Άρθρο 43 Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στις ανεξάρτητες αρχές – Προσθήκη νέας παρ. 11 στο άρθρο 81 του ν. 4795/2021

Στο άρθρο 81 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«11. Οι Ανεξάρτητες Αρχές συστήνουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Αν διαπιστωθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της Αρχής, αδυναμία σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ή αδυναμία λειτουργίας αυτής, εφαρμόζονται οι παρ. 3, 4, 5 και το πρώτο και τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9. Αν η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, δεν είναι εφικτή λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων της Αρχής, το γεγονός αυτό αιτιολογείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης, η οποία κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.».