Άρθρο 49 Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου ΙΒ΄ του ν. 4399/2016

 

Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΙΒ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

  • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 20:35 | ΣΕΣΜΑ

    ΑΡΘΡΑ 49-52
    Προτείνεται η διεύρυνση του αντικειμένου του ανωτέρω Καθεστώτος Ενισχύσεων ώστε να ενισχυθούν και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, τα οποία θα στοχεύουν στην εφαρμογή του νέου Μοντέλου για τον Ελληνικό Τουρισμό, ήτοι στον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της Εμπειρίας των επισκεπτών, με γνώμονα την διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ελληνικού Τουρισμού, καθώς και την αύξηση της δαπάνης ανά επισκέπτη.
    Κατά συνέπεια, ο τίτλος του Καθεστώτος θα πρέπει να τροποποιηθεί σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
    Η σημαντικότατη συνεισφορά του Τουρισμού στο ΑΕΠ και στην απασχόληση, καθώς και η αναμφισβήτητη αναγκαιότητα διασφάλισης της Βιωσιμότητας του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος, καθιστούν την ανωτέρω πρόταση απόλυτα ορθολογική και σκόπιμη.