ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 29 Πεδίο εφαρμογής

 

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

 • 13 Μαΐου 2022, 09:56 | Λάμπρος Καφίδας

  Θα πρέπει να γίνει νομοτεχνική βελτίωση, προκειμένου να περιγράφεται με σαφήνεια το πεδίο εφαρμογής.
  Στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 δίνονται αναλυτικοί ορισμοί για τον δημόσιο τομέα και της εσωτερικής του διάρθρωσης -δηλαδή δεν ορίζονται φορείς αλλά έννοιες.

  Η διόρθωση μπορεί να γίνει με βάση το πρότυπο που έχει τεθεί στο άρθρο 2 του ν.4795/2021, π.χ.:
  «Οι ρυθμίσεις του παρόντος Μέρους έχουν εφαρμογή στον δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).»

  Επισημαίνεται ότι στους φορείς που εντάσσονται στον δημόσιο τομέα κατά τα ανωτέρω, περιλαμβάνονται οι ανεξάρτητες αρχές, η Προεδρία της Δημοκρατίας, και η Βουλή των Ελλήνων (μόνο για τη λογιστική ταξινόμηση), ενώ δεν γίνεται ρητή αναφορά στην μεταγενέστερα θεσπιθείσα Προεδρία της Κυβέρνησης.
  Αναλόγως του επιδιωκόμενου εύρους για την εφαρμογή του ΚΠΑ θα πρέπει οι εν λόγω φορείς να τύχουν ξεχωριστής διερεύνησης ως προς την υπαγωγή τους λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους.