Άρθρο 42 Μητρώο Αξιολογητών – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4399/2016

 

Στο άρθρο 24 του ν. 4399/2016 (Α΄117), α) προστίθεται παρ. 1α, β) στην παρ. 4 προστίθεται παραπομπή στην παρ. 3 του άρθρου 80 και συμπληρώνεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης με αναφορά στις αποζημιώσεις των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, γ) τροποποιείται η παρ. 5 με προσθήκη αναφοράς στους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24
Μητρώο Αξιολογητών

1. Οι αξιολογητές των επενδυτικών σχεδίων προέρχονται από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του Π.Δ. 33/2011 (Α’ 83), βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης εκτός αν ορίζεται άλλως στην απόφαση προκήρυξης.

1α. αα. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, που δύνανται να ελέγχουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων σύμφωνα με το άρθρο 14, προέρχονται από Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που αποτελείται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (A΄ 7) και διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης τουλάχιστον ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως.
Το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.) που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3148/2003 (Α΄ 136), που έχει την ευθύνη του ελέγχου της πλήρωσης των τυπικών προσόντων των μελών της.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο τρόπος επιλογής των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών στις διαδικασίες αξιολόγησης του άρθρου 14, ο χρόνος ολοκλήρωσης του ανατιθέμενου έργου, οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

αβ. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, που δύνανται να ελέγχουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων σύμφωνα με το άρθρο 14, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζουν αναλογικά στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 158) και στον ν. 4449/2017. Πέραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων και να διενεργούν έλεγχο στο ίδιο επενδυτικό σχέδιο.

2. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων μεριμνά για την κατάρτιση και επιμόρφωση των αξιολογητών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.

3. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των αξιολογητών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές, εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Αξιολογητών από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο οποίος αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου.

4. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 80 καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών του Ε.Μ.Π.Α. και των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 14.

5. Για όσους εκ των μελών του Μητρώου Αξιολογητών και του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ασκούν καθήκοντα αξιολογητών και ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως και 3 του ν. 3213/2003 (Α` 309).»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 20:52 | ΣΕΣΜΑ

  Προτάσεις για το συγκεκριμένο άρθρο
  1. Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 1β στο άρθρο24 του ν. 4399/2016, ως ακολούθως:
  «1β. βα. Οι εταιρείες Συμβούλων Μάνατζμεντ, που δύνανται να ελέγχουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων σύμφωνα με το άρθρο 14, προέρχονται από το Μητρώο Συμβουλευτικών Εταιρειών Αναπτυξιακού Νόμου και διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης τουλάχιστον ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως.
  Το Μητρώο Συμβουλευτικών Εταιρειών Αναπτυξιακού Νόμου Το Μητρώο Συμβουλευτικών Εταιρειών Αναπτυξιακού Νόμου συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατόπιν πρότασης της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, η οποία έχει την ευθύνη του ελέγχου της πλήρωσης των τυπικών προσόντων των μελών του.
  Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο τρόπος επιλογής των εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ, στις διαδικασίες αξιολόγησης του άρθρου 14, ο χρόνος ολοκλήρωσης του ανατιθέμενου έργου, οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
  ββ. Οι εταιρείες Συμβούλων Μάνατζμεντ, που δύνανται να ελέγχουν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων σύμφωνα με το άρθρο 14, απαγορεύεται να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων και να διενεργούν έλεγχο στο ίδιο επενδυτικό σχέδιο.»
  2. Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4399/2016, ως ακολούθως:
  «4. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 80 καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών του Ε.Μ.Π.Α. των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών και των εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης του άρθρου 14.»

  Τεκμηρίωση Προτάσεων
  Οι εταιρείες Συμβούλων Μάνατζμεντ διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια τεχνογνωσίας, και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ετοιμότητα εμπλοκής, ώστε να συμμετέχουν στην αποτελεσματική αξιολόγηση και έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται προς ένταξη, ή έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο με ταχύτητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα, ενώ παράλληλα η συμμετοχή τους αυτή θα ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των επενδυτών – φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

 • – Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο Ορκωτός Λογιστής δεν έχει ουδεμία άλλη επαγγελματική σχέση με τον ελεγχόμενο φορέα για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της αξιολόγησης/ελέγχου.
  – Θα πρέπει η αμοιβή για τα έργα της αξιολόγησης και του ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου να καθορίζεται επακριβώς από το νομικό πλαίσιο και να είναι ίδια με αυτή του αξιολογητή του ΕΜΠΑ και του ελεγκτή του ΕΜΠΕ.