Άρθρο 45 Αποδοχές Συμβούλου Ακεραιότητας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 29 ν. 4795/2021

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Η θέση του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι πλήρους απασχόλησης. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο υπάλληλος που έχει επιλεγεί σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας τοποθετείται στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας του φορέα για τον οποίο έχει επιλεγεί, εφόσον ανήκει οργανικά σε αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ο υπάλληλος που επιλέγεται σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας αποσπάται στη Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας χωρίς να καταλαμβάνει οργανική θέση κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019 (Α` 133) και στη συνέχεια τοποθετείται στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας του φορέα υποδοχής. Ο ανωτέρω υπάλληλος διατηρεί το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).».

 • 24 Μαΐου 2022, 12:56 | Ελένη Ρ.

  Οι πιστοποιηθέντες με τον τίτλο του Συμβούλου Ακεραιότητας (Σ.Α) έχουν επίγνωση των καθηκόντων όσο και του απαιτητικού του ρόλου,ο οποίος πρέπει να συνοδεύεται από επίδομα θέσης ευθύνης, ώστε να ασκεί με αμεροληψία τα καθήκοντά του.Η στήριξη του θεσμού αυτού πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό επίδομα, αλλά και να στελεχώνεται από πιστοποιημένους Σ.Α.

 • 24 Μαΐου 2022, 09:10 | Γιώργος Σ.

  Οι θέσεις ευθύνης πρέπει να αμείβονται!!!
  Με ποιά λογική ο Σύμβουλος Ακεραιότητας θα έχει «…κατά πλάσμα δικαίου λογισμό της θητείας σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας ως θητεία σε θέση προϊσταμένου επιπέδου τμήματος, χωρίς την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος…» ;;;
  Σας παρακαλώ δείτε το ξανά διότι στερείται λογικής η μεθόδευση να είναι τύποις Προϊστάμενος, αλλά στην πράξη χωρίς απολαβές και κίνητρο…

 • 24 Μαΐου 2022, 09:02 | Κώστας Α.

  Είναι δυνατόν να ασκούνται τα καθήκοντα του Συμβούλου Ακεραιότητας χωρίς να συνδέονται με επίδομα ευθύνης; Το γεγονός ότι εξομοιώνεται ο θεσμός καθ΄όλα με τους λοιπούς προϊσταμένους στο Δημόσιο εκτός από την αμοιβή, αποτελεί ανισότητα η οποία πρέπει να αποκατασταθεί.
  Προστατεύστε τον θεσμό και δώστε κίνητρα για την προσέλκυση ικανών στελεχών.

 • 23 Μαΐου 2022, 19:23 | Απόστολος Π

  Άρθρο 45

  Εν τοις πράγμασι λόγοι ισότητας με τους Προϊσταμένους των λοιπών αυτοτελών γραφείων επιβάλλουν να δοθεί το επίδομα θέσης Προϊσταμένου.

  Διαφορετικά, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο διεκδίκησης μιας τόσο κρίσιμης και απαιτητικής θέσης.

 • 23 Μαΐου 2022, 15:57 | Θεοφάνης Ζ.

  Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας αναμένεται να είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του αυτοτελούς Γραφείου Ακεραιότητας, ιδίως μάλιστα αν ληφθεί υπόψη ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα ενταχθεί σε φορέα διαφορετικό από αυτόν όπου ανήκει οργανικά. Επιπλέον, τα καθήκοντα του Συμβούλου Ακεραιότητας λόγω του αντικειμένου τους άπτονται όλων των αντικειμένων της υπηρεσίας τοποθέτησης, τα οποία οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά για να μπορεί να διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης και να προωθεί Πολιτικές κατά της Διαφθοράς. Επιπλέον, θα έχει στοχοθεσία και η εργασία που θα αναλαμβάνει δεν θα μπορεί να διεκπεραιωθεί από ένα άτομο. Ειδικά, μάλιστα, αν ληφθεί υπόψη η στοχοθεσία που επιβάλλει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εύλογα, λοιπόν, θα απαιτηθεί στελέχωση και με άλλους υπαλλήλους, των οποίων θα έχει την ευθύνη και θα εργάζονται υπό την καθοδήγησή του. Παρέπεται ότι εκ λόγων ισότητας με τους Προϊσταμένους των λοιπών αυτοτελών γραφείων που έχουν ανάλογες ευθύνες θα μπορεί να διεκδικηθεί η επιδίκαση επιδόματος θέσης Προϊσταμένου επί τη βάση της ισότητας. Ορθότερο θα ήταν, συνεπώς, να δοθεί το επίδομα θέσης Προϊσταμένου με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, ούτως ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές διενέξεις που θα κοστίσουν σε χρήμα και χρόνο στα διάδικα μέρη και θα αποδυναμώσουν το κύρος του θεσμού.

