Μαΐου 2022, 10:59 | Μαρία Γ.

  Δε νομίζω ότι είναι σωστό να δημιουργούνται υπάλληλοι 2 ταχυτήτων.

  Καλό είναι ειδικά τα χρηματικά κίνητρα να δίνονται σε όλους ή έστω σε όλες τις υπηρεσίες.

  Ναι είναι σημαντικό το Ελλάδα 2.0 αλλά και οι υπόλοιπες εργασίες των υπαλλήλων δεν είναι σημαντικές ή επείγουσες?

  Εξάλλου για να μπορέσουν οι άμεσα εμπλεκόμενοι υπάλληλοι με το Ελλάδα 2.0 να ανταποκριθούν, σίγουρα όλοι οι υπόλοιποι δημόσιοι έμμεσα έχουν στηρίξει τους πρώτους και ως εκ τούτου ας έπερναν και οι υπόλοιποι έστω το μισό από αυτό το Bonus!

 • 16 Μαΐου 2022, 18:45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ

  Στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του άρθρου 25 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι Υπηρεσίες/Διευθύνσεις Προγραμματισμού, που εκ του νόμου, των αρμοδιοτήτων και των οργανισμών των ΟΤΑ Α’, συμμετέχουν στην υποβολή, έγκριση, παρακολούθηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ενωσιακούς πόρους και από πόρους του του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου καθώς επίσης και από χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα όπως HORIZON, ERASMUS+ κλπ.

 • 15 Μαΐου 2022, 10:15 | Κώστας Πετσίνης

  Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον μετασχηματισμό του ψηφιακού κράτους τα τελευταία 25 χρόνια λειτουργίας της.
  Όμως το νεοεισερχόμενο ανθρώπινο δυναμικό υπο-αμοίβεται, αφού δεν παίρνει την προσωπική διαφορά που παίρνει η πλειοψηφία των παλιών υπαλλήλων.
  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένταση ανάμεσα στους υπαλλήλους ενώ παράλληλα δημιουργείται και κύμα φυγής από τους νέους που δεν
  παίρνουν την προσωπική διαφορά. Η ανακοίνωση του μπόνους στο 15%, με όλες τις κρατήσεις, δεν είναι ικανό να αναστείλει το κύμα φυγής, αν δεν δοθεί
  η προσωπική διαφορά και στους νέους.

 • 15 Μαΐου 2022, 10:25 | Γιάννης Μιχάλας

  Όταν ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού ξεπερνά το 10%, η ανακοίνωση εισαγωγής μπόνους στους υπαλλήλους, σε επίπεδο από 0 έως 15% το μέγιστο, είναι απλά για γέλια και δεν φτάνει να καλύψει ούτε την τιμαριθμική αύξηση των προϊόντων.
  Αυξήστε το μπόνους στο 25% τουλάχιστον και χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις, αν θέλετε οι υπάλληλοι να έχουν ένα πραγματικό κίνητρο να εργαστούν παραπάνω. Αλλιώς για 80 έως 120 ευρώ καθαρά παραπάνω το μήνα, δεν θα δείτε σχεδόν καμία αλλαγή στην απόδοση των υπαλλήλων.

 • 12 Μαΐου 2022, 15:58 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ

  Να γίνει σαφής αναφορά ποιοι υπάλληλοι δικαιούνται την πρόσθετη ανταμοιβή για την εμπλοκή τους σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας <> γιατί πολλοί φορείς του Δημοσίου επιλέγουν να ορίσουν υπαλλήλους με σύμβαση έργου τα λεγόμενα golden μπλοκάκια τα οποία αμείβονται ήδη με παχυλούς μισθούς και μάλιστα σε βάρος υπαλλήλων που είναι χρόνια στο ενιαίο μισθολόγιο με πενιχρούς μισθούς.

