Άρθρο 33 Κίνητρα για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΚΠΑ- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4440/2016 και παρ. 6 άρθρου 51 ν. 4622/2019

 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16, συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του ΕΣΚ και αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη, καθώς και την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Για την αξιολόγηση των αιτημάτων των φορέων, καθώς και την τεκμηρίωση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, συνεκτιμάται η προσκόμιση από τον φορέα πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης. Επίσης, γνωμοδοτεί για αιτήματα υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, για αιτήματα υπαλλήλων για απόσπαση ή μετάταξη για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, για την ανακατανομή του προσωπικού σε υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από αναδιάρθρωση υπηρεσιών, συγχώνευση φορέων ή μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φορέων και εν γένει για ζητήματα σχετικά με την πολιτική κινητικότητας και τη στελέχωση του Δημοσίου. Επιπλέον, η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αποφασίζει για τη μετάταξη υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης.».».

2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί προγραμματισμού προσλήψεων, προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Μέχρι το τέλος του μηνός Μαΐου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό του άρθρου 3 του ν. 4590/2019, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη για το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στο πλαίσιο των προσχεδίων δράσης τους. Στις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτομέας S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από το αρμόδιο για τους Ο.Τ.Α. Υπουργείο, στο Υπουργείο που είναι αρμόδιο για τα θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού του δημοσίου. Τα αιτήματα κάθε Υπουργείου συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει: (α) Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του, βάσει των αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού, (β) τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα, (γ) τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, (δ) το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος και (ε) τις ανάγκες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κινητικότητας. Για την τεκμηρίωση αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού της περ. (α) συνεκτιμάται η προσκόμιση από τον φορέα πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.».

 • 24 Μαΐου 2022, 19:35 | Δ.Α.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Υπάρχουν πολλές αοριστίες σχετικά με τα ζητήματα στα οποία
  γνωμοδοτεί η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και θα πρέπει να αποσαφηνιστούν. Επίσης, αναφέρεται ότι «..για την αξιολόγηση των αιτημάτων των φορέων, καθώς και την τεκμηρίωση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, συνεκτιμάται η προσκόμιση από τον φορέα πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.», χωρίς να δίνονται εξηγήσεις για τις περιπτώσεις όπου ο συγκεκριμένος φορέας δεν διαθέτει το εν λόγω πιστοποιητικό.

 • 18 Μαΐου 2022, 10:23 | Ria k

  Θα πρέπει να ενταχθούν στο ΕΣΚ και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης . Η μη ένταξη τους δημιουργεί ανισότητα και αδικία σε βάρος τους, διότι ενώ έχουν τις ίδιες ευθύνες, τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο, στερούνται ενός δικαιώματος που όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι το έχουν.
  Με αυτό που συμβαίνει δεν δίνετε η δυνατότητα στους υπαλλήλους να εξελιχθούν , να θέσουν νεους στόχους και να έχουν κίνητρα για να βελτιώσουν την απόδοση τους.

 • 18 Μαΐου 2022, 10:35 | ΦΑΝΗ Λ

  Να επισημανθεί μια ανισότητα που υπάρχει για τους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ , τα οποία είναι εκτός Γενικής Κυβέρνησης. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο ΕΣΚ.
  Μπορούν όμως να δέχονται υπαλλήλους μέσω κινητικότητας.
  Συνεπώς οι υπηρετούντες υπάλληλοι σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στερούνται ενός δικαιώματος που έχουν οι υπόλοιποι Δημόσιοι υπάλληλοι ,με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υπάλληλοι δυο ταχυτήτων .

 • 18 Μαΐου 2022, 10:33 | VIVI S.

  Οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ που είναι εκτός Γενικής Κυβέρνησης δεν δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στο ΕΣΚ
  Μπορούν να μετακινηθούν μόνο κατα παρέκκλιση. Αυτό δημιουργεί ανισότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, με του οποίους κατά τα αλλά έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 • 17 Μαΐου 2022, 21:25 | Παρασκευή Π

  Ενώ τα ΝΠΔΔ εκτός γενικής κυβέρνησης έχουν το δικαίωμα να δεχτούν προσωπικό μέσω του ΕΣΚ , οι υπάλληλοί τους και συγκεκριμένα των Επιμελητηρίων δεν μπορούν να μετακινηθούν (παρά μόνο με απόσπαση με κατά παρέκκλιση διατάξεις),με τη δικαιολογία ότι ο φορέας δεν ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση .

  Αυτό έχει δημιουργήσει μία αδικία σε βάρος μίας μερίδας δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στις υπηρεσίες τους σε βαθμό ομηρίας. Ενώ έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και ευθύνες με τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δημοσίου , αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο , δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα επομένως καταπατάται αυθαίρετα κάθε αρχή περί δίκαιης και ίσης αντιμετώπισης όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

  Δεν είναι δύσκολο να λυθεί το πρακτικό πρόβλημα που προκύπτει με τη μεταφορά πιστώσεων των μεταταγμένων υπαλλήλων από μη φορέα σε φορέα της γενικής κυβέρνησης, ειδικά όταν πρόκειται για εποπτευόμενους και επιχορηγούμενους φορείς υπουργείων , έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΚ ισότιμα και οι υπάλληλοι φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης .

  Eυχαριστώ