ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Άρθρο 28 Αναστολή μείωσης προσωπικής διαφοράς κατά την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων

 

Αναστέλλεται από 1ης.6.2022 και μέχρι τις 31.5.2024, η εφαρμογή του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται η καταληκτική ημερομηνία αναστολής.

 • 24 Μαΐου 2022, 21:53 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π.

  ΜΠΡΑΒΟ κ. Υπουργέ για αυτή τη ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ρύθμιση. Φαντάζομαι μαζί με εμένα χιλιάδες υπάλληλοι σας ευχαριστούν!

 • 24 Μαΐου 2022, 21:13 | Μ.Γ.

  Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται περαιτέρω η μισθολογική ανισότητα μεταξύ υπαλλήλων όμοιων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που παρέχουν όμοια εργασία εντός του ίδιου φορέα, λόγω μη χορήγησης της προσωπικής διαφοράς σε όλους ανεξαρτήτως χρόνου ανάληψης υπηρεσίας.
  Η μισθολογική ανισότητα δε για το ειδικό επιστημονική προσωπικό που προσλήφθηκε ή μετατάχθηκε στην ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» μετά το 2018 είναι ακραία, καθώς μετά την κατάργηση του ειδικού μισθολογίου και την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, οι ειδικοί επιστήμονες που προσλήφθηκαν ή μετατάχθηκαν στην Αρχή μετά το 2018, παρά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, την εξειδικευμένη εμπειρία και τα σύνθετα καθήκοντα τους, αμείβονται με μισθούς περί τα 900 ευρώ καθαρά ενώ συνάδελφοι ειδικοί επιστήμονες που προσλήφθηκαν/μετατάχθηκαν λίγο πριν το 2018 λαμβάνουν ακόμα και διπλάσιες αποδοχές μέσω της χορήγησης της προσωπικής διαφοράς.
  Είναι επιτακτικό να χορηγηθεί η προσωπική διαφορά στο σύνολο του προσωπικού που εκτελεί την ίδια εργασία, έχει τα ίδια καθήκοντα και ίδια τυπικά προσόντα, μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος με την πρόβλεψη και ένταξη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής σε ειδικό μισθολογικό καθεστώς, ανάλογο των κατεχόμενων θέσεων και των ασκούμενων καθηκόντων.

 • 24 Μαΐου 2022, 21:44 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

  Συμφωνούμε με την αναστολή μείωσης της προσωπικής διαφοράς κατά την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Η εφαρμογή της αναστολής έχει οδηγήσει στη μείωση των καθαρών απολαβών των υπαλλήλων παρά την μισθολογική τους εξέλιξη καθώς στις αποδοχές λόγω μισθολογικής εξέλιξης γίνονται κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών.

  Η διάταξη ορίζει ότι η αναστολή ξεκινά από την 1η/6/2022, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι υπάλληλοι να μη δουν άμεσα στις απολαβές τους το αποτέλεσμα της αναστολής, πολλοί δε να περιμένουν δύο και τρία έτη μέχρι να το δουν. Η διάταξη αυτή πρέπει να ισχύσει αναδρομικά από την 1/6/2019 για όλους τους υπαλλήλους ή τουλάχιστον να οριστεί σαφώς ότι η εφαρμογή της αναστολής από 1/6/2022 καταλαμβάνει και την προηγούμενη μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου που έλαβε χώρα από την 1/6/2019 και μετά, ώστε το μέτρο να ισχύσει από την 1/6/2022 άμεσα για όλους.

  Επιπλέον, στο άρθρο αυτό πρέπει να εισαχθούν διατάξεις που αντιμετωπίζουν και επιλύουν αποτελεσματικά τις ανισότητες στις οικονομικές απολαβές μεταξύ παλιών και νέων υπαλλήλων καθώς οι νέοι δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4354/2015. Οι συνταγματικές αρχές της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης του προσωπικού επιβάλλουν την επίλυσή του για όλους τους νέους υπαλλήλους της ΕΕΤΤ. Πρέπει να νομοθετηθεί ότι όλοι οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν/μετατάχθηκαν στην ΕΕΤΤ λαμβάνουν την προσωπική διαφορά που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4354/2015.

 • Το υφιστάμενο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, που διαμορφώθηκε την εποχή των μνημονίων, παρουσιάζει δύο σοβαρές στρεβλώσεις, οι οποίες είναι οι εξής:
  1. Μεγάλες ανισότητες στις οικονομικές απολαβές μεταξύ παλιών και νέων υπαλλήλων, ακόμα και εντός του ίδιου φορέα. Το μισθολόγιο αντιμετωπίζει διαφορετικά υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα που προσφέρουν ίδια υπηρεσία, ανάλογα με τον χρόνο πρόσληψής/μετάταξής τους στην υφιστάμενη υπηρεσία τους (πριν και μετά την εφαρμογή του μισθολογίου την 1/11/2011).
  2. Μείωση των καθαρών απολαβών των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν πριν την εφαρμογή του μισθολογίου, παρά το γεγονός ότι εξελίσσονται μισθολογικά.

  Το παρόν άρθρο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη δεύτερη στρέβλωση αλλά όχι την πρώτη. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνούμε με την αναστολή μείωσης της προσωπικής διαφοράς κατά την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Η εφαρμογή της αναστολής έχει οδηγήσει στο στρεβλό φαινόμενο μείωσης των καθαρών απολαβών των υπαλλήλων παρά την μισθολογική τους εξέλιξη καθώς στις αποδοχές λόγω μισθολογικής εξέλιξης γίνονται κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών.
  Η διάταξη ορίζει ότι η αναστολή ξεκινά από την 1η/6/2022, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι υπάλληλοι να μη δουν άμεσα στις απολαβές τους το αποτέλεσμα της αναστολής, πολλοί δε να περιμένουν δύο και τρία έτη μέχρι να το δουν. Η διάταξη αυτή πρέπει να ισχύσει αναδρομικά από την 1/6/2019 για όλους τους υπαλλήλους ή τουλάχιστον να οριστεί σαφώς ότι η εφαρμογή της αναστολής από 1/6/2022 καταλαμβάνει και την προηγούμενη μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου που έλαβε χώρα από την 1/6/2019 και μετά, ώστε το μέτρο να ισχύσει από την 1/6/2022 άμεσα για όλους.