 • 12 Μαΐου 2022, 09:03 | Γιαννης

  Ετήσιο σχέδιο δράσης…μάλλον οι δημιουργοί του συγκεκριμένου νόμου έχουν μείνει σε άλλη εποχή!! Θα ήθελα να σκεφτούν αν το ετήσιο σχέδιο δράσης(το οποίο ορίζεται πριν τον ερχομό του χρόνου…Νοέμβριο-Δεκέμβριο) για το έτος 2019…που έγινε (επειδή και σήμερα γίνονται ετήσια σχέδιο δράσης και στοχοθεσίες δίχως βεβαια καποια επιπλέον αμοιβη) θα είχε προβλέψει τις εργασίες ή θα ήταν ίδιοι οι στόχοι και οι απαιτήσεις απο τους δημοσίους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του έτους. Θέλετε να πούμε για το 2020; το 2021; ή ακόμα και το 2022; Εφόσον τον ιδιώτη τον έχουμε φανταχτερό παράδειγμα γιατί δεν υιοθετούμε τα στοιχεία του που είναι θετικά για τους υπαλλήλους; Το κίνητρο-μπόνους-επιπλέον αμοιβή να είναι με το μήνα!! Οι ανάγκες και οι στόχοι, τη συγκεκριμένη εποχή, δεν μπορεί γίνονται με απαρχαιωμένο τρόπο σκέψης θα καταρτίζεται ενα ετήσιο σχέδιο δράσης….και βάση αυτού θα κινείται όλος ο δημόσιος άξονας; Οι απαιτήσεις και η στοχοθεσία είναι ενα δυναμικό χαρακτηριστικο ή πιο σωστά θα πρέπει να είναι. Με το μήνα η στοχοθεσία ανάλογα με τις απαιτήσεις που προκύπτουν και το μπόνους επίσης με το μήνα.
  Το ποσοστό του μπόνους…70-80€ το μήνα;; δεν θα ήθελα να το σχολιάσω καθόλου!! Ένα είναι σίγουρο, ότι θα πρέπει να αυξηθεί!! Ας παραδειγματιστούμε πάλι από τον ιδιωτικό τομέα που σε πολλές περιπτώσεις το μπόνους ξεπερνάει ακόμα και το μηνιαίο μισθό τους.
  Αφού ο δημόσιος τομέας είναι απαρχαιωμένος, ευθύνεται για όλα τα δεινά του κόσμου και ο ιδιώτης είναι ο άριστος με τα εξαίρετα στελέχη, που πολλές φορές τα καλούμε με όρους και αμοιβή ιδιωτικού κλάδου να εργάζεται δίπλα σε δημοσίους συναδέλφους ή και να προΐσταστε αυτών να παραδειγματιζόμαστε και στα θετικά των υπαλλήλων.
  Αύξηση μπόνους και όχι 70€/μήνα που αντιστοιχεί..(αν αναφέρεις σε ιδιωτικό υπάλληλο μπόνους 70€ θα γελάει) και να γίνεται μηνιαία η μέτρηση των απαιτούμενων στόχων και η καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος!!

 • 11 Μαΐου 2022, 22:04 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

  Η πληρωμές των έργων υποθέτω θα γίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και για αυτό το λόγω δεν συμπεριλαμβάνονται στο Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ.

 • 11 Μαΐου 2022, 15:15 | Δημήτρης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτείνω να προστεθεί το Ή διαζευτικό στον τίτλο και στο κείμενο και να γίνει: «σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ή/και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή/και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων αμιγώς από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΟΧ»

 • 11 Μαΐου 2022, 15:34 | ΣΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

  στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του άρθρου 25 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες προγραμματισμού ή άλλων υπηρεσιών ή μεμονωμένων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που εκτός από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα π.χ. ΕΣΠΑ να ασχολούνται και με αμιγώς χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ.Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως HORIZON). Η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων απαιτεί υψηλού επιπέδου διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

 • 11 Μαΐου 2022, 10:25 | KΟΣΜΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ

  Στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του άρθρου 25 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι υπηρεσίες προγραμματισμού, που εκ του νόμου και των αρμοδιοτήτων τους συμμετέχουν στην υποβολή, έγκριση και υλοποίησή συγχρηματοδοτούμενων δράσεων