ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 34 Πιστοποίηση ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ

 

Το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών με δημόσια πρόσκληση, δύο (2) φορές το έτος, καλεί τους φορείς που θέλουν να πιστοποιηθούν για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΚΠΑ να υποβάλουν: α) αίτηση συμμετοχής, β) τη μελέτη εφαρμογής του ΚΠΑ και γ) δήλωση πολιτικής ποιότητας.

  • 12 Μαΐου 2022, 10:53 | ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

    Η ΠΔ αρχικώς αποδόθηκε με νομοθετική ρύθμιση στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του ΥΠ.ΟΙΚ, με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226) και ακολούθως επεκτάθηκε με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και τελευταία του ν. 4569/2018 (Α’ 179), κατ΄ εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας, όπως ρητά αναφέρεται στην σχετική αιτιολογική έκθεση, διευθετώντας το πρόβλημα της άνισης μισθολογικής αντιμετώπισης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το ελληνικό κοινοβούλιο αποδέχθηκε ρητά την ανάγκη επίλυσης των θεμάτων μισθολογικής αντιμετώπισης επί τη βάσει της αρχής της ισότητας.
    Ελπίζω η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου , να αναγνωρίσει την κατάφωρη μισθολογική ανισότητα που λαμβάνει χώρα εις βάρος των υπαλλήλων της, για άμεση νομοθετική πρωτοβουλία, χορήγησης της ΠΔ στους υπαλλήλους του Υπουργείου και σε Εποπτευόμενους Φορείς αυτούς που δεν τη λαμβάνουν, αποκαθιστώντας έτσι την μισθολογική εξομοίωση με «παλαιότερους» υπαλλήλους.
    Αν τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, ψηφισθούν και υλοποιηθούν αυτοτελώς, χωρίς να συνοδεύονται από χορήγηση της ΠΔ στους μετά την 01.11.2018 υπαλλήλους, θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση, του ήδη αγεφύρωτου μισθολογικού χάσματος μεταξύ παλαιών και νέων υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομικών και τους Φορείς αυτού!
    Για όλα τα παραπάνω θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και η χορήγηση της ΠΔ στους υπαλλήλους που δεν την λαμβάνουν, για να επιλυθεί οριστικά η συγκεκριμένη αδικία, ως προς την διαφορετική μισθολογική αντιμετώπιση μεταξύ των ομοίων υπαλλήλων , στο Υπουργείο Οικονομικών και τους Φορείς αυτού!