Άρθρο 15 Υποβολή και τεκμηρίωση αίτησης χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής

1. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης υποβάλλει προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αίτηση για τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού του σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης, την ένταξή του σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 2 και τα κίνητρα, τα οποία επιθυμεί να λάβει.
2. O φορέας της επένδυσης καταβάλλει στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της διεκπεραίωσης του επενδυτικού φακέλου των «Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων» διαχειριστική αμοιβή. Το ύψος του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής υπολογίζεται στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης και δεν μπορεί να είναι κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), καταβάλλεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» πριν από τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχει εισαχθεί προς εξέταση η επενδυτική πρόταση. Σε περίπτωση μη χαρακτηρισμού μιας επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επιστρέφεται ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής.
3. Η αίτησή του συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) της επένδυσης που περιλαμβάνει, ιδίως, την ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης και του χρονικού διαστήματος λειτουργίας της, αναφορά της προηγούμενης εμπειρίας του επενδυτή σε σχέση με το είδος και τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της συνολικής επένδυσης και των επιμέρους επενδύσεων με ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 2 σχετικά με τη δημιουργία νέων ετήσιων μονάδων εργασίας, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την υψηλή προστιθέμενη αξία, την περιβαλλοντική προστασία, τον καθολικό σχεδιασμό, την περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την υλοποίηση του έργου, καθώς και την περιγραφή των επιμέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν,
β) αγοραπωλητήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας ή συμβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης δικαιώματος επιφάνειας σύμφωνα με τα άρθρα 18 έως 23 του ν. 3986/2011 (Α΄152) ή μισθωτήρια συμβόλαια ή προσύμφωνα μίσθωσης συνοδευόμενα από πιστοποιητικά ιδιοκτησίας από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή, σε περίπτωση κατά την οποία τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχή όπου έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, συνοδευόμενα από αντίγραφα κτηματολογικού φύλλου των ακινήτων ή παραχωρητήρια χρήσης ακινήτων ελάχιστης διάρκειας τριάντα (30) ετών για όσα επενδυτικά σχέδια αιτούνται να λάβουν τα κίνητρα που προβλέπονται στο άρθρο 11 και δεκαπέντε (15) ετών για όλες τις άλλες περιπτώσεις, ή συμβολαιογραφικά προσύμφωνα αγοράς ακινήτων με την αίρεση της μη υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς του παρόντος Μέρους.
Σε περίπτωση υποβολής προσυμφώνων μίσθωσης της περ. β) της παρ. 1, τα συνοδευόμενα έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός μηνός πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης της παρ. 1 και ο φορέας της επένδυσης οφείλει, μετά την απόφαση χαρακτηρισμού της επένδυσής του ως στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε., να μετατρέψει τα προσύμφωνα μίσθωσης σε μισθωτήρια συμβόλαια και να συμπεριλάβει αυτά τα μισθωτήρια συμβόλαια στον επενδυτικό και αδειοδοτικό φάκελο της παρ. 2 του άρθρου 20 προς τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.). Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 23.
γ) Ανάλυση του προϋπολογισμού της συνολικής επένδυσης και των επιμέρους επενδύσεων, καθώς και της δομής χρηματοδότησης κατά την περίοδο κατασκευής του επενδυτικού έργου και κατά την περίοδο λειτουργίας του, παροχή επιστολής υποστήριξης (comfort letter) ή επιστολής απόδειξης επάρκειας κεφαλαίων (proof of funds), για την περίπτωση επενδυτικών κεφαλαίων (funds) από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε χώρα μέλος του Ο.Ο.Σ.Α, παράθεση των βασικών δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε μορφής συνδρομής που έχει ζητηθεί από το Δημόσιο, καθώς και ανάλυση ενδεχομένων άμεσων ή έμμεσων αντισταθμιστικών ωφελειών υπέρ του Δημοσίου και της τοπικής κοινωνίας,
δ) περιβαλλοντικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, που προβλέπονται στο σχέδιο και τεκμηρίωση της χρήσης ή των χρήσεων γης, του μεγέθους και της έντασης αυτών, καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης. Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment) σε συνολικό και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών. Στην ανάλυση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως η τοπική παραγωγική δυνατότητα και ο βαθμός απασχόλησης, το μέγεθος και η παραγωγική δυνατότητα των γειτονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο αρχαιολογικός και πολιτιστικός της πλούτος, η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα ομαλής προσαρμογής του φυσικού, οικιστικού και οικονομικο-κοινωνικού υποσυστήματος στις επιδράσεις της επένδυσης, καθώς και η ύπαρξη παρεμφερών οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
ε) ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με:
εα) τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, προκειμένου αυτή να υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις,
εβ) τη δημοσίευση στοιχείων της επένδυσης, εκτός από εκείνα που καλύπτονται από επιχειρηματικό, βιομηχανικό ή άλλο απόρρητο και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τον φορέα της επένδυσης, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων της Διοίκησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»,
στ) αποδεικτικό καταβολής του 25% του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».
ζ) υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, στην οποία δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία, δηλώσεις και δεδομένα που εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι ακριβή και αληθή.
η) αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων ενισχύσεων και των σχετικών δαπανών, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων προϋποθέσεων συμβατότητας προς τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ` αρ. 651/2014, μόνο αν η αίτηση χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης περιλαμβάνει και αίτηση χορήγησης ενισχύσεων των άρθρων 11 και 13.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2021, 20:56 | ΣΕΣΜΑ

  Προτείνεται η υποβολή αιτήσεων προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» να γίνεται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος και ειδικών τυποποιημένων εντύπων και εργαλείων τα οποία θα δύναται να προσαρμόζονται για τις ανάγκες κάθε επενδυτικού σχεδίου, τα οποία και θα βοηθούν στην διαδικασία της αξιολόγησης.
  Στα δικαιολογητικά για την εξασφάλιση του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης προτείνεται να προστεθεί και η έγγραφη δήλωση ιδιοκτήτη μέσω υπεύθυνής δήλωσης περί πρόθεσης πώλησης ή μίσθωσης για τους σκοπούς της επένδυσης, με την υποχρέωση μετατροπή τους σε μισθωτήρια ή συμβόλαια μετά την απόφαση χαρακτηρισμού της επένδυσης ως στρατηγική από την ΔΕΣΕ.
  Επιπλέον, να διευκρινιστεί ότι το 25% της διαχειριστικής αμοιβής καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2021, 17:02 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Προτείνεται η υποβολή αιτήσεων προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» να γίνεται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος και ειδικών τυποποιημένων εντύπων και εργαλείων τα οποία θα δύναται να προσαρμόζονται για τις ανάγκες κάθε επενδυτικού σχεδίου, τα οποία και θα βοηθούν στην διαδικασία της αξιολόγησης.
  Στα δικαιολογητικά για την εξασφάλιση του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης προτείνεται να προστεθεί και η έγγραφη δήλωση ιδιοκτήτη μέσω υπεύθυνής δήλωσης περί πρόθεσης πώλησης ή μίσθωσης για τους σκοπούς της επένδυσης, με την υποχρέωση μετατροπή τους σε μισθωτήρια ή συμβόλαια μετά την απόφαση χαρακτηρισμού της επένδυσης ως στρατηγική από την ΔΕΣΕ.
  Επιπλέον, να διευκρινιστεί ότι το 25% της διαχειριστικής αμοιβής καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.