  Επιπλέον, στο άρθρο αυτό πρέπει να εισαχθούν και διατάξεις που αντιμετωπίζουν και επιλύουν δραστικά το πρόβλημα της πρώτης προαναφερθείσας στρέβλωσης. Το πρόβλημα έχει μερικώς επιλυθεί για ορισμένους υπαλλήλους που ορίζουν οι Ν. Ν.4569/2018 (άρθρο 45), Ν.4582/2018 (άρθρο 89), Ν.4590/2019 (άρθρο 78), Ν.4605/2019 (άρθρο 57) και Ν.4635/2019 (άρθρο 221), ωστόσο οι συνταγματικές αρχές της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης του προσωπικού επιβάλλουν την επίλυσή του για όλους τους νέους υπαλλήλους. Πρέπει λοιπόν να νομοθετηθεί, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ότι όλοι οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν/μετατάχθηκαν μετά την 1/11/2011 λαμβάνουν την προσωπική διαφορά που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4354/2015.

 • 24 Μαΐου 2022, 20:09 | ΔΚ

  Η εισαγωγή μίας διάταξης με την οποία γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθεί μία χρονιά αδικία, γίνεται η αιτία για την διεύρυνση μιας νέας μεγαλύτερης αδικίας σε άλλη ομάδα υπαλλήλων. Στο παρελθόν τρεις φορές (2011, 2015 και 2018) στην προσπάθεια επίλυσης της άνισης μισθολογικής αντιμετώπισης των υπαλλήλων και κατ’ εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας (άρθρο 22, παρ.β) αποδόθηκε η προσωπική διαφορά με νομοθετική ρύθμιση στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226), του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και του ν. 4569/2018 (Α’ 179).

  Η αναστολή από 1ης.6.2022 και μέχρι τις 31.5.2024, της εφαρμογής του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), χωρίς την προηγούμενη χορήγηση της Προσωπικής Διαφοράς στους μετά την 01.11.2018 συναδέλφους, θα έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση, της μισθολογικής ανισότητας και αδικίας μεταξύ των υπαλλήλων. Υπάλληλοι στην ίδια υπηρεσία, με τα ίδια προσόντα, τα ίδια χρόνια συνολικής υπηρεσίας και τα ίδια καθήκοντα θα λαμβάνουν σημαντικά διαφορετικούς μισθούς.

  Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένο και ότι εξυπηρετεί το σκοπό του το άρθρο 28 (και το σύνολο του σχεδίου νόμου) θα πρέπει να συμπεριλάβετε σε αυτό διάταξη για την άμεση χορήγηση της προσωπικής διαφοράς στο σύνολο των υπαλλήλων μιας υπηρεσίας όπου ήδη αυτή χορηγείται. Τέλος, δεν νοείται σύστημα αξιολόγησης για ίδιο έργο με διαφορετικό σύστημα αμοιβής.

 • 24 Μαΐου 2022, 20:30 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

  Αξιοτιμε κυριε Υπουργε,
  Θα πρεπει να εξετασετε εξ αρχης το θεμα της προσωπικης διαφορας. Απο οταν δοθηκε, εχουν γινει τεραστια λαθη στον τροπο που υπολογιστηκε. Υπαλληλοι με περισσοτερη προυπηρεσια πηραν μικροτερη προσωπικη διαφορα σε σχεση με νεοτερους υπαλληλους. Εχουν ενσωματωθει σε αυτην επιδοματα, οπως το επιδομα παραμεθοριου με αποτελεσμα υπαλληλοι που υπηρετουν σε παραμεθοριο να λαμβανουν μισθο μικροτερο απο αυτους που υπηρετουν σε Αθηνα, Θεσ/κη κλπ με τα ιδια χρονια υπηρεσιας και ιδια προσοντα. Ουσιαστικα δεν λαμβανεται το επιδομα αυτο. Επιπλεον,σας αναφερω προσωπικα οτι θελοντας να αποκτησω περισσοτερες γνωσεις, ξοδεψα ενα σημαντικο ποσο και με μεγαλο κοπο, εγινα κατοχος ενος μεταπτυχιακου διπλωματος MBA. Αποτελεσμα αυτου ηταν η μειωση του μισθου μου αντι η ανταμοιβη μου. Δηαδη ναι μεν πηρα τα αναλογουντα κλιμακια,ομως λογω μειωσης της προσ. διαφορας και αυξησης των κρατησεων, ο μισθος μου μειωθηκε!!! Μαλιστα ο μισθος μου ειναι μικροτερος απο αυτον των συναδελφων μου που εχουν ιδια χρονια υπηρεσιας και ιδια τυπικα προσοντα χωρις μεταπτυχιακο.
  Ως εκ τουτου θα πρεπει να εξετασετε προσεκτικα αυτην την ανισοτητα που συμβαινει τοσα χρονια στο Υπουργειο Οικονομικων και να δωσετε μια δικαιη λυση στο θεμα αυτο. Η Κεντρικη Διοικηση θα πρεπει να δινει κινητρα για να εχει πιο αποδοτικους και καλυτερους υπαλληλους και οχι να τους «τιμωρει» οταν αποκτουν επιπλεον προσοντα!!!

 • 24 Μαΐου 2022, 20:21 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΤΖΗ

  Η άνιση μισθολογική μεταχείριση εργαζομένων, οι οποίοι αν και διαθέτουν ίδια τυπικά προσόντα, ίδιο χρόνο προϋπηρεσίας , με ίδια καθήκοντα και αρμοδιότητες , οι οποίοι καλούνται να εργαστούν και να συνεργαστούν για την επίτευξη ίδιων στόχων, συγχρόνως όμως αμείβονται με τρόπο διαφορετικό και άνισο μεταξύ τους, αποτελεί μια διάκριση που τραυματίζει σοβαρά τις αρχές της ισότητας αλλά και της αξιοκρατίας , όταν λάβουμε υπ’ όψη και τις πολλές περιπτώσεις εργαζομένων με αυξημένα τυπικά προσόντα και μειωμένες αποδοχές. Κατ’ εφαρμογή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, η απόδοση της ΠΔ και στους υπαλλήλους ΥΠΟΙΚ που τοποθετήθηκαν στις υπηρεσίες μετά τον Οκτώβριο έτους 2018, θεραπεύει μια χρόνια αδικία, καθιστά αναστρέψιμο το έλλειμμα αξιοκρατίας και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων προς τους πολιτικούς τους προϊστάμενους.

 • 24 Μαΐου 2022, 19:11 | Τάνια

  Εν όψη της αξιολόγησης που τόσο πολύ εξαίρετε και της στοχοθεσιας που τόσο πολύ προωθείτε, αναρωτηθήκατε άραγε πως θα αξιολογηθούν δύο υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα και τα ίδια καθήκοντα αλλά διαφορετική αμοιβή;; Γιατί να προσπαθήσουν εξίσου να πετύχουν τους στόχους της υπηρεσίας τους;;
  Η υφιστάμενη αδικία για τους συναδέλφους που δεν παίρνουν την προσωπική διαφορά πρέπει οπωσδήποτε και με κάθε τρόπο να αποκατασταθεί άμεσα!!

 • 24 Μαΐου 2022, 19:47 | Ευφροσύνη Ντ.

  Βάσει των βασικών αρχών του Συντάγματος, οφείλει η Πολιτεία, να νομοθετήσει και να ρυθμίσει την αδικία της μισθολογικής ανισότητας και αντιμετώπισης των υπαλλήλων-συναδέλφων συμπεριλαμβανόμενου και των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  Παρακαλώ όπως προβείτε σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αρθεί η ανισότητα στα πλαίσια ενός «κράτους δικαίου».

 • 24 Μαΐου 2022, 19:31 | Σπύρος Ντ.

  Ελπίζουμε έστω και τελευταία στιγμή να διορθωθεί η μισθολογική ανισότητα μεταξύ υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να αποδοθεί η προσωπική διαφορά σε όσους υπαλλήλους διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά τον 10/2018.

 • 24 Μαΐου 2022, 16:39 | ΒΠ

  Πρέπει να χορηγηθεί η προσωπική διαφορά στους εργαζόμενους που μετατάχθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο μετά το 2018.

  Υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο με ίδια τυπικά προσόντα αμείβονται διαφορετικά. Να διορθωθεί αυτή η άδικη και άνιση μισθολογική μεταχείριση.

  ΒΠ

 • 24 Μαΐου 2022, 15:11 | N.I.

  Στο νέο νόμο θα πρέπει να προβλεφθεί και η διόρθωση της αδικίας που έχουν υποστεί οι υπάλληλοι που έγιναν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά τη χρονική περίοδο: 01/01/2016 – 31/05/2022. Γιατί αν και έλαβαν τα επιπλέον κλιμάκια που δικαιούνται στο βασικό τους μισθό – με ταυτόχρονη αύξηση όλων των κρατήσεων – , υπέστησαν ωστόσο μείωση κατά τα αντίστοιχα κλιμάκια, ισόποσα, στην προσωπική τους διαφορά. Προσφέροντας, δλδ, καλύτερες / βελτιωμένες υπηρεσίες στο φορέα τους, είδαν το εισόδημά τους να ελαττώνεται… αντί για επιβράβευση, τιμωρία.
  Κρίνεται, επομένως, δίκαιο να αρθεί η αναστολή μείωσης της προσωπικής διαφοράς για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με αναδρομική ισχύ από 01.01.2016

 • 24 Μαΐου 2022, 15:30 | X.M.

  Η διεύρυνση της απόδοσης της Π.Δ. στους υπαλλήλους του Υπ. Οικ. τουλάχιστον με το Ν.4569/18, βάσει της συνταγματικής αρχής της ισότητας, δημιούργησε ενδοϋπηρεσιακά προβλήματα και μισθολογική ανισότητα τεραστίου μεγέθους.

  Υπάλληλοι με ίδιο χρόνο υπηρεσίας, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και τυπικών προσόντων, λαμβάνουν μικρότερες αποδοχές έναντι συναδέλφων με αντίστοιχη προϋπηρεσία και τυπικά προσόντα (και σε περιπτώσεις ακόμη και από συναδέλφους με ελάχιστα χρόνια υπηρεσίας ή/και κατώτερης εκπ. βαθμίδας), απλά διότι οι δεύτεροι μετατάχθηκαν στο Υπ. Οικ. πριν τον Οκτώβριο του 2018 .

  Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, συνυπάρχουν στα ίδια γραφεία/υπηρεσίες, εκτελώντας ακριβώς τα ίδια καθήκοντα.

  Επιπλέον, όσοι από 01/01/2016 επέλεξαν, μόχθησαν και πέτυχαν την αύξηση των προσόντων τους με απόκτηση πτυχίου πανεπιστημίου ή MSc/Phd, και είτε προωθήθηκαν σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο ή μετατάχθηκαν σε ανώτερη κατηγορία, αισθάνονται επειικώς ανόητοι, καθώς είδαν την όποια προσωπική διαφορά υπήρχε να μειώνεται ανάλογα, ενώ λ.χ. υπάλληλος Δ.Ε. μετακινηθείς στο Υπ. Οικ. πριν τον 10/2018, ο οποίος δεν έκανε απολύτως καμία προσπάθεια βελτίωσης των δεξιοτήτων του, λαμβάνει λόγω της Π.Δ. που του χορηγήθηκε υψηλότερη αμοιβή.

  Πώς αναμένετε, επομένως, την αύξηση της παραγωγικότητας ή την επιτευξη των στόχων της αξιολόγησης, όταν ο υπάλληλος αισθάνεται πληβείος, βλέπει συναδέλφους να αμοίβονται δυσανάλογα των προσόντων/χρόνων υπηρεσίας υψηλότερα και με το αρ. 28 να συνεχίζουν να ευνοούνται οι ήδη ευνοημένοι;

  Πρέπει να γίνει άρση αυτής της άνισης μεταχείρισης, που αποτελεί στοιχειώδη αφετηρία οποιασδήποτε προσέγγισης διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, χωρίς τη δημιουργία νέων στρεβλών καταστάσεων, ως εξής:

  α) απόδοση της Π.Δ. σε όλους όσους μετατάχθηκαν στο Υπ.Οικ. μετά τον 10/2018

  β) καμία απομείωση της χορηγούμενης Π.Δ. όταν η μισθολογική εξέλιξη αφορά σε λήψη μεταπτυχιακού ή κατάταξη σε ανώτερη κατηγορία μετά την 01/01/2016

  Με εκτίμηση

 • 24 Μαΐου 2022, 15:25 | Δημήτρης Ρ.

  Η οργανική μου θέση είναι σε Δήμο. Ενώ η πρόθεση της ρύθμισης είναι η άρση μιας αδικίας μέσω της αναστολής της μείωσης της προσωπικής διαφοράς κατά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, ωστόσο με την παρούσα διατύπωση η αδικία την οποία βιώνει μια ομάδα υπαλλήλων για πολλά χρόνια τώρα, γίνεται ακόμη πιο έντονη, καθώς δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για όσους έχουν λάβει κι αναγνωρίσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως και 31.05.2022. Συγκεκριμένα, όσοι έλαβαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από 01.01.2016 και μετά, έλαβαν στο βασικό μισθό 2 μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) επιπλέον, όπως προβλέπεται, αλλά υπέστηκαν μείωση ίση με 2 ΜΚ στην προσωπική τους διαφορά, σε αντίθεση με όσους είχαν μεταπτυχιακό μέχρι 31.12.2015 οι οποίοι δεν είχαν καμία μείωση στην προσωπική τους διαφορά. Με τη νέα ρύθμιση, προφανώς όσοι αναγνωρίσουν το μεταπτυχιακό τους μετά τις 01.06.2022, θα λάβουν στο βασικό μισθό 2 ΜΚ επίσης χωρίς μείωση στην προσωπική τους διαφορά. Έτσι λοιπόν, θα παρατηρηθεί το φαινόμενο, υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα, την ίδια ειδικότητα, την ίδια προϋπηρεσία που κάνουν την ίδια δουλειά, θα αμείβονται με ΑΝΙΣΟ τρόπο, μόνο και μόνο επειδή κάποιοι έλαβαν κι αναγνώρισαν το μεταπτυχιακό τους μεταξύ 01.01.2016 και 31.05.2022. Είναι δίκαιο λοιπόν η αναστολή μείωσης της προσωπικής διαφοράς να ισχύσει αναδρομικά από 01.01.2016, τουλάχιστον ειδικά για τη λήψη Μισθολογικών Κλιμακίων λόγω μεταπτυχιακού. Το σωστότερο θα ήταν να συνταχθεί νέο ενιαίο μισθολόγιο μιας και η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια και μπορεί να δοθεί αύξηση στους μισθούς μας.

 • 24 Μαΐου 2022, 15:40 | Ν.Γ.

  Ευελπιστούμε ότι θα διορθωθεί η μισθολογική ανισότητα μεταξύ υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και να αποδοθεί η προσωπική διαφορά σε όσους υπαλλήλους διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά τον 10/2018.

 • 24 Μαΐου 2022, 15:25 | ΣΟΦΙΑ

  Η Προσωπική Διαφορά πρέπει να δοθεί στο σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις βασικές Αρχές του Συντάγματος ,
  της ισότητας και δίκαιης μεταχείρισης διευθετώντας το πρόβλημα της άνισης μισθολογικής αντιμετώπισης.

 • 24 Μαΐου 2022, 14:06 | Μάρω Μαυρογυαλούρου

  απαιτείται ολιστική προσέγγιση του ζητήματος απόδοσης προσωπικής διαφοράς στο σύνολο των συναδέλφων
  διαφορετικά προβλέπω να σας στέλνουν ολιστικά και οριστικά σπίτι σας στις προσεχείς εκλογές
  δεν είμαστε 500, ούτε 1500 … είμαστε τόσοι που δεν φαντάζεστε
  είμαστε αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά στην εικόνα του κράτους και της κυβέρνησης

