Άρθρο 18 Αρμοδιότητες Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Οι αρμοδιότητες του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι εξής:

α) Παρέχει συμβουλευτική συνδρομή και υποστήριξη στο προσωπικό του οικείου φορέα και των εποπτευόμενων φορέων, ιδίως, αναφορικά με θέματα εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και των σχεδίων ανάπτυξης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων.

β) Υποστηρίζει και συνεπικουρεί την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και, ιδίως, στον σχεδιασμό δράσεων ανάπτυξης του προσωπικού του οικείου και των εποπτευόμενων φορέων, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης.

γ) Συλλέγει στοιχεία από την αρμόδια μονάδα για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού του οικείου και των εποπτευόμενων φορέων.

δ) Συντάσσει ετήσια έκθεση και την υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα για το έργο που επιτελέστηκε και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των επιμέρους δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης, διατυπώνοντας σχετικές προτάσεις βελτίωσης.

2. Η αρμόδια για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού οργανική μονάδα του οικείου φορέα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται, να παρέχει στοιχεία και να υποστηρίζει εν γένει τον Σύμβουλο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την εκπλήρωση της αποστολής του.

 • 11 Μαΐου 2022, 12:38 | γιώργος

  «…..σχεδίων ανάπτυξης των υπαλλήλων».

  Το νομοσχέδιο στο σύνολο κινείται προς σωστή κατεύθυνση, για αυτό και σας δίνω συγχαρητήρια…Επιτέλους, κάποιος πρέπει να λάβει στα σοβαρά το career building.
  Υπάρχουν φορείς με αξιόλογο προσωπικό, το οποίο μπορεί να προσφέρει νέες ιδέες και καινοτομία στην δημόσια διοίκηση. Δυστυχώς, όμως αυτό δεν συμβαίνει στο βαθμό που θα έπρεπε , λόγω των γνωστών παθογενειών του συστήματος (χαμηλή διάθεση-παραγωγικότητα, έλλειψη κινήτρων, αποθάρρυνση κτλ…).
  Όσον αφορά το «σχέδιο ανάπτυξης των υπαλλήλων» έχω να προσθέσω μερικά καλοπροαίρετα σχόλια :

  1) ο ιδιωτικός τομέας (εταιρίες), τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κτλ, παρέχουν πιστοποιήσεις υψηλού κύρους, οι οποίες αναγνωρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορείτε να τις δείτε και στις γνωστές αγγελίες θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω για μια που κατέχω για να καταλάβετε το εύρος. Η συγκεκριμένη απαιτεί 200 ώρες παράδοση (ισοδυναμεί με 600 ώρες προσωπικής ενασχόλησης) και διδάσκετε με ρυθμό 8 ωρών της εβδομάδα. Ο instructor είναι φυσικά του ιδιωτικού τομέα. Η βάση απόκτησης είναι το 70%. Η εταιρία που την χορηγεί είναι πολυεθνική.

  Τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι τα εξής :
  Σαν σύμβουλοι ανάπτυξης, θα εισάγετε αυτές και στον δημόσιο τομέα ;
  θα βρείτε πρόθυμους δημοσίους υπαλλήλους να τις αποκτήσουν ;
  Ποιος θα καλύπτει το κόστος ;
  Η ΕΚΔΔΑ μπορεί να είναι ανταγωνιστική στα προγράμματα πιστοποιήσεων σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο ;

  Αυτά από εμένα. ευχαριστώ για την προσοχή σας.
  Σας εύχομαι καλή συνέχεια.