Άρθρο 36 Κύκλος Ποιότητας Δημόσιων Οργανώσεων

 

1. Συστήνεται Κύκλος Ποιότητας Δημόσιων Οργανώσεων, με στόχο τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση των μελών του, σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης εργαλείων και μεθοδολογιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, σε θέματα που αφορούν στο ΚΠΑ και γενικότερα σε θέματα ποιότητας και σύγχρονων μεθόδων διοίκησης στον δημόσιο τομέα με σκοπό την ενίσχυση της διάχυσης του ΚΠΑ, τη βελτίωση της εφαρμογής του και την υλοποίηση ερευνών για την περαιτέρω εξέλιξη του προτύπου.

2. Την ιδιότητα του μέλους στον Κύκλο Ποιότητας Δημοσίων Οργανώσεων δύνανται να έχουν:
α) Οι εκπρόσωποι δημοσίων οργανώσεων οι οποίες έχουν ήδη εφαρμόσει το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 2013, ή εφαρμόζουν άλλα συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας, όπως συστήματα ISO, ή έχουν εφαρμόσει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων κατά την τελευταία τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος και ορίζονται με απόφαση του ανώτατου οργάνου διοίκησης.
β) Εκπρόσωποι των δημόσιων οργανώσεων, των οποίων έχει εγκριθεί η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης της ορθής και ολοκληρωμένης Εφαρμογής του ΚΠΑ.
γ) Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, στελέχη ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και στελέχη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, με εξειδίκευση στους τομείς της διοίκησης ολικής ποιότητας και της εισαγωγής νέων μεθόδων διοίκησης στο δημόσιο τομέα.