 • 24 Μαΐου 2022, 14:11 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ Κ

  Η εν λόγω ρύθμιση είναι θετική για τους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν να λάβουν αύξηση τουλάχιστο 10 χρόνια. Όμως, δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο το γεγονός ότι υπάρχουν φορείς, όπως το Υπουργείο Οικονομικών στους οποίους οι εργαζόμενοι έχουν μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ τους.
  Η Προσωπική Διαφορά, θεσπίστηκε για να μειωθούν οι επιπτώσεις, από τη μεγάλη μείωση των μισθών, λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου του ν. 4024/2011, κυρίως στους εργαζόμενους του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και άλλα υπουργεία. Οι μισθοί σε αυτά, ήταν μεγαλύτεροι των υπολοίπων Υπουργείων προφανώς λόγω της φύσης της εργασίας, των αντικειμένων, του φόρτου εργασίας και των νευραλγικών πόστων στον τομέα της Οικονομίας του κράτους. Η ΠΔ, στον αρχικό νόμο θα μειωνόταν κατά 25% ανά έτος, μέχρις ότου φτάσει στα επίπεδα όλων των Υπουργείων και υπάρξουν ενιαίοι μισθοί για όλους. Η Ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζοντας προφανώς τη σπουδαιότητα της εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων στα συγκεκριμένα Υπουργεία, προχώρησε στο «πάγωμα» της μείωσης και παγίωσε ανά εργαζόμενο ένα ποσό το οποίο μειωνόταν με καθ’ οποιαδήποτε αύξηση του μισθού από κλιμάκια κ.λ.π..
  Από τότε, υπάλληλοι που έχουν εισέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών, παρόλο που στην αρχή δεν λάμβαναν ΠΔ, το 2015 και το 2018, οι τότε κυβερνήσεις, αναγνωρίζοντας ότι αυτή η μισθολογική διαφορά μεταξύ παλαιών και νεότερων εργαζομένων, οι οποίοι έχουν τα ίδια προσόντα και κάνουν την ίδια εργασία, δημιουργεί στρεβλώσεις και ανισότητες, και με βάση τη Συνταγματική Αρχή της Ισότητας, προχώρησαν με τροπολογία, στη χορήγηση της ΠΔ για όσους εργάζονταν στο ΥΠΟΙΚ.
  Από το 2018 όμως δεν έχει υπάρξει τέτοια μέριμνα, παρόλα τα αιτήματα των συνδικαλιστικών φορέων, των εργαζομένων που βιώνουν την ανισότητα, όλων των καμάτων της Βουλής που μέσω των εκλεγμένων βουλευτών τους (και κυβερνητικών) ζητάνε την επίλυση του ζητήματος, έχοντας αυτή τη στιγμή ομήρους εκατοντάδες εργαζόμενους οι οποίοι, παρόλο που κάνουν την ίδια εργασία με τους συναδέλφους τους, έχουν τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις, αμείβονται με λιγότερα χρήματα και χωρίς να έχει μειωθεί αλλά αντιθέτως έχοντας αυξηθεί ο φόρτος εργασίας.
  Σε αυτό το νομοσχέδιο και πριν πάει για ψήφιση θα πρέπει να ενταχθεί και να ψηφιστεί τροπολογία για την χορήγηση της Προσωπικής Διαφοράς στους εργαζομένους του ΥΠΟΙΚ και άλλων φορέων που έχουν αναλάβει υπηρεσία μετά τον 10/2018 όπως αυτό έχει γίνει με το Άρθρο 45 του νόμου 4569/2018, ώστε να αρθεί η αδικία και να υπάρξει εφαρμογή της Συνταγματικής Αρχής της Ισότητας.

 • 24 Μαΐου 2022, 14:58 | Θεοδούλου Ιωάννης

  Η διάταξη στην πραγματικότητα παγιώνει την ούτως ή άλλως κατάφορα άδικη διάταξη απόδοσης της προσωπικής διαφοράς βάσει του χρόνου έναρξης της εργασιακής σχέσης. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο περισσεύει…

 • 24 Μαΐου 2022, 14:29 | Γιώργος

  Επιβάλλεται με βάση τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας του Συντάγματος, η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς(ΠΔ) στους διορισθέντες/μεταταγέντες υπαλλήλους στο Υπουργείο Οικονομικών μετά τον Οκτώβριο του 2018, προκειμένου να αποκατασταθεί εν μέρει η άνιση μισθολογική μεταχείριση μας σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας, οι οποίοι λαμβάνουν την ΠΔ, καθώς καθημερινά παρέχουμε την ίδια ακριβώς εργασία, στις ίδιες συνθήκες με τα ίδια προσόντα, αλλά με μειωμένες απολαβές, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο διάκριση μεταξύ των εργαζομένων και υπαλλήλους δύο κατηγοριών.

 • 24 Μαΐου 2022, 14:57 | Κωνσταντίνα Παπ.

  Η απόδοση της προσωπικής διαφοράς στους υπηρετούντες μετά την 1/11/2018 θα άρει μια άδικη μισθολογική διάκριση. Ίση αμοιβή για την ίδια παρεχόμενη εργασία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του φορέα.

 • 24 Μαΐου 2022, 14:39 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Το συγκεκριμένο άρθρο απλά έρχεται να διαιωνίσει και να παγιώσει μια αδικία η οποία συντηρείται από τον Οκτώβριο του 2018 στους κόλπους των εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων φορέων του. Πραγματικά δεν είναι ιδανικό να εργάζεσαι σε μία υπηρεσία που του σύνολο των συναδέλφων σου αμείβεται διαφορετικά από εσένα. Θα πρέπει να αποκατασταθεί η συγκεκριμένη αδικία με την πρόβλεψη χορήγησης προσωπικής διαφοράς στους υπαλλήλους που δεν την λαμβάνουν μέχρι σήμερα.

 • 24 Μαΐου 2022, 14:25 | Δημήτρης

  Είναι απαράδεκτη και πρέπει να αρθεί η αδικία που συντελείται με τη μη απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των υπόλοιπων φορέων (όπου υπάρχει αυτή η μισθολογική ανισότητα με την προσωπική διαφορά, πχ ΓΓΠΣΔΔ), όπου μόνο οι υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν πριν από την 11/10/2018 τη λαμβάνουν.
  Αυτή η αδικία έχει αρθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις δύο φορές στο παρελθόν όταν συνέβαινε, το 2015 και το 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4354/15 και ν.4569/18.

 • 24 Μαΐου 2022, 14:33 | Β.Χ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Αναφέρεστε σε κίνητρα επίτευξης στόχων και σύστημα αξιολόγησης, όταν ούτε σε αυτό το σχέδιο νόμου διορθώνετε την αδικία των μεγάλων μισθολογικών διαφορών υπαλλήλων με τα ίδια τυπικά προσόντα και το ίδιο αντικείμενο εργασίας στην ίδια υπηρεσία.
  Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) των Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΟΙΚ., πλήθος του οποίου διορίστηκε μετά το 2018, λαμβάνει μισθούς πείνας, ενώ αποτελεί μέλος προσωπικού αυξημένων προσόντων και καθηκόντων. Πρόκειται για επιστήμονες με ειδική εξειδίκευση και εμπειρία σε συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο, που προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του γνωστικού πεδίου που θέτει η έκαστη προκήρυξη.
  Απαιτείται να χορηγηθεί άμεσα η προσωπική διαφορά στο σύνολο του προσωπικού που εκτελεί τουλάχιστον την ίδια εργασία, έχει τουλάχιστον τα ίδια καθήκοντα και τουλάχιστον τα ίδια τυπικά προσόντα και να θεσπιστεί ένα μισθολόγιο με την καταβολή αξιοπρεπούς αμοιβής που ανταποκρίνεται στα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των ανθρώπων που προσλαμβάνονται για να επιτελούν εξειδεικευμένες εργασίες.

