ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 6 Πεδίο εφαρμογής

 

1. Στο σύστημα αξιολόγησης του παρόντος Μέρους υπάγονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.):
α) του Δημοσίου,
β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού,
γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.),
δ) των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
ε) των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),
στ) των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, οι οποίοι επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό,
Στο σύστημα αξιολόγησης του παρόντος υπάγονται επίσης οι ιατροί και οδοντίατροι του κλάδου δημόσιας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

2. Στο σύστημα αξιολόγησης του παρόντος δεν υπάγονται:
α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ασκούν διοικητικά καθήκοντα. Οι υπάλληλοι αυτοί υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης του παρόντος, για τον χρόνο της απόσπασής τους.
β) Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό,
γ) Οι υπάλληλοι και λειτουργοί, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β΄ του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), καθώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό των Α.Ε.Ι..
3. Τα ειδικά συστήματα αξιολόγησης, τα οποία δεν καταργούνται με το άρθρο 40, διατηρούνται σε ισχύ.

 • 24 Μαΐου 2022, 18:34 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

  Η πληθωρικότητα της δομής της Κεντρικής Διοίκησης και των ΝΠΔΔ, ο ανοργάνωτος τρόπος προκήρυξης των επιτελικών θέσεων, η απουσία ουσιαστικής στοχοθεσίας, αξιόπιστων περιγραμμάτων θέσης και πρακτικών αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιακών μονάδων, σε συνδυασμό με τον όγκο των προκηρυσσόμενων θέσεων και την έκταση των διαδικασιών αξιολόγησης, έχουν προκαλέσει τη διοικητική υπερφόρτωση και την εξάντληση των ανθρώπινων πόρων του Α.Σ.Ε.Π.. Οι διαφορετικές ταχύτητες ενισχύονται από την απουσία ουσιαστικής στοχοθεσίας, αξιόπιστων περιγραμμάτων θέσης και πρακτικών αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιακών μονάδων, παρά τις τυπικώς ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις ήδη από το 2004 (ν.3230/2004, ν.4369/16). Το μείζον έλλειμμα είναι η απουσία λειτουργικής σύνδεσης μεταξύ της αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις προϊσταμένων και του βαθμού κάλυψης από αυτούς των υπηρεσιακών στόχων. Το έλλειμμα αυτό δεν θεραπεύεται με το νομοσχέδιο, αφού η αξιολόγηση περιορίζεται στην ατομική απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων και δεν αφορά τις οργανικές μονάδες, με αποτέλεσμα να μην εξετάζονται καθόλου οι οργανωτικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της στοχοθεσίας.

 • 24 Μαΐου 2022, 18:59 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

  Η πληθωρικότητα της δομής της Κεντρικής Διοίκησης και των ΝΠΔΔ, ο ανοργάνωτος τρόπος προκήρυξης των επιτελικών θέσεων, η απουσία ουσιαστικής στοχοθεσίας, αξιόπιστων περιγραμμάτων θέσης και πρακτικών αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιακών μονάδων, σε συνδυασμό με τον όγκο των προκηρυσσόμενων θέσεων και την έκταση των διαδικασιών αξιολόγησης, έχουν προκαλέσει τη διοικητική υπερφόρτωση και την εξάντληση των ανθρώπινων πόρων του Α.Σ.Ε.Π.. Οι διαφορετικές ταχύτητες ενισχύονται από την απουσία ουσιαστικής στοχοθεσίας, αξιόπιστων περιγραμμάτων θέσης και πρακτικών αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιακών μονάδων, παρά τις τυπικώς ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις ήδη από το 2004 (ν.3230/2004, ν.4369/16). Το μείζον έλλειμμα είναι η απουσία λειτουργικής σύνδεσης μεταξύ της αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις προϊσταμένων και του βαθμού κάλυψης από αυτούς των υπηρεσιακών στόχων. Το έλλειμμα αυτό δεν θεραπεύεται με το νομοσχέδιο, αφού η αξιολόγηση περιορίζεται στην ατομική απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων και δεν αφορά τις οργανικές μονάδες, με αποτέλεσμα να μην εξετάζονται καθόλου οι οργανωτικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της στοχοθεσίας.

 • 18 Μαΐου 2022, 14:57 | paron

  Οι πολίτες να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν μόνο ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες. Αυτό μπορεί να γίνει εκτός των άλλων και με κλήρωση δώρων.

  Για να εξασφαλιστεί η ταυτόχρονη η ψηφιακή επικοινωνία –για την κλήρωση- και η προσέλευση του πολίτη στη δημόσια υπηρεσία, να υπογράφουν ψηφιακά οι πολίτες μπαίνοντας στα δημόσια κτίρια, ή σκανάροντας πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας, ή με χρήση QRcodes από το κινητό τους.

  Κατόπιν, σε κάθε περίπτωση να στέλνεται από την κεντρική Διοίκηση sms με link όπου ο πολίτης μπορεί να βαθμολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο το βαθμό, αλλά και το είδος της αιτούμενης υπηρεσίας και το είδος της εν τέλει παρεχόμενης.

 • 14 Μαΐου 2022, 09:49 | Μάριος

  Γιατί δεν καλύπτει το μπόνους παραγωγικότητας και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας; Και εκεί υπάρχει αξιολόγηση και είναι εύκολα υλοποιήσιμο το πριμ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα σε ένα τόσο κρίσιμο στοιχείο του κράτους.

 • 13 Μαΐου 2022, 10:16 | Λάμπρος Καφίδας

  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ΕΛΤΕ αποτελούν ΝΠΔΔ.
  Επομένως, η αναφορά τους στην περ. (δ) της παρ. 1 -μαζί με τις ανεξάρτητες αρχές- είναι αδόκιμη, και επιπλέον είναι συνολικά περιττή διότι ήδη στην αμέσως προηγούμενη περ. (γ) γίνεται υπαγωγή του προσωπικού των ΝΠΔΔ.

  Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να εξειδικευθεί η έννοια του Δημοσίου με μνεία διάταξης ενός από τα νομοθετήματα που τον οριοθετούν (ν.1256/82, ν.1892/90, ν.4270/14, ν.4622/19).

  Προς απλότητα και σαφήνεια του κειμένου, θα μπορούσε να επιλεγεί ο ορισμός της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.4622/19, και επομένως να απαλειφθεί συνολικά η περ. (δ) της παρ. 1, διότι στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται όλες οι ανεξάρτητες αρχές στην έννοια της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
  Π.χ.:
  »
  1. Στο σύστημα αξιολόγησης του παρόντος Μέρους υπάγονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.):
  α) της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.4622/2019,
  β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού,
  γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.),
  δ) των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),
  ε) των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας…

  «