Άρθρο 44 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια – Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4399/2016

 

Το άρθρο 48 του ν. 4399/2016 (Α΄117) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 48
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στην ανάπτυξη τεχνολογίας και στην παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης. Τα σχέδια πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και η επένδυση αποσκοπεί στην εμπορική εκμετάλλευση του παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος,
β) επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, με έργα και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού,
γ) στοχεύουν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, που τυγχάνουν άμεσης παραγωγικής και εμπορικής αποδοχής.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία χαρακτηρισμού των προϊόντων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτόμων, οι βεβαιώσεις πιστοποιήσεις που απαιτούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

  • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 17:27 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΘΑΝΟΣ

    απαιτείται μεγαλύτερη ανάλυση σε ότι αφορά την παράγραφο Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια για παράδειγμα τι εννοείται «εγκαταστάσεων αγροτουρισμού»; Ο όρος εγκαταστάσεις αγροτουρισμού περιλαμβάνει μεγάλο όγκο εγκαταστάσεων διαφορετικών μορφών.