 • 24 Μαΐου 2022, 14:22 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Κύριε Υπουργέ,
  θεωρώ επιτακτική ανάγκη την διόρθωση της μισθολογικής αδικίας που υφίσταται στο Υπουργείο Οικονομικών μεταξύ συναδέλφων.Πρέπει να λάβετε υπόψιν τις προτάσεις μας, που ήδη σας έχουν διαβιβάσει οι εκπρόσωποί μας.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:50 | Αρχοντία

  Πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Ίδια προσόντα, ίδια προϋπηρεσία, ιδία καθήκοντα και χαμηλότερος μισθός! Άμεση απόδοση ΠΔ σε όλους

 • 24 Μαΐου 2022, 13:58 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ.

  Είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί η αδικία και άνιση μισθολογική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και να χορηγηθεί η προσωπική διαφορά στους εργαζόμενους που μετατάχθηκαν ή διορίστηκαν μετά το 2018.
  Υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο, με ίδιες αρμοδιότητες και ευθύνες, με ίδια τυπικά προσόντα και ιδιαιτέρως απαιτητικά καθήκοντα, αμείβονται διαφορετικά. Η άδικη μισθολογική μεταχείριση, καθιστά αναπόφευκτη επιλογή τη μετακίνηση των υπαλλήλων σε άλλες Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
  Επιβάλλεται να επιλυθεί το ζήτημα ανισότητας και αδικίας που υφιστάμεθα οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και να τεθεί τέλος στην άνιση μισθολογική μεταχείριση.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:48 | A.Γ.

  Βασική αρχή του Συντάγματος είναι η παροχή ίσης αμοιβής για ίση εργασία (άρθρο 22 παρ. β)! Είναι κατάφορη αδικία να υπάρχουν υπάλληλοι δύο διαφορετικών ταχυτήτων με κατά τ’ άλλα ίδια ή και περισσότερα τυπικά προσόντα και ίδιες ή πιθανόν και αυξημένες αρμοδιότητες εντός των ίδιων υπηρεσιών.

  Παρακαλούμε για την απονομή δικαιοσύνης με την χορήγηση της προσωπικής διαφοράς και στους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών και στους εποπτευόμενους φορείς μετά τον Οκτώβριο του 2018. Προβλέπετε τη χορήγηση κινήτρων επίδοσης και παρόλα αυτά διατηρείτε ένα τεράστιο αντικίνητρο για ανθρώπους με σημαντικά βιογραφικά και προϋπηρεσία, οι οποίοι όμως μοιραία θα επιλέξουν να μεταταχθούν σε φορείς, όπου υπάρχει ίση αντιμετώπιση των συνυπηρετούντων υπαλλήλων.

  Δεν υπάρχει παγκοσμίως σύστημα αξιολόγησης που για το ίδιο έργο να υπάρχει διαφορετική βάση αμοιβής!

 • 24 Μαΐου 2022, 13:50 | Ελένη

  Ο αριθμός των σχολίων είναι τόσο μεγάλος ώστε να γίνει αντιληπτός ο διαχωρισμός των μισθολογικών αποδοχών ανάμεσα σε υπαλλήλους που εργάζονται στην ίδια υπηρεσία με το ίδιο αντικείμενο, με τα ίδια προσόντα και προϋπηρεσία. Σκοπός δεν είναι μόνο η απόδοση της ΠΔ, αλλά και ο σωστός υπολογισμός της για την εξάλειψη της μισθολογικής ανισότητας. Αν δεν υπάρχει μισθολογική ισότητα, δεν θα υπάρξει εργασιακή ειρήνη.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:08 | Χάρης

  Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση, του ήδη μεγάλου μισθολογικού χάσματος μεταξύ παλαιών και νέων υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομικών και τους Φορείς αυτού. Λαμβάνοντας υπόψη την μισθολογική ανισότητα και αδικία που συντελείται, σε σχέση με άλλους υπαλλήλους που εργάζονται υπό τα ίδια περιγράμματα θέσεων, με τις ίδιες αρμοδιότητες, τις ίδιες ευθύνες και το ίδιο έργο, έχοντας τα ίδια (ή και αυξημένα) τυπικά προσόντα παρακαλούμε για την τροποποίηση του άρθρου το οποίο να συμπεριλαμβάνει και την χορήγηση της ΠΔ στους υπαλλήλους που δεν την λαμβάνουν, για να επιλυθεί οριστικά η οικονομική ομηρία και η άρση της άδικης κατάστασης.

  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς στους υπαλλήλους που δεν την λαμβάνουν οδηγεί ολοένα και περισσότερους από αυτούς στο να αναζητούν νέες θέσεις εργασίας μέσω μετακινήσεων, αποσπάσεων, κινητικότητας δημιουργώντας, πρόβλημα στο ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών (έλλειψη προσωπικού και κανένα κίνητρο για να παραμείνει κάποιος σε αυτό).

  Τέλος, είναι αντισυνταγματική η διάταξη καθώς προσκρούει στο άρθρο 22 παρ. β
  για ίδιο έργο-εργασία ίση αμοιβή.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:10 | Αλεξάνδρα Π.

  Κύριε Υπουργέ,

  Ακόμη και τώρα θεωρώ ότι μπορείτε και είναι στο χέρι σας να διορθώσετε την ανισότητα στο θέμα της μισθολογικής αδικίας που διέπει της υπαλληλικές σχέσεις και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

  Υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, από τον Σεπτέμβριο του 2018 και έπειτα, οι οποίοι είτε μετατάχθηκαν είτε διορίστηκαν, δεν λαμβάνουν την όποια προσωπική διαφορά. Η άνιση αμοιβή μεταξύ συναδέλφων δημιουργεί προβλήματα και δυσαρέσκεια στον εργασιακό χώρο.

