Άρθρο 23 Αξιολόγηση συνεπειών των κινήτρων

1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής του Μέρους Α΄, υπό τον συντονισμό και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των ενισχυόμενων επενδύσεων και συντάσσουν αναφορές σε ετήσια βάση, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδίως στοιχεία σχετικά με τους πόρους που διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν, τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ανά κλάδο και περιφέρεια, τα αποτελέσματα των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις που τις λαμβάνουν, την επίδρασή τους στην ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές συνέπειες τόσο στον Τακτικό Προϋπολογισμό, όσο και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υποβάλλει κάθε δύο (2) έτη σχετική έκθεση απολογισμού για την εφαρμογή του Μέρους Α΄ στη Βουλή των Ελλήνων.

  • 8 Σεπτεμβρίου 2021, 19:45 | WWF Ελλάς

    Στο πνεύμα του «πράσινου προϋπολογισμού» (green budgeting) που για πρώτη φορά εισάχθηκε (έστω επιφανειακά) στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2022, προτείνουμε την εξής προσθήκη στην παρ. 1:

    «1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής του Μέρους Α΄, υπό τον συντονισμό και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των ενισχυόμενων επενδύσεων και συντάσσουν αναφορές σε ετήσια βάση, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδίως στοιχεία σχετικά με τους πόρους που διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν, τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ανά κλάδο και περιφέρεια, τα αποτελέσματα των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις που τις λαμβάνουν, την επίδρασή τους στην ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές συνέπειες τόσο στον Τακτικό Προϋπολογισμό, όσο και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, [καθώς και το ύψος και ποσοστό των ενισχύσεων που διοχετεύονται σε περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852]».