Άρθρο 67 Έναρξη ισχύος

 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

2. Η αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967 (Α΄132), κατά το άρθρο 62 του παρόντος, ισχύει μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.