  Η απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους τους υπαλλήλους θα άρει την αδικία της διαφορετικής αμοιβής εργαζομένων στον ίδιο χώρο εργασίας και θα έχει πολλαπλά οφέλη και όχι μόνο γι’ αυτούς που κατάφωρα αδικούνται.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:31 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στις ΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στις ΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
   Λεωφ. Κνωσού 255 & Α.Νάθενα (Εντός ΔΟΥ Ηρακλείου 2ος Όροφος), 71 409 Ηράκλειο  sedakritis@gmail.com
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαβουράκης Νικόλαος 2813-411233, 6945695685 Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φωτάκης Εμμανουήλ 2813-411145, 6942657488

  Ηράκλειο, 14 Φεβρουαρίου 2022
  Αρ.Πρωτ.9 /2022

  Προς
  1) Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα
  2) Αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη
  3) Υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο
  4) Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ.

  Θέμα: « Απόδοση της Προσωπικής Διαφοράς (Π.Δ.) σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών»

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας υιοθετεί αυτούσιο το κάτωθι αίτημα διαμαρτυρίας των συναδέλφων της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, οι οποίοι συνεχίζουν να υποαμείβονται σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους του Υπουργείου Οικονομικών παρά τα υψηλά τους τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αν και παρέχουν ίση εργασία αναλαμβάνοντας ίδιες ευθύνες. Η μισθολογική αυτή ανισότητα παραβιάζει κατάφωρα τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας απέναντι σε συναδέλφους υψηλών προσόντων στερώντας τους τη δυνατότητα να ζήσουν με αξιοπρέπεια τις οικογένειές τους.
  Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να διορθώσει την ανισότητα εισάγοντας τροπολογία χορήγησης της προσωπικής διαφοράς και στους συναδέλφους αυτούς ικανοποιώντας το δίκαιο αίτημα τους και αποκαθιστώντας την εργασιακή ηρεμία στις υπηρεσίες του. Καλούμε την ΠΟΕ – Δ.Ο.Υ. άμεσα να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες διεκδίκησης της μισθολογικής τους εξομοίωσης με άμεση απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όλους τους συναδέλφους που δεν τη λαμβάνουν. Την καλούμε επίσης σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα προς τις συνεδριακές της αποφάσεις, να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για κοινό ειδικό μισθολόγιο τόσο των συναδέλφων της ΑΑΔΕ όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών, με πλήρη ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξιμες αποδοχές, που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες εργασιακές απαιτήσεις των υπηρεσιών μας. Θα είμαστε αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα των συναδέλφων μέχρι την τελική τους δικαίωση.
  Παρακάτω παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο των συναδέλφων της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου:
  «ΑΙΤΗΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ΘΕΜΑ: Απόδοση της Προσωπικής Διαφοράς (Π.Δ.) σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών.

  Είμαστε υπάλληλοι της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι αναλάβαμε υπηρεσία μετά την 11η Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε για τελευταία φορά η Προσωπική Διαφορά (Ν.4569/2018).
  Με το παρόν αίτημα – διαμαρτυρία θα θέλαμε να θίξουμε το γνωστό θέμα της άνισης μισθολογικής μεταχείρισής μας σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας – οι οποίοι λαμβάνουν την Προσωπική Διαφορά – καθώς καθημερινά παρέχουμε την ίδια ακριβώς εργασία, στις ίδιες συνθήκες με τα ίδια προσόντα, αλλά με διαφορετικές απολαβές, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο διάκριση μεταξύ των εργαζομένων και υπαλλήλους δύο κατηγοριών.
  Επίσης, υπάρχει το οξύμωρο, εμείς που μεταταχθήκαμε μετά την 11-10-2018 να λαμβάνουμε μικρότερο μισθό, σε σχέση με άλλους συναδέλφους μας, που έχουν είτε λιγότερα τυπικά προσόντα είτε λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας, αντιμετωπίζοντας τις ίδιες ή ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες.
  Επειδή παραβιάζονται σαφώς οι αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.
  Επειδή η συνέχιση αυτής της μισθολογικής ανισότητας είναι αντίθετη σε κάθε αίσθημα Δικαίου.
  Επειδή αυτή η συνεχιζόμενη διάκριση δεν συμβάλλει στη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα, με συνθήκες εργασιακής ηρεμίας με ίσες αμοιβές για εργασία ίσης αξίας.
  ΖΗΤΑΜΕ την εξάλειψη αυτής της μισθολογικής διαφοροποίησης που υφιστάμεθα (η οποία πανελλαδικά αφορά περίπου 300 υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών), εξομοιώνοντάς μας με τους λοιπούς συναδέλφους μας, μέσω της απόδοσης και σε εμάς της Προσωπικής Διαφοράς.
  Αναμένουμε τη θετική απόκριση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας στο καθ’ όλα εύλογο και δίκαιο αίτημά μας.

  Με εκτίμηση,
  Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών (Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου)
  Μιχάλης Γολοβάνης
  Κωνσταντίνος Καλαθάκης
  Ευδοξία Κουδουμά
  Ειρήνη Ξυπάκη
  Αναστασία – Μαρία Παπαδημητρίου»

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

  Ο Πρόεδρος Βαβουράκης Νικόλαος
  Ο Γραμματέας Φωτάκης Εμμανουήηλ

 • 24 Μαΐου 2022, 13:25 | Δημήτρης Ντ.

  Κύριε Υπουργέ
  Η Προσωπική διαφορά έχει αποδοθεί τουλάχιστον δύο φορές σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των Ν.4354/15 και 4569/18 με εφαρμογή της συνταγματικής αρχής ρυθμίζοντας ομαλά το θέμα της μισθολογικής ανισότητας των υπαλλήλων που απέδιδαν έως εκείνη τη χρονική στιγμή την ίδια εργασία αλλά με μειωμένες αποδοχές τουλάχιστον 30%.
  Στο πλαίσιο της ισονομίας και της ισοπολιτείας η απόδοσή της θα επιφέρει ομαλότητα, ισορροπία και θα αποτρέψει την όποια στρεβλή μείωση των αποδοχών στη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:09 | Νικόλαος Β.

  Το γεγονός ότι υπάλληλοι της ίδιας Υπηρεσίας, με τα ίδια προσόντα και το ίδιο αντικείμενο εργασίας, έχουν μεγάλες μισθολογικές διαφορές, με μοναδικό κριτήριο τον χρόνο τοποθέτησής τους στην υπηρεσία (με ημερομηνία διαχωρισμού την 11/10/2018 και τον νόμο 4569/2018), δημιουργεί μια άδικη μισθολογική διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών υπαλλήλων.
  Σαφώς και πρέπει να τροποποιηθεί το Άρθρο και να συμπεριλάβει το σύνολο των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και όσων άλλων υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών βρίσκονται στην ίδια απαράδεκτη κατάσταση (π.χ. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης), ώστε να σταματήσει επιτέλους αυτή η κατάφωρη παραβίαση της Συνταγματικής επιταγής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:12 | Περικλής Ε.

  Το συγκεκριμένο άρθρο χρήζει τροποποίησης ώστε να απαλειφθεί η ύπαρξη δύο κατηγοριών υπαλλήλων (αυτών που δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά και αυτών που την λαμβάνουν, με ημερομηνία διαχωρισμού την 11/10/2018 και τον νόμο 4569/2018) σε υπηρεσίες όπως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), Υπουργείο Οικονομικών κτλ.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:04 | Δημήτρης Ε.

  Όλοι οι υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), με οποιοδήποτε καθεστώς, μετά την 11η Οκτωβρίου 2018, έχουν σημαντική μισθολογική διαφοροποίηση. Το γεγονός αυτό, όπου υπάλληλοι της ίδιας Υπηρεσίας, με τα ίδια προσόντα και το ίδιο αντικείμενο εργασίας, αμείβονται με διαφορετικό τρόπο, με μοναδικό κριτήριο τον χρόνο τοποθέτησής τους στην υπηρεσία, δημιουργεί μια άδικη μισθολογική διάκριση, μεταξύ νέων και παλαιών υπαλλήλων.
  Η μη ισχύς των διατάξεων του αρ. 45 τουΝ.4569/2018 για τους νέους υπαλλήλους, όπως σαφώς προβλέφθηκε στην περίπτωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού «Η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς για το ανωτέρω προσωπικό που έχει ήδη προσληφθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος γίνεται από το χρόνο της δημοσίευσης, ενώ για εκείνο που προσλαμβάνεται μετά τη δημοσίευση, η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς γίνεται από το χρόνο της πρόσληψης.» παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας και την αρχή της χρηστής διοίκησης εφόσον δημιουργεί υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, ενώ αντιτίθεται μεταξύ άλλων και στο άρθρο 22 παρ. 1β του Συντάγματος, όπου ρητά αναφέρεται ότι «Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας»..
  Για τους ανωτέρω λόγους, αιτούμαστε επιτακτικά πλέον τη διευθέτηση της εις βάρος μας διακριτικής μεταχείρισης και την αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισότητας μέσω της νομοθετικής τακτοποίησης της εκκρεμότητας της μισθολογικής εξομοίωσης των συναδέλφων που εντάχθηκαν στη δύναμη των υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ, μετά την ισχύ του αρ. 45 του ν. 4569/2018.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:42 | Α.Μ.

  Είναι αρμόζον και δίκαιο να επεκταθεί η χορήγηση της προσωπικής διαφοράς σε όλους τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δηλαδή και σε όσους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν διορισθεί ή μεταταχθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μετά την 31.03.2019, μάλιστα δε χωρίς καταληκτική ημερομηνία τοποθέτησης στη θέση τους, με στόχο την οριστική άρση των μισθολογικών ανισοτήτων και την άδικη μισθολογική διάκριση μεταξύ υπαλλήλων με τα ίδια τυπικά ή και αυξημένα προσόντα, με τα ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα που ασκούνται και υπό τις ίδιες συνθήκες παροχής εργασίας.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:52 | Δέσποινα Χουτου

  Για να έχει πιθανότητες επιτυχίας το παρόν νομοσχέδιο θα πρέπει πρωτίστως να εξομοιώσετε τις αποδοχές μας ούτως ώστε να ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία για τη διαδικασία επίτευξης στόχων. Αντί να σπαταλάμε ενέργεια παρακαλώντας σας να πράξετε τα αυτονόητα, θα βοηθήσετε να την διοχετεύσουμε παραγωγικά…

 • 24 Μαΐου 2022, 13:05 | Ζ.ΒAIA

  Πρέπει να διορθωθεί η μισθολογική ανισότητα μεταξύ υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και να αποδοθεί η προσωπική διαφορά σε όσους υπαλλήλους διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν μετά τον 10/2018.
  Η Προσωπική Διαφορά αρχικώς αποδόθηκε με νομοθετική ρύθμιση στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226) και ακολούθως επεκτάθηκε με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και τελευταία του ν. 4569/2018 (Α’ 179), κατ΄ εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας.
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΑΥΤΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΣ.

 • 24 Μαΐου 2022, 13:18 | Κώστας Καλαθάκης

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,

  ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΑΡΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ.ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ.

  ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟΥς ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ.

  ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΑΝΟΥΣ ΑΔΙΚΙΑΣ

 • 24 Μαΐου 2022, 12:40 | Γονείς δημοσίου υπαλλήλου

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  ζητάτε από το παιδί μας να αυξήσει τα έσοδα του Κράτους αλλά του δίνετε χαμηλότερο μισθό από άλλους συναδέλφους του, της ίδιας μόρφωσης και εμπειρίας. Εσάς θα σας άρεσε να παίρνατε μικρότερη αποζημίωση από τους άλλους Υπουργούς; Σίγουρα όχι! Φροντίστε άμεσα την εξάλειψη της αδικίας εξομοιώνοντας τους μισθούς και εμείς θα σας θυμηθούμε οικογενειακώς, πολύ σύντομα…