 • 23 Μαΐου 2022, 10:51 | ΜΑΡΙΑ Β

  Άρθρο 45: Επ’ ευκαιρία της τροποποίησης του άρθρου 29 του ν.4795/2021 δέον όπως αποκατασταθεί και η στρέβλωση της παρ. 2 αυτού σύμφωνα με την οποία δεν καταβάλλεται στον Σύμβουλο Ακεραιότητας το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176):

  Η διαταξη αυτή θα οδηγήσει σε δικαστικές διενέξεις , καθώς ο Σύμβουλος Ακεραιότηας είναι ο μόνος υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του αυτοτελούς Γραφείου Ακεραιότητας , ειδικά όταν βρίσκεται σε φορέα διαφορετικο από αυτόν όπου ανήκει οργανικά. Επομένως για λόγους ισότητας με τους Προϊσταμένους των λοιπών αυτοτελών γραφείων που έχουν ανάλογες ευθύνες μπορεί να διεκδικηθεί βάσιμα η ακύρωση της διάταξης της παρ. 2 .
  Επιπλέον, το έργο του Συμβούλου Ακεραιότητας είναι πολυσχιδές , καθώς άπτεται όλων των ακτικειμένων της Υπηρεσίας , τα οποία οφείλει να γνωρίζει πολύ καλά για να μπροεί να διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης και να προωθεί Πολιτικές κατά της Διαφρθοράς. Επομένως , εν τοις πράγμασι θα χρειαστεί στελέχωση και με άλλους υπαλλήλους: Ένας ακομα λόγος για τον οποίο ο Σύμβουλος θα ασκεί , και τυπικά , καθήκοντα Προϊσταμένου . Συνεπώς , καλό θα ήταν να δοθεί το επίδομα θέσης Προϊσταμένου ήδη από την αρχή , για να μη δημιουργούνται διενέξεις που θα αποπροσανατολίζουν την δράση του και θα αποδυναμώσουν το θεσμό.Δείτε τε το κατά προτεραιότητα , σας παρακαλώ .

 • 23 Μαΐου 2022, 09:09 | ΜΑΡΙΑ Β

  Άρθρο 45: » ….Ο ανωτέρω υπάλληλος διατηρεί το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).’.:

  Όταν ο υπάλληλος είναι πχ υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών , κατά οργανική θέση , θα συμπεριληφθεί και το ΚΕΔΣ (άρθρο 26 του παρόντος Νομοσχεδίου ) στις αποδοχές του αν αποσπαστεί σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας; Διαφορετικά , εμείς που στηρίζουμε το νέο Θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότηατας και χάνουμε τα νέα επιδόματα και δεν έχουμε επίδομα Προϊσταμένου αύτοτελούς γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας….
  Μεγάλο αντικίνητρο για το Σύμβουλο Ακεραιότητας . Δείτε αν θέλετε να στηριχθεί ο νέος θεσμός ή όχι , και μην δημιουργείτε στους υπαλλήλους λάθος όραμα , αποσπώντας τους σε υπηρεσίες χωρίς μέλλον . Είναι θέμα εμπιστοσύνης απέναντι στην οργανωμένη Πολιτεία …

 • 23 Μαΐου 2022, 09:21 | ΜΑΡΙΑ Β

  Απάντηση στο από 14 Μαΐου 2022, 11:18 | Σχόλιο του Λάμπρου Καφίδα :

  Στόχος είναι να ενδυναμωθεί η θέση του Συμβούλου Ακεραιότητας και όχι το αντίθετο. Ετσι , όχι μόνο δεν πρεπει να καταργηθεί η εν λόγω διάταξη που αφορά «στον κατά πλάσμα δικαίου λογισμό της θητείας σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας ως θητεία σε θέση προϊσταμένου επιπέδου τμήματος, χωρίς την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος » όπως λέτε , αλλά αντίθετα να ληφθεί μέριμνα ώστε να καταβληθεί το επίδομα Προϊσταμένου στον Σύμβουλο Ακεραιότητας , ο οποίος θα είναι επί της ουσίας ο μόνος υπέυθυνος για την οργάνωση και λειτουργία του θεσμού , έχοντας ευθύνες ακομα και από αμέλεια (!)
  Άλλωστε η εν λόγω διάταξη, ως νεότερη και ειδικότερη εκείνης της παρ.5 άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων , θεωρώ πως θα υπερισχύσει …

 • 14 Μαΐου 2022, 11:18 | Λάμπρος Καφίδας

  Το τελευταίο εδάφιο που προστίθεται στην παρ.3 του άρθρου 29 διασφαλίζει τις αποδοχές της προσωπικής διαφοράς όσων υπαλλήλων αποσπαστούν ως Σύμβουλοι Ακεραιότητας, με την ειδική διαδικασία που προβλέπετει στο Μέρος Β’ του ν.4795/2021, καθόσον η απόσπαση αυτή διενεργείται εκτός του ενιαίου συστήματος κινητικότητας του ν.4440/2016.

  Ως προς την παρ.2 του ίδιου άρθρου που αφορά στον κατά πλάσμα δικαίου λογισμό της θητείας σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας ως θητεία σε θέση προϊσταμένου επιπέδου τμήματος, χωρίς την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι άνευ νοήματος.
  Και αυτό γιατί όπως έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει από 4/4/2017, για την επιλογή προϊσταμένων με βάση τα ειδικά κριτήρια επιλογής λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά μόνο η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου (παρ.5 άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων).

  Η διάταξη αυτή, επομένως, της παρ. 2 του άρθρου 29 θα μπορούσε να καταργηθεί προκειμένου να μην δημιουργούνται παραπλανητικές ερμηνείες και προσδοκίες στους εμπλεκόμενους περί θητείας ή επιδόματος προϊσταμένου.
  [Ομοίως, θα πρέπει να απαλειφθεί η παρόμοια πρόβλεψη που υπάρχει στον παρόν νομοσχέδιο για τους Συμβούλους Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού]

  Εφόσον είναι επιθυμητή η παροχή κινήτρων για την στελέχωση των εν λόγω θέσεων, αυτή θα μπορούσε να γίνει με τον ρητό ορισμό λειτουργίας των Γραφείων Σ.Α. σε επίπεδο τμήματος ή διεύθυνσης ή γενικής διεύθυνσης, αναλόγως ίσως της φύσης και του μεγέθους κάθε φορέα. Το τελευταίο είναι εφικτό μέσω σχετικής προσαρμογής των οργανικών διατάξεων κάθε φορέα, κατά περίπτωση, αντί θεσμοθέτησης γενικής διάταξης στο βασικό νομοθέτημα.

 • 12 Μαΐου 2022, 13:14 | Δέσποινα Δ.

  Επ’ ευκαιρία της τροποποίησης του άρθρου 29 του ν.4795/2021 δέον όπως αποκατασταθεί και η στρέβλωση της παρ. 2 αυτού σύμφωνα με την οποία :
  «2. Ο χρόνος που διανύεται σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος, ως προς όλες
  τις υπηρεσιακές συνέπειες. Στον ανωτέρω δεν καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)»

  Παρατηρείται δηλαδή το οξύμωρο ο Σύμβουλος Ακεραιότητας να έχει όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες, σημειωτέον και ευθύνες, της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος, όχι όμως και τις αντίστοιχες αποδοχές, ήτοι τη χορήγηση του επιδόματος ευθύνης που χορηγείται σε όλο το Δημόσιο για την άσκηση ανάλογων καθηκόντων.
  Το γεγονός αυτό αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη θέσης Συμβούλου Ακεραιότητας από καταρτισμένα και ικανά στελέχη του Δημοσίου, τα οποία θα επιλέξουν να διεκδικήσουν κάποια άλλη θέση ευθύνης εντός της Υπηρεσίας τους με τις ανάλογες απολαβές.

 • 11 Μαΐου 2022, 13:49 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Απαραίτητο το επίδομα θέσης ευθύνης για τον σύμβουλο ακεραιότητας για λόγους δικαιοσύνης(δίνεται σε άλλα αυτοτελή γραφεία), βαρύτητας του θεσμού-αντικειμένου αλλά και ως κίνητρο προσέλκυσης αξιόλογων στελεχών τα οποία ήδη κατέχουν θέσεις ευθύνης.

 • 11 Μαΐου 2022, 12:13 | ΜΑΡΙΑ

  Η θεση του Συμβ. Ακεραιότητας απαιτεί αυξημένες ικανότητες και γνώσεις, ενώ παράλληλα εμπεριέχει υψηλή ευθύνη ως προς το χειρισμό των υποθέσεων. Κρίσμη είναι η διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και περιστατικών διαφθοράς και απάτης. Για το λόγο αυτό ΠΡΕΠΕΙ να δίνεται επίδομα θέσης εύθυνης στο Σύμβουλο Ακεραιότητας ώστε να ασκεί με αμεροληψία τα καθήκοντά του. Μην απαξιώνετε το θεσμό κατ΄αυτόν τον τρόπο.