Άρθρο 59 Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 – Τροποποίηση του άρθρου 85 του ν. 4399/2016

 

Στο άρθρο 85 του ν. 4399/2016 (Α΄117), προς άρση σφάλματος κατά την αρίθμηση των παραγράφων, η δεύτερη παρ. 19 αναριθμείται σε 20 και οι παρ. 19 και 20 διαμορφώνονται ως εξής:

«19. Οι συνέπειες που προβλέπονται για παραβάσεις επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 2601/1998 (Α` 81) επέρχονται εφόσον η παράβαση διαπιστωθεί εντός δέκα (10) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, από τα αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων όργανα.

20. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων ολοκληρώνονται χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση της Ειδικής Γνωμάτευσης του Ε.Ο.